אוקטובר 2018

ת"צ (נצ') 19441-06-17 מעין איטח נ' גרג קפה מאוד בע"מ ואח' | תאריך הפרסום: 10.10.18 | לקריאת המודעה

הבקשה הוגשה בגין הטענה כי המשיבות נמנעות מלהגיש מיוזמתן לקהל לקוחותיהן מי שתייה צוננים ללא תשלום, ובכך מפרות את הוראות חוק בנינים ציבוריים (מתקני שתייה למים צוננים), תשמ"ז-1987 ומאלצות את לקוחותיהן לרכוש משקאות בתשלום.

בהסדר הפשרה נקבע, כי המשיבות יתקינו מתקני שתיה במסעדות אותן הן מנהלות, תוך הצבת שילוט המכווין את הלקוחות אל המתקנים וכוסות חד פעמיות לשימושם.

 

ת"צ (מרכז) 25789-11-14 חן עזר נ' הראל חברה לביטוח בע"מ | תאריך הפרסום: 11.10.18 | לקריאת המודעה

הבקשה הוגשה בגין הטענה, כי המשיבות מוכרות למחזיקי כרטיסי אשראי של ישראכרט וכאל פוליסות ביטוח נסיעות לחו"ל במחיר מלא, ללא התחשבות בכיסוי הביטוחי שכבר קיים להם מתוקף היותם בעלי כרטיס אשראי, תוך הטעייתם כי מדובר בהרחבה של הפוליסה הבסיסית שקיימת להם, ותוך גביית פרמיות עודפות על הכיסויים החופפים והכפולים.

בהסדר הפשרה נקבע, כי ההסדר יחול על מחזיקי כרטיסי אשראי של כאל שרכשו לפחות 10 ימי ביטוח חופפים. המשיבה תעמיד לרשות הקבוצה מאגר ימי ביטוח לפיצוי שיכלול 580 אלף ימי ביטוח נסיעות לחו"ל ללא תשלום. בכל הפעלת ביטוח נסיעות לחו"ל חבר קבוצה יהיה זכאי לקבל עד 3 ימי ביטוח מתוך המאגר, ולא תהיה הגבלה על מספר הפעמים בהן יוכל לנצל את הזכאות, עד שינוצל כל מאגר ימי הביטוח לפיצוי. אם לאחר שנתיים לא ינוצלו כלל הימים במאגר, תורחב קבוצת הזכאים לכל מחזיקי כרטיס אשראי של כאל והזכאות תורחב ל-5 ימי ביטוח לכל נסיעה לחו"ל. הרחבה זו של קבוצת הזכאים ושל ימי הזכאות תתבצע גם כאשר ההסדר של המשיבה עם כאל יופסק.

 

ת"צ (ת"א) 46737-06-15 לבנת חן נ' 013 נטוויז'ן בע"מ | תאריך הפרסום: 12.10.18 | לקריאת המודעה

הבקשה הוגשה בגין הטענה, כי המשיבה ממשיכה לגבות תשלום חודשי מלקוחות שהיא יודעת שאינם עושים שימוש בשירותיה, מחדשת את התוכניות בחשבונם ומעלה באופן יזום את המחירים אותם הם משלמים, וזאת מבלי לידע אותם בנושא.

בהסדר הפשרה נקבע, כי הגדרת הקבוצה תתוקן ותכיל את מנויי שירותי הגישה לאינטרנט של המשיבה שחוו העלאת תעריף בחודשים מאי 2013 ו/או יוני 2014, שההסכם שלהם עם המשיבה כלל מחיר קבוע לחיוב חודשי בשנת ההתקשרות הראשונה ושהעלאת התעריף התבצעה במהלך שנת ההתקשרות הראשונה. הפיצוי לחברי הקבוצה יהיה בשיעור של 50% מהתשלומים שנגבו מהם בשל שינוי התעריפים, וזאת בגין החודש הראשון לשינוי התעריף ועד סוף שנת ההתקשרות הראשונה או עד לסיום ההתקשרות עם המשיבה. לחברי הקבוצה שיהיו מנויי המשיבה הפיצוי ישולם על ידי זיכוי החשבון החודשי שלהם. לחברי הקבוצה שלא יהיו מנויי המשיבה ושסכום הפיצוי שלהם עולה על 50 ₪, הפיצוי ישולם על ידי שיקים שישלחו לכתובתם הרשמית, שיהיו בני פירעון ל-90 יום. לחברי הקבוצה שלא יהיו מנויי הקבוצה ושסכום הפיצוי שלהם נמוך מ50 ₪ יישלחו שוברים למוצר ללא תשלום שניתן יהיה לממש בסניפים של דינמיקה רשת חנויות תקשורת בע"מ בתוך תקופת מימוש קצובה שמפורטת בהסדר הפשרה. יתרת סכום הפיצוי וההמחאות שלא יפרעו ולא ימומשו באמצעות חלוקת המוצרים יועברו לקרן. 

 

ת"צ (ת"א) 14968-02-8 הדר שמש נ' סיטי טיים אי. אל. בע"מ | תאריך הפרסום: 18.10.18 | לקריאת המודעה

הבקשה הוגשה בגין הטענה, כי המשיבה הפרה את הוראות חוק הזכות לעבודה בישיבה ובתנאים הולמים, תשס"ז-2008, משלא הציבה כיסאות בסניפיה לרווחת העובדים ומנעה מהם את האפשרות לישיבה בזמן העבודה.

בהסדר הפשרה נקבע, כי הנתבעת תשלם סכום כולל של 190,000 לכלל חברי הקבוצה. כאשר, סך העובדים הנמנים כחברי קבוצה הינו 80, וכך שכל אחד מהם יקבל סכום של 2375, אשר יועבר להם על ידי בא כוחה של התובעת  עד ששה חודשים.  היתרה תועבר לעמותת "תנו לחיות לחיות". התובעת תקבל גמול של 10,000, ושכר הטרחה יהא 37,500.

 

ת"צ (מרכז) 18181-07-17 רועי רוטמן נ' א.ל.מ סחר 2000 בע"מ | תאריך הפרסום: 21.10.18 | לקריאת המודעה

הבקשה הוגשה בגין הטענה, כי היעדר מערכת עזר לשמיעה בסניפי המשיבה, אשר מציעה ומספקת "שירות ציבורי", מהווה הפרה לחובה לבצע התאמות נגישות לפי חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח-1988 (להלן: "חוק השוויון") ולפי תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות לשירות), תשע"ג-2013 (להלן: "התקנות"), שעולה עד כדי הפליה אסורה, ופגיעה בשוויון.

בהסדר הפשרה נקבע, כי הפיצוי לחברי הקבוצה יינתן בדרך של הנגשה עודפת, מעבר להוראות חוק השוויון והתקנות. המשיבה מתחייבת להכפיל את כמות עמדות השירות המונגשות בתוך 28 ימים מאישור ההסדר. כמן כן, להנחות את העובדים לדאוג שהעמדות יפעלו באופן רצוף, מבלי שהלקוח יצטרך לבקש זאת ולפרסם באתרי האינטרנט, של הרשות והרשתות האחרות מודעה  לגבי התקנת העמדות. לתובעת יינתן גמול בסך 15,000, ושכר הטרחה יהא בגובה 130,000.

 

ת"צ (ת"א) 35300-07-16 עמית יוסף רון נ' ההתאחדות לכדורגל בישראל | תאריך הפרסום: 21.10.18 | לקריאת המודעה

הבקשה הוגשה בגין הטענה, כי המשיבה הפרה את הוראות החוק להגנת השכר, התשי"ח-1958 (להלן: "החוק") על ידי חיוב עובדיה, אשר נמנים על הקבוצה המיוצגת, בדמי חבר כתנאי מקדים ומחייב לצורך היותם עובדים בתפקיד שופטי כדורגל.

בהסדר הפשרה נקבע, כי ההתאחדות תשאף להסדרת הסדרי הגביה, בהסכם קיבוצי שיחתם עם ההסתדרות, שמייצגת את העובדים. כן, נקבע כי עד להסדרתם, ההתאחדות תוציא הנחיה שמורה לא לשלם את כספי הגביה. ככל וההסכם ייחתם, אזי, יחול ההסדר שמפורט בו. במידה ועד לסוף פברואר 2019, ההסכם לא ייחתם או שייחתם הסכם שכספי הגביה לא כלולים בו, איגוד השופטים יקציב לכל מחוז שופטים 10,000 ₪ למשך 4 עונות. כמו כן, במקרה של חידוש הגביה (שלא תחת ההסכם הקיבוצי), יהיה הדבר בפיקוח ההתאחדות, אשר מתחייבת למנות ממונה ייעודי לעניין הגבייה שידאג לכך שתתבצע גביה אחידה ושקופה מכלל חברי הקבוצה.  הגמול שיינתן לתובעת הינו בסך 40,000 ₪, ו 10,000 ₪ כשכר טרחה.

 

ת"צ (י-ם) 4198-08-13 דוד אנסבכר נ' בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ | תאריך הפרסום: 23.10.18 | לקריאת המודעה

הבקשה הוגשה בגין הטענה, כי הנתבעת הטעתה את ציבור הפונים לשירות מודיעין 144, משלא גילתה להם כי שירות "השלמת שיחה" המוצע להם, כרוך בתשלום וכן הסתירה את מחירו של השירות. זאת, בניגוד להוראות חוק הגנת הצרכן, תשמ"א – 1981.

בהסדר הפשרה נקבע כי, המשיבה תיתן פיצוי למנויי בזק הפעילים, אשר עשו לפחות שימוש אחד בשירות מתחילת 2/9/2006, בסך כולל של 10 מיליון ש"ח. התובעת תעביר לקרן תובענות ייצוגיות 3 מיליון כפיצוי לכלל הציבור. בנוסף, התובעת מתחייבת לתקן את נוסח ההודעה המושמעת למנויי בזק, ולמנויי ספק התקשורת לפני השימוש בשירות. הגמול לתובע יהיה בסך 375,000 ₪, ושכר הטרחה לבא כוחו יהיה 2,500,000 ₪ כולל מע"מ, ו125,000 ₪ עבור ההוצאות הריאליות.

 

ת"צ (ת"א) 16610-09-17 דוד רוזנברג נ' שווה – קולקטיב חברתי צרכני בע"מ (חל"צ) | תאריך הפרסום: 24.10.18 | לקריאת המודעה

הבקשה הוגשה בגין הטענה, כי ההסתדרות העבירה בכוונה תחילה, וללא הסכמת המצטרפים אל ארגונה את פרטיהם האישיים, לחזקתה של חברת "שווה". בשל כך, קיבלו המצטרפים בלא הסכמה אקטיבית, הודעות פרסומיות, שעניינן הטבות והנחות של חברי מועדון "שווה". בזאת, הפרה ההסתדרות את הוראות חוק הגנת הפרטיות בתשמ"א – 1981, ואת הוראות חוק התקשורת.

בהסדר הפשרה נקבע, כי ההסתדרות מתחייבת לחדול משליחת דיוורים בדבר הטבות ומבצעים לחבריה באמצעות "שווה" אלא אם הסכימו לכך באופן אקטיבי. לצורך כך, מתחייבת המשיבה לתקן את טפסי ההצטרפות כך שיהיה אפשר לסמן V לסעיף המאשר קבלת דיוורים וזאת עד ל120 ימים מאישור ההסדר. כמו כן, המשיבה מתחייבת לרענן את מטרות מאגר המידע הרשום של ההסתדרות בכדי להגביר ולוודא התאמה בין רישיון מאגר המידע לשימוש בפועל. בנוסף לכך, מתחייבות שתי המשיבות, להשקיע יחדיו סכום של 300,000 ₪ בשנים בין 2018-2020 לשמירה על מערכות המידע שלהן, שמירה על פרטיות הרשומים במאגר ולהסדרת רישיונות מאגרי המידע של ההסתדרות והתאגידים הקשורים אליה. כן, מתחייבות המשיבות להשקיע יחדיו סכום של 100,000 ₪ להגברת פרטיות, למשל, בדרך של הגברת חקיקה, הדרכה, סרטונים ועוד. המשיבות ישלמו גמול לתובע בסך 20,000 ₪, ו120,000 ₪ שכר טרחה.

 

ת"צ (מרכז) 10467-08-17 ברנרדו בוגוסלבסקי נ' בנק ירושלים בע"מ | תאריך הפרסום: 24.10.18 | לקריאת המודעה

הבקשה הוגשה בגין הטענה, כי המשיב הפר את הוראות ס'3 לחוק הבנקאות (שירות ללקוח), התשמ"א-1981, בכך שהטעה את לקוחותיו בקשר לעניין מהותי במתן השירות, משביטל את ההטבה לפטור מעמלות עו"ש לגבי חלק מהפעולות, באופן חד צדדי, ובניגוד מוחלט להתחייבויותיו ומצגיו ואף החל לגבות עמלת מינימום חודשית.

בהסדר הפשרה נקבע, כי הבנק יזכה בעין את חשבונות העו"ש בגין כל העמלות הפטורות שנגבו מחשבונם וכן לא יחייב בגין עמלות עו"ש הצפויות להיגבות מחשבונם, ממועד פתיחת חשבונם ועד לתום 4 שנים. במקרה בו אנשים יבחרו לסגור את החשבון, הם יהיו זכאים לזיכוי של חמש שנים, ולמימון של עמלת סגירה, אם ישנה כזאת, בתוספת ריבית כחוק ששיעורה 4.1%. כמו כן, ככל שישנם חברי קבוצה שסגרו חשבונם עובר לפרסום ההסדר וסכום הזיכוי בעבור תקופת פטור של ארבע שנים ממועד פתיחת החשבון אינו עולה על 50 ₪ כספם יועבר לקרן לתובענות ייצוגיות לתרומה. מהסכום שיועבר לתרומה הבנק ינכה 25,000 ₪ - עלות איתור הלקוחות המוערכת. לקוחות שסגרו חשבונם עובר לפרסום ההסדר וסכום הזיכוי עבורם עולה על 50 ₪ כספם יוחזר אליהם בעין על ידי הבנק. כך, ששווי ההטבה הנ"ל מוערך בסכום כולל של 3,886,633 ₪. שכר הטרחה יהיה בגובה 700,000 ₪, והגמול למבקש הינו 80,000 ₪.

 

ת"מ (חי') 26618-06-14 בריל תעשיות נעליים בע"מ נ' עיריית עכו ואח' | תאריך הפרסום: 26.10.18 | לקריאת המודעה

הבקשה הוגשה בגין הטענה, כי המשיבה מפרה את תקנות המסים (גבייה) (קביעת הוצאות מרביות) תשע"א -2011, ופקודת המסים (גבייה) בכך שנוהגת לשלוח דרישה לפרוע חוב בדואר רשום לפני שהיא שולחת הודעה בדואר רגיל. וכן, בכך שגובה הוצאות גבייה בסכום העולה על ההוצאה הישירה הנדרשת להפעלת אמצעי הגבייה.

בהסדר הפשרה נקבע, ביחס לטענת המבקשים הראשונה, כי המשיבה תחזיר לכל חבר קבוצה שחויב בגין הוצאות גבייה של שליחת דואר רשום ולא קדמה לכך דרישה לתשלום הוצאות עבור דואר רגיל את ההפרש שבין הסכומים וזאת לתקופה שבין 15/06/2012 ל 15/06/2014. לסכום זה ייתווסף הפרשי הצמדה וריבית באופן חלקי כך שהסכום הכולל שיוחזר לחברי הקבוצה ייאמד בסך של  62,000. ביחס לטענת המבקשים השנייה, נקבע כי המשיבה תעביר 8,000 ₪ לקרן ניהול וחלוקת כספים כסעד לטובת הציבור. הגמול לתובע ושכר הטרחה, יהיו בסך 20,000 ₪ כולל מע"מ.

 

ת"צ (שלום נתניה) 33226-07-17 חתוכה נ' כלמוביל בע"מ | תאריך הפרסום: 30.10.18 | לקריאת המודעה

הבקשה הוגשה בגין הטענה, כי תוכנת התשלומים של המשיבה אשר מופעלת במוסכיה מעגלת את סכומי הקניה לשקל הקרוב ביותר, בניגוד לדין.

בהסדר הפשרה נקבע, כי המשיבה תעביר סכום של 150 אלף ש"ח לקרן לניהול וחלוקת כספים המנוהלת בידי האפוטרופוס הכללי והומלץ כי הסכום ייועד לגופים אשר פועלים לטובת הציבור בתחומי תחבורה, צרכנות ואיכות הסביבה. בנוסף, המשיבה התחייבה לבצע את עיגול סכומי הקנייה בהתאם להוראות חוק בנק ישראל בנוגע לעיגול אגורות. 

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>