כרך מ(2) החדש של כתב העת "עיוני משפט" יצא לאור!

בכרך החדש והחגיגי לציון 40 כרכים של הסדרה ניתן למצוא מאמרים בנושאים רבים ומגוונים

14 פברואר 2018

מערכת כתב העת "עיוני משפט" שמחה לבשר על יציאתו לאור של כרך מ-2 – גיליון מיוחד לציון 40 כרכים של הסדרה. בכרך החדש ניתן למצוא מאמרים בנושאים רבים ומגוונים.

פרופ' מנחם מאוטנר, מהפקולטה למשפטים ע"ש בוכמן, טוען במאמרו כי ניתן לחלק את ההיסטוריה של המאמרים שהתפרסמו ב"עיוני משפט" לשתי תקופות: "תקופת הפסיקה" – במהלכה עסקה הכתיבה בניתוח פסיקת בית המשפט העליון; ו"תקופת הפסיקה והספרות" – במהלכה נשמר מקומה המרכזי של הפסיקה, אך זו החלה להיות מנותחת לאורם של גופי ידע חוץ משפטיים. המאמר עומד על העדר העיסוק בתכנים של אומנות, במסגרת המאמרים שראו אור ב"עיוני משפט" גם בתקופה השנייה, ועל היעדרה של כתיבה במסורת של לימודי משפט ביקורתיים, וטוען כי חוסרים אלה משקפים חסר בחינוך המשפטי הקיים בישראל.

פרופ' גד ברזילי, מהפקולטה למשפטים באוניברסיטת חיפה, עומד במאמרו על שתי אסכולות של כתיבה משפטית: האחת, "חוקתיות של בניין אומה", עוסקת בעיצוב שלטון החוק של ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית; השנייה, "ביקורת הצדק המשפטי", מתאפיינת בניתוח ובביקורת של מפעל משפטי זה. המאמר חושף את מקורות ההשפעה של כל אסכולה, את גווניה השונים, את אופן התפתחותה במרוצת השנים, ואת המטרות הניצבות בבסיסה.

פרופ' יפעת ביטון ולירון קנטי, מבית הספר למשפטים של המכללה למנהל, בוחנות את אופן הפיכתם של דיני הנזיקין בישראל לכלי לשינוי חברתי, תוך התחקות אחר המאמרים שפורסמו בתחום זה לאורך ארבעת העשורים האחרונים, כמו גם אחר פסיקה וחקיקה מרכזיות. הודות למבט חדשני בראי מדע המדינה על תמורות שחלו בחברה הישראלית בתקופות מקבילות, משלים המאמר מסד תיאורטי חסר בנוגע לתפר שבין מדע המדינה לבין עולם המשפט.

ד"ר איילת בלכר־פריגת, מהמרכז האקדמי שערי מדע ומשפט בהוד השרון, וד"ר רות זפרן, מבית ספר רדזינר למשפטים במרכז הבינתחומי הרצליה, בוחנות במאמרן את התפתחות המחקר בתחום דיני המשפחה לאורך ארבעים הכרכים של כתב העת "עיוני משפט". לאחר דיון בהגדרתם של "דיני משפחה" ושל הערכים הניצבים בבסיסם, מצביעות הכותבות על המגמות המרכזיות במחקר ובהן נטישת הכתיבה המגזרית והרחבת סוגי היחסים והמשפחות אליהם מופנה הזרקור. לצד זאת, מאירות הכותבות את החסכים במחקר, ומטילות ספק בכך שהכתיבה בתחום אכן הפכה "אוניוורסלית" ורלוונטית לכלל האוכלוסיה. מבחינה זו, מהווה המאמר "קריאת כיוון" חשובה למחקר העתידי בתחום.

פרופ' ברק מדינה ועשור ויצמן, מהפקולטה למשפטים באוניברסיטה העברית, מצביעים על שניות מעניינת בפסיקה שניתנה בשני העשורים האחרונים. מחד גיסא, הוכר מעמדן החוקתי של שורה של נורמות מוסדיות שאינן מנויות במפורש בחוקי היסוד. מאידך גיסא, בית המשפט בחר לבסס את מעמדן החוקתי של הנורמות הללו דווקא על חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו, ובכך הוביל להחלה של המבחן הדו־שלבי של דיני זכויות האדם גם ביחס אליהן. בצד תמיכה בהכרה במעמדן החוקתי של הנורמות המוסדיות קורא המאמר להימנע מלהניח, כמובן מאליו, שכל נורמה חוקתית צריכה להיות "סטנדרט", ולא "כלל".

הכרך זמין בעותק קשיח. לרכישה ישירה ומאובטחת של כתב העת לחצו כאן. שאלות בנוגע לרכישה יש להפנות לכתובת דואר אלקטרוני talig@tauex.tau.ac.il או בטלפון 03-6407257. קריאה מהנה!

 

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive