דצמבר 2018

ת"צ 15872-01-16 גדעון שיכמן נ' עיריית ראשון לציון | תאריך הפרסום: 2.12.18 | לקריאת המודעה

הבקשה הוגשה בגין הטענה כי המשיבה גבתה ביתר אגרות, היטלים ותשלומי חובה אחרים כתוצאה מאי התחשבות במדדים שליליים.

בהסדר הפשרה נקבע כי המשיבה תתקן את חוק העזר כך שיחיל מנגנון הצמדה שונה לפיו יעודכנו תשלומי החובה ב-16 לכל חודש בהתאם לשינויים שיחולו במדד המחירים. עם אישור ההסדר תחדל המשיבה מידית ולפני אישור החוק החדש, משיטת החיוב הנהוגה, תתקן את התעריפים ותפחיתם בהתאם למדדים השליליים ביחס לכל חיוב שיושת מיום אישור ההסדר ואילך.

 

ת"צ 46098-06-18 כורם מאור נגד מגה קמעונאות בע"מ ובלאנקו משרד מיתוג ופרסום בע"מ | תאריך הפרסום: 3.12.18 | לקריאת המודעה

הבקשה הוגשה בגין הטענה כי המשיבות הפרו את הוראות חוק התקשורת התשמ"ב-1982, שאוסר הפצה של דברי פרסומת אלא בכפוף לתנאים ספציפיים. המבקש ביקש להסירו מרשימת התפוצה אך לאחר תקופה ממושכת חזר וקיבל הודעת דיוור פרסומי בנוגע למבצע של המשיבה. נוסף על כך, בהודעת פרסומת זו ("הודעת ספאם") אף לא הייתה אפשרות להסרה מרשימת התפוצה למרות הדין המחייב לכך. 

בהסדר הפשרה נקבע כי הקבוצה נשואת ההסדר כוללת את כל הלקוחות של בלאנקו משרד מיתוג ופרסום בע"מ שבמהלך חודש יוני 2018 קיבלו "דבר פרסומת".  במסגרת ההסכם הוחלט שבאין התנגדות או ביטול להסדר ובחלוף המועד הקובע, המשיבות (בלאנקו ומגה קמעונאות) יישאו בתרומה בסך של 25,000 ₪ לעמותת לא מפקירים פצועים בשטח- עמותה לטיפול בהלך קרב.

 

ת"צ 45675-12-15 ד"ר צבי הלר נ' מילועוף אינטגרציית פטם אגש"ח בע"מ | תאריך הפרסום: 13.12.18 | לקריאת המודעה

הבקשה הוגשה בגין הטענה כי המשיבים הפרו את הוראות הדין הן בנוגע לטיפול בעופות, בשמירה על היגיינה, בטיחות המוצרים ובריאות הציבור והן בנוגע לרווחת בעלי החיים. בפעולת המשיבים הם פגעו באוטונומיה של חברי הקבוצה ו/או עוולו כלפיהם בנזיקין ו/או הפרו כלפיהם את הוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א- 1981 ו/או פגע ו/או הפרו כלפיהם את חובותיהם מכוח דינים החוזים והמכר וגרמו להם נזקין ו/או התעשרו על חשבונם של כדין. המבקשים מעוניינים שיופעלו הנחיות מומחה שימונה ע"י ביהמ"ש למען הבטחת היגיינת המזון וצמצום הנזק לבעלי החיים.

בהסדר הפשרה נקבעה הסדרה עתידית. מילועוף מצהירה ומתחייבת בהסדר שהיא פועלת כיום ותפעל בהמשך בהתאם להוראות הדין והנחיות הרשויות בנוגע לטיפול בעופות ושחיטתם, לרבות כל הנוגע לגידולם והובלתם ולתחום הניקיון. נוסף על כך מבהירה שקיימים במפעל נהלים, פיקוח ואכיפה שמבטיחים עמידה בהוראות הנדונות. יתרה מזאת, מילועוף תיטול על עצמה התחייבויות שלטענתה הן מעבר למתחייב בדין בנוגע להמתת עופות שאינם כשרים לשיווק כדי לצמצם את סבלם. לצד ההסדרה העתידית הסכימו הצדדים על פיצוי לתועלת הציבור לאור הקושי באיתור חברי הקבוצה. הפיצוי שהינו בהיקף של כ675,000 ₪ יועבר בשווי האמור כמוצרי מזון למספר עמותות ("ברכת מרגלית-חסד עולם"/"פעילי החסד צפת"/ "עמותת הותיק- גליל מערבי"/ המפעל להכשרת ילדי ישראל מיסודה של רחל פריאל") לצורך חלוקה לנזקקים.

 

ת"צ (מרכז) 30864-02-18 מאיה איטקין נ' שרונה מרקט ניהול בע"מ | תאריך הפרסום: 19.12.18 | לקריאת המודעה

הבקשה הוגשה בגין הטענה כי המשיבים הפרו את הוראות חוק התקשורת (בזק ושידורים) התשמ"ב- 1982, לרבות סעיף 30א האוסר הפצת דברי פרסומת אלא באם התקיימו התנאים הקבועים בחוק, מששלחו דיוורי פרסום לנמענים מבלי לקבל הסכמתם לכך ומבלי שניתנה לאחרונים אפשרות להסיר עצמם מרשימת התפוצה. נוסף לכך הפרו את חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א- 1981, לרבות בכל הנוגע למותר ולאסור בניהול מאגרי מידע לצורך שירותי דיוור. 

בהסדר הפשרה נקבעה הסדרה עתידית. שרונה מרקט ניהול בע"מ התחייבה לשנות את אופן משלוח הדיוורים מטעמה כך שנמען יהא חלק מרשימת התפוצה ויקבל דואר רק אם יש בנמצא הסכמה מפורשת ומתועדת ממנו לקבלת דיוורים שניתנה לאחר שנת 2008, עת נכנס החוק לתוקף. בנוסף, לכל מייל תצורף אפשרות הסרה מרשימת התפוצה ומעת זו כל מי שלקוח או שאינו לקוח ומסר את פרטיו לחברה שלא לצורך דיוור, לא יצורף באופן אוטומטי לרשימת התפוצה אלא יצטרך להסכים מפורשות להיכנס למאגר שמקבל דברי דואר פרסומי מהרשת. נוסף להסדרה, המשיבה מעניקה לכלל חברי הקבוצה הטבת חניה למשך שעתיים חינם בחניון שרונה מרקט בשווי שלא יפחת מ450,000 ₪ במצטבר, כפיצוי על העבר.

 

ת"צ 52969-05-16 חבקין ואח' נ' גולן טלקום בע"מ | תאריך הפרסום: 23.12.18 | לקריאת המודעה

הבקשה הוגשה בגין הטענה כי המשיבה לא הודיעה למנוייה לגבי מועדי ההצטרפות למבצע ואודות המחיר שיחול אם לא יפעילו את כרטיס הסים בזמן, ולפיכך עליה להשיב כספים למנויים שביקשו להצטרף למבצע אך איחרו בהפעלת כרטיס הסים ולכן חויבו במחיר המלא של התוכנית. 

בהסדר הפשרה נקבע כי המשיבה תשיב לכל מנוי ברשימה שצורף להסדר ואשר לא קיבל זיכוי אישי עד למועד אישור הסדר הפשרה, את ההפרש בין מחיר המבצע אליו נרשם ובין המחיר ששילם בפועל במהלך החודש שלאחר הפעלת כרטיס הסים וקבלת הקו. הרשימה מונה 5,230 מנויים וסכום ההשבה הכולל עומד על 389,225 ₪. בנוסף תעניק המשיבה פטור מתשלום דמי מעבר חבילה בסך 49 ₪ ל5,230 מנויים וזאת במהלך שני מעברי חבילה שיבוצעו במהלך 12 חודשים ממועד אישור הסדר הפשרה בסכום כולל של 512,540 ₪. 

 

ת"צ 43793-07-17 אייל קוצ'ינסקי נ' כלל חברה לביטוח בע"מ | תאריך הפרסום: 25.12.18 | לקריאת המודעה

הבקשה הוגשה בגין הטענה כי המשיבה אינה משלמת למבוטחיה הפרשי הצמדה למדד בגין תגמולי הביטוח בביטוח רכב רכוש וזאת בניגוד לחוק חוזה הביטוח, התשמ"א – 1981.

בהסדר הפשרה נקבע כי סכום הפיצוי הכולל של 82,000 ₪ ישולם לקרן תובענות ייצוגיות, זאת עקב עלויות השבת הכספים הגבוהות ביחס לסכומי ההשבה שמגיעים לכל חבר קבוצה (2.2 ₪ לכל אחד).

 

ת"צ 56157-12-12 רות שורץ נ' הראל חברה לביטוח בע"מ | תאריך הפרסום: 25.12.18 | לקריאת המודעה

בבקשת האישור נטען המשיבה שיערכה את גמלת הסיעוד החודשית, ששולמה על ידה למבוטחיה, בהתאם למדד הידוע בתחילת חודש התשלום במקום המדד הידוע במועד התשלום. בכך, כאשר המשיבה שילמה את גמלת הסיעוד למבוטחים ע"פ הפוליסה במחצית השנייה של החודש, היא החסירה מדד אחד בניגוד לדין. יתרה מזאת, נטען כי המשיבה בניגוד להוראות הפוליסה הצמידה את גמלת הסיעוד החודשית למדד בסיס המאוחר בחודשיים למדד הקבוע בפוליסה.

לפי הסדר הפשרה בחודש ינואר 2015 המשיבה ערכה תיקון בפוליסה שבמסגרתו עודכנו סכומי הביטוח ומדד הבסיס, והחל ממועד זה, המשיבה תחשב את סכומי הגמלה המשולמים למבוטחים בתביעות חדשות כשהם צמודים מהמדד היסודי שנקבע בפוליסה ועד למדד הידוע בעת תשלום הגמלה. בנוסף, הסכימה המשיבה להתחיל לחשב ולשלם בתוך 90 יום מהמועד בו ניתן פסה"ד המאשר את הסדר הפשרה ונותן לו תוקף של פס"ד (להלן: "המועד הקובע"), את סכומי הגמלה ביתר הפוליסות, כך שהם צמודים למדד הידוע בעת התשלום. המשיבה תפעל על מנת לתקן את נוסחי הפוליסות כך שבכל הפוליסות שיונהגו החל מ90 יום מהמועד הקובע או שתחודשנה לאחר מועד זה, לא ייכתב שהן צמודות למדד הידוע באחד לחודש. הוסכם על מתן פיצוי לעבר, כך שבתוך 60 יום מהמועד הקובע הראל תשלם את הפרש מדד הבסיס והפרש המדד הידוע במלואם כך שכל אחד מחברי קבוצת מדד הבסיס שמקבל כיום גמלת סיעוד בהתאם לפוליסה, אשר זכאי לקבלת הפרש מדד בסיס, יקבל את מלוא הפרש תגמולי הביטוח לו הוא זכאי בגין הפרש מדד הבסיס, זאת ככל שסכום הפרש תגמולי הביטוח לו הוא זכאי עולה על 30 ₪. בנוסף, כל אחד מחברי קבוצת המדד הידוע שמקבל כיום גמלת סיעוד בהתאם לפוליסה, יקבל את מלוא הפרש תגמולי הביטוח לו הוא זכאי בגין הפרש המדד הידוע. זאת ככל שסכום הפרשי תגמולי הביטוח הכולל לו הוא זכאי עולה על 30 ₪. יתרת הפרש מדד הבסיס ו/או הפרש המדד הידוע שלא תשולם לחברי הקבוצה, תתבקש לעבור לטובת הציבור, לקרן "ילדים שלנו" במרכז שניידר לרפואת ילדים בישראל.

 

ת"צ 51400-12-17 קרן חיים נ' הראל חברה לביטוח בע"מ | תאריך הפרסום: 26.12.18 | לקריאת המודעה

עניינה של הבקשה לאישור באי ידוע של חברי הקבוצה בדבר זכאותם לקבלת תשלום חד פעמי בפטירת המבוטח בפוליסה הסיעודית; באי ביצוע פעולות לאיתור מוטבים ואי יידוע חברי הקבוצה הזכאים לקבלת תשלום חד פעמי בפטירת המבוטח בפוליסת קג"מ ובקולקטיבים נוספים בדבר זכאותם וכן אי תשלום של תשלומים אלו. 

בהסדר הפשרה נקבע כי המשיבה תפעל לחידוד נהלים בעניין זה ותפעל גם לאיתור המוטבים של המבוטחים בפוליסות הסיעוד הרלוונטיות ובביטוחי חיים שנפטרו ו/או יורשיהם. לאחר איתור המוטבים ו/או היורשים, תשלם להם את הסכומים להם הם זכאים בתוספת הצמדה וריבית.

 

ת"צ 31011-08-15 מאיר (מאור) קליין נ' אלומות חולון בע"מ | תאריך הפרסום: 27.12.18 | לקריאת המודעה

בבקשת האישור נטען כי המשיבות בתביעה התקשרו בהסדרים כובלים להעלאת מחירים והימנעות מתחרות, אשר הסבו נזקים לציבור. 

בהסדר הפשרה נקבע כי המשיבות יתרמו מוצרים וכספים לטובת הציבור בשווי כולל של 12,000,000 ₪ בהתאם לחלוקה הבאה: (א) תרומת מוצרים בשווי כולל לצרכן של 9,895,650 ₪ לעמותות המסייעות לנזקקים. (ב) תשלום של 2,104,350 ₪ לקרן לניהול וחלוקת כספים שנפסקו כסעד. התרומות, המוצרים והכספים שיחלוקו יפרסו על פני תקופה של 30 חודשים מהמועד בו פסה"ד המאשר את הסדר הפשרה יהפוך לחלוט.

 

ת"צ 19811-01-16 חיים אנשיל אלבוים נ' מרב - מזון כל בע"מ | תאריך הפרסום: 27.12.18 | לקריאת המודעה

בבקשת האישור נטען כי בסניפי המשיבה 1 נמכרים מוצרים (שמיובאים בין היתר ע"י משיבה 2) אשר הוצגו ככשרים, ללא שהם נושאים את אישור הרבנות הראשית לישראל. 

לפי הסדר הפשרה המשיבות או מי מהן, יעניקו לציבור כרטיסי זיכוי לרכישת מוצרים בסניפי המשיבה 1 בסכום כולל של 400,000 ₪ אשר ייעודם יהיה חלוקה לנזקקים. בנוסף המשיבות לא תמכורנה בחנויות המשיבה 1 מוצרי מזון שלא קיבלו מראש אישור כשרות מהרבנות הראשית לישראל. זאת ועוד, המשיבה 2 לא תשווק בישראל מוצרי מזון שנחזים להיות מאושרים ע"י הרבנות הראשית לישראל ללא שקיבלו מראש אישור כשרות ממנה. לחלופין ככל שהמוצרים הללו ימכרו, לרבות בסניפי המשיבה 1, יצוין על גבי שילוט כי המוצרים לא קיבלו את האישור הנ"ל.

 

ת"צ 47422-11-17 פנחס מחדון נ' עיריית ראש העין | תאריך הפרסום: 27.12.18 | לקריאת המודעה

בבקשת האישור נטען כי המשיבה הפרה את חובתה על פי דין ולא ביצעה את  עבודות הנגישות בתחנות האוטובוס לקווים עירוניים שבתחומה, ובכלל זה לא הנמיכה את המדרכות במעברי החצייה ובצמתים הסמוכים לתחנות האוטובוס. 

לפי הסדר הפשרה המשיבה כבר ביצעה התאמות נגישות ב103 תחנות האוטובוס. יתרה מזאת, על מנת לשפר את נגישות המרחב הציבורי בכדי לקדם את שילובם של אנשים עם מוגבלות בחברה, תקדים המשיבה את ביצועי מספר פרויקטים של הנגשה משמעותיים ברחבי העיר. 

 

ת"צ 53318-06-18 שאול נ' פלקו בע"מ | תאריך הפרסום: 28.12.18 | לקריאת המודעה

עניינה של בקשת האישור בדליפת אמוניה ממפעלה של המשיבה באפריל 2018, אשר גרמה לנזק סביבתי ופגעה בקבוצת המבקשים.

לפי הסדר הפשרה "המשיבה תפעל להקצאת משאבים טכניים" להדרכת העובדים כדי למנוע הישנות מקרים דומים. המשיבה תתרום 155,00 ש"ח לעמותה הפועלת במכון ויצמן, וסכום זה לפרויקט סביבתי מדעי לילדי השכונה (שכונת רחובות ההולנדית). המשיבה לא תציג את התרומה כפעילות פילנטרופית.

 

ת"צ 45153-09-16 דקלה נדב נ' אלבר ציי רכב (ר.צ.) בע"מ | תאריך הפרסום: 30.12.18 | לקריאת המודעה

הבקשה הוגשה בגין הטענה כי המשיבה אינה מציינת בחוזי השכרת הרכב האחידים את המחיר המלא של ביטול השתתפות עצמית כנדרש בחוק הגנת הצרכן, ובפועל בעת התשלום מבקשת תוספת מע"מ. כמו כן הנתבעת "מעגלת" את הסכום שהיא גובה כלפי מעלה כך שבפועל היא אף גובה יותר.

בהסדר הפשרה נקבע כי המשיבה תציג בחוזי השכרת הרכב ללקוחות פרטיים בארץ מחיר הכולל מע"מ עבור רכיב "ביטול ההשתתפות העצמית". כמו כן, היא תתקן את גביית היתר של "עיגול האגורות". בנוסף מתחייבת המשיבה לתת הנחה של 40% בביטול השתתפות עצמית לעסקת השכרת רכב של עד שבעה ימים עד הגעה לסך מיליון ש"ח.

 

ת"צ 28050-11-17 נטלי סמואל נ' גם אנד גם בע"מ | תאריך הפרסום: 30.12.18 | לקריאת המודעה

הבקשה הוגשה בגין הטענה כי המשיבה שיווקה מצעים מסומנים 100% כותנה ממותגים Summer Style המיובאות ע"י המשיבה, אך בפועל הן עשויות פוליאסטר בלבד. 

בהסדר הפשרה נקבע כי בתוך 7 ימים ממתן פסה"ד המאשר את הסכם הפשרה, תעניק המשיבה תרומה כספית בסך 5,000 ₪ לקרן למימון תובענות ייצוגיות. בנוסף תעניק תרומה לאגודה למען החייל של גופיות ומוצרי הלבשה תחתונה עשויים 100% כותנה המשווקים ע"י המשיבה בשווי כולל של 25,000 ₪ במונחי מחיר לצרכן. בנוסף מצהירה המשיבה כי המצעים נשוא התביעה אינם מצויים על המדפים יותר. 

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>