יולי 2018

ת"צ 42389-01-16 אמיר זילברברג נ' Panasonic Corporation ואח' | תאריך הפרסום: 1.7.18 | לקריאת המודעה

הבקשה הוגשה בגין הטענה, כי המשיבות היו צד לקרטל בינלאומי לתיאום מחירי קומפרסורים אשר גרם נזק ממון לצרכנים בישראל. 

בהסדר הפשרה נקבע, כי המשיבה תשלם פיצוי בסכום כולל של 100,000 דולר וכנגד תשלום זה תסתיים ותמוצה באופן סופי ומוחלט התובענה כנגדה. לפי המלצת הצדדים החלק המיועד לקבוצה מתוך סכום הפשרה יועבר לקרן לניהול ולחלוקת כספים. בנוסף, המשיבה תפעל להעביר לידי המבקשים מסמכים שונים ומידע. כמו כן, המבקשים יהיו רשאים להמשיך בבירור בקשת האישור ככל שזו מופנית כנגד יתר המשיבות בהליך, מבלי שיש בפשרה כדי לפגוע בהמשך ניהול התובענה נגד המשיבות האחרות.

 

ת"צ 8177-01-18 אופורטו הפצת ניירות ערך בע"מ נ' חברת מבני תעשייה בע"מ | תאריך הפרסום: 1.7.18 | לקריאת המודעה

הבקשה הוגשה בגין הטענה, כי הופרו שטרי הנאמנות לאגרות החוב שהונפקו לציבור ע"י חברת מבני תעשייה, ולא ניתן פיצוי למחזיקי האג"ח על ירידת הדירוג בהן באמצעות תוספת ריבית.

בהסדר הפשרה נקבע, כי חברת מבני תעשייה תשלם לחברי הקבוצה פיצוי בסך 1,600,000 שקלים. כמו כן, באם החברה תנפיק בעתיד שטר נאמנות הוא ינוסח באופן שיבהיר כי מנגנון התאמת שיעור הריבית סימטרי במצב של עלייה או ירידה בדירוג אגרות החוב ביחס לדירוג הבסיס. 

 

ת"צ 55436-01-17 יוסף שם טוב נ' יצוא חברה להשקעות בע"מ | תאריך הפרסום: 3.7.18 | לקריאת המודעה

הבקשה הוגשה בגין טענה לקיפוח בעלי מניות המיעוט בחברת "יצוא", המתבטא בהוצאות הנהלה העומדות על סכום מופרז. על פי הטענה, בדרך זו מתבצעת העברת משאבים מהחברה לכיסו של בעל השליטה. 

בהסדר הפשרה נקבע, כי החברה תמשיך במהלכי ההתייעלות והקטנת היקף הוצאותיה ותנקוט בשורות מהלכי התייעלות נוספים, תוך הצבת יעדים קונקרטיים לסך ההוצאות בשנים הקרובות. הוסכם כי במקרים מסוימים (שמפורטים בהסכם) חריגה על הסכומים הנקובים לא תחשב כהפרה של ההסדר. בנוסף הוסכם כי בכפוף לכל דין או התחייבות מוקדמת תאמץ החברה מדניות חלוקת דיבידנד לשנים 2018-2022 (או לפי שיקול דעתה 2019-2023) כדלקמן: החברה תחלק 80% מסכומי הדיבידנד שיתקבלו בפעול בחברה מבנק ירושלים (המוחזק בידי החברה החזקה פסיבית), על החברה לחלק לא פחות מ-2 מיליון ש"ח בכל שנת כספים כאמור לעיל. בנוסף, החברה תסיר מקירות משרדיה שלטים של חברות פרטיות שמניותיהם מוחזקות על ידי בעל השליטה וחברות פרטיות לא יעשו שימוש במשרדי החברה אלא אם יקבע הסדר מתאים לכך. 

 

ת"צ 21074-04-14 יונתן ברנד נ' אל על נתיבי אויר לישראל בע"מ | תאריך הפרסום: 3.7.18 | לקריאת המודעה

עניינה של התביעה בטענה כי בעת רכישת כרטיסי טיסה של אל על באתר האינטרנט שלה מוצגים תנאי ביטול ושינוי כרטיס בתקופה שלאחר חלוף זכות הביטול מכוח חוק הגנת הצרכן באופן מטעה. בנוסף, הנתבעת אינה שולחת את פרטי הביטול והשינוי ללקוח לאחר רכישת הכרטיס. 

בהסדר הפשרה נקבע שבתוך 60 מהמועד שנקבע, אל על תשנה את הליך רכישת כרטיסי הטיסה באתר האינטרנט שלה, בכך שתפנה את הרוכש לתנאי ביטול או שינוי הכרטיס וכן לזכויותיו הנוספות באמצעות הודעת דואר אלקטרוני שישלח בעת הרכישה. כמו כן, תפצה המשיבה את לקוחותיה בפיצויי בשווי כולל של 5,900,000 ש"ח, מהם 2,480,000 ש"ח כפיצוי כספי לחברי הקבוצה. אל על תשלח הודעת דואר אלקטרוני לחברי הקבוצה שפרטיהם שמורים במערכותיה ותצרף טופס למילוי פרטיהם. חברי הקבוצה שלא יקבלו את ההודעה כאמור רשאים לפנות לאל על לשם בדיקת זכאותם. גבול הפיצוי לכל נוסע שיימצא זכאי יעמוד על 1,500 ש"ח וככל שיישאר עודף מסכום זה תועבר השארית לקרן לניהול וחלוקת כספים שנפסקו כסעד. שאר הפיצוי יינתן באמצעות הנחות בשיעור דמי שינוי כרטיס, הנחות דמי טיפול והטבות נוספות כפי שמפורטות בהודעה.

הצדדים המליצו על גמול לתובע המייצג בסך של 189,000 ש"ח ו-911,000 ש"ח שכ"ט לבא כוחו.

 

ת"צ 39081-09-17 נחום נ' טומסה יבוא ושיווק בע"מ | תאריך הפרסום: 3.7.18 | לקריאת המודעה

הבקשה הוגשה בגין הטענה, כי המשיבה שיווקה מצעים מהמותג Romeo style Tomasa  המסומנים כ-100% כותנה, כאשר בפועל הם עשויים 100% פוליאסטר.

בהסדר הפשרה נקבע, כי המשיבה תעניק תרומה כספית לאגודה למען החייל בסך של 10,000 ש"ח; ובנוסף תעניק תרומה בצורה של מוצרי הלבשה תחתונה העשויה 100% כותנה בשווי של 10,000 ש"ח. בנוסף, המשיבה התחייבה להוריד את יתרת המוצרים מן הדגם נשוא התביעה מהמדפים בתוך 30 יום. הצדדים המליצו על גמול למבקש בסך 5,000 ש"ח ועל שכר טרחה לבא-כוחו בסך 15,000 ש"ח. 

 

ת"צ 45927-03-17 טל לדרמן נ' עמית החזרי מס בע"מ | תאריך הפרסום: 3.7.18 | לקריאת המודעה

הבקשה הוגשה בגין הטענה כי שוגרו לחברי הקבוצה מסרונים מטעם המשיבה המכילים דברי פרסומות בלא הסכמה מפורשת מראש, בניגוד להוראות חוק התקשורת.

בהסדר הפשרה נקבע, כי המשיבים ישלמו פיצוי כספי במזומן בסך 400,000 ש"ח לקרן לניהול וחלוקת כספים. בנוסף, יעמידו חבילות ייעוץ החזרי מס בשווי כולל של 200,000 ש"ח עבור 100 הורים לילדים עם מוגבלויות שונות בחינם. ההורים יאותרו באמצעות פניה למנהלי בתי ספר בעלי כיתות עם ילדים עם מוגבלויות. לפי המלצת הצדדים, הגמול לתובעים המייצגים יעמוד על 20,000 ש"ח ושכר הטרחה לבאי כוחם יעמוד על סך 150,000 ש"ח.

 

ת"צ 50458-11-15 אסתר בריוטי נ' הראל חברה לביטוח בע"מ; אייל רוזן נ' מנורה מבטחים ביטוח בע"מ | תאריך הפרסום: 3.7.18 | לקריאת המודעה (הראל); לקריאת המודעה (מנורה)

הבקשה הוגשה כנגד מספר חברות ביטוח, בגין הטענה כי אינן מנמקות בצורה מספקת את הפחתת תגמולי הביטוח בגין רשלנות תרומת בתביעות פח של צד ג', בניגוד לדין. 

בהסדר הפשרה מול חברת הראל, נקבע כי הראל תשלח לכל אחד מחברי הקבוצה לפי בקשת האישור מכתב בו יפורט הנסיבות והנימוקים שר עמדו בבסיס הפחתת תגמולי הביטוח. ישלחו לא פחות מ-500 מכתבים בחודש (אלא אם מדובר בחודש בהם מתקיימים חגי ישראל). במהלך כתיבת המכתבים אם יתברר כי יש מקום לצמצם או לבטל את הפחתת הסכומים שנעשתה, הראל תפעל להחזיר את הסכומים המדוברים בתוספת הפרשי ריבית והצמדה.  בעניינם של חברי הקבוצה שתקופת ההתיישנות שלהם כבר עברה או קצרה משנה, תינתן תקופה של שנה מיום משלוח המכתב במהלכה יוכלו לפתוח בהליך משפטי אישי מבלי שתעמוד להראל טענת ההתיישנות כנגדם, זאת רק כאשר מדובר בהליכים שעניינם טענות צד ג' שלא הייתה רשלנות תורמת מצדו, או שההפחתה בגין הרשלנות התורמת הייתה גבוהה מידי. הוסכם כי גמול לתובע המייצג יעמוד על סך 10,000 ש"ח ויוענק שכ"ט בסך של 170,000 ש"ח לבאי כוח התובעים.

בהסדר הפשרה מול חברת מנורה מבטחים, נקבע כי מנורה תבחן את התיקים בהם הופחתו הסכומים המדוברים באופן הבא: במקרים בהם לא היה מקום לקיזוז המשיבה תפעל להשיבם בתוספת הפרשי הצמדה וריבית. במקרים אלו וגם במקרים הנותרים תשלח המשיבה מכתב ובו פירוט הנסיבות והנימוקים שעמדו בבסיס טענת הרשלנות התורמת והפחתת תגמולי הביטוח. בעניינם של חברי הקבוצה שתקופת ההתיישנות שלהם כבר עברה או קצרה משנה, תינתן תקופה של שנה מיום משלוח המכתב במהלכה יוכלו לפתוח בהליך משפטי אישי מבלי שתעמוד למנורה טענת ההתיישנות כנגדם, זאת רק כאשר מדובר בהליכים שעניינם טענות צד ג' שלא הייתה רשלנות תורמת מצדו או שההפחתה בגין הרשלנות התורמת הייתה גבוהה מידי. הצדדים המליצו כי הגמול לתובע המייצג יעמוד על סך 10,000 ש"ח ויוענק שכ"ט בסך של 170,000 ש"ח לבאי כוח התובעים. בנוסף המשיבה תרים תרומה בסך של 196,000 ש"ח שתועבר לקרן לניהול וחלוקת כספים.

 

ת"צ 15207-07-16 אילנה רות פלדמן נ' עיריית יהוד-מונוסון | תאריך הפרסום: 5.7.18 | לקריאת המודעה

הבקשה הוגשה בגין הטענה כי העירייה המשיכה לבצע שימוש במפוחי עלים האסורים לשימוש באזורי מגורים, וזאת למרות פניות חוזרות ונשנות אליה. בכך גרמה העירייה, על פי הטענה, למטרדי רעש, לנזקים בריאותיים ולפגיעה באוטונומיה.

בהסדר הפשרה נקבע, כי העירייה תפסיק את השימוש במפוחי העלים. בנוסף, העירייה תקצה 778,308 ש"ח מעבר לתקציב הרגיל שיועד לכך, לטובת פרויקטים סביבתיים לרווחת תושבי העיר. כמו כן הוסכם כי העירייה תשפר ותייעל את מערך השירות שהיא מעניקה לתושבי העיר. 

 

ת"צ 59823-03-15 צדקני נ' כלל פנסיה וגמל בע"מ | תאריך הפרסום: 5.7.18 | לקריאת המודעה

הבקשה הוגשה בגין הטענה, כי המשיבה לא שלחה הודעה כדין בעת העלאת שיעור דמי ניהול בחשבון לקוחותיה. בנוסף, נטען לקיומם של פגמים באופן משלוח הודעות. 

לפי הסדר הפשרה, המשיבה מתחייבת לשלם לחברי הקבוצה, עמיתים במספר קופות גמל, סכום כולל של 15,075,000 ש"ח. כל חבר קבוצה יהיה זכאי לתשלום בשיעור המשקף את חלקו היחסי של היתרות הצבורות של אותו חבר אצל המשיבה בהתאם למועדים שבהם בוצעו עליות בשיעור דמי הניהול (מרץ 2008, יוני 2010 ויוני 2011) ביחס לסך היתרות הצבורות של כלל חברי הקבוצה באותם מועדים. חברי קבוצה שהינם לקוחות המשיבה יקבלו את ההחזר דרך זיכוי בחשבונם. חברי קבוצה שלא יהיו לקוחות המשיבה במועד התשלום לפי ההסדר, ומגיע להם תשלום של מעל 50 ש"ח, יקבלו את התשלום בהמחאה עד 180 יום ממועד אישור ההסדר. ככל שייווצר הפרש בין הסכומים ששולמו בפועל לחברי הקבוצה לבין התשלום הכולל- ההפרש יועבר לקרן לניהול וחלוקת כספים, בהתאם לסעיף 27א לחוק. 

 

ת"צ 16968-01-18 מיטרני וירט נ' טלפארמה בית המרקחת הישיר הראשון (1999) בע"מ | תאריך הפרסום: 15.7.18 | לקריאת המודעה

עניינה של תובענה זו בטענה שהמשיבה לא סימנה את מחירי המוצרים ליחידת מידה באתרי הסחר שלה, ובכך הפרה את תקנות הגנת הצרכן (מחיר ליחידת מידה) התשס״ח-2008, וכן ייחסה לתוספי התזונה הנמכרים באתר סגולות ריפוי, תוך הפרת חוק הגנה על בריאות הציבור (מזון) התשע״ו-2015 ותקנות בריאות הציבור (מזון) (איסור ייחוס סגולות ריפוי למצרך מזון) התש״ח-1978.

לפי הסדר הפשרה, המשיבה תיקנה את אתר האינטרנט החדש שלה המשמש למסחר, כך שיעמוד בתקנות, תוך התחייבות להמשיך לפעול בעתיד לפיהן. כמו כן, הוסכם שהמשיבה תעניק לציבור הצרכנים הטבה המוערכת בסך של 500,000 שקלים, הכוללת משלוח חינם עד הבית (מוערך בכ-25 שקלים) בקנייה מעל 80 שקלים, ל-10,000 המשלוחים הראשונים העומדים בהגדרה זו (שווי מצטבר של כ-250,000 שקלים); הנחה בגובה 15% על רכישת מוצרי ספיגה באתר (עד לשווי מצטבר של 200,000 שקלים); הנחה בגובה 15% על רכישת תוספי תזונה באתר (עד לשווי מצטבר של 50,000 שקלים). כמו כן, המשיבה תישא בעלויות שכר טרחה בגובה 100,000 שקלים ובגמול לתובעת המייצגת בסך 20,000 שקלים. 

 

ת"צ 17231-12-16 צרפתי נ' קבוצת השומרים שמירה ובטחון בע"מ | תאריך הפרסום: 17.7.18 | לקריאת המודעה

עניינה של תובענה זו בטענה שהמשיבה נמנעה מלשלם לעובדי שמירה ואבטחה שהועסקו כמאבטחים או בודקים ביטחוניים והוצבו על ידי החברה בביה״ח סורוקה תשלום בגין זמני היערכות לפני המשמרת, זמני תדריך וכן דמי נסיעה בגין משמרות בימי שבת וחג.

לפי הסדר הפשרה, הנתבעת מתחייבת לשלם מעתה ואילך תשלום בגין זמן היערכות לפני משמרת (בהתאם לכמות המשמרות שיבצע בפועל כל עובד) וכן תשלם לעובדים תוספת של 1.2 שקלים ברוטו בגין משמרות בשבת וחג החל מחודש דצמבר 2009 (לפי הגדרת חברי הקבוצה) ועד לחודש אוקטובר 2015, ותשלום של 10 שקלים ברוטו למשמרת בשבת וחג מחודש נובמבר 2011 עד חודש דצמבר 2016.  

 

ת"צ 14406-11-16 דוד נ' כרטיסי אשראי לישראל בע"מ | תאריך הפרסום: 18.7.18 | לקריאת המודעה

הבקשה הוגשה בגין הטענה כי הנתבעת הפרה את חובתה לפי הוראת סעיף 5(ב) לכללי הבנקאות (שׁירות ללקוח) (גילוי נאות ומסירת מסמכים), תשנ״ב-1992 כשנמנעה משליחת הודעה מוקדמת ללקוחות בדבר סיום הטבת פטור מעמלת דמי כרטיסי אשראי. הנתבעת שלחה רק הודעה מאוחרת במסגרת דף פירוט החיובים החודשי, לאחר תחילת גביית עמלת דמי הכרטיס של אותו חודש. 

לפי הסדר הפשרה, הנתבעת מתחייבת להסדיר את מנגנון ההודעות שלה, כך שתימסר ללקוחות שההטבה בעמלת דמי הכרטיס שלהם עתידה להסתיים הודעה מוקדמת כנדרש בחוק. כמו כן, תבוצע השבה כספית ללקוחות פעילים ולא פעילים שלא קיבלו הודעה מוקדמת: לקוחות פעילים יזכו להשבה מלאה של הסכום שנגבה מהם בתוספת ריבית והצמדה כהחזר לחשבון הבנק. לקוחות לא פעילים יזכו להשבה מלאה בגין דמי הכרטיס שנגבו מהם בתוספת ריבית והצמדה; אם הסכום גבוה מ-30 שקלים - באמצעות שליחת המחאה לביתם, ואם הסכום נמוך מ-30 שקלים (או לחילופין גבוה אך לא נפדה תוך שלושה חודשים מקבלת ההמחאה) - הוא ייתרם לקרן לניהול וחלוקת כספים הנפסקים כסעד בתובענות ייצוגיות. בנוסף, המשיבה תישא בעלויות שכר טרחה בגובה 54,000 שקלים ובגמול לתובעת הייצוגית בסך 36,000.

 

ת"צ 39848-03-14 יהושע זקבך נ' חברת מלח הארץ אילת בע"מ | תאריך הפרסום: 19.7.18 | לקריאת המודעה

הבקשה הוגשה בגין הטענה כי הנתבעת הפרה את חוק פיקוח על מחירי צרכנים ושירותים, התשנ״ו-1996 וצווי הפיקוח שהותקנו בעקבותיו, בכך שמכרה מוצרי מלח המהווים ״מצרך דומה״ כהגדרתו בסעיף 1 לחוק במחיר העולה על המחיר המפוקח של מלח, בניגוד לסעיף 25 לחוק.

לפי הסדר הפשרה, בית המשפט ימנה את רו״ח שמואל רוזנבלום כמומחה מטעמו להערכת הרווח שהנתבעת 1 (מלח הארץ) הפיקה ממכירת המוצר, על בסיס ההפרש בין המחיר המפוקח למחיר בו נמכר בפועל (בניכוי פערי עלויות האריזה) בתוספת הפרשי הצמדה וריבית. זאת, לצד הערכת פערי עלויות הסחר וההפצה בתוספת הפרשי הצמדה וריבית. על בסיס הערכות אלו יקבע בית המשפט את האחוז מתוך הרווח המוערך (בין 0-100) שיועבר על ידי מלח הארץ לקרן לניהול וחלוקת כספים הנפסקים בתובענות ייצוגיות. כמו כן, יקבע בית המשפט את גובה שכר הטרחה והגמול למבקש. 

 

ת"צ 14247-06-14 בועז גדיש נ' מחסני מזון - חינם פלוס בע"מ | תאריך הפרסום: 20.7.18 | לקריאת המודעה

בבקשת האישור נטען כי המשיבה פרסמה על גבי שלטים שהוצגו בסניפיה מבצעי מכירה של משקאות החייבים בפיקדון, בעוד מחיר המבצע לא כלל את הפיקדון, וזאת בניגוד לחוק הפיקדון על מכלי משקה, התשנ״ט-1999. 

לפי הסדר הפשרה, המשיבה תזכה באופן אוטומטי וללא הודעה מוקדמת כל רוכש שיבצע רכישה שסכומה עולה על 150 שקלים בסך שמונה שקלים, עד שסכום הזיכויים יגיע לסך 731,754 שקלים. אם תוך 180 ימים לא יחולק כל הסכום לעיל, המשיבה תזכה אוטומטית כל לקוח שיבצע רכישה שסכומה עולה על 100 שקלים בסך 16 שקלים מסך הרכישה, עד שסכום הזיכויים יתקזז. הצדדים המליצו לבית המשפט לפסוק לב״כ התובע שכר טרחה בסך 100,500 שקלים וגמול לתובע בסך 227,500 שקלים.

 

ת"צ 65239-11-17 דניאל ברינר נ' ג.מ מעיין אלפיים (07) בע"מ | תאריך הפרסום: 23.7.18 | לקריאת המודעה

הבקשה הוגשה על רקע הטענה כי המשיבה הפרה את הוראות חוק פיקדון על מכלי משקה התשנ"ט- 1999, משלא הסכימה לקבל מהמבקש ומחברי הקבוצה מכלי משקה בתמורה להשבת פיקדון בחלק משעות הפעילות שלה.  

לפי הסדר הפשרה, המשיבה תעניק ללקוחותיה הנחה של 40 אגורות בכל רכישת מיכל משקה החייב בפיקדון והנחה של 2.4 ש"ח ברכישה של שישיית משקה כאמור, עד סכום כולל של 330,000 ש"ח. ככל שבתום שנה מיום מתן ההנחות לא תעניק המשיבה פיצוי כולל בסכום הנ"ל, תיתרם יתרת הסכום לעמותת "יד אליעזר". בנוסף, המשיבה מתחייבת לקיים את הוראות חוק הפיקדון לאורך כל שעות הפעילות. הומלץ על גבול בגובה 17,000 ש"ח לתובע המייצג ושכ"ט בגובה 68,000 ש"ח לבאי כוחו. 

 

ת"צ 61257-06-13 יעקב רשף ז"ל נ' כלל חברה לביטוח בע"מ | תאריך הפרסום: 24.7.18 | לקריאת המודעה

עניינה של התובענה בטענה כי כלל הפרה את חובתה לשלם למבוטחים שבוטחו אצלה במסגרת הפוליסה המקורית והחדשה תוספת הפרשי הצמדה על תגמולי הביטוח, זאת בניגוד להוראות הפוליסה המקורית והוראות החוק.  

לפי הסדר הפשרה, חברי הקבוצה יפוצו בסך 2,000,000 ש"ח. הקבוצה כוללת כל מוטב בפוליסה המקורית והפוליסה החדשה, אשר קיבל מכלל תגמולי ביטוח ללא תוספת הפרשי הצמדה בתקופה המדוברת.  כלל תעביר לכל אחד מהתובעים המיוצגים את סכום הפיצוי המגיע לו בהתאם למנגנון המפורט בהסדר הפשרה. ככל שלאחר חלוקת הכספים יוותר סכום כלשהו מתוך סכום הפיצוי שלעיל, הוא ייתרם לקרן תובענות ייצוגיות.

 

 ת"צ 65239-11-17 פיינברג ואח' נ' בית בכפר ואח' | תאריך הפרסום: 25.7.18 | לקריאת המודעה

בבקשת האישור נטען כי תשלומים אשר שילמו חברי הקבוצה בגין העסקת והלנת מטפל אישי ביחידות הדיור של הנתבעות, הנם מכוחו של תנאי מקפח בחוזה אחיד. לפיכך, יש להשיב התשלומים או לחלופין להפחיתם.      

הצדדים הסכימו בהסדר הפשרה כי תבוצע לכל אחד מחברי הקבוצה הפחתה של הסכומים המשולמים למשיבה עמה חתם על ההסכם, באופן שיקבע מחיר אחיד ביחס להעסקת והלנת מטפל אישי, הנכון למועד אישור הסכם הפשרה. הומלץ על שכר טרחה בגובה 215,000 ש"ח לעורכי הדין המייצגים, שישולם אופן חלקי ע"י כל אחת מהמשיבות שבהסדר. 

 

 ת"צ 22809-02-16 ציון אילוז ואח' נ' מדינת ישראל - רשות מקרקעי ישראל | תאריך הפרסום: 25.7.18 | לקריאת המודעה

עניינה של התובענה הוא ביישום בהנחה בדמי היוון, המגיעה על פי הדין לחוכרים של נכסי תעשייה, מלאכה ו/או תיירות הנמצאים באזור עדיפות לאומית. נטען כי חלק מהחוכרים הזכאים להנחות לא קיבלו את ההנחה המגיעה להם כשביצעו עסקאות של חידוש יובל מכירה (תת-קבוצה א'). לחלק אחר של הזכאים להנחות (תת-קבוצה ב'), אשר ביקשו להוון את יתרת החוב שלהם, לא הוצעה החלופה הזולה יותר של חידוש יובל חכירה (עליה חלה ההנחה המדוברת).     

לפי הסדר הפשרה, רשות מקרקעי ישראל השיבה כבר ל-18 חוכרים מתת-קבוצה א', סכום כולל של 4,031,570.6 ש"ח. הסכום שנותר להחזר לתת-קבוצה א' הוא 480,183 ש"ח והרשות תשיב אותו במסגרת הסדר הפשרה. בנוסף, רשות מקרקעי ישראל תשיב לחברי תת-קבוצה ב'  (56 חוכרים) סכום כולל של -  1,626,511.29 ש"ח, המהווים 70 אחוז מסכום הפרש דמי החכירה. הומלץ על גמול למבקשים בגובה 48,000 ש"ח ושכ"ט לב"כ המבקשים בגובה 480,000 ש"ח.

 

 ת"צ 920-09-15 דיאמנט נ' ישראכרט בע"מ | תאריך הפרסום: 26.7.18 | לקריאת המודעה

בבקשת האישור נטען כי המשיבה גבתה ביתר עמלות בגין הפקה או הדפסה של מסמכים המצויים במאגר הממוחשב וכן ביחס לקבלת מידע בתקשורת. נטען שהמשיבה התייחסה לכל בקשה לתדפיס חודשי ככזו המהווה בקשה חדשה שגוררת עמלה נפרדת וכי הדבר מנוגד לדין.    

לפי הסדר הפשרה, המשיבות יימנעו מגביית עמלות מכלל לקוחותיהן בשל שירותי הפקה או הדפסה של מסמכים המצויים במאגר הממוחשב אשר יוזמנו באמצעות האינטרנט, זאת עד למתן הטבות כאמור בשווי 1,380,547 ש"ח. בנוסף, המשיבות תחדלנה מהתנהלותן נשואת התביעה, בכך שתתייחסנה לכל פנייה של לקוח להפקת מספר הודעות חיוב כבקשה אחת מבחינת החיוב בעמלה. הומלץ על גמול לתובע המייצג בגובה 46,940 ש"ח ושכ"ט בגובה 187,758 ש"ח לבא כוחו. 

 

 ת"צ 22142-06-17 אחמד בכרי נ' מי הגליל - תאגיד המים והביוב האזורי בע"מ | תאריך הפרסום: 26.7.18 | לקריאת המודעה

עניינה של בקשת האישור בטענה כי בתקופה שהחל מינואר 17' ועד יוני 17' סיפק תאגיד המים לתושבים בישובים סחנין, עראבה, דייר חנא, נחף, בענה, דיר אלאסד ומגד אלכרום מים מזוהמים ועכורים (להלן: "מים אדומים") במידה הגבוהה מהתקן הקבוע בתקנות בריאות העם. 

לפי הסדר הפשרה, התאגיד יישם מנגנון הסדרה בדבר חישוב חשבונות המים לתושבים בהם הייתה תופעה נרחבת של "מים אדומים" לראשונה ולאורך תקופה ארוכה, עבור החודשים מאי-יוני 2017. על פי המוסכם בין הצדדים, מנגנון זה יוחל גם על חשבונות ששולמו עבור צריכת מים במהלך חודש אפריל 2017. סכום הפיצוי עבור החלת המנגנון גם על חשבון חודש אפריל 2017 הוערך על ידי הצדדים בסך של כ- 364,000 ₪. סך הפיצוי שהוענק על ידי המשיב לחברי הקבוצה (קרי, עבור חשבונות אפריל-יוני 2017) הוערך על ידי הצדדים בסך של כ- 1,093,000 ₪. בבקשה לאישור הסכם הפשרה הובהר, כי מנגנון ההסדרה יוחל רק על "חברי הקבוצה הזכאים", אשר מוגדרים כצרכני התאגיד ביישובים בענה ודיר אל-אסד בלבד, למעט צרכנים ביישובים הללו אשר מקבלים מים שמקור אספקתם הוא מבריכת תפן. מההחלטה על פרסום הסדר הפשרה וכן מהמודעה ישנו קושי להבין כיד יפעל המנגנון פיצוי החשבונות (הסכם הפשרה עצמו לא נמצא). הצדדים עתרו לפסוק גמול בגובה 6,000 ש"ח עבור כל אחד משלושת המבקשים וכן שכ"ט לבאי כוחם בגובה 62,000 ש"ח.

 

ת"צ 30181-12-16 גלסברג נ' סינטה בר בע"מ | תאריך הפרסום: 26.7.18 | לקריאת המודעה

עניינה של בקשת האישור בטענה למשלוח דברי פרסומת ע"י סינטה בר בע"מ בניגוד להוראות סעיף 30א לחוק התקשורת. 

לפי הסדר הפשרה, המשיבה מתחייבת לפעול בהתאם להוראות סעיף 30א לחוק התקשורת. בפרט, המשיבה תקפיד לאפשר לנמענים של דברי פרסומת המשוגרים באמצעות מסרונים למסור הודעת סירוב באמצעות שיגור מסרון חוזר. כמו כן, המשיבה תעניק פיצוי לתובעים המיוצגים בשווי של 97,400 ש"ח. הפיצוי הכולל יועבר לקבוצה באמצעות הענקת 10 ש"ח למימוש במסעדות המשיבה עבור כל חבר קבוצה. גמול לתובע המייצג ובאי כוחו ייקבע על ידי בית המשפט.  

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>