אוגוסט 2018

ת"צ 58662-03-17 ניצה הרפז נ' ריגלי ישראל בע"מ | תאריך הפרסום: 1.8.18 | לקריאת המודעה

הבקשה הוגשה בגין הטענה, כי המשיבות, חברות ממתקים שמשווקות מסטיקים, הפרו את הוראות תקן ישראלי 1307 בכך שלא ציינו שהמוצר מכיל רב כהלים. 

לפי הסדר הפשרה, המשיבות מתחייבות להחליף את אריזות המוצרים לכאלו שיכילו את הכיתוב ״מכיל רב כהלים״ לצד הציון ״ללא סוכר״, כנדרש בחוק. בנוסף הוסכם על פיצוי לציבור – תרומת מוצרים שמיוצרת על ידי קבוצת מרס לעמותת ״פתחון לב״ בשווי של 85,260 ש״ח. הצדדים הסכימו על גמול של 5,000 למבקשת ושכ״ט שך 50,000 ש״ח בתוספת מע״מ לבאי כוחה.

 

ת"צ 5242-09-17 לימור כהן נ' עיריית קריית ביאליק | תאריך הפרסום: 2.8.18 | לקריאת המודעה

הבקשה הוגשה בגין הטענה כי העירייה עשתה (באמצעות קבלני משנה) שימוש לא חוקי במפוחי עלים באזורי מגורים חרף האיסור המפורש לעשות כן המצוי בתקנה 13א לתקנות למניעת מפגעים (מניעת רעש), תשנ״ג-1992.

לפי הסדר הפשרה, העירייה פעלה במישור המשפטי מול הקבלן שביצע את העבודות באמצעות מפוחי העלים, וסיימה את ההתקשרות עמו. בנוסף, העירייה פרסמה מכרז חדש לביצוע עבודות ניקוי הרחובות, במסגרתו היא דרשה מהזוכה להתחייב שלא לעשות שימוש במפוחי עלים הגורמים לרעש. העירייה כללה במסמכי המכרז גם הוראה לפיה כל שימוש במפוח עלים יחייב את הקבלן בפיצוי מוסכם בסך של 10,000 ש״ח וכן יהווה הפרה יסודית של החוזה שבגינה העירייה תוכל לבטל את ההתקשרות. הצדדים ביקשו לפסוק למבקשת גמול בסך של 10,000 ₪ ושכר טרחה לבא כוחה בסך של 63,500 ₪ בתוספת מע"מ. 

 

ת"צ 46222-02-17 אשוול ואח' נ' קופת חולים מכבי ואח' | תאריך הפרסום: 3.8.18 | לקריאת המודעה

הבקשה הוגשה בגין הטענה, כי המשיבות, מוסדות רפואיים או הבעלים של מוסדות רפואיים וכן חברה מסחרית, מפרים את חובתם לדאוג ולשמור על בריאותם של עובדי חברת "שטראוס" המפעילים בתחומם של בתי חולים דוכנים לממכר מזון, בכך שלא מחסנים את עובדי "שטראוס", בניגוד לחוזרי מנכ"ל של משרד הבריאות. 

בהסדר הפשרה נקבע, כי המשיבה, קופ"ח מכבי, מתחייבת כי בכל הסכמי ההתקשרות שלה עם קבלנים המפעילים דוכנים לממכר מזון תהיינה הוראות בדבר חובתם של הקבלנים להציע לכל עובד המועסק בדוכנים להתחסן, על חשבון הקבלנים, בחיסוני MMR; חיסון נגד אבעבועות רוח וחיסון Tdap. הקבלנים יתחייבו להחתים את העובדים שיעסיקו בדוכנים בדבר ההצעה להתחסן ולשמור אישורים חתומים אלה למשך 3 שנים. כמו כן, הקבלנים יפעלו בהתאם לתקנות ארגון הפיקוח על העבודה (מסירת מידע והדרכת עובדים), התשנ"ט-1999; בנוסף, מכבי מתחייבת כי לא תאפשר לקבלן להפעיל במתקניה דוכן לממכר מזון, מבלי שהקבלן יתחייב בפניה כי ימלא את ההוראות שלעיל.

ככל שמשרד הבריאות יקבע כי הוראות חוזר משרד הבריאות לא חלות על עובדים בדוכנים לממכר מזון, המשיבה תשתחרר מן ההוראות שלעיל.

 

ת"צ 52531-05-15 תומר דרזנר נ' אחוזות חוף בע"מ | תאריך הפרסום: 6.8.18 | לקריאת המודעה

הבקשה הוגשה בגין הטענה, כי המשיבה התקינה בחניוניה מערכת אינטרקום על מכונות התשלום והיציאה כדי לאפשר ללקוחותיה ליצור קשר עם נציג שירות מטעמה, ככל שיש תקלה הדורשת נציג אנושי, אשר אינה נגישה לאנשים עם מוגבלות שמיעה ומהווה חלק אינטגרלי מהשירות בחניונים. 

בהסדר הפשרה נקבע, כי המשיבה פעלה עוד טרם הגשת הבקשה לאישור על מנת למצוא פתרון להנגשת האינטרקום, פתרון שהושלם מספר ימים לאחר הגשת הבקשה וכחצי שנה לאחר פניית המבקש. הפתרון הוא אותו פתרון אותו הציע המבקש: תקשורת באמצעות מסרון. היידוע אודות השירות מתבצע ע"י מדבקות שהודבקו על מכונות התשלום, ובהמשך תודבקנה על שערי היציאה. כחלק מההסדר, המשיבה תחליף את המדבקות, אשר עלויות ליפול, לדהות או להיתלש, בלוח פלסטיק/מתכת. כמו כן, השירות יפעל בכל השעות בהן פועל מרכז הבקרה של המשיבה. בנוסף, ככל שהמשיבה תחליף את מכונות התשלום או את שערי הכניסה/יציאה, הלוחות יותקנו גם עליהם.

 

ת"צ 12705-11-17 סאלי סולטנה צפדי נ' סופר סיטי רשת מרכולים בע"מ | תאריך הפרסום: 7.8.18 | לקריאת המודעה

הבקשה הוגשה בגין הטענה, כי המשיבה הטעתה את לקוחותיה בכך שהיא לא מסמנת את המחיר ליחידת מידה של המוצרים בסניפיה, בניגוד לתקנות הגנת הצרכן (מחיר ליחידת מידה), התשס"ח-2008.

בהסדר הפשרה נקבע, כי המשיבה החלה במהלך כללי לסימון מחירים על כלל מוצריה. כמו כן, המשיבה תעניק לטובת חברי הקבוצה פיצוי בסך של 500,000 ש"ח באמצעות הנחות קבועות על 12 מוצרים בעלי ביקוש חודשי גבוה ביחס ליתר המוצרים הנמכרים בסניפיה. ההנחות תוצגנה על גבי עלונים שיופצו ע"י המשיבה ללקוחותיה ושלטים שיוצגו בסניפיה כהטבה הניתנת במסגרתה של תובענה ייצוגית.

 

ת"צ 14026-07-17 קבוצת דלק בע"מ נ' עזריאל ז'ולטי | תאריך הפרסום: 7.8.18 | לקריאת המודעה

הבקשה הוגשה בגין הטענה, כי המשיבים רצו להוציא את מניותיה של חברת דלק אנרגיה מן המדדים בבורסה וצמצום הסחירות במניה, וזאת לצורכי הצעת רכש נמוכה במיוחד. נטען כי המשיבים פעלו באופן תרמיתי שפגע בבעלי המניות כדי להוריד את מחיר המניה לצורך הצעת הרכש.

בהסדר הפשרה נקבע, כי ישולם לחברי הקבוצה סך של 31 מיליון ש"ח כפיצוי פרטני – 22.8 ש"ח למניה.

 

ת"צ 4180-06-15 ראובן כהן נ' אייר פראנס ו-קלמ נתיבי אוויר מלכותיים הולנדיים | תאריך הפרסום: 13.8.18 | לקריאת המודעה

הבקשה הוגשה בגין הטענה כי הנתבעות, אייר פראנס ו-KLM, השתמשו בכתובות הדואר האלקטרוני של לקוחותיהם, אשר נמסרו אליהם לצרכי טיסה, לשליחת דברי פרסומת בלא הסכמת הלקוחות לכך, באופן הנוגד את חוק התקשורת (בזק ושידורים) התשמ"ב-1982 (להלן: החוק) וחוק הגנת הפרטיות התשמ"א-1981.  כמו כן, לטענת המבקש, הנתבעות אף הפרו את החוק בכך שלא נתנו אפשרות כנה לשלוח הודעת סירוב על קבלת דבר הפרסומת. בכך, ביצעו פגיעה חמורה בזכויותיו, פרטיותו ובאוטונומיה שלו.  

בהסדר הפשרה נקבע, כי אייר פראנס ו-KLM, יפעלו להסדרה עתידית ויתנו הטבה בשווי 100 ₪ לחברי הקבוצה שחברים בתכנית הנוסע המתמיד שלהן והטבה בשווי 33 ₪ ליתר חברי הקבוצה: ההטבה עבור החברים בתכנית הנוסע המתמיד של המשיבות תינתן באמצעות זיכוי של 1500 מיילים לכל אחד מחברי הקבוצה. במיילים אלה יוכלו להשתמש להזמנת כרטיסי טיסה מהמשיבות, הזמנת הטבות נוספות דוגמת שדרוג כרטיסי הטיסה למחלקת עסקים או סידורי קרקע (השכרת רכב או מלון) ולרכישת מוצרים ושירותים בתחום האלקטרוניקה, הנסיעות, הפנאי, האופנה וכו'. יתר חברי הקבוצה, יוכלו להצטרף כחברי מועדון הנוסע המתמיד של המשיבות במהלך הרבעון האחרון של שנת 2018 ללא עלות וחשבונם יזוכה ב-500 מיילים. סכום הפשרה הכולל: 5,800,000 ₪.

 

ת"צ 5474-01-15 המרכז הישראלי לכירורגיה גניקולוגית ומיילדותית בע"מ נ' פריים ליס ניהול צי רכב בע"מ | תאריך הפרסום: 19.8.18 | לקריאת המודעה

הבקשה הוגשה בגין הטענה, כי המשיבה, פריים-ליס, גובה מלקוחותיה, החוכרים רכב בליסינג, סכומי כסף ביתר עבור נסיעותיהם בכבישי אגרה ואף מחייבת אותם בדמי טיפול עבור הסבת החיוב משמה לשם הלקוח בניגוד להסכם ביניהם. לטענת המבקש, המשיבה מחייבת בדמי טיפול בהודעתה הראשונית ללקוח שהתקבל חיוב מהרשות הרלוונטית. אך, לפי ההסכם, תחילה על המשיבה להגיש בקשה להסב את החיוב לשם הלקוח ורק במידה ואין הוא משלם את החיוב במלואו ובמועדו זכאית המשיבה לחייבו בדמי טיפול. זאת ועוד, ניכר כי המשיבה כלל לא מסבה את החיוב על שם הלקוח וכי היא מחייבת את לקוחותיה בתעריף גבוה מזה שנדרשת לשלם לכבישי האגרה. המבקש טוען לנזק ממוני בדמות דמי הטיפול שחויבו הלקוחות לשלם והפער בין סכום הגבייה מהלקוחות לבין הסכום שהמשיבה משלמת לכבישי האגרה.  

בהסדר הפשרה נקבע, כי המשיבה תשיב לחברי הקבוצה שנאלצו לשלם דמי טיפול שלא על פי ההסכם, 45 ₪ עבור כל חיוב שחויבו בגין נסיעות שבוצעו בתקופה עליה נסובה התביעה. עבור חברי קבוצה שהינם לקוחות המשיבה במועד ההסדר ההשבה תתבצע בדרך של קיזוז נסיעות בכביש 6 או רכישת מוצרים ממרכזי השירות של המשיבה. חברי קבוצה שאינם לקוחות המשיבה יוכלו לממש ההשבה באחת מהדרכים הבאות: החזר בגין נסיעות בכביש 6 בהצגת חשבונית; ביצוע טיפולים שוטפים ברכביהם במרכזי שירות המשיבה; רכישת מוצרים או חלקי חילוף לרכביהם ממרכזי שירות המשיבה. בנוסף לכך, המשיבה תשיב לחברי הקבוצה, שנדרשו לשלם סכום גבוה מזה ששילמה עבור השימוש בכביש האגרה, 50% מההפרש בגין כל אחת מהנסיעות שביצעו בשבע השנים שלפני יום הגשת התביעה. ההשבה תתבצע כפי שתואר לעיל בשינויים המחויבים.

שכ״ט וגמול מוצעים: 187,000 ₪ ו-13,000 ₪ בהתאמה.

 

ת"צ 38624-11-16 נחום וינקר נ' אי.גיל כרמל סוכנויות והפצה בע"מ | תאריך הפרסום: 23.8.18 | לקריאת המודעה

הבקשה הוגשה בגין הטענה כי המשיבה, המייבאת ומשווקת סוללות ממותג Energizer מסוג MAX, הטעתה את ציבור הצרכנים בכך שהדביקה על גבי האריזה מדבקה עם הכיתוב "מספר 1 בעולם" על אף שהכיתוב מתייחס לסוללה אחרת אותה משווקת המשיבה. לטענת המבקש, אלמלא הטעיה זו, היה רוכש סוללות אחרות המצויות בשוק שמחירן נמוך יותר. לכן, המשיבה, בהתנהגותה כך, הסבה לו נזק ממוני בדמות ההפרש בין המחיר ששילם לבין המחיר הממוצע בשוק לרכישת סוללות אחרות.  

בהסדר הפשרה נקבע, כי המשיבה, תפסיק את השימוש במדבקה על גבי המוצרים הנמכרים על ידה וככל שיהיה ידוע לה על קיומם של מארזים כאלו בשוק היא תפעל להוצאתם לא יאוחר מחצי שנה ממועד אישור ההסדר. כמו כן, המשיבה תיתן הטבה צרכנית, בדרך של מתן סוללות נוספות ללא תשלום נוסף, לכל מי שירכוש מארז בנקודת מכירה קמעונאית, עד שיוחלקו 223,530 סוללות ללא תשלום.  

 

ת"צ 22068-01-17 דנינו נ' קבוצת כרמלטון בע"מ ונתיבי הכרמל מערכות ותפעול בע"מ | תאריך הפרסום: 27.8.18 | לקריאת המודעה

הבקשה הוגשה בגין הטענה כי המשיבות מחייבות שלא כדין לקוחות על החזר חיוב אמצעי תשלום בגין נסיעה במנהרות הכרמל בניגוד לתקנות הנוגעות לכבישי אגרה.

בהסדר הפשרה נקבע כי המשיבות ישיבו 80% מסכום הגבייה באמצעות המחאות.

 

ת"צ (מנהליים מרכז) 37321-01-11 שגיא מייזליק נ' עיריית פתח תקווה | תאריך הפרסום: 28.8.18 | לקריאת המודעה

הבקשה הוגשה בגין הטענה כי העירייה נקטה בשיטת הצמדה שגויה ובלתי חוקית של הארנונה כך שהיא דחתה את הסדר התשלומים ל16 לכל חודש אי זוגי במקום לראשון לחודש, מהלך זה הוביל להתווספות מדד שהעלה את התשלום.

בהסדר הפשרה נקבע כי העיריה תשיב סך של 1,800,00 שקלים חדשים לכלל נישומי העיר פתח תקוה בתלוש הארנונה השנתית לשנת המס 2019 באופן אחיד ושווה לכלל הנישומים. יש לציין כי זהו הסדר שני, לאחר שבית המשפט דחה פשרה קודמת שכללה בניית בית ספר ירוק לשם פיצוי הציבור על הנזק.

 

ע"ב 6476/06 יגאל וירון נ' תבל אבטחה ניקיון ושירותים בע"מ | תאריך הפרסום: 30.8.18 | לקריאת המודעה

הבקשה הוגשה כנגד חברה למתן שירותי ניקיון ואבטחה בטענה שלא הפרישה כספי עובדים לקופות גמל כנדרש מכוח הסכם קיבוצי וצו הרחבה בענף השמירה.

בהסדר הפשרה נקבע כי החברה תשיב את הכספים לעובדיה, ימונה מומנה שיוודא כי תיבדק זכאות של עובדי המשיבה בעבר.

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>