Genocide, Restitution and Reparations: Expanding the Category

מרכז מינרבה

12 בספטמבר 2019, 9:45 
הפקולטה למשפטים 
Genocide, Restitution and Reparations: Expanding the Category

סדנת חוקרים זו עסקה ביסוד הרכושי של זוועות היסטוריות ובהשלכות האפשריות של מחקר משפטי-היסטוריוגרפי זה על שדה הצדק המעברי. המושב הראשון דן בנסיונות משפטיים לעסוק בהיבטים החומריים של ג'נוסייד וזוועות אחרות ובקישורן לשדה הצדק המעברי. המושב השני עסק בקשר שבין פרקטיקות של השבה ושילומים לקרבנות הנאציזם לבין ההיסטוריוגרפיה של פשעי הנאצים.

התכנית המלאה נמצאת כאן.

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive