אפריל 2019

ת"צ 26284-06-14 נציגות הבית המשותף ברח' ניסנבויים 12 חיפה ואח' נ' די.בי.אס שרותי לווין (1998) בע"מ ("yes") | תאריך הפרסום: 3.4.19 | לקריאת המודעה

בבקשת האישור נטען כי yes מתקינה בבתים משותפים ציוד קליטה אשר דרוש למנוייה על מנת לקלוט את שידוריה ומחברת אותו לחשמל המשותף של הבניין, מבלי לשלם בגין עלות החשמל שציוד זה צורך, כך שבפועל מי שנושא בעלות זו הם כלל דיירי הבניין, באמצעות נציגות הבית המשותף. 

לפי הסדר הפשרה, yes מתחייבת כי טפסי ההסכמה שבהם תעשה שימוש לגבי אישור והסכמה לחיבור ציוד הקליטה לחשמל הציבורי יכללו הבהרה לכך שמי שנושא בעלות החשמל היא נציגות הבית המשותף, וכן לתקן טפסי הסכמה שבהם אין הבהרה מפורשת כאמור. בנוסף תפרסם בשני עיתונים יומיים הודעה במסגרתה יובא לידיעת הציבור כי ציוד yes המותקן בבתים משותפים מחובר לחשמל הציבורי של הבניין. במידה ויהיו לקוחות שיהיו מעוניינים להתנתק משירותי החברה, yes תקבע עמם מועד ותבצע את הניתוק על חשבונה. יתרה מזאת, תעביר yes סך של 2.9 מיליון ₪ במזומן לקרן תובענות ייצוגיות, 100 אלף ₪ ישולמו לתובע כגמול וכמיליון ₪ ישולמו כשכ"ט לבאי הכוח המייצגים.

 

 ת"צ (ת"א) 7161-12-12 הלפרין נ' ערוץ הופ! בע"מ ואח' | תאריך הפרסום: 4.4.19 | לקריאת המודעה

בבקשת האישור נטען כי המשיבות, אשר מפיצות קלטות לילדים, לא מסמנות את משך הזמן שניתן לצפות בקלטות אלו בדקות, ובכך מפרות את הוראות הקבועות בחוק להגנת הצרכן כיוון שלא ניתן להשוות בין קלטות המשיבות לקלטות אחרות לצורך בחינת כדאות כלכלית.

בהסדר הפשרה נקבע כי המשיבה 1 תסמן את המוצרים והקלטות כנדרש. כמו כן, מתחייבת המשיבה 1 לתרום תקליטורי ילדים לציבור (לא צויין לאיזו עמותה או מטרה) בשווי לצרכן של 450,000 ש"ח.

 

ת"צ (ת"א) 16242-12-16  טל שער נ' מ.א. מוצרי בריאות וטבע בע"מ | תאריך הפרסום: 9.4.19 | לקריאת המודעה

בבקשת האישור נטען כי המשיבה הפרה את הוראות תקן ישראלי 1307 מששיווקה סוכריות כמוצר "ללא סוכר" מבלי לסמן בצורה בולטת לעין בחזית כי המוצר מכיל "רב כהלים". בכך המשיבה לכאורה הפרה חובה חקוקה, הטעתה את הצרכנים, עשתה עושר ולא במשפט ופגעה באוטונומיה של הפרט.

יש לציין כי המשיבה כבר אינה משווקת מוצר זה (במובן זה חדלה מהפרסום הלכאורה מטעה). לפי הסדר הפשרה, מאחר ולא ניתן לזהות את חברי הקבוצה, המשיבה מתחייבת לתרום מוצרים בשווי 35,000 ₪ לעמותת "לתת" תוך 60 יום מאישור הסדר הפשרה.  כמו כן, מתחייבת המשיבה לתרום 15,000 ש"ח לקרן ניהול וחלוקת כספים של תובענות ייצוגיות. לא צויינו סכומי הגמול ושכר הטרחה המומלצים.

 

ת"צ (מרכז) 8307-02-17 נחשון ואח' נ' פילב מ.מ. תיקונים ושרות בע"מ ואח' | תאריך הפרסום: 10.4.19 | לקריאת המודעה

בבקשת האישור נטען כי המשיבות הפרו הוראות חוקי הגנת הצרכן ותקנות להגנת הצרכן במסגרת עסקיהן לאספקת שירותי אחריות ארוכי טוווח למכשירי חשמל. בין טענות המבקשים אי כיבוד או הערמת קשיים על ביטול הסכמי שירות, גביית תשלומים בגין סיום ההתקשרות מצד הלקוח באופן האסור ע"פ חוק או מהווה קיפוח לפי החוק.

לפי הסדר הפשרה, המשיבות מתחייבות לשנות את הסכמי השירות שלהם עם לקוחות עתידיים כך שהסכום שישולם עבור סיום התתקשרות בשנה הראשונה לא יעלה על סך ההפרש עבור התקופה היחסית ששולמה ותשלום עבור שנה (להלן: "סכום ההשלמה"). לאחר תום שנת השירות הראשונה דמי היציאה לא יעלו על 300 ש"ח. עוד מתחייבות המשיבות לכבד הודעות סיום התקשרות של לקוחותיהן ע"פ דין ולהוסיף לחוזיהין מספר סעיפים אשר פורטו בהסדר הפשרה. באשר לדמי היציאה שייגבו מלקוחות קיימים, מתחייבות המשיבות כי: בגין סיום ההתקשרות במהלך שנת השירות הראשונה ייגבו דמי יציאה שאינם עולים על סכום ההשלמה; בגין סיום ההתקשרות לאחר השנה הראשונה, עבור לקוח שלא צרך שירות, ייגבו דמי יציאה בסכום שאינו עולה על 180 ש"ח, ועבור לקוח אשר צרך שירות ייגבו דמי יציאה בסכום שאינו עולה על 300 ש"ח.

כמו כן, מתחייבות המשיבות להשיב סכומים שנגבו שלא כדין מלקוחות עבר באופן הבא: לקוחות אשר עזבו בשנת השירות הראשונה יושב להם מלוא ההפרש בין דמי היציאה שנגבו מהם לבין סכום ההשלמה (סך ההשבה ללקוחות אלה מסתכם ב138,000 ₪). עבור לקוחות שעזבו לאחר שנת השירות הראשונה יושב 70% מדמי היציאה שנגבו מהם (סך ההשבה ללקוחות אלה מסתכם ב16,000 ₪). עבור לקוחות שעזבו לאחר שנת השירות הראשונה וצרכו שירות על פי הסכמי שירות יושב 70% מדמי היציאה שנגבו מהם בקיזוז סכום השווה לעלות הממוצעת של ביצוע קריאת שירות ללקוחות החברה (סך ההשבה ללקוחות אלה מסתכם ב49,000 ₪). כל סכומי ההשבה נושאים בריבית והצמדה. הומלץ על שכר טרחה בשווי 240,000 ש"ח בתוספת מע"מ וגמול לכל תובע מייצג בסך 20,000 ש"ח.

 

ת"צ (מרכז) 26638-10-18 חצרוני ואח' נ' דלק מנטה קמעונאות דרכים בע"מ ואח' | תאריך הפרסום: 11.4.19 | לקריאת המודעה

בבקשת האישור נטען כי המשיבות הפרו את חוק הפיקדון, בכך שסירבו לקבל בסניפיהן מיכלי משקה החייבים בפיקדון.

לפי הסדר הפשרה, המשיבות 6-9 מתחייבות לפעול לפי ס' 6(ב) לחוק הפיקדון, כך שיתאפשר לכל מי שירכוש אצלן מיכל משקה בר פיקדון להחזיר את המיכל הריק ולקבל עבורו דמי פיקדון. כמו כן, מתחייבות כי בחנויות הנוחות של החברות מקבוצת סד"ש ימכרו בקבוקי מים של חצי ליטר בהנחה של 3 ש"ח לבקבוק ושישיות מים בהנחה של 2 ש"ח למשך שנה. הומלץ על שכר טרחה בסך 70,000 ש"ח בצירוף מע"מ וגמול לתובע בסך 20,000 ש"ח שיחולק בין  שני המבקשים בצורה שווה.

 

ת"צ (חיפה) 59809-03-18 בחית נ' טופולסקי ושות' בע"מ | תאריך הפרסום: 12.4.19 | לקריאת המודעה

בבקשת האישור נטען כי המשיבה מוכרת אריחי קרמיקה הקטנים מהמפרט אותו היא מציגה ללקוחותיה ועל כן גובה עבורם מחיר ביתר.

לפי הסדר הפשרה, המשיבה תוסיף בטפסי הזמנה שלה כי תיתכן סטייה במידת האריחים אשר היא מוכרת וכן תוסיף שלטים בעמדות המכירה שידגישו זאת. עוד מתחייבת המשיבה לתרום אריחים למקלט נשים מוכות בשווי 40,000 ש"ח. הומלץ על גמול בסך 10,000 ש"ח ושכר טרחה בסך 20,000 ש"ח בתוספת מע"מ.

 

ת"צ (י-ם) 62892-10-13 נעה ארז נ' זוגלובק תשלובת מפעלי מזון בע"מ | תאריך הפרסום: 15.4.19 | לקריאת המודעה

התובענה הוגשה בטענה שהמשיבה הפרה בהתנהלותה במשחטה שמפעילה את הוראות חוק צער בעלי חיים, תקנות צער בעלי חיים, תקנות מחלות בעלי חיים וכן תקנים בינ"ל בעניין טיפול בבהמות ושחיטתם. בכך נטען, נגרמו נזקים ממוניים ובלתי ממוניים לכל מי שרכש את מוצריה של המשיבה המכילים בשר עוף, בשבע השנים האחרונות לפני מועד סגירת המשחטה (1.5.16).

בהסדר הפשרה נקבע כי המשיבה תעביר לקרן לתובענות ייצוגיות 1.5 מיליון ₪ ולעמותות העוסקות בסלי מזון לנזקקים מוצרים בשווי של 500 אש"ח.

 

ת"צ (מרכז) 14177-05-18 אסתר מלכה אסטרייכר נ' מילגם בע"מ | תאריך הפרסום: 16.4.19 | לקריאת המודעה

תביעה שהוגשה לפי פרט 1 לתוספת השנייה ועניינה בטענה כי המשיבה, שזכתה במכרז של רשות המיסים להפעלת עמדות החזר מע"מ לתיירים, מאפשרת זאת רק במזומן, בניגוד להוראות המכרז, לפיהן יש לאפשר החזר מע"מ בחלופות נוספות. 

לפי הסדר הפשרה, המשיבה התחייבה לתת הטבות לציבור התיירים בסכום מוערך כולל של 1,017,000 ₪ באמצעות – הפחתת 10 ₪ מעמלת החזר המע"מ של העברות בנקאיות למשך יתרת תקופת ההתקשרות ע"פ המכרז הנוכחי; הצבת דייל שירות נוסף בשעות העומס להמשך יתרת תקופת ההתקשרות ע"פ המכרז הנוכחי; קיצור זמני ההמתנה והכוונה ביחס לחלופות להחזר המע"מ; ביטול עמלת הפעולה בשירותי המרת מטבע המסופקים על ידה לתיירים שקיבלו החזר מע"מ למשך יתרת תקופת ההתקשרות ע"פ המכרז הנוכחי או ההתקשרות למתן שירותי המרת מטבע (לפי המוקדם); וחידוד הנהלים, על דרך עריכת הדרכות קבועות לכל העובדים המעניקים שירותי החזר מע"מ במעברי הגבול.

 

ת"צ (מרכז) 36285-08-18 רועי רוטמן נ' מקס הנהלה ישראל בע"מ | תאריך הפרסום: 17.4.19 | לקריאת המודעה

עניינה של התובענה בטענה שהמשיבה פוגעת בזכותם של אנשים עם מוגבלות בשמיעה לשוויון ולנגישות בשירות, כאשר בחלק מסניפיה אין מערכת עזר לשמיעה להנגשת השירות לבעלי מוגבלות בשמיעה. 

בהסדר הפשרה נקבע כי סניפי המשיבה יונגשו כנדרש והמשיבה תנקוט בדרך של הנגשת-יתר (כלומר, מעל לנדרש) – הכפלת כמות עמדות השירות המונגשות במערכות עזר; התקנת מערכות העזר בכל הסניפים בהתאם לאישור מורשה נגישות השירות המוסמך, לרבות בדבר בסימול והשילוט הנדרשים; הנחיית העובדים לדאוג כי מערכות העזר תהיינה תקינות ומופעלות באופן רצוף, בלי שהלקוח יצטרך לבקש להפעילן, כל שעות פעילות הסניף.

 

ת"צ (מרכז) 7383-04-18 מיטל כץ נ' מרב – מזון כל בע"מ | תאריך הפרסום: 17.4.19 | לקריאת המודעה

התובענה הוגשה בטענה כי בימים שלפני חג הפסח המשיבה לא אפשרה למסור בסניפיה מכלי משקה החייבים בפיקדון, בניגוד להוראות חוק הפיקדון.

לפי הסדר הפשרה, המשיבה מתחייבת ליישם את הוראות חוק הפיקדון כך שתאפשר ללקוחותיה למסור מכלי משקה בכל סניפיה. עוד תעניק המשיבה הנחה של 30 אגורות בכל רכישה של מיכל משקה החייב בפיקדון עד לגובה סכום פיצוי כולל בסך של 225,000 ₪.

 

ת"צ (מרכז) 47147-04-17 יובל לפינר, משרד עורכי דין נ' בנק הפועלים בע"מ | תאריך הפרסום: 17.4.19 | לקריאת המודעה

התובענה הוגשה בטענה שהמשיב מחייב את לקוחותיו שהם עסקים קטנים בעמלת חליפין מלאה בעת ביצוע המרה באמצעות האינטרנט בניגוד להתחייבותו לחייבם בשיעור של 50%.

בהסדר הפשרה נקבע כי המשיב ישיב 78.4% מהסכום הנומינלי שנגבה מחברי הקבוצה ולא היה נגבה מהם אילו הייתה מוחלת עליהם ההנחה בעמלה בשיעור של 50% בגין המרת מטבע חוץ. לחברי הקבוצה שהם בעלי חשבונות פעילים אצל המשיב, יועבר הסכום תוך 90 ימים ממועד אישור הסדר הפשרה ישירות לחשבון; אשר לחשבונות סגורים, אם סכום הזכאות עולה על 50 ₪ תישלח המחאה לפקודת בעל החשבון, לפי הכתובת האחרונה המעודכנת במחשבי הבנק. המחאות שלא יפדו תוך שנה, יועברו לקרן לתובענות ייצוגיות; מי שזכאותם נמוכה מ-50 ₪ רשאים לפנות תוך 90 יום ממועד פרסום המודעה ולהודיע על רצונם לקבל את התשלום.

 

ת"צ (ת"א) 59335-12-16 גבריאל נגר נ' הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ | תאריך הפרסום: 18.4.19 | לקריאת המודעה

התובענה הוגשה בטענה כי תשלומים שנגבו על ידי יו-בנק בע"מ, טרם מיזוגו עם הבנק הבינלאומי, מלקוחותיו בגין הוצאות צד ג' במסגרת פעילות ניירות ערך בבורסות בחו"ל, ואשר תעריפון הבנק מתיר גבייתן אך ורק לכיסוי תשלום ששילם הבנק בפועל לצד ג', נגבו ביתר ושלא כדין, בסכומים גבוהים מאשר התשלום ששילם הבנק לצד ג'. לחילופין נטען כי יו-בנק בע"מ גבה מלקוחותיו תשלומי עמלה שלא כדין, ללא עיגון חוזי ושלא הותרו בתעריפון הבנק.

בהסדר הפשרה נקבע כי המשיבה תשיב לכל הלקוחות (למעט המקומיים והמוסדיים) שנגבו מהם בשבע השנים הקודמות להגשת בקשת האישור ועד למיזוג בין יו-בנק לבין הבנק הבינלאומי (ביום 1.10.15) עמלות בגין פעילות ניירות ערך בבורסות חו"ל שהוצגו באופן מפוצל, 80% מהסכום שנגבה ביתר (סה"כ 10,252,216 ₪). לחברי קבוצה שהם לקוחות בעלי חשבון פעיל בבנק הבינלאומי, תעביר המשיבה בתוך 60 ימים מיום אישור הסדר הפשרה את הסכום לחשבונם בבנק; לחברי קבוצה שאינם לקוחות בעלי חשבון פעיל בבנק הבינלאומי וסכום זכאותם עולה על 75 ₪, ישלח המשיב בדואר רגיל תוך 60 יום גם כן המחאה, שתוקפה יהיה 60 יום וככל שלא תיפדה יועבר סכום ההמחאה כתרומה לקרן לתובענות ייצוגיות; אשר לחברי הקבוצה שאינם לקוחות בעלי חשבון פעיל בבנק וזכאים לפחות מ-75 ₪, הסכומים המצטברים יועברו לקרן תוך 60 יום גם כן.

 

ת"צ (מרכז) 9852-07-16 זהר אוזדין נ' השטיח המעופף בע"מ | תאריך הפרסום: 21.4.19 | לקריאת המודעה

התובענה הוגשה בטענה כי המשיבה מוכרת כרטיסי טיסה "פיקטיביים" – למועדים אטרקטיביים שלא אושרו ע"י רשות שדות התעופה, בניגוד להוראות הדין.

בהסדר הפשרה נקבע כי המשיבה תיתן פיצוי פרטני לכל הנוסעים שרכשו ממנה בשבע השנים שקדמו להגשת בקשת האישור ועד למועד הסדר הפשרה כרטיסי טיסה למועד שהיה שונה מזה שאושר, בסך כולל של 1.2 מיליון ₪ בהתאם למנגנון המפורט בפרסום ובמידה ובתום תקופת הפיצוי יהיה הסכום ששולם נמוך מהסך האמור, תעשה המשיבה שימוש ביתרת הסכום לצורך ארגון טיולים על חשבונה, בין היתר לאנשים עם מוגבלות, צרכים מיוחדים, חולים "וכל קבוצה בעלת אופי דומה" ולחילופין, אם לא יהיה ניתן לארגן טיולים כאמור וככל שתישאר יתרה, הסכום הנוסף יעבור לקרן לתובענות ייצוגיות. בנוסף, המשיבה תעניק ללקוחותיה הטבות ברכישת כרטיסי טיסה בסך כולל של 5.8 מיליון ₪ בדרך המתוארת בפרסום.

 

ת"צ (מרכז) 3291-05-18 משה מזרחי נ' איי אי ג'י ישראל חברה לביטוח בע"מ | תאריך הפרסום: 22.4.19 | לקריאת המודעה

הבקשה הוגשה בגין הטענה, כי חברת הביטוח מחדשת ללקוחותיה את ביטוח הדירה באופן אוטומטי לאחר שנה, אולם אינה מעדכנת שהעלתה את דמי הביטוח, דהיינו שבשנה החדשה הלקוחות ישלמו סכום גבוה יותר. יתרה מכך, במכתב שהנתבעת שולחת ללקוחותיה המעדכן אותם על חידוש הביטוח היא מציינת רק את מחיר דמי הביטוח שהלקוחות שילמו בשנה שנגמרה. בכך הנתבעת מטעה את לקוחותיה באופן ישיר. 

בהסדר הפשרה נקבע, כי חברת הביטוח תעניק הטבה כספית בסך כולל של 268,917 ₪, אשר תחולק בין כל חברי הקבוצה (מבוטחים אשר פוליסת הביטוח שלהם חודשה לפני אוקטובר 2017). כל חבר קבוצה יקבל מחברת הביטוח הטבה בסך 39 ₪. סכום ההטבה יועבר לכל חבר קבוצה או ע"י הפחתת דמי הביטוח אשר עליו לשלם לחברת הביטוח או ע"י זיכוי כרטיס האשראי באמצעותו שילם את דמי הביטוח בפעם האחרונה או ע"י משלוח המחאה למבוטח. כמו כן, חברת הביטוח התחייבה לשפר את הגילוי ללקוחותיה בטרם חידוש הפוליסה, בין היתר, באמצעות הוספת הבהרה באותיות מודגשות ובקו תחתון, כי קיימת אפשרות שדמי הביטוח יעלו בשנה החדשה. כמו כן, ההודעה ללקוחות תכלול קישור לאזור האישי באתר של חברת הביטוח בו יהיה המפרט או שיצורף להודעה עותק פיזי של המפרט. 

 

ת"צ (ת"א) 54693-02-18 שחר סקברר נ' פונטיז' ר.ג.ג. בע"מ | תאריך הפרסום: 23.4.19 | לקריאת המודעה

הבקשה הוגשה בגין הטענה, כי פונטיז' התעשרה על חשבון לקוחותיה בכך שלא החזירה להם את ההפרש הכספי שנוצר מהורדת המע"מ. לפי הסכם ההתקשרות בין הלקוחות (ההורים) לבין פונטיז', פונטיז' גובה מחיר קבוע עבור כל ילד, כאשר המחיר כולל את רכיב המע"מ. באוקטובר 2015 שיעור המע"מ ירד באחוז. זאת, לאחר שלקוחות רבים מסרו לידי פונטיז' תשלומים מראש או הוראות קבע עבור שנת לימודים מלאה, בהתאם למע"מ בשיעור של 18%. אולם, פונטיז', בניגוד לדין ובניגוד להסכם שנחתם בינה לבין לקוחותיה, לא השיבה לידיהם את ההפרש ששולם בגין ירידת שיעור המע"מ באחוז, והשאירה את הפרשי הסכום בידיה.

בהסדר הפשרה נקבע, כי פונטיז' תעניק הטבה בסכום כולל של 215,000 ₪, כך ש-15,000 ₪ יהוו הטבה לטובת הציבור, וש- 200,000 ₪ יהוו הטבה לחברי הקבוצה. ההטבה לטובת הציבור תכלול סבסוד עבור ילדים ממשפחות נזקקות המוכרות לרשויות הרווחה, לצהרונים שמפעילה פונטיז' – הסבסוד יהיה בסך 1,000 ₪ לכל ילד לשנת הלימודים הקרובה בלבד. ההטבה לטובת חברי הקבוצה תכלול הנחה של 10% על חוגי ג'ודו, התעמלות קרקע או כדורגל שמפעילה פונטיז', לפי בחירת הילד, למשך שנה אחת. ניתן יהיה לממש את ההטבה עד סוף שנת הלימודים העוקבת לשנה בה יאושר הסכם הפשרה, לדוגמה אם הסכם הפשרה יאושר בשנת הלימודים תשע"ט, ניתן יהיה לממש אותה עד סוף שנת הלימודים תש"פ.

 

ת"צ (מרכז) 42472-12-16 סילברמן נ' שופרסל בע"מ | תאריך הפרסום: 28.4.19 | לקריאת המודעה

הבקשה הוגשה בגין הטענה, כי שופרסל מחייבת את הצרכנים באופן שיטתי לפי משקל גבוה יותר מהמשקל הנקוב על מוצרים הנמכרים לפי משקל, בקנייה דרך אתר הרשת.

בהסדר הפשרה נקבע, כי מי שנמנה עם הקבוצה הם כל מי שרכשו משופרסל בתקופה שבין מרץ 2016 לינואר 2018, דרך אתר הרשת, מוצרי עוף טרי לפי משקל וחויבו בסכום הגבוה מן הסכום הנקוב על גבי המוצר. שופרסל תעניק הטבה בסך 645,183 ₪ בדרך הבאה: (1) במשך תקופה של עד שנה, שופרסל תעניק הטבה ללקוחות אתר הרשת, באמצעות הנחה על מוצרי עוף טרי הנמכרים באתר, כך שבכל סל קנייה תינתן הנחה של 5 ₪ לסל הקנייה; (2) מתן ההטבה יימשך עד למיצוי סכום ההחזר; (3) שופרסל התחייבה כי ההטבה האמורה לא תבוא על חשבון הנחות הניתנות בשגרה על מוצרי עוף טרי, אלא בנוסף להן; (4) בתום תקופת ההטבה, שופרסל תמסור לעוה"ד המייצג תצהיר המאשר את מתן ההטבה ואת סכומה; (5) באם בתום תקופת ההטבה לא ימוצה מלוא סכום ההחזר ותיוותר יתרת סכום, שופרסל תבחר האם להאריך את תקופת ההטבה עד למיצוי מלא של סכום ההחזר או האם לתרום את סכום היתרה לקרן לניהול ולחלוקת כספים של תובענות ייצוגיות; (6) פרטי הסדר הפשרה יפורסמו באתר הרשת עד לסיום מתן ההטבה; (7) שופרסל התחייבה להקפיד בעתיד על קיזוז משקל האריזה ממשקל מוצרי העוף הנמכרים באתר הרשת; (8) שופרסל נושאת בהוצאות הכרוכות באישור הסדר הפשרה, לרבות ההוצאות הכרוכות בפרסום ההודעות לציבור בדבר ההטבה.

 

ת"צ (ת"א) 60176-01-15 בועז גדיש נ' מכללת א.ר. פסגות בע"מ | תאריך הפרסום: 29.4.19 | לקריאת המודעה

הבקשה הוגשה בגין הטענה, כי המשיבות שולחות מסרונים לנמענים בניגוד לסעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ"ב-1982.

בהסדר הפשרה, המשיבות התחייבו ליישום מלא של הוראות סעיף 30א לחוק התקשורת. בנוסף, המשיבה 10 התחייבה להעניק שירותי פרסום של ייעוץ אסטרטגי, שילוט חוצות, שילוט על גבי אוטובוסים, פרסום באתרי אינטרנט והפקת מודעות בשווי 775,000 ש"ח לעמותות עזר מציון, לקט ישראל, עלה, בית איזי שפירא, האגודה למלחמה בסרטן, אור ירוק או כל גוף אחר שמטרתו ציבורית. השירותים יוענקו לעמותות במשך 24 חודשים מיום אישור הסדר הפשרה.

 

ת"צ (מרכז) 26087-11-17 מאיר עמירס נ' שופרסל בע"מ | תאריך הפרסום: 29.4.19 | לקריאת המודעה

הבקשה הוגשה בגין הטענה, כי המשיבה מוכרת את מוצרי הבשר של חברת "אדום אדום" בסניפיה תוך הפחתה חלקית בלבד של משקל האריזה עצמה, כך שהתשלום מחושב, לפי הטענה, לפי משקל בשר גבוה יותר מאשר הלקוחות קיבלו בפועל בעת הקנייה. 

בהסדר הפשרה, המשיבה התחייבה לבצע בדיקה לגבי משקלי האריזות של המוצרים השונים מסדרת אדום אדום המוגדרים במערכת שלה, להעביר חידוד לעובדיה בדבר נהלי השקילה וכן להגביר את הפיקוח על ביצוע השקילה בפועל. בנוסף, המשיבה תעניק הנחה בסך 10 ש"ח בכל רכישה של מוצר ממוצרי הבשר הבקר הטרי בכלל סניפי הרשת בסכום כולל של 220,000 ש"ח, עד למיצוי סכום זה.

 

ת"צ (ת"א) 11557-04-18 ירון בכר נ' טלזר 019 שרותי תיקשורת בינלאומיים בע"מ | תאריך הפרסום: 30.4.19 | לקריאת המודעה

הבקשה הוגשה בגין הטענה, כי המשיבה מפרה את הוראות הדין אשר קובעות זמן המתנה מקסימאלי של כ3 דקות לקבלת מענה אנושי בפנייה טלפונית למוקד שירות הלקוחות, בכך שזמן ההמתנה עד לקבלת מענה אנושי במוקד השירות של המשיבה עשוי להתארך לפרק זמן של למעלה מ30 דקות. בנוסף, נטען כי המשיבה מפרה את הוראות הדין אשר קובעות כי יש להודיע לצרכן לאחר כ2 דקות של המתנה, שזמן ההמתנה יעלה על 3 דקות. כמו כן, המשיבה לא מאפשרת לצרכן לבחור שלא להמתין למענה אנושי, ולהשאיר הודעה, כפי שנדרש בחוק. 

בהסדר הפשרה, התחייבה המשיבה להעניק באופן אוטומטי הטבה לכלל לקוחותיה בשווי כספי של כ900,000 ש"ח בדרך של הרחבת חבילות הסלולר באמצעות הטבה נוספת של 50 דקות שיחה לחו"ל למבחר יעדים נייחים ב39 מדינות, למשך חודש אחד. ההודעה על ההטבה תשלח לכלל  לקוחות המשיבה באמצעות הודעה.

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>