פברואר 2018

ת"צ 30584-08-15 כספי נ' שופרסל בע"מ | תאריך הפרסום: 4.2.18 | לקריאת המודעה

הבקשה הוגשה בגין הטענה, כי המשיבה, חברת "שופרסל" שולחת מוצרים הדורשים קירור ברכבים שלא מותאמים לכך, וזאת במסגרת השימוש בשירותי "שופרסל אונליין". בבקשה נטען כי למבקשים נוצר נזק ממוני ולא ממוני בגין שימוש בשירותי "שופרסל און ליין" וכן בשירותי המשלוחים שלה, וזאת כתוצאה מכך שקיבלו מוצרים שאיכותם ירודה (הנזק הממוני).  בנוסף נטען כי נוצר נזק לא ממוני  כתוצאה מפגיעה בחופש הבחירה הצרכני תוך שמוסתר מהצרכן מידע מהותי באשר לדרכי הובלתו ואף לסיכון בריאותו.

בהסדר הפשרה נקבע, כי המשיבה תמנה מנהל הפצה שתפקידו יהיה אכיפת הפעולות הראויות של כלל הנהגים הפועלים בשירות המשלוחים. כמו כן, ימונו שני מנהלי אזור שתפקידם ביצוע בקרה ושליטה על תהליכי ליקוט ואריזה של המוצרים. בנוסף, המשיבה תתקין מקפיאים ייעודיים להקפאה איכותית של אמצעי הקירור שמתווספים לאריזות  של המשלוחים ותכניסם בהדרגה לסניפים בהם מתבצע ליקוט ההזמנות.

המשיבה תכניס לשימוש צידניות חדשות העשויות מחומרים איכותיים לצורך הובלת מזון מצונן. בנוסף, יבוצע ריענון של נהלי ההדרכות לפונקציונרים הרלוונטיים, ויוחמרו הביקורות על דו"חות מעקב ועל המשלוחים. במקביל לשינויי הנהלים הנ"ל, המשיבה תעניק ללקוחות שיבצעו הזמנה של מוצרי בשר קפואים או גלידה הטבה כספית בדמי משלוח בגובה 8 ש"ח ועד לסכום כולל של 475,000 ש"ח.

הצדדים המליצו על גמול לתבוע המייצג בגובה 10,000 ש"ח ושכר טרחה לב"כ התובע בגובה 100,000 ש"ח.

 

ת"צ 53990-11-13 הצלחה התנועה הצרכנית לקידום חברה כלכלית הוגנת (ע"ר) נ' AU Optronics | תאריך הפרסום: 5.2.18 | לקריאת המודעה

הבקשה הוגשה כנגד 5 יצרניות פנלים למסכי טלוויזיה שטוחים, בגין הטענה כי המשיבות קיימו קרטל בינלאומי במסגרתו בוצע תיאום מחירים, אשר לפי הטענה גרם נזק ממוני לצרכנים בישראל.

בהסדר הפשרה נקבע, כי המשיבה תשלם סכום כולל של 2,050,000 דולר, כאשר החלק מתוכו שמיועד לקבוצה המיוצגת, יועבר לקרן לניהול וחלוקת כספים שנפסקו כסעד. בנוסף, המשיבה תפעל להעביר לידי המבקשת מסמכים שונים ומידע בקשר לטענותיה, על מנת לסייע בהמשך ניהול התובענה כנגד יתר המשיבות. הסדר הפשרה יהווה מעשה בית דין ביחס ל-AU Optronics בלבד, ואין בו כדי לגרוע מהמשך ניהול ההליכים נגד יתר המשיבות.

 

ת"צ 6658-12-15 פולר מערכות אלקטרוניות בע"מ נ' ש. שלמה רכב בע"מ | תאריך הפרסום: 5.2.18 | לקריאת המודעה באתר "ייצוגית למען הציבור"

הבקשה הוגשה בגין הטענה, כי המשיבות ייצרו כלפי לקוחות שירותי הליסינג שלהן מצג לפיו נשאו הן בתשלומי ביטוח חובה בקשר עם רכבי הליסינג בשיעור העולה על סך התשלום בפועל.

בהסדר הפשרה נקבע, כי המשיבות יפצו את חברי הקבוצה בהטבה שערכה 38 מיליון ש"ח, על דרך של מתן זכות לשכור כלי רכב ללא תמורה. כל חבר קבוצה יהיה זכאי ל 1.2 ימי השכרה עבור כל רכב שחכר, מהלך שנה שלמה, בין השנים 2008-2011. בנוסף, הצדדים המליצו על גמול לתובעת המייצגת בסך 100,000 ש"ח. ועל שכר טרחה בסך כולל של 4,600,000 ש"ח, שיתחלק בין שני המשרדים המייצגים.

 

ת"צ 32204-08-12 ביג סטפ אסטרטגיות בע"מ נ' דור אלון אנרגיה בישראל (1988) בע"מ | תאריך הפרסום: 5.2.18 | לקריאת המודעה באתר "ייצוגית למען הציבור"

הבקשה הוגשה בגין הטענה, כי דור אלון התנהלה שלא כדין, כאשר גבתה מלקוחות הקשורים עמה בהסכם "ספידומט", מחירים הגבוהים מאלו שנגבו מלקחותיה המזדמנים בגין רכישת סולר.

בהסדר הפשרה נקבע, כי דור אלון תפצה כל אחד מחברי קבוצת התובעים הזכאים לכך על פי הסכם הפשרה, בסך הפיצוי לו הוא יהיה זכאי, כדלקמן:

  1. מתן הפיצוי לחברי הקבוצה שעדיין קשורים עם דור אלון בהסכם "ספידומט", יבוצע באמצעות זיכוי חשבון הלקוח אצל דור אלון בגובה סך הפיצוי לו זכאי אותו חבר קבוצה. לחילופין, כל אחד מחברי הקבוצה הנ"ל יהיה רשאי לפעול גם על פי אחת מהדרכים הבאות: א) למשוך את יתרת הזיכוי שלא נוצלה, במזומן, ובמקרה זה סכום המזומן יעמוד על 90% מיתרת הזיכוי; ב)למשוך את יתרת הזיכוי שלא נוצלה על ידו, באמצעות כרטיס ספיד קאש של דור אלון.
  2. לכל אחד מחברי הקבוצה שאינם קשורים עוד בהסכם "ספידומט", תעמוד האפשרות להודיע לדור אלון, על רצונו לקבל את הפיצוי באחת מהדרכים החלופיות הבאות: א) זיכוי חשבונו אצל דור אלון בגובה סך הפיצוי ללקוח וזאת בכפוף לכריתת הסכם ספידומט חדש בינו לבין דור אלון. חבר הקבוצה השנייה שיבחר באפשרות זו יהיה רשאי החל ממועד ההתקשרות למשוך את יתרת הזיכוי במזומן. ב)באמצעות כרטיס תדלוק. ג) החזר כספי במזומן, ובמקרה זה סכום ההחזר יעמוד על 90% מסך הפיצוי ללקוח.

בנוסף בהסכם הפשרה כלולות התחייבויות של דור אלון בקשר לאופן הצגת מחיר הסולר ואופן עדכונו בהסכם ספידומט.

הצדדים המליצו על גמול לתובעת המייצגת בסך 362,930 ש"ח, ושכר טרחה בסך 3,266,372 ש"ח לבא כוח הקבוצה. 

 

ת"צ 27496-06-15 סלע – שיכון ייזום וניהול נדל"ן בע"מ נ' בנק דיסקונט לישראל בע"מ | תאריך הפרסום: 6.2.18 | לקריאת המודעה

הבקשה הוגשה בגין הטענה, כי לקוחות הבנק חויבו בריביות פיגורים בגין הלוואות צמודות מדד וזאת בניגוד לדין ובניגוד להסכמי ההלוואה עליהם חתמו.

בהסדר הפשרה נקבע כי הבנק ישלם ללקוחות חברי הקבוצה סך של 2,000,000 ש"ח, כדלקמן:

  1. ללקוחות אשר נטלו מהבנק הלוואות צמודות מדד שאינן לדיור עד 31/12/2007, ובמסגרתה שילמו בפועל לבנק ריבית פיגורים במהלך התקופה הרלוונטית, ישלם הבנק החזר אישי בשיעור של 60% מסכום ריבית הפיגורים "העודפת".
  2. ללקוחות אשר נטלו מהבנק הלוואות צמודות מדד שאינן לדיור החל משנת 2008 ואילך, במסגרתה שילמו בפועל לבנק ריבית פיגורים במהלך התקופה הרלוונטית, ואשר ויראו, באופן המוסבר, כי לצורך נטילת ההלוואה חתמו על טופס בקשה לקבלת הלוואה צמודה של הבנק ("לקוחות זכאים לפי דרישה"), ישלם הבנק החזר אישי מסכום ריבית הפיגורים "העודפת" ששילמו, אשר ייקבע פרו רטה מתוך הסך של 100,000 ש"ח, אותו הסכימו הצדדים להקצות לטובת ההחזר ללקוחות אלה, אך לא יותר מ 60%, הזהה לשיעור ההחזר שנקבע ללקוחות הזכאים לפי ס"ק(א) לעיל.
  3.  ההפרש בין סכומי ההשבה לפי ס"ק(א) ו-(ב) לעיל לבין סכום הפשרה הנ"ל, ככל שיוותר, יועבר כסעד לטובת הציבור בהתאם להוראות ס' 20(ג) לחוק תובענות ייצוגיות, עד לתקרת סכום הפשרה.

 

ת"צ 38470-09-15 נעם קלט ואח' נ' ד.ר.ב. דביר שיווק (2011) בע"מ ואח' | תאריך הפרסום: 6.2.18 | לקריאת המודעה

הבקשה הוגשה בגין הטענה, כי המשיבות, ד.ר.ב דביר שיווק (2011) בע"מ ומרב – מזון כל בע"מ, שיווקו ו/או מכרו מוצרים אשר על פי הכיתוב שצוין על גבי אריזתם הינם כשרים "בהשגחת הבד"צ אגודת ישראל ובאישור הרבנות הראשית לישראל", מבלי שניתן הכשר כזה למוצרים אלו. על פי הטענה, בכל הפרו המשיבות את הוראות חוק איסור הונאה בכשרות, וכמו כן התגבשה עילת ההטעיה הקבועה בחוק הגנת הצרכן, ועילות נזיקיות (הפרת חובה חקוקה ורשלנות).

בהסדר הפשרה נקבע, כי תינתן תרומה של תווי קנייה בסך של 60,000 ש"ח ברשת "אושר עד" על ידי המשיבות לעמותות העוסקות בסיוע לנזקקים. הצדדים המליצו על גמול למבקש בסכום של 9,000 ש"ח ועל שכר טרחה לבאי כוחו בסכום של 28,000 ש"ח.

 

ת"צ (י-ם) 67813-12-14 עידו גרנות נ' גלובוס מקס בע"מ | תאריך הפרסום: 7.2.18 | לקריאת המודעה

הבקשה הוגשה בגין הטענה, כי המשיבות, המפעילות בתי קולנוע או מפיצות סרטים, מפרות את הוראות חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח-1988 ותקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות לשירות), תשע"ג-2013.

בהסדר הפשרה נקבע כי המשיבות יחלקו לאנשים עם מוגבלות בשמיעה במשך תקופה של שנתיים וללא תשלום, עד 50,000 כרטיסים לסרטים מדובבים, וכן לסרטים ישראליים מכל סוג, לרבות סרטי תלת-מימד, בכפוף להצגת תעודות.  בנוסף, נקבע כי עמותות המסייעות לציבור אנשים עם מוגבלות בשמיעה (המפורטות בנספח ה' להסדר), תהיינה זכאיות לקבל עד ארבע הקרנות מרוכזות מכל המשיבות במצטבר, המשיבות תבצענה פרסום אודות ההטבה בעמוד הפייסבוק שלהן, אתר האינטרנט שלהן ובאמצעות תשדיר ו/או שילוט קבוע ו/או מסכי פרסום אלקטרוניים. המשיבות התחייבו כי בכל ההקרנות של סרטים מדובבים, וכן של סרטים ישראלים בעברית או בערבית, כמתחייב בדין. הצדדים המליצו על גמול למבקש בסך 30,000 ש"ח ושכר טרחה לבא כוחו בסך 250,000 ש"ח.

 

ת"צ 33138-07-17 נחלה נ' סטופ מרקט בע"מ | תאריך הפרסום: 12.2.18 | לקריאת המודעה

הבקשה הוגשה בגין הטענה, כי המשיבה, סטופמרקט בע"מ, גובה מצרכניה הרוכשים פירות וירקות ארוזים תשלום בגין משקל האריזות עצמן. נטען כי מעשי המשיבה הם הטעיה לפי חוק הגנת הצרכן, הפרת חובה חקוקה, רשלנות ועשיית עושר ולא במשפט.

בהסדר הפשרה נקבע כי המשיבה תעניק הנחות על המוצרים המנויים בבקשת האישור בשווי של 100,000 ש"ח במחיר לצרכן במשך 12 חודשים.

 

ת"צ 19441-06-17 איטח ואח' נ' רשת קפה קפה ישראל בע"מ ואח' | תאריך הפרסום: 12.2.18 | לקריאת המודעה

הבקשה הוגשה בגין הטענה, כי המשיבות, 38 בתי עסק לממכר מזון ומשקה, הפרו את הוראות חוק בנינים ציבוריים, בכך שנמנעו מלהגיש ללקוחות קנקן מים צוננים ומכרו להם משקאות במחיר מלא ואף מופקע.

בהסדר הפשרה, שסוכם עם 9 מהמשיבות בבקשה, נקבע כי המשיבות יציבו בבתי העסק שלהן מתקן למים צוננים עם כוסות חד פעמיות לרווחת הלקוחות במתקן עם שילוט מתאים. הצדדים המליצו על גמול לתובעים המייצגים בגובה 5,000 ש"ח, ועל שכר טרחה לבאי-כוחם בגובה 50,000 ש"ח.

 

ת"צ 19531-08-17 אררה נ' גולן טלקום בע"מ | תאריך הפרסום: 14.2.18 | לקריאת המודעה

הבקשה הוגשה כנגד גולן טלקום בטענה שהיא הפרה את תנאי הרישיון שלה בכך שלא שלחה מסרונים ללקוחותיה אשר ניצלו 75%, 95%/100% מנפח הגלישה שלהם.

בהסדר הפשרה נקבע, כי המשיבה תעניק תוספת נפח של 2 ג'יגה-בייט למשך 3 חודשים לכל לקוח שינצל את החבילה שלו עד תום ויפנה למוקד השירות לקבלת נפח נוסף. בנוסף, יינתן שירות הגנת סייבר בחינם לכל לקוחות החברה למשך חודש חינם, ושיר בהמתנה לכל לקוחות הנתבעת במשך חודש חינם. עוד נקבע כי המשיבה תשפר את מערכת המסרונים שלה. הצדדים המליצו על גמול לתובע המייצג בסך 50,000 ש"ח, ועל שכר טרחה לבא-כוחו בסך 100,000 ש"ח.

 

ת"צ 31275-04-16 רבינוביץ ואח' נ' פיין פק בע"מ ואח' | תאריך הפרסום: 16.2.18 | לקריאת המודעה

הבקשה הוגשה בגין הטענה, כי המשיבה, חברה העוסקת בשיווק מוצרי מזון בסיסיים, שיווקה מוצרים עם כשרות מזויפת מטעם בד"צ "שארית ישראל" והרבנות הראשית לישראל ובכך עברה על חוק איסור הונאה בכשרות. עוד נטען כי המשיבה הפרה את חוק הגנת הצרכן כששיווקה אריזות סוכר הדומות למוצר של חברת סוגת עליה מסתמכים לקוחות בשוק הישראלי, ובכך הטעתה את צרכניה.

בהסדר הפשרה נקבע שהמשיבה לא תמכור מוצרים כשיש עליהם חותמת כשרות שלא ניתנה לה מהרבנות הראשית כדין. כמו כן, המשיבה תיתן הטבה לציבור בטווח בין 25,000-120,000 ש"ח לפי קביעת בית המשפט. הסכום יעבור לקרן לניהול וחלוקת כספים שנפסקו כסעד.

 

ת"צ 50447-06-15 ענת אביב נ' פלאפון תקשורת בע"מ | תאריך הפרסום: 21.2.18 | לקריאת המודעה באתר "ייצוגית למען הציבור"

הבקשה הוגשה בגין הטענה, כי פלאפון משגרת מסרונים פרסומיים בניגוד לדין, לנמענים שאינם לקוחותיה ושלא נתנו הסכמתם לכך בהתאם לחוק התקשורת, התשמ"ב ב-1982 ("חוק התקשורת"), וכי שיגור המסרונים עולה כדי הפרה של ס' 30א לחוק התקשורת ("חוק הספאם"), והוראות דין נוספות.

בהסדר הפשרה נקבע ראשית, כי אין בו כדי למנוע את המשך בירורם של הליכים נוספים המתנהלים כנגד "פלאפון" ועניינם בהפרת חוק הספאם, או לפגוע בזכות כלשהי של מי מחברי הקבוצות הנטענים בתיקים אחרים. בנוסף, פלאפון תתחייב לנקוט פעולות שיש בהן כדי לצמצם באופן מקסימלי את הסיכוי לשיגור מסרונים מטעמה, בניגוד לדין, בעתיד. בנוסף, פלאפון תעמיד תרומה לציבור בסך 400,000 ש"ח. 

 

ת"צ 61014-06-17 רוזנברג נ' איילון חברה לביטוח בע"מ | תאריך הפרסום: 22.2.18 | לקריאת המודעה

הבקשה הוגשה בגין הטענה, כי חברת הביטוח "איילון" גבתה כספים שלא כדין ממבוטחים במסלול "עובדי מדינה", ממי שרכשו ביטוח צד ג' לרכב פרטי, לרבות תוספת של 180 ש"ח לפוליסה.

בהסדר הפשרה נקבע כי המשיבה תפצה את חברי הקבוצה בסכום כולל של 241,000 ש"ח. כל חבר קבוצה שהפוליסה שלו בוטלה במהלך תקופת הביטוח יפוצה ב-45 ש"ח, וחברי הקבוצה שהפוליסה שלהם נותרה בתוקף יפוצו ב-90 ש"ח. הצדדים המליצו כי הגמול למבקש יעמוד על סך של 15,000 ש"ח, ושכר הטרחה לבא-כוחו יעמוד על סך של 37,000 ש"ח.

 

ת"צ 24189-05-17 משה בר נ' נביעות-טבע הגליל בע"מ | תאריך הפרסום: 22.2.18 | לקריאת המודעה

הבקשה הוגשה בגין הטענה, כי למים מבר המים "נוביה" טעם לוואי רע וכי נביעות התעכבה בטיפול בדבר. כמו כן נטען שנביעות לא סיפקה במועד ההתקשרות את הוראות השימוש בבר הנוביה, תנאי האחריות למוצר ודו"חות טכנאים לאחר בדיקת המוצר. 

לפי ההסדר, נביעות מתחייבת להעניק הטבה לכל חברי הקבוצה ולכל לקוח חדש בדמות קבלת מוצרי נביעות בשווי לצרכן של כ-100 ש"ח לפי הפירוט הבא: 8 שישיות מים to go, או 8 שישיות מים 1.5 ליטר משפחתי, או 12 בקבוקי נביעות פלוס 1.5 ליטר בתפזורת, או 8 שישיות מים מוגזים 1.5 ליטר. הלקוחות הזכאים לכך יקבלו מסרון לטלפון הנייד שלהם הכולל קישור שיוביל לדף בחירת ההטבה ונביעות בהתאם לבחירתם תשלח את השובר למימושה. מימוש ההטבה יתאפשר ברשתות השיווק הבאות: מגה בעיר, חצי חינם, רמי לוי, ויקטורי, יינות ביתן, רשת יש, יש חסד, קו-אופ ישראל, מחסני השוק, רשת ברכל, אושר עד, זול ובגדול ושוק מהדרין. בנוסף, כל לקוח שיאשר את קבלת ההטבה יהיה זכאי להטבה נוספת של זכאות להתקשרות בעסקה עם נביעות למשך שנה לקבלת 3 כדי מים של 19 ליטר בחודש במחיר של 95 ש"ח לחודש (20% הנחה מהמחיר הרגיל). 

 

ת"צ 14440-06-12 רות שושנה ברגר ואח' נגד עיריית חיפה | תאריך הפרסום: 23.2.18 | לקריאת המודעה

התובענה הוגשה בגין הטענה כי עיריית חיפה הפרה את חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות והתקנות שהותקנו בעקבות החוק, בכך שלא ביצעה עבודות להנגשת תחנות האוטובוס העירוניות ולא הנמיכה את אבני שפת המדרכה סמוך למעברי חצייה כך שיקל על חציית בעלי מוגבלויות המתניידים בכיסא גלגלים.

לפי הסדר הפשרה, העירייה מתחייבת לבצע את חובותיה בהתאם לחוק שוויון זכויות בעלי מוגבלויות ולתקנות הרלוונטיות. בנוסף, העיריה תפצה את חברי הקבוצה ב10 מיליון ש"ח כפיצוי לציבור. זאת, דרך הקמת מתקני משחק וכושר ייעודים המתאימים לילדים ומבוגרים בעלי מוגבלות בפארק בחיפה. בפארק יהיו גם מתקנים לאנשים שלא סובלים ממוגבלויות. עלות הפארק לא תפחת מ7.5 מיליון ש"ח. בנוסף, העירייה תקים תוך 8 חודשים מרכז תמיכה למשפחות שיש להם ילד עם מוגבלות ותשקיע במרכז חצי מיליון ש"ח בשנה במשך 5 שנים- סה"כ 2.5 מיליון ש"ח.

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>