אוגוסט 2019

ת"צ (מרכז) 62701-07-17 פ.מ.א ממירי מתח 1991 בע"מ נ' Panasonic Corporation ואח' | תאריך הפרסום: 1.8.19 | לקריאת המודעה

הבקשה הוגשה בגין הטענה כי המשיבות הפרו את הוראות חוק הגבלים עסקיים בכך שניהלו קרטל בינלאומי לתיאום מחירים וכמויות של קבלים מסוימים. לטענת המבקשים הדבר הסב נזק ממוני לצרכנים בישראל.

ראשית יש לציין כי הסדר הפשרה נחתם עם חברת Vishay, המשיבה 10 בבקשת האישור. במסגרת ההסדר התחייבה המשיבה 10 להעברת תשלום על סך 75,000 דולר אמריקאי, לקרן לניהול וחלוקת כספים. כמו כן, המשיבה התחייבה להעביר למבקשים מידע ומסמכים בקשר לקרטל וכן הסכימה להצהיר שבוצעה אליה המצאה כדין של התובענה בישראל. יודגש כי המבקשים יהיו רשאים להמשיך בבירור בקשת האישור נגד יתר המשיבות בהליך. 

 

ת"צ (ת"א) 31198-04-18 סיון בצרי נ' שופרסל בע"מ | תאריך הפרסום: 1.8.19 | לקריאת המודעה

הבקשה הוגשה בגין הטענה, כי המשיבה מחייבת את צרכנייה, הרוכשים מוצרים שקילים באמצעות אתר האינטרנט, לקבל מוצרים במשקל גבוה בעשרות אחוזים מהמשקל שהזמינו. כתוצאה מכך הצרכנים נדרשים לשלם ביתר בגין המשקל "העודף".

בהסדר הפשרה נקבע, כי המשיבה תתרום סכום של 250,000 ₪ לקרן לניהול וחלוקת כספים. כמו כן, תתחייב כי בעתיד יוצג באופן ברור ללקוחות כי תיתכן סטייה בטווח מסוים, כאשר בשלב השקילה לא תתאפשר חריגה מאותו טווח שהוגדר מראש.

 

ת"צ (ת"א) 17154-05-16 סנג'ו טמנג - א.ש. סיעוד ורווחה בע"מ | תאריך הפרסום: 4.8.19 | לקריאת המודעה

הבקשה הוגשה בגין הטענה כי בתקופה שבין ה-01/01/09 ועד ל-21/12/13 חברת א.ש סיעוד ורווחה לא הפרישה כספים לביטוח הפנסיוני לעובדיה הזרים בהתאם לדין ולא שילמה את הכספים שנצברו לטובת עובדיה הזרים בעת סיום יחסי העבודה (כספי הגמל). לטענת המבקשות, החברה הפרה מספר סעיפי חוק, לדוגמה, חוק העסקת עובדים זרים על ידי קבלני כוח אדם, התשנ"ו-1996; חוק עובדים זרים, תנש"א-1991; הוראות צו הרחבה לביטוח פנסיוני מקיף במשק לפי תשס"ב-2002 ועוד.

בהסדר הפשרה נקבע כי התובעים המיוצגים הזכאים לפיצוי יהיו מי שעבד באמצעות המשיבה במהלך התקופה הרלוונטית (כולה או חלקה) ולא קיבל מהמשיבה את כספי הגמול שנצברו בגין התקופה הרלוונטית. התובעים הזכאים לפיצוי יקבלו פיצוי בסך של כספי הגמל שהופרשו להם על ידי המשיבה במהלך התקופה הרלוונטית.
לא יאוחר מחלוף 10 ימים לאחר המועד הקבוע, תעביר המשיבה את סך כספי הגמל כהגדרתם לחשבון נאמנות שייפתח לצורך חלוקת הפיצוי על ידי הנאמן. יחד עם כספי הגמל, המשיבה תעביר לנאמן פירוט בדבר התובעים המיוצגים הזכאים לפיצוי בהתאם. אם לאחר חלוקת הפיצוי (בו על התובעים המיוצגים להציג לנאמן מסמכים המאמתים את זהותם) יישאר סכום כלשהו מתוך סך כספי הגמל שהועברו לחשבון הפיצוי, הסכום לא יוחזר למשיבה, אלא יועבר לאחר קבלת צו מבית הדין למוסד לביטוח לאומי או לכל גורם אחר כפי שבית הדין יקבע.

 

ת"צ (ת"א) 59849-12-13  ביגר ואח' נ' משמרת- חברה לשירותי נאמנות בע"מ ואח' | תאריך הפרסום: 6.8.19 | לקריאת המודעה

המדובר במספר בקשות לאישור תובענה ייצוגית שהוגשו נגד חברת פספיקה אחזקות בע"מ ביחס לפעילותה בשנים 2007-2008 – תקופה בה פרסמה תשקיף בו הוצעו לציבור ניירות ערך, וביצעה השקעות נדל"ן באירופה. עניינן של התובענות בהתנהלות חברת פסיפיקה בשנת 2007, לרבות, הנפקת מניות ואגרות חוב על בסיס תשקיף מיום 25/03/07, עסקאות שביצעה החברה בקשר עם קרקעות ברומניה ושחרור כספי הנפקה על ידי נאמן לאגרות חוב.

 בהסדר הפשרה נקבע כי הגורמים המשלמים (כהגדרתם בהסדר הפשרה) ישלמו 23.34 מיליון ₪ (סכום הפיצוי) בתנאים המפורטים בהסדר הפשרה. הסדר הפשרה נחתם בהמשך להליכי גישור שניהלו הצדדים הן בפני המגשר עו"ד יצחק מרציאנו והן בפני כבוד השוטפת בדימוס הילה גרסטל ולאחר שכבוד השופט עופר גרוסקופף הציע לצדדים בכל התובענות את עקרונות הסדר הפשרה, ולאחר שאלה נתנו הסכמתם להסדר פשרה זה – קיבלה הצעת השופט גרוסקופף תוקף של החלטה.

הקבוצה שעליה חל הסדר הפשרה – הסדר הפשרה חל על החברה, מי מטעמה, בעלי מניות ומחזיקי אג"ח כמפורט בכל אחד מההליכים הקיימים ובהסדר הפשרה. סכום הפיצוי יחולק בהמשך, לאחר אישור הסדר הפשרה על ידי בית המשפט, וככל שיאושר – בין פסיפיקה, בעלי מניותיה ומחזיקי אגרות החוב שלה.

 

ת"צ (ת"א) 14947-05-18‏ ‏יוגב שיוביץ נ' עוף והודו ברקת-חנות המפעל בע"מ | תאריך הפרסום: 6.8.19 | לקריאת המודעה

בקשת האישור הוגשה בגין הטענה כי המשיבה הפרה את הוראות תקנות הגנת הצרכן (מחיר ליחידת מידה), התשס"ח-2008 בכך שלא סימנה חלק ניכר מהמוצרים בחנויותיה במחיר ליחידת מידה. 

בהסדר הפשרה הוסכם כי המשיבה תעניק הטבה לציבור למימוש בסכום מצטבר, כולל וסופי של 410,000 ₪ באמצעות מתן הנחות קבועות של 10% למוצרים הבאים, המהווים מוצרי בסיס ומוצרים מבוקשים: שמן קנולה, קמח לבן בהיר של 1 ק"ג, סוכר סוגת 1 ק"ג, קוקה קולה 1.5 ליטר, משקה ג'אמפ 1.5 ליטר, במבה קלאסית, קפה נמס עלית, קפה שחור טורקי 200 גרם, משקה XL.

עוד הוסכם כי מבצעי מכירות או הוזלה אחרים שיחולו על המוצרים הרלוונטיים בתקופת ההטבות לא ימנעו את ההטבה אלא יתווספו לה. על פי ההסכם, המשיבה תפרסם באתר האינטרנט שלה, בכניסה לסניפיה ולחברי המועדון שלה את ההטבות. בנוסף, ההטבות תינתנה במהלך התקופה שבין המועד הקובע ועד להשלמת מכסת ההטבה בשווי מצטבר של 410,000 ₪.

המשיבה הצהירה כי ערכה שינויים ותיקונים כדי להבטיח עמידה בדרישות הדין וכן התחייבה בהסכם הפשרה לקיים את מכלול הוראות הדין הרלוונטיות הנוגעות לסימון מוצרים. בנוסף, התחייבה המשיבה לפעול לחידוד נהלים בכלל סניפיה לגבי סימון מחיר ליחידת מידה.

חשוב לציין שאם יתברר למשיבה שנמסרו הודעות פרישה על ידי 100 או יותר מחברי הקבוצה, תהיה המשיבה רשאית לבטל את הסדר הפשרה, לפי שיקול דעתה הבלעדי, בהודעה בכתב שתימסר לבית המשפט ולבא כוח התובע, בתוך 30 יום מתוך התקופה שנקבעה למתן הודעות פרישה.

 

ת"צ (ת"א) 40456-06-15‏ ‏ עדי ליבוביץ נ' אחוזות החוף בע"מ | תאריך הפרסום: 7.8.19 | לקריאת המודעה

בקשת האישור הוגשה בגין הטענה כי המשיבה גובה דמי חניה בשיעור גבוה מזה שצריכה לדרוש לפי תעריפיה. כך, טען המבקש כי שילם דמי חנייה מלאים, על אף שעל פי התחייבויותיה ופרסומיה של המשיבה היה זכאי להנחת תושב.

הקבוצה עליה יחול הסדר הפשרה הנה כל מחזיק בתו חניה של העיר תל אביב שחנה בחניוני המשיבה וחויב בדמי חניה בשיעור גבוה מהשיעור שאותו הייתה צריכה המשיבה לגבות ממנו, בין בשל תקלה במערכת הממוכנת ובין בשל אי זיהוי לוחית הרכב על ידי המצלמות בחניונים, וזאת בתקופה שהחל מיום 01/01/10 ועד למועד אישור הסדר הפשרה. לפי הסכם הפשרה, לא יאוחר מ-45 יום לאחר המועד בו יאושר הסדר הפשרה על ידי בית המשפט, תעביר אחוזת החוף תרומה כספית בסך 1,050,000 ₪ לקרן שהוקמה מכוח סעיף 27א לחוק תובענות ייצוגיות. יתר על כן, אחוזת החוף תעדכן את ממשק קבלת נתוני המחזיקים בתו תושב עירוני מעיריית תל אביב ותציב בכניסה לחניונים ועל גבי מכונות התשלום שילוט בנוסח "החונים מתבקשים לבדוק את סכום החיוב לפני ביצוע התשלום" בעברית ובאנגלית.

 

ת"צ (ת"א) 5933-12-14 שלומי אסף ווקנין נ' נכסי מלכת שבא - אילת שותפות מוגבלת | תאריך הפרסום: 8.8.19 | לקריאת המודעה

הבקשה הוגשה בגין הטענה כי המשיבה התירה לאורחיה לעשן בשטח הבריכה במלון "הילטון מלכת שבא" וזאת למרות שבתיקון לחוק מניעת העישון הוטל איסור על עישון מוצרי טבק "בבריכת שחייה שאינה במבנה, לרבות בחצר שלה". 

הסדר הפשרה יחול על כלל לקוחותיה של המשיבה שנחשפו לעשן סיגריות בשטח הבריכה וחצר הבריכה במלון. כפיצוי לחברי הקבוצה, הוסכם כי בתוך 80 ימים ממועד מתן פסק הדין המשיבה תעביר סך של 95,000 ₪ לקרן לניהול כספים וחלוקתם כסעד, כמשמעותה בהוראות סעיף 27א לחוק תובענות ייצוגיות. בנוסף, במסגרת הסדר הפשרה הוסכם כי המשיבה תעדכן את הנהלים הקיימים בכל הנוגע למניעת עישון במלון.

 

ת"צ (פ"ת) 12629-05-18 רות קוליאן נ' חברת דואר ישראל בע"מ | תאריך הפרסום: 11.8.19 | לקריאת המודעה

עניינה של בקשת האישור בשירות "דואר 24" אותו מספקת המשיבה. לטענת המבקש, המשיבה איננה מיידעת את לקוחותיה באופן מתאים אודות תקן איכות השירות הנ"ל.  

הקבוצה שהוגדרה בהסדר הפשרה ובבקשה לאשרו היא: "חברי קבוצה שבמסגרת רף האיכות שהוצב בתקן השירות, לא זכו ליהנות בפועל מהשירות של מסירת דבר הדואר ששיגרו תוך 24 שעות, בלי שהדבר הודע להם מראש". בהתאם להסדר הפשרה, המשיבה תגבה מלקוחות הרוכשים בסניפים את שירות דואר 24 את התעריף הנגבה מלקוחות הרוכשים שירות זה באמצעות "מכונה מביילת". תעריף מופחת זה ייגבה מהלקוחות עד כיסוי פיצוי בסך של 115,000 ₪.

 

ת"צ (מרכז) 57758-05-16 חגי בלמס נ' לוטוקרד בע"מ | תאריך הפרסום: 19.8.19 | לקריאת המודעה

הבקשה הוגשה בגין הטענה, כי המשיבה הטעתה את לקוחותיה, בעניין שווי חבילות כרטיסי ההגרלה אותן היא מוכרת. לטענת המבקש, המשיבה הציעה לו ולאחרים לרכוש טפסי הגרלות ממלכתיות בשווי של כ-4,000 ש"ח תמורת תשלום חודשי בסך של 169.9 ש"ח, בעוד שבפועל שווי טפסי ההגרלות הוא עשרות שקלים בלבד.

בהסדר הפשרה המשיבה התחייבה למספר דברים: 

1. חדילה משיטת השיווק הנידונה בבקשת האישור.

2. במסגרת ההתקשרות, על המשיבה יהיה להבהיר את הדברים בגינם נגבה התשלום: רכישת הטפסים תוך ציון מחירם בדוכן רשמי של מפעל הפיס, עלות הטפסים בהם הלקוח ישתתף בהגרלות באופן אישי וקבוצתי, והבהרה כי יתרת התשלום כוללת את השירותים הנוספים שהמשיבה מספקת כדוגמת מילוי הטפסים באופן אישי.

3. המשיבה תימנע מהצגת מחיר החבילה כהנחה בכרטיסי הגרלת לוטו.

4. המשיבה תפצה את חברי הקבוצה בסכום כולל של 500,000 ש"ח. כל צרכן יקבל את מלוא סכום הפיצוי המגיע לו בתשלום אחד, כאשר סכום הפיצוי הפרטני לכל לקוח ישולם בהתאם למספר החודשים בהם היה מנוי על שירותי החברה בתקופה הרלוונטית ובחלוקה יחסית ושווה מתוך סכום הפיצוי הכולל.
את פרטי חשבונות הבנק של הצרכנים, תשיג החברה על ידי שליחת מייל לכתובת הדוא"ל המעודכנת אצלה בבקשה לפרטי חשבון הבנק של הלקוח. באם יהיו לקוחות שלא ישיבו להודעת הדוא"ל, כעבור 6 חודשים תישלח בדואר רגיל המחאה אישית לכתובת המעודכנת של הלקוח.

 

ת"צ (מרכז) 6648-09-12 שניר יחיאל ואח' נ' שפר את אלי לוי בע"מ ואח' | תאריך הפרסום: 22.8.19 | לקריאת המודעה

הבקשה הוגשה בגין הטענה, כי המשיבה גבתה ממתדלקים שתדלקו אצלה בשירות מלא סכומים בניגוד לדין המפורט בצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (מחירים מרביים בתחנות תדלוק) תשס"ב – 2002, הקובע את המחיר המרבי שניתן לגבות עבור תדלוק בנזין בשירות עצמי או מלא. 

בהסדר הפשרה נקבע, כי המשיבה תעניק מספר הטבות לציבור המתדלקים:

1. הטבה של תדלוק בנזין 95 בשירות מלא במחיר שירות עצמי.

2. לא תגבה תוספת בגין תדלוק לילה, ימי מנוחה וערבי חג (גובה התוספת האמורה הנו 2.90 ש"ח לכל תדלוק).

3. המשיבה תעמיד מתדלק במסלול השירות העצמי, וכך יהא ניתן לקבל שירות במסלול השירות העצמי, ללא תוספת תשלום כלשהי.

כלל ההטבות יעמדו לציבור הלקוחות בתקופה שמועד תחילתה הוא עד 30 ימים מאישור הסדר הפשרה. מתן ההטבות יסתיים כאשר הצטברות שווי ההטבות יגיע לסכום ההטבה כהגדרתו (סכום הפשרה יחושב לפי: מכפלה של הכמות הנמכרת (בליטרים) של בנזין אוקטן 95 בהפרש שבין מחיר השירות העצמי למחיר שהיה נגבה בתדלוקים בשירות מלא, כמו גם העלות בה נשאה הנתבעת בתחנת הדלק בגין העובדים המספקים שירות תדלוק במשאבות המיועדות לתדלוק עצמי וכן יכלול את שווי הטבת דמי השירות).

הנתבעת תהיה זכאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לקבוע בתחנת הדלק מחיר הנמוך מהמחיר המרבי בשירות עצמי, ובמקרה זה הטבת התדלוק תהיה אך גבוהה מההפרש בין מחיר השירות המלא למחיר המרבי בשירות עצמי וסכום ההטבה יחושב במקרה זה לפי מכפלת הכמות הנמכרת (בליטרים) של בנזין אוקטן 95 בהפרש בין מחיר השירות העצמי (הנמוך מהמחיר המלא בשירות עצמי) לבין המחיר שהיה נגבה בתדלוקים בשירות מלא.

בתום כל 12 חודשים (או במועד מוקדם יותר ככל שבו יסתיים ביצוע ההשבה) ינפיק רואה החשבון מטעם הנתבעת דו"ח המפרט את סך כל ההטבות שיוגש לבא כוח התובע ולבית המשפט. ההטבות יינתנו לציבור הלקוחות או בתשלום במזומן או באמצעות הנפקת כרטיסי תדלוק של המשיבה.

 

ת"צ (חי') 23338-03-19 באסם אבו אלהיג'יא נ' שופרסל בע"מ | תאריך הפרסום: 23.8.19 | לקריאת המודעה

הבקשה הוגשה בגין הטענה, כי המשיבה לא הנגישה תאי מדידה בסניפיה לאנשים עם מגבלות ולטענת המבקש, המרותק לכיסא גלגלים, כאשר ביקש למדוד בגדים שרצה לרכוש, התברר לו כי תא המדידה בסניף המשיבה בקרית ביאליק אינו נגיש עבורו. 

בהסדר הפשרה נקבע, כי המשיבה תתרום סכום של 100,000 ש"ח לקרן לניהול ולחלוקת כספים שהוקמה בהתאם לסעיף 27א לחוק תובענות ייצוגיות. כמו כן, המשיבה הנגישה את תאי המדידה בשבעת הסניפים שהיו קיימים בהם תאי מדידה.

 

ת"צ (מרכז) 45477-07-15 ששון עוזר נ' עיריית נתניה | תאריך הפרסום: 27.8.19 | לקריאת המודעה

הבקשה הוגשה בגין הטענה כי העירייה לא הנגישה את תחנות האוטובוס בעיר ואת הסביבה שלהן.

בהסדר הפשרה נקבע כי העירייה תסיים את הנגשת תחנות האוטובוס וסביבתן בתוך חמש שנים. כן נקבע כי המשיבה תבצע הנגשה עודפת ותקים על חשבונה שביל אופניים לאנשים עם מוגבלות ותקצה קרקע למטרת הקמת מחסן לאחסון אופני הנכים. 

 

 ת"צ (מרכז) 17365-01-16 יוני בן סימון נ' מגדל מקפת קרנות גמל וקופות פנסיה בע"מ| תאריך הפרסום: 28.8.19 | לקריאת המודעה

הבקשה הוגשה בגין הטענה, כי המשיבה לא מסרה הודעה כדין לעמיתים לגבי העלאת שיעור דמי הניהול בחשבונם. 

בהסדר הפשרה נקבע, כי המשיבה תשלם לחברי הקבוצה סכום כולל של 830,000 ₪.  כך, כל חבר בקבוצה, שקיים לו חשבון אצל המשיבה, יקבל זיכוי חד פעמי לחשבון שלו בסכום המגיע לו, כל עוד הוא עולה על 1 ₪.

 

ת"צ (מרכז) 9020-03-17 קורמן ואח' נ' אלבר א.פ בע"מ ואח'| תאריך הפרסום: 28.8.19 | לקריאת המודעה

בקשת האישור הוגשה בגין הטענה כי המשיבות הפרו את הסכמי הליסינג עם הלקוחות והתעשרו על חשבונם, בכך שהלקוחות נדרשו לשלם את תשלומי רישוי האגרה השנתית לתקופה החורגת מתקופת החכירה שבמסגרת הסכם הליסינג.

בהסדר הפשרה נקבע כי המשיבות יתקנו את הסכמי הליסינג כך שיובהר כי הלקוח הוא זה שיישא בעלות אגרת הרישוי השנתית עבור כל שנות החכירה, לרבות בגין התקופה הנוספת שמעבר לתקופת החכירה החוזית. כמו כן, המשיבות יתנו לחברי תת הקבוצה וחברי הקבוצה הטבה בסך 300,000 ₪. לחברי תת הקבוצה יינתן פיצוי כספי בגובה סכום אגרת הרישוי בגין התקופה ממועד רישוי הרכב ועד למועד מסירת הרכב לראשונה לחבר תת הקבוצה. לחברי הקבוצה תינתן הנחה בעלות אגרות הרישוי השנתיות בעסקה עתידית של ליסינג. 

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>