תיקים שהסתיימו

 

ת"צ 62868-10-13 מונדרי נ' זוגלובק שיווק בע"מ

ההליך התנהל בבית המשפט המחוזי בירושלים ועניינו בשלוש בקשות לאישור תובענה ייצוגית שהוגשו נגד חברת זוגלובק, בעקבות כתבה ששודרה בתכנית "כלבוטק" בשנת 2013 ותיארה פגיעה בבעלי חיים, בניגוד לדין, במשחטה ביישוב שלומי שהייתה בבעלותה. לצפייה בתחקיר | לקריאת הבקשה לאישור התובענה כייצוגית.

על אף ששלוש הבקשות נדונו במאוחד, והליך הגישור נוהל, לכאורה, ביחס לכל הבקשות, הסדר הפשרה שהוגש לאישורו של בית המשפט נחתם ביחס לבקשה אחת בלבד, והוסכם בו כי שתי הבקשות האחרות יידחו. 

במסגרת ההסדר, התחייבה זוגלובק לתרום תרומה כספית בסך 500,000 ש"ח לארגון "תנו לחיות לחיות", לתרום מוצרי מזון בשווי של 500,000 ש"ח לכלביות באזור הצפון, וכן להעניק הנחות בסכום כולל של 1.5 מיליון ש"ח בגין רכישת מוצרים שאינם מוצרי בשר המותאמים לטבעוניים ואשר יושקו במהלך החודשים ינואר-פברואר 2018.

ביום 15.11.2017 הגישה הקליניקה לתובענות ייצוגיות התנגדות להסדר הפשרה, בשיתוף הקליניקה לצדק סביבתי ולהגנה על זכויות בעלי חיים, ובשם המועצה הישראלית לצרכנות. לקריאת ההתנגדות שהוגשה על ידי הקליניקה.

בהתנגדות נטען כי אין לאשר את הסדר הפשרה המוצע, שאינו ראוי הוגן או סביר בהתחשב בעניינם של חברי הקבוצה. בתמצית נטען, כי התחרות שככל הנראה נוצרה בין עורכי הדין בהליך ואי הסכמה באשר לניהול הליך הגישור, יצרו "מרוץ לתחתית". קיים חשש כי בעיית הנציג, שהינה בעיה אינהרנטית להליך התובענה הייצוגית, ובפרט לשלב הסדר הפשרה, החריפה במיוחד בנסיבות אלה; כי הסדר הפשרה נעדר פרטים החיוניים לבחינת הסדר הפשרה ואישורו; כי ההטבות הניתנות במסגרת ההסדר - הנחות על מוצרים שאינם מכילים בשר ושטרם שווקו, וכן תרומת מוצרי מזון לכלביות - מעוררות קשיים ניכרים. הטבות אלו אינן מעניקות פיצוי של ממש לחברי הקבוצה הנפגעת ולא ניתן להעריך את שוויין האמיתי; כי ביחס לרכיב בפשרה המתייחס למזון שייתרם לכלביות, אין כל זיקה בין הפיצוי למטרה הציבורית העומדת ביסוד בקשת האישור וכי הסדר הפשרה המוצע נעדר התחייבות של המשיבה למניעת הפרות עתידיות של דיני הגנת הצרכן והגנת בעלי החיים ביחס למוצריה, כמו גם פירוט הפעולות בהן היא נוקטת על מנת למנוע הישנות של התופעות המתוארות בתובענה.

לאחר שהוגשה התנגדות מטעם המועצה, הוגשה חוות דעת מטעם הבודק ונערכו מספר דיונים בפני בית המשפט המחוזי בירושלים, הוגש הסדר פשרה מתוקן.

במסגרת ההסדר המתוקן סכום הפשרה גדל מ- 500,000 ש"ח ל- 1,500,000 ש"ח והועבר לקרן לניהול וחלוקת כספים שהוקמה מכוח סעיף 27א לחוק. בנוסף, הצדדים וויתרו על הנחות במוצרים ותרומת מזון לכלביות, ותחת זאת הסכימו על תרומת מוצרי מזון לעמותות.

​לאחר הגשת עמדות הצדדים ביחס להסדר המתוקן – ההסדר המתוקן אושר בפסק דין.

 

דנ"מ 8626/17 מנירב נ' רשות המיסים

הקליניקה, המייצגת את עמותת "הצלחה", הגישה לבית המשפט העליון בקשה להצטרף להליך במעמד "ידיד בית-המשפט" לדיון הנוסף על פסק הדין בעניין מנירב שקבע כי, על פי סעיף 21 לחוק תובענות ייצוגיות, תקופת ההשבה המרבית בה ניתן לחייב רשות היא 24 חודשים. הקליניקה הגישה עמדה עקרונית המתנגדת לפרשנות זו. ביום 11.11.20 ניתן פסק דינו של בית המשפט העליון המקבל את עמדת הקליניקה, והופך בדיון נוסף את פסק הדין הקודם שניתן בעניין מנירב. 

בהרכב מורחב של חמישה שופטים, נקבע שסעיף 21 לחוק אינו מגביל את תקופת ההשבה המירבית בתובענות ייצוגיות נגד רשויות לשנתיים בלבד. משמעות ההחלטה היא שרשות שהוגשה נגדה בקשה לאישור תובענה ייצוגית, ובחרה שלא לחדול מגביית היתר, תחויב בהשבת הכספים לחברי הקבוצה לא רק בעבור השנתיים שקדמו להגשת הבקשה לאישור – אלא גם בעבור התקופה שחלפה מרגע הגשת הבקשה לאישור ועד אישור התובענה. בית המשפט גם קבע כי פסק הדין הקודם בעניין מנירב, שצמצם את תקופת ההשבה, עודד רשויות להמשיך בגבייה בלתי חוקית, וכי ההצדקה לפגיעה גורפת בזכות ההשבה של הנפגעים אינה מוצדקת בתקופה שלאחר בקשת האישור, בה המדינה כבר מודעת לסיכון המשפטי בתובענה ובאפשרותה להגן על התקציב שלה בדרכים פוגעניות פחות.

 

ע"א 377/15 כהן נ' ויטה פרי גליל (החדשה) בע"מ (מרקיט)

הקליניקה מייצגת בהליך זה את המועצה הישראלית לצרכנות אשר צורפה כמשיבה לערעור המתנהל בבית המשפט העליון. ההליך עוסק בשאלה עקרונית והיא אופן פסיקת שכר טרחה וגמול למייצגי הקבוצה במצבים שבהם מייצגים הקבוצה הסתלקו מהתובענה שהגישו. ביום 10.12.15 נערך דיון בפני כבוד הרכב השופטים: י' עמית, ע' ברון ונ' סולברג. בעקבות הדיון הגישה הקליניקה השלמת טיעון.

בתאריך ה-5.8.18 ניתן פסק דין עקרוני על ידי בית המשפט העליון בעניין, במסגרתו אימץ בית המשפט במידה רבה את השיקולים שהופיעו בעמדת הקליניקה ושצריכים להנחות את בית המשפט בהחלטתו. בית המשפט עמד על כך שהפרקטיקה שנוצרה – בתי המשפט המאשרים הסדרי הסתלקות מתוגמלת כדבר שבשגרה – הביאה לעלייה ניכרת במספר הליכי הסרק, ואף הביאה לתיקון סעיף 16 במסגרת תיקון מספר 10 לחוק, הקובע כי בהחלטה על מתן שכר טרחה וגמול בהסתלקות, על ביהמ"ש לבחון אם התובענה הראתה עילת תביעה לכאורה ומה התועלת שהביאה התביעה לחברי הקבוצה.

בית המשפט העליון קבע כי בפסיקת שכר טרחה בהסתלקות על ביהמ"ש להתרשם כי לקבוצה צמחה תועלת קונקרטית ורלוונטית ואין די בתועלת כללית ועמומה וכי אחת השאלות שיש לשאול היא אם היה צורך בנקיטת ההליך הייצוגי לשם השגת התוצאה. עוד עמד בית המשפט על בעיית הנציג הנובעת מכך שרוב הסדרי ההסתלקות המתוגמלת מוגשים בהסכמת הצדדים, ללא מנגנוני הבקרה שקיימים ביחס להסדרי פשרה כדוגמת קבלת עמדת היועמ"ש, התנגדויות ומינוי בודק.

ביהמ"ש קובע כי הסתלקות מתוגמלת היא אפשרית ואולם היא החריג לכלל, ומשכך יש להיעתר לבקשות רק במקרים מתאימים.

לקריאת פסק הדין.

ת"צ 6267-09-17 חיים יוגב נ' ג'וי מועדון כושר וספורט בע"מ

עניינו של ההליך בבקשה לאישור תובענה ייצוגית שהוגשה נגד חברת גו'י מועדון כושר וספורט בע"מ, בגין הטענה כי התקינה מצלמות אבטחה נסתרות במלתחות הגברים במועדון הכושר.

בטרם הוגשה תגובת המשיבה לבקשה לאישור התובענה כייצוגית, הגישו הצדדים לבית המשפט בקשה לאישור הסדר פשרה. לקריאת הבקשה לאישור ההסדר.

על פניו, קיימים מספר קשיים בהסדר הפשרה שהוגש. זאת, בין היתר, לאור היחס בין הנזק שנגרם לכאורה לחברי הקבוצה המיוצגת, לבין שווי ההטבה הניתנת להם בהסדר הפשרה. יחד עם זאת, הואיל ולצד בקשת האישור שבנדון הוגשו שתי בקשות אישור נוספות באותו עניין (ת"צ 6799-09-17 אוראל מיכאל חגואל, עו"ד נ' גו'י מועדון כושר וספורט בע"מ ות"צ 63193-09-17 ישראל (רלי) מרגליות נ' ג'וי מועדון כושר וספורט בע"מ), טענה הקליניקה, בשם המועצה הישראלית לצרכנות, כי יש להכריע תחילה בבקשה שהוגשה מכוח סעיף 7(ב), ורק לאחר מכן לדון בבקשה לאישור הסדר הפשרה שהוגשה אך ביחס לאחת התובענות. לבקשת ההצטרפות והעמדה שהוגשה מטעם המועצה הישראלית לצרכנות.

בהתאם לעמדת המועצה, בית המשפט הורה על מחיקת שתיים מהבקשות, ומכאן גם על מחיקת הבקשה לאישור הסדר פשרה שהוגשה. לפרוטוקול הדיון והחלטת בית המשפט.

 

ת"צ 57758-05-16 בלמס נ' לוטוקארד

הליך זה התנהל בבית המשפט המחוזי מרכז ועניינו תביעה ייצוגית צרכנית שהוגשה בעילת הטעיה נגד חברת לוטוקארד בע"מ. חברת לוטוקארד הינה חברה פרטית המעניקה שירות של מילוי ושליחת טפסי לוטו וצ'אנס של מפעל הפיס. במהלך חודש פברואר 2017, הגישו הצדדים בקשה לאישור הסדר פשרה. לקריאת הסדר הפשרה.

ביום 11.7.17 הגישה הקליניקה, בשם המועצה הישראלית לצרכנות, התנגדות לבקשה לאישור הסדר פשרה. במסגרת ההתנגדות נטען כי התנהלותה של המשיבה מעלה חשש לפגיעה נרחבת בזכויותיהם של חברי הקבוצה המיוצגת, באופן בו עילות התביעה העומדות לכאורה לחברי הקבוצה, אינן ממוצות במסגרת התובענה. כן נטען כי הסדר הפשרה פוגע בחברי הקבוצה יותר מכפי שהוא מטיב עימם, ומכאן שאין הוא ראוי, הוגן או סביר, ואין לאשרו. 

בעקבות התנגדות הקליניקה להסדר הפשרה, הודיעו הצדדים כי לא הצליחו להגיע להסדר פשרה חדש, ועל כן הוחלט להמשיך בניהול התובענה. לאחרונה הוגש הסדר פשרה מתוקן לאישורו של בית המשפט.

ת"צ 39292-04-13 קלינגהופר נ' פייפאל; ת"צ 46059-05-15 אטד נ' סמייל

הקליניקה ייצגה את המועצה הישראלית לצרכנות בהליכים אלה אשר עניינם יישום תיקון מספר 10 לחוק תובענות ייצוגיות שעניינו הקמת הקרן לניהול וחלוקת כספים שנפסקו כסעד בתובענות ייצוגיות. במסגרת הליכים אלה הגישה הקליניקה, בשם המועצה, עמדות עקרוניות בנוגע לתחולתו של תיקון 10 בכלל, ולחובה להעביר כספים הנפסקים לפי סעיף 20(ג) לחוק, לקרן שהוקמה מכוח סעיף 27א לחוק.

בעניין קלינגהופר נ' Paypal, הצדדים הגישו הסדר פשרה שאושר במהלך חודש מאי 2017, על ידי השופט גרוסקופף בבית המשפט המחוזי מרכז. הסדר הפשרה כלל רכיב של תרומה, שייגזר מהסכומים שייוותרו לאחר השבת כספים לחברי הקבוצה באופן פרטני. נקבע כי ההחלטה בדבר ייעוד הכספים תתקבל בהמשך, לאחר שיימסר דיווח מטעם Paypal על ביצוע הסדר הפשרה ויתבררו הסכומים שנותרו. לקריאת החלטת אישור הסדר הפשרה.

בעניין אטד נ' סמייל, הצדדים הגישו הסדר פשרה שאושר במהלך חודש נובמבר 2017, על ידי השופט חסדאי בבית המשפט המחוזי בתל אביב. בנוגע לייעוד כספי התרומה, קבע בית המשפט כי לאור עמדת המועצה לצרכנות, שאליה הצטרף היועץ המשפטי לממשלה, ולאור העובדה שהקרן לניהול וחלוקת כספים הוקמה רשמית במהלך ספטמבר 2017, אין חולק כי יש להעביר את הכספים לקרן. בית המשפט קבע כי הכספים ייועדו לטובת קידום מטרות גלישה בטוחה באינטרנט ו/או הנגשת המדיה הדיגיטלית לגיל השלישי ו/או סיוע והנצחת ניצולי שואה באמצעים דיגיטליים. לחילופין, יוקצו כספי התרומה לצורך עידוד וקידום צרכנות הוגנת, בפרט אל מול חברות המספקות שירותי תקשורת שונים. לקריאת החלטת אישור הסדר הפשרה.

 

ת"צ 44751-03-10 בן סימון נ' הוט

הליך זה התנהל בבית המשפט המחוזי מחוז מרכז ועניינו בטענת התובע המייצג כי הנתבעת – חברת הוט – אינה מנתקת את לקוחותיה מהשירות המסופק על ידה במועד הקבוע בחוק וברישיון. לאחר הגשת התנגדויות מטעם הקליניקה, בשם המועצה הישראלית לצרכנות, ומספר הליכים והתדיינות, הסדר הפשרה אושר בסופו של יום בשינויים מסויימים ביום 22.7.15. במסגרת פסק הדין נפסקו למועצה 75,000 ש"ח הוצאות. לקריאת החלטת אישור הסדר הפשרה.

 

תא"מ 714-01-10 בזק חברה ישראלית לתקשורת בע"מ; ע"א 45019-04-15 להב נ' בזק חברה לתקשורת בע"מ; רע"א 331/17 להב נ' בזק חברה לתקשורת בע"מ  

עניינם של הליכים אלה בשאלה העקרונית האם ניתן להכיר בהליך של הגנה ייצוגית בישראל. הליך זה מאפשר לנתבעים לנהל הגנה קבוצתית כנגד תובעת משותפת, וזאת בדומה לאפשרות הקיימת לנהל תובענה ייצוגית כנגד נתבעת משותפת, בהתאם להוראות חוק תובענות ייצוגיות. הקליניקה ייצגה את המועצה הישראלית לצרכנות בבקשת הצטרפות להליך אשר התנהל בבית המשפט השלום, במסגרתו ביקשה הנתבעת להכיר בהגנתה כנגד התובעת – כהגנה ייצוגית. החלטה בבקשת הצטרפות זו לא ניתנה על ידי בית המשפט השלום, אולם בקשתה של הנתבעת כאמור נדחתה על ידי בית המשפט. בהתאם הגישה הנתבעת ערעור על פסק הדין אליו צירפה את המועצה כמשיבה. הקליניקה הגישה בשם המועצה עיקרי טיעון ביום 22.11.15 והתייצבה לדיון בפני בית המשפט המחוזי ביום 30.11.15. ביום 11.12.16 דחה בית המשפט המחוזי את ערעורה של הגב' להב, אשר הגישה בקשת רשות ערעור על החלטה זו ביום 12.1.17. בקשה זו נדחתה על ידי שופט בית המשפט העליון י' עמית ביום 22.2.17. על אף דחיית בקשת רשות הערעור כאמור, ישנן בפסק דין זה מספר קביעות חשובות ומהותיות לצורך קידום מנגנון מסוג הגנה ייצוגית בישראל.

 

ת"צ 38325-03-10 בויטלר נ' שירותי בריאות כללית 

הקליניקה ייצגה את המועצה הישראלית לצרכנות בהתנגדות לאישור הסדר פשרה בתובענה ייצוגית הנוגעת לזכויותיהם של ניצולי השואה לפטור מתשלום דמי השתתפות עצמית בגין טיפולים ותרופות אשר נוגעים "למחלות המוכרות". לאחר שהתקבלו חלק ניכר מטענות ההתנגדות של הקליניקה הוגש הסדר מתוקן שקיבל את אישורו של בית המשפט. בביום 29.7.16 ניתן פסק דין משלים הממנה את משרד רו"ח Deloitte כממונה בתיק, המפקח על ביצוע הסדר הפשרה, וקובע, בהתאם להסדר הפשרה כי הנתבעת תבצע פניה יזומה לחברי הקבוצה לצורך פיצויים. ביום 8.12.16 ניתנה החלטה הפוסקת הוצאות לטובת הקליניקה בסכום של 35,000 ש"ח, לאור תרומתה להליך ולהסדר הפשרה אליו הגיעו הצדדים. כמו כן, התבצע השנה מעקב אחד הגשת דוחות הממונה ופיצוי חברי הקבוצה הנפגעת. בהתאם לדיווח האחרון שהוגש בחודש מאי 2017, קרוב ל- 17,000,000 ש"ח הושבו לחברי הקבוצה באופן פרטני.

במהלך שנה זו, המבקש הגיש בקשה נוספת לבית המשפט לאתר את חברי הקבוצה שטרם נבדקה זכאותם. הקליניקה, בשם המועצה, הגישה תגובה המצדדת בבקשת המבקש. כעת התיק ממתין להחלטה.

 

ת"מ 107/06 חידוש סוכנויות ביטוח בע"מ נ' עיריית תל אביב

הקליניקה ייצגה את המועצה הישראלית לצרכנות בהתנגדות לאישור הסדר פשרה בתובענה ייצוגית שהוגשה כנגד עיריית תל אביב-יפו בגין גבית יתר של אגרת ביוב מתושבי העיר. לאחר שהתקבלה התנגדות הקליניקה וניתן פסק דין, התבצע השנה מעקב אחר מימושו של הסדר הפשרה ופיצוי חברי הקבוצה הנפגעת. ביום 27.7.17 התקבלה הודעת העדכון האחרונה מטעם עיריית תל אביב, לפיה סכום של למעלה מ- 6,000,000 ש"ח הוחזר באופן פרטני לחברי הקבוצה.

 

ת"צ 44211-05-10 כהן נ' פרטנר

הקליניקה ייצגה בהליך זה את המועצה הישראלית לצרכנות. לפי ההסדר הייתה אמורה חברת פרטנר להשיב 50% מהחוב שלה ללקוחות החברה באמצעות זיכוי בזמן אוויר. בהתנגדות שהוגשה נטען כי מקום שבו הנתבעת גבתה סכומים שלא כדין, עליה להשיבם ולא לבצע השבה באמצעות זמן אוויר, בעידן שבו משווקות חבילות ללא הגבלה, דבר המייתר לחלוטין את ההטבה. ביום 16.7.14 ניתנה החלטה המאשרת הסדר פשרה מתוקן שהוגש בעקבות ההתנגדות שהתקבלה. ההסדר קבע כי פרטנר תזכה בכסף את לקוחותיה, בסכום של 70% מהחוב הנטען. לקריאת פסק הדין.

 

ת"א (י-ם) 2168/08 אראל דניאל נגד פרטנר תקשורת בע"מ

הקליניקה ייצגה בהליך זה את המועצה הישראלית לצרכנות. הקליניקה הגישה, בשם המועצה, התנגדות לאישור הסדר פשרה. במסגרת הסדר הפשרה התחייבה הנתבעת להעניק לחברי הקבוצה המיוצגת מספר הטבות, אשר את שוויין העריכה ב- 14 מיליון ש"ח. בחודש פברואר 2013 הוגשה עמדה עקרונית בנוגע לחישוב שכר טרחת עורכי הדין המייצגים בתובענות ייצוגיות שבהן נפסק סעד בצורה של הטבות לחברי הקבוצה המיוצגת. הקליניקה טענה כי יש לחשב את שכר טרחת עורכי הדין בהתאם למימוש ההטבות, ולא בהתאם להערכת שוויין בטרם מימושן. ביום 7.4.13 קיבל בית המשפט המחוזי את עיקר טענות ההתנגדות בפסק דין. לקריאת פסק הדין.

 

ת"א (ת"א) 1301/06 חושן נגד אלטמן רוקחות טבעית (1993) בע"מ

הקליניקה ייצגה את המועצה הישראלית לצרכנות בהתנגדות לאישור הסדר פשרה בתובענה ייצוגית שהוגשה כנגד חברת אלטמן בגין הטעיה בשיווק תוסף התזונה "מגה- גלופלקס". הקליניקה הגישה עמדה לבית המשפט המחוזי בתל אביב בו דרשה שימונה בודק לבחינת הנתונים אשר עמדו בבסיס ההסדר. בית המשפט קיבל את עמדת המועצה ומינה בודק במרץ 2013. לקריאת פסק הדין.

 

ת"א 2537/06 דניאל פרחן נגד מולטילוק בע"מ

הקליניקה ייצגה את המועצה הישראלית לצרכנות בהתנגדות לאישור הסדר פשרה בתובענה ייצוגית שהוגשה כנגד חברת מולטילוק בגין הטעיה בשיווק צילינדר "האינטראקטיב", אשר שווק בשילוב עם כרטיס זיהוי שאמור היה למנוע שכפול לא מבוקר של מפתחות. התיק הסתיים בפסק דין המאשר הסדר פשרה מתוקן, אשר הטמיע את מרבית הערות ההתנגדות בנובמבר 2013. לקריאת פסק הדין.  

 

ת"צ 47395-11-10 מינוף ויזמות בע"מ נגד דרך ארץ הייווייז בע"מ

הקליניקה לתובענות ייצוגיות, כבאת כוח המועצה הישראלית לצרכנות, הגישה עמדה לבית המשפט המחוזי-מרכז בנוגע לבקשה לאישור הסדר פשרה בתובענה ייצוגית שהוגשה כנגד מפעילת כביש 6 בגין גביה שאינה כדין, עבור נסיעות בכביש האגרה. במסגרת הסדר הפשרה התחייבה הנתבעת להעביר סכום של 4 מיליון ש"ח לטובת 3 עמותות שונות. הוגשה עמדה עקרונית אודות הפרמטרים שעל בית המשפט לבחון שעה שמאושר סעד כאמור בסעיף 20(ג) לחוק, בסכומים כה גבוהים. זאת בין היתר לאור העובדה שבתיק זה עלה חשש מהותי לניגוד עניינים באופן שבו נבחרו העמותות. ב- 30.12.13 ניתן פסק דין בתיק. לקריאת פסק הדין.

 

ת"צ 43859-08-13 סגל ייזום בע"מ נ' כור תעשיות בע"מ 

הקליניקה ייצגה את המועצה הישראלית לצרכנות בהתנגדות לאישור הסדר פשרה בתובענה ייצוגית בתחום ניירות ערך. התובענה הוגשה נגד כור על ידי בעלת מניות בחברת כור, על סך 627 מיליון ₪, בטענה לקיפוח בעלי מניות המיעוט שנגרם לאור עסקת המיזוג של כור ודסק"ש. לקריאת פסק הדין.

 

ת"צ 22236-07-11 שרייר נ' שב"א 

הקליניקה ייצגה את המועצה הישראלית לצרכנות בהליך שבו התחייבה הנתבעת (חברת שב"א) לתרום למעלה מ-5 מיליון ש"ח לטובת 5 עמותות שונות. בתיק זה ניתנה במהלך חודש ספטמבר 2014 הכרעה עקרונית ומשמעותית בכל הנוגע לאופן שבו יש לחלק את הכספים הנפסקים מכוח סעיף 20(ג) לחוק וזאת בהמשך להתייצבות הקליניקה בעניין מינוף לעיל. לקריאת פסק הדין.

 

ת"צ 39176-07-13 פרידמן נ' אוליביה

הקליניקה ייצגה את המועצה הישראלית לצרכנות בעשרה הליכים שהדיון בהם אוחד ועניינם התנאים לאישור הסדרי הסתלקות בתובענות ייצוגיות בתחום סימון מוצרי המזון. היועץ המשפטי לממשלה הגיש עמדה בתיק לגבי אותן השאלות. בחודש נובמבר התקבלה בתיק זה החלטה עקרונית אשר השפיעה באופן מהותי על אישורי הסדרי הסתלקות ופסיקת גמול ושכר טרחה במסגרתם. בעניין זה התייצבה הקליניקה גם בפני בית המשפט העליון, בערעור על הלכה זו. לקריאת פסק הדין.

 

ת"צ 33583-01-11 יוסף כהן נגד רכבת ישראל בע"מ

הקליניקה ייצגה את עמותת מלר"ז (המועצה הציבורית למניעת רעש וזיהום אוויר בישראל) בהתנגדות לאישור הסדר פשרה בתובענה ייצוגית שהוגשה בגין רעש בלתי סביר הנובע ממסילות הרכבת בקו בנימינה-קריית מוצקין. לאחר שהיועץ המשפטי לממשלה הגיש עמדה המתנגדת להסדר, מטעמים אשר עלו בהתנגדות המלר"ז ולאחר דיון שנערך בתיק, ניתנה בחודש מרץ החלטה אשר דוחה את ההסדר. לקריאת פסק הדין.

 

ת"צ 32018-09-12 יחזקאלי נ' בזק 

הקליניקה ייצגה את המועצה הישראלית לצרכנות בהתנגדות לאישור הסדר פשרה בתובענה ייצוגית שעניינה גביית כספים שלא כדין על ידי הנתבעת. הקליניקה הגישה עמדה עקרונית בנוגע לחישוב שכר הטרחה בתיק בעוד היועמ"ש הגיש עמדה המתנגדת לאישור ההסדר מטעמים נוספים. ביהמ"ש מינה בודק לבחינת הנתונים המהותיים להסדר. הבודק הגיש חוות דעתו במהלך חודש מרץ והצדדים הגישו בהתאם להערות אלו הסדר פשרה מתוקן. ההסדר אושר בפסק דין בחודש יוני 2015. לקריאת פסק הדין.

 

ת"צ 55792-09-14 ידין נ' איטיצ'ר 

הקליניקה ייצגה בהליך זה את עמותת "קו לעובד", אשר הגישה התנגדות לאישור הסדר פשרה בתובענה ייצוגית שעניינה הכללת רכיב העמלות של עובדי הנתבעת בהגדרת "השכר הקובע" לצורך תשלום מספר זכויות סוציאליות. בתיק זה הגיעו הצדדים להסדר לפני הגשת התובענה ובנוסף, הם הגיעו להסדר פשרה אישי נפרד בין הנתבעת לתובע המייצג. שני נושאים אלו היוו את הבסיס להתנגדות הקליניקה בתיק זה. הצדדים הגישו בעקבות ההתנגדות הסדר מתוקן שהטמיע חלק מהסתייגויות הקליניקה מההסדר הראשון. בחודש נובמבר 2015 אישר בית הדין את הסדר הפשרה המתוקן ובהחלטה זו קיבל את עמדת המועצה ביחס לחישוב שכר הטרחה בהליך. לקריאת פסק הדין.

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>