יוני 2020

ת"צ (י-ם) 51139-05-16 יאיר אקשטיין נ' ג.מ מעיין אלפיים (07) בע"מ | תאריך הפרסום: 2.6.2020 | לקריאת המודעה

הבקשה הוגשה בגין הטענה, כי המשיבה, המפעילה רשת מזון קמעונאי בה נמכרים מוצרי מזון שונים, אינה מסמנת את מחיר המוצר ליחידת מידה, כאקט שבשגרה וכמדיניות, על אף שהיא מחויבת בסימון מחיר על גבי כל מוצר ומוצר, בנוסף לסימון מחיר כולל.

בהסדר הפשרה נקבע, כי העילות בגינן יאושר הסדר הפשרה הן הפרת חובה חקוקה, רשלנות, הטעייה צרכנית ועשיית עושר ולא במשפט. ההסדר יחול על כל מי שרכש ממוצרי הנתבעת, אשר לא קוימה החובה לסמנם במחיר ליחידת מידה, וזאת בשבע השנים האחרונות שקדמו להגשת התביעה (24.05.09), ועד למועד אישור ההסדר ע"י ביהמ"ש. הנתבעת תפצה את חברי הקבוצה בהטבה בסך כולל שלא יפחת מ-800,000 ש"ח כפיצוי בגין העבר, באופן הבא: הפחתת מחיר באופן גורף על 34 מוצרים, בהם מוצרי יסוד שמחירם תחת פיקוח ממשלתי, ההפחתות תעשנה ברציפות עד שהפיצוי ישולם במלואו, הנתבעת לא תעלה את מחירי המוצרים מעבר למחירם לאחר ההפחתה, ביצוע הפחתת המחיר יחל בתוך 7 ימים לאחר מתן תוקף של פסק דין להסדר. ככל שבחלוף שנה, לא ימוצה הפיצוי במלואו, תועבר היתרה שנותרה כתרומה לקרן אשר הוקמה מכוח חוק תובענות ייצוגיות. בכניסה לכל סניף ובקופה הראשית, ככל שקיימת, יוצג שילוט ברור וגלוי לעין, בו תופיע רשימת המוצרים ויובהר כי מדובר בהפחתת מחיר עקב הסדר בתובענה ייצוגית. בנוסף, הנתבעת מתחייבת להקפיד על יישום הוראות התקנות הנ"ל, לרבות באמצעות נהלים ואכיפתם. בכפוף להסדר, יתגבש אוטומטית מעשה בית דין ביחס לכל ענייני התביעה כלפי חברי הקבוצה, אשר לא אושרה פרישתם כדין. 

 

ת"צ 55830-09-19 דמתי נ' סופר ספיר בע"מ | תאריך הפרסום: 2.6.2020 | לקריאת המודעה

הבקשה הוגשה בגין הטענה, כי החברה המשיבה מבצעת  עוולה כנגד לקוחותיה, כאשר היא מחייבת את הלקוחות עבור משקל האריזות כמשקל מוצרי המזון עצמם הנמכרים לפי משקל, בעוד המשקל כולל את משקל האריזה, ללא הפחתת משקל האריזה עצמה מהמשקל הכולל, וזאת בניגוד לדין.

בהסדר הפשרה נקבע, כי חברי הקבוצה הם כלל הצרכנים שרכשו בסניפי המשיבה, מוצרים אשר נמכרים לפי משקל, אשר נארזו באריזה (מראש ו/או אצל המשיבה), אשר חויבו עבור משקל האריזה כמשקל המוצרים עצמם והמשיבה לא הפחיתה את משקל האריזה מהמשקל הכולל בגינו חויב הלקוח, בשבע השנים שקדמו להגשת בקשה זו ועד להכרעה התובענה זו או הפסקת ההטעיה (לפי המוקדם). המשיבה מצהירה כי החלה לתת זיכוי מלא עבור משקל האריזות. מחישוב כמות מוצרי הבשר והעוף הטרי, בתפזורת, וכלל המוצרים הקפואים הללו שנמכרו בתקופה זו, משקלם ומחירם, סוכם כי הנזק הכולל יעמוד על סך של 1,005,965 ש"ח. הפיצוי יינתן בצורת הנחה שתינתן על מחירו של כל מוצר, שכן רוב הלקוחות הינם לקוחות חוזרים. סך הפיצוי תואם לסך הנזק שסוכם. בנוסף להפחתת משקל האריזות ממשקל המוצרים, החברה תזכה את הלקוח בגין כל אריזה משקל של 25 גרם נוספים שיהוו פיצוי לחברי הקבוצה המיוצגת. הפיצוי יינתן לתקופה של 12 חודשים. ככל שסכום זה לא יכסה את מלוא הנזק של הקבוצה, תוארך תקופת ההטבה ב3 חודשים נוספים, וככל שעדיין לא יכוסה מלוא נזקה, לאחר 18 חודשים מיום ההטבה, החברה תתרום את יתרת הפיצוי לקרן לתובענות ייצוגיות.

 

ת"צ (נצ) 71803-10-18 ממבו נ' עיריית יקנעם עילית | תאריך הפרסום: 4.6.2020 | לקריאת המודעה

הבקשה הוגשה בגין הטענה, כי עיריית יקנעם גבתה שלא כדין אגרת פינוי אשפה ממפעלים.

עד אישור חוק עזר חדש לפינוי אשפה, העירייה תפנה מעתה ואילך את מלוא האשפה מכלל "המפעלים" בתחומה, כהגדרתם בחוק העזר הנ"ל. פעם בשבוע תפונה האשפה מכל "מפעל" ללא עלות, 4 פינויים בחודש לכל הפחות, וכל פינוי נוסף יהיה כרוך באגרה כמפורט בתוספת השלישית לחוק העזר הקיים. כמו כן, הוסכם בין הצדדים כי המבקשת תהיה זכאית לגמול בסך של 30,000 ₪ ובא כוחה זכאים לשכ"ט בסך של 150,000 ₪ + מע"מ.

 

ת"צ 10934-04-14 ורדה שטיינברג נ' עיריית מודיעין מכבים רעות | תאריך הפרסום: 4.6.2020 | לקריאת המודעה

נושא בקשת אישור התובענה כייצוגית: גבייה בלתי חוקית מטעם העירייה וביתר עבור הוצאות גבייה מכוח תקנות המיסים (גבייה) (קביעת הוצאות מרביות תשע"א-2011,  ובגבייה ביתר באופן שיטתי וגורף בסכומים העולים על הסכומים הנקובים בתקנות ועל הוצאות הגבייה בפועל.

הוסכם כי העירייה תעניק הנחה קבועה בגובה של 12.5% בגין פעולות גבייה שינקטו כנגד תושבי העיר כאשר המבקשת ובאי כוחה מתחייבים שלא להגיש במישרין או בעקיפין תביעה או בקשה נוספת כנגד המשיבה הקשורה לטענות הכלולות בבקשת אישור זו. כמו כן, ביקשו הצדדים שלא למנות בודק והמליצו כי הגמול של המבקשת יעמוד על 8,000 ₪ ושכ"ט של באי כוחה בגובה של 85,000 ₪ בתוספת מע"מ.

 

ת"צ 14463-09-16 עו"ד ברק רון נ' מקס איט פיננסים בע"מ| תאריך הפרסום: 4.6.2020 | לקריאת המודעה

הנתבעת, ביוזמתה, מנפיקה מחדש ללקוחותיה כרטיסי אשראי שכבר בוטלו, ועם הנפקתם החדשה, גובה מיד דמי כרטיס מהלקוח מהכרטיסים שחידשה. כמו כן, נטען כי הנתבעת מקשה על לקוחותיה לסיים את הסכם ההתקשרות איתה ומפנה לקוחותיה במקרים שבהם הכרטיס הונפק ע"י בנק לאומי, לבנק.

ההסכם בין הצדדים יתייחס לכרטיסי הטרנספר בלבד לגביו המשיבה גבתה בין השנים 2014-2018 דמי כרטיס מהלקוח גם לפני שהכרטיס הופעל או בוצעה בו פעולה. חברי הקבוצה יקבלו החזר מלא של דמי הכרטיס שנגבו מהם בין התקופה שבה כרטיסם אבד או נגנב לבין המועד שבו הופעל כרטיס הטרנספר או בוצעה בו פעולה. הסכום הכולל שיקבלו חברי הקבוצה כהחזר הוא כ- 79,500 ₪. כמו כן, החל משנת 2018, המשיבה אינה גובה דמי כרטיס בכרטיסי טרנספר לפני שהכרטיס הופעל או בוצעה פעולה. הצדדים המליצו ששכ"ט והגמול (ביחד) להם יהיו זכאים המבקש ובא כוחו יהיה בטווח של בין 100,000- 40,000 ₪ בתוספת מע"מ.

 

ת"צ 49140-02-16 פוגל ואח' נ' מליסרון בע"מ ואח'| תאריך הפרסום: 10.6.2020 | לקריאת המודעה

השירות בחניונים שמפעילות המשיבות 1-3, מליסרון בע"מ, קניון רמת אביב בע"מ וקבוצת עזריאלי בע"מ ("המשיבות"), בקניונים שבבעלותן ו/או בניהולן ו/או מטעמן ("החניונים"), אינו שוויוני ואינו נגיש לאנשים עם מוגבלות בשמיעה, אשר אינם יכולים לשוחח באינטרקום המותקן במכונות התשלום ו/או במחסומי היציאה מהחניונים ("המכונות").

המשיבות יפעלו כדלקמן, כל אחת וביחס לחניונים שהיא מפעילה: (א) המשיבות התחייבו להנגיש את השירות המוענק על ידן בחניונים לאנשים עם מוגבלות בשמיעה, על ידי מתן האפשרות לפנות לנציגיהן בחניונים גם באמצעות משלוח מסרון; (ב) המשיבות התחייבו כי נציגיהן ישיבו לפניות שיתקבלו אצלם באמצעות מסרונים כאמור, באופן שוויוני מענה הניתן על ידם לפניות שהתקבלו אצלם באמצעות האינטרקום במכונות; (ג) המשיבות התחייבו לפרסם את האפשרות לפנות לנציגיהן בחניונים באמצעות מסרון, ואת מספר הטלפון אליו ניתן לשלוח את אותו מסרון, על גבי כל המכונות המצויות בחניונים ובמחסומי היציאה מהחניונים, וזאת באמצעות לוחית מתכת או לוחית פלסטיק המקובעת עליהם, וכמו כן באתרי האינטרנט שלהן. 

 

ת"צ 51725-01-19 ביטון יניב ואח' נ' דלק מוטורס בע"מ ואח'| תאריך הפרסום: 14.6.2020 | לקריאת המודעה

המשיבות ידעו אודות פגם סדרתי בטיחותי ברכבי פורד אקספלורר, אשר כתוצאה ממנו, גזי האגזוז חודרים לתא הנוסעים ברכב ומסכנים את המשתמשים בו ולא יידעו את חברי הקבוצה, שבבעלותם רכבים אלו, שהוגדרה בתובענה. בשל כך, טוענים המבקשים, קמות להם ולחברי הקבוצה עילות נזיקיות בשל פגיעה באוטונומיה, גרם "חוסר נוחות" כהגדרתו בסעיף 2 לפקודת הנזיקין, הפרת הוראות חוק הגנת הצרכן ובעיקר סעיפים 2 ו-4, רשלנות, הפרת הוראות חוק עשיית עושר ולא במשפט, הפרת חובה חקוקה בהתאם לקבוע בסעיף 63 לפקודת הנזיקין, הפרת חוק המכר, הפרת חוק החוזים ובפרט סעיפים 23, 15 ו-39, הפרת חובת תום הלב, הפרת הוראות תקנות התעבורה ועוד.

הוסכם כי לטובת חברי הקבוצה תועמד תוכנית שירות לקוחות הכוללת את התיקונים המוצעים בתוכנית שביעות רצון עדכנית בארה"ב, תימסר להם הודעה המזמינה מי מהם שיש לו חשש הנוגע לאגזוז ולפחמן חד חמצני ברכבו להגיע לאיזה ממוסכי דלק מוטורס בישראל לשם בדיקת רכבו ותיקון ללא עלות בהתאם לתוכנית העדכנית. תוכנית זו תהיה זמינה לחברי הקבוצה החל מ- 14 ימים מיום מתן פסק דין חלוט ועד ליום 31.7.2022 ובפרק זמן זה פרוד תדאג לאספקת חלקי החילוף הנדרשים לשם קיום התכנית. ככל שהתוכנית תתעדכן, פורד תיישמה גם בישראל הן ביחס לחברי הקבוצה שטרם הגיעו לביצוע התוכנית והן למי מחברי הקבוצה שיישמו את התוכנית איך מוסיפים ומלינים בתלונת הריח וזאת, ללא תשלום. כמו כן, הצדדים המליצו לביהמ"ש לאשר גמול למבקשים ושכ"ט לבא כוחם בסכום כולל של 1,499,480 ₪, כולל מע"מ. 

 

ת"צ 55436-01-17 יוסף שם טוב נ' יצוא חברה להשקעות בע"מ | תאריך הפרסום: 15.6.2020 | לקריאת המודעה

הבקשה הוגשה בטענה לקיפוח בעלי מניות המיעוט ביצוא עקב קיומה של חלוקת משאבים בלתי הוגנת בין בעלת השליטה בחברה לבין יתר בעלי מניותיה, המתבטאת בכך שהוצאות הנהלה וכלליות עומדות על סכום מופרז ומשמשות להעברת משאבי החברה לכיסם של בעלת השליטה וקרובי משפחתה, בעוד שלחברה אין פעילות עסקית פרט להחזקה פסיבית של 86% ממניות בנק ירושלים בע"מ, ומאידך החברה מחלקת דיבידנדים זניחים לבעלי מניותיה. לאחר שהמשיבה בתשובתה דחתה את כל הטענות הן בפן העובדתי והן בפן המשפטי, בהמלצת השופטת הגישו בקשה לאישור הסדר פשרה כלפיו הוגשה התנגדות ועמדה מטעם הגורמים המקצועיים במשרד המשפטים וכן מספר בקשות יציאה מהקבוצה. בהמשך, ביהמ"ש החליט למנות בודק ביחס להסדר הפשרה אשר הגיש את חוות דעתו. בהמלצת ביהמ"ש פנו הצדדים להליך גישור ובעזרתו הגיעו להסדר פשרה מתוקן.

בהסדר הפשרה נקבע, כי החברה תמשיך ביישום מהלכי ההתייעלות והקטנת היקף הוצאותיה, וכן תנקוט בשורת מהלכי התייעלות נוספים ותפעל לכך שסך הוצאות הנהלה וכלליות לשנת 2020 ו2021 לא יעלה על 4.77 מיליון ₪ בכל שנה, בשנת 2022 לא יעלה על 4.5 מיליון ₪ ובשנת 2023 לא יעלה על 4.3 מיליון ₪. רמה זו של סך הוצאות הנהלה וכלליות תישאר ברמה דומה כל עוד היקף ומאפייני החברה יישארו בעינם ו/או עד להחלטה אחרת של דריקטוריון בחברה שתתקבל לא לפני שנת 2026. במקרים מסוימים, המפורטים בהסדר, בהם סך ההוצאות גבוה משנקבע, לא ייחשבו כחריגה ולא יהווה הדבר הפרה של ההסדר. בנוסף, בכפוף להוראות כל דין ולהתחייבות החברה כלפי גופים מהם נטלה מימון ו/או לכל מגבלה אחרת שחלה, החברה תאמץ בתוך 60 יום ממועד אישור הסדר זה מדיניות חלוקת דיבידנד לשנים 2020-2024 אשר אלו עיקריה: החברה תחלק דיבידנד לבעלי מניותיה 80% מסכומי הדיבידנד שיתקבלו בפועל בחברה מבנק ירושלים בשנת כספים מסוימת בניכוי כלל הוצאות החברה. ככל שהדבר יתחשב, בסכומי הדיבידנד שיתקבלו בפועל בחברה מבנק ירושלים ובהוצאות החברה שיש לנכותן כאמור לעיל, בהוראות כל דין ובמגבלות החלות, תחלק החברה לא פחות מ2.5 מיליון ₪ ברוטו בכל שנת כספים בשנים 2020-2024, ובלבד שהדירקטוריון החברה לא קבע כי חלוקה כאמור אינה לטובת החברה. כמו כן, החברה תפעל לפרסום תוכנית רכישה עצמית של מניות החברה בתוך 60 יום ממועד אישור הסדר זה אשר אלו עיקריה: החברה תרכוש מניות מבעלי מניות החברה, כפי שיהיו מעת לעת במהלך תקופת התוכנית, למעט בעלת השליטה בחברה. רכישת המניות תתבצע מעת לעת, לפי שיקול דעת החברה, במועדים ובחירים ובהיקפים כפי שייקבעו על ידי החברה. תקופת התוכנית היא עד תום 3 שנים ממועד פרומה או עד תחום מימוש התוכנית. הסך המצטבר של הרכישות על פי התוכנית יהיה עד לסך של כ-10 מיליון ₪ ובכל מקרה לא יותר כמות מניות המשקפת, במצטבר, 4.99% מכות המניות של החברה הרשומה למסחר. החברה תסיר מקירות משרדיה שלטים הנושאים את שמן של חברות פרטיות שמניותיהן מוחזקות על ידי בעלת השליטה בחברה.

 

ת"צ 12030-01-19 חיים מולרסקי נ' אי. בר מים בע"מ  | תאריך הפרסום: 15.6.2020 | לקריאת המודעה

הבקשה הוגשה בטענה שהמשיבה פעלה בניגוד להוראות של חוק התקשורת (בזק ושידורים) בעת ששלחה לחברי הקבוצה הנטענת שהיו בעבר לקוחותיה /או לקוחותיה של מי עדן בר-שירות מחלקה ראשונה בע"מ ו/או לרוחותיה של חברת אלקטרה בר-מים ופסקו מלהיות לקוחותיהן, הודעות דיוור פרסומי בנודע למצבי הצטרפות, שלא בהתאם לתנאי חוק התקשורת.

בהסדר הפשרה נקבע, כי מבלי שהדבר יהווה הכרה בטענות העומדת ביסוד בקשת האישור ולצרכי פשרה בלבד, ככל שנשלחו דברי דיוור כלשהן בניגוד לחוק התקשורת, לרבות לנמענים לגביהם לא הייתה הסכמה מפורשת בכתב למשלוח הודעות אלו, הרי שהמשיבה מתחייבת כי חדלה מכך. בנוסך, המשיבה מתחייבת לשנות את נוסחי המסרונים שנשלחים מטענה ואת נוסח טופס ההצטרפות עליו יחתמו הלוקחות המצטרפים לשירותי המשיבה באמצעות נציגיה הפרונטאליים של המשיבה. המשיבה מתחייבת לוותר לכלל הלקוחות הממשיכים על הסכמתם לקבלת דיוור ותתייחס לכל אחד מהלוקחות הממשיכים כלקוח חדש בכל הקשור לקבלת הסכמתו המפורשת ומחדש לקבלת דיוור (ככל שירצה בכך). המשיבה תשלים את הקמתו של מוקד טלפוני ייחודי, שעלויותיו מוערכות בסכום של מיליון ₪ ודרכו יתבצע הליך צירופם מחדש של הלקוחות הממשיכים, כמו גם צירופים של לקוחותיה החדשים ותפקיע את שירותיו השיוור מידי ספק הדיוור החיצוני. ייתרן על ידי המשיבה 50,000 ₪ לקרן תובענות ייצוגיות וזאת כתרומה לטובת הציבור. כן מתחייבת המשיבה לבצע ריענון נהלים בקרב נציגיה וזאת באופן שתועבר לנציגיהם הדרכה בעניין חוק התקשורת וחובות המשיבה על פיו וחוזר הנחיות לנציגי המשיבה. בנוסף, תינתן הטבה בדמות הארכת תוקף חבילת השירות של המשיבה, שוויה 64 ₪ בחודש אחד נוסף וזאת לכלל הלקוחות הממשיכים שחידשו את התקשרותם עם המשיבה – ובשווי מצטבר  של כ- 1,408,000 ₪.

 

ת"צ 15824-07-10 ברניר-סיגורה נ' סלקום ישראל בע"מ, ת"צ 19997-07-10 קינן נ' פרטנר תקשורת בע"מ ות"צ 10601-08-10 רזניק נגד פלאפון תקשורת בע"מ   | תאריך הפרסום: 15.6.2020 | לקריאת המודעה

הבקשה הוגשה בטענה כי המשיבות גבו מס ערך מוסף על שירותים שניתנו ללקוחות בהיותם מחוץ לישראל שלא כדין.

בהסדר הפשרה נקבע, כי  תבוצע על ידי המדינה השבה חלקית של סכומים שחברי הקבוצה שילמו לחברות הגין מס ערך מוסף בשל השירותים שנצרכו מחוץ לישראל, החל מיום 1.7.2006 ועד למועד בו הופסקה בפועל גביית המס בגין השירותים. בית המשפט יקבע, בספק דין המאשר את ההסדר, בדרך של פשרה, את שיעור ההשבה, בטווח שבין 40% ובין 70% מתוך סכום החיוב. ההשבה תבוצע בהתאם לשיעור שייקבע ע"י ביהמ"ש בתוספת הפרשי הצמדה וריבית, חלקיים, בהתאם להוראות ההסדר. למרות האמור לעיל, לקוחות עיסקיים יקבלו רק שליש מההחזר וזאת בשל העובדה שכנגד 2/3 ממס הערך המוסף הם זכאים לנכות מס תשומות. הוראה זו לא תחול על גופים שאינם זכאים לקיזוז מס תשומות. בהדק נקבעו הוראות שונות בנוגע לסכומים המגיעים לחברי הקבוצה שאינם לקוחות פעילים שך אף אחת מהחברות, וכן סכומים אשר מסיבה כלשהי לא ניתן להעבירם אל חברי קבוצה (להלן: כספי היתרה). הממונה על ביצוע הסדר הפשרה יבחן את הנתונים אודות כספי היתראה ובתיאום באי כוח הקבוצה תיקבע תכנית להשבה של כספי היתרה לחברי הקבוצה, במישרין, בדרך מקורבת או בכל דרך אחרת. תכני החלוקה של כספי היתרה תובא לאישור ביהמ"ש. אם לאחר מכן יוותרו כספי יתרה, הם ייזקפו לכיסוי של עד מלוא גמול התובעים ועד 30% משכר הטרחה של באי-כוח הקבוצה.

 

ת"צ 53990-11-13 הצלחה התנועה הצרכנית לקידום חברה כלכלית הוגנת (ע"ר) נ' AU Optronic Corporation   | תאריך הפרסום: 17.6.2020 | לקריאת המודעה

הבקשה הוגשה בטענה כי המשיבות לקחו חלק בקרטל לתיאום מחירי פאנלי LCD בין השנים 2001-2006 ובהתנהלות זו קמה לחברי הקבוצה בבקשת האישור, עילת תביעה מכוח הוראות חוק התחרות הכלכלית. 

בהסדר הפשרה נקבע, כי  המשיבה תשלם סך כולל של 4,100,000 דולר ארה"ב הכולל הן את מרכיב הפיצוי לחברי הקבוצה והן כל תשלום אחר, לרבות כמול למבקשת ושכר טרחה לבאי כוחה כמפורט להלן, למעט פרסום מודעות לציבור מכוח חוק תובענות ייצוגיות ושכר טרחת בודק ככל שימונה ע"י ביהמ"ש. סכום הפשרה יועבר על ידי המשיבה לחשבון נאמנות ע"ש באי כוח המבקשת. כמו כן, נקבע כי נוכח הזמן שחלף מאז התקופה אליה מתחייבת הבקשה לאישור ונוכח קשיים נוספים המפורטים בהסדר ובבקשה לאישורו, הוסכם כי הסכום שייקבע ע"י ביהמ"ש כפיצוי לחברי הקבוצה יועבר ע"י באי כוח המבקשת מחשבון הנאמנות לקרן לניהול ולחלוקת כספים שנפסקו כסעד בתובענה ייצוגיות. עוד הוסכם כי המבקשת תהיה רשאית לבקש מהמשיבה מסמכים ומידע הנוגעים לשיטתה לנושא התביעה והבקשה לאישור. בכפוף להוראות ולסייגים בהסכם, המשיבה תשקיע משאבים סבירים לספק מסמכים ומידע כאמור, אולם אי אספקתן לא ייחשב כהפרת הסכם ו/או עילה לביטולו. המלצת הצדדים לעניין גמול המבקשת הוא 5% מסכום הפשרה ושל באי כוחה יהיה בשיעור של 20% מהסכום.

 

ת"צ 54311-04-18 חברת ס.רואנא למסחר בע"מ נק מדינת ישראל – משרד האוצר – רשות המיסים  | תאריך הפרסום: 19.6.2020 | לקריאת המודעה

הבקשה הוגשה בטענה כי הרשות מחייבת וגובה ביתר הפרשי הצמדה וריבית ממנכים אשר דיווחו ושילמו ניכויים עד למועד הקובע הנדחה. 

בהסדר הפשרה נקבע, כי הקבוצה עליה יחול ההסדר כוללת כל מנכה ששילם בשובר חריג ניכויים עד המועד הקבוע הנדחה של אותו תשלום זאת בתקופה של 24 חודשים שקדמו למועד הגשת התובענה ועד בכלל, וחויב בחיוב יתר של הפרשי הצמדה וריבית. המשיבה תפעל להשיב תוך 120 יום ממועד חתימת ההסכם את סכומי חיובי היתר שנגבו מחברי הקבוצה, היינו בתקופה של 24 חודשים שקדמו למועד הגשת התובענה ועד להגשתה 29.4.18. בסכומי ההשבה יכללו חיובי יתר שהוטלו לפני 29.4.16 ובלבד שאלה נגבו בתקופת 24 חודשים כאמור. כמו כן, המשיבה ביצעה במסגרת ההסכם פעולה מחשובית במערכי שע"מ לחדילה מלאה מגביית חיובי היתר הפתוחים שטרם נגבו, וזאת מכל מנכה ששילם בשובר חריג את תשלום הניכויים עד למועד קובע נדחה וחוייב בחיוב יתר של הפרטי הצמדה וריבית, זאת באמצעות עדכון מערכות המשינה באופן שבו, עם גביית סכומי חיובי היתר שהיו פתוחים, מוזנת פקודת בחזק בגובה סכום חיוב היתר שנגבה. כמו כן, אף שהמשיבה לא חייבת להשיב לתקופה העולה על 24 שקדמו למועד הגשת הבקשה, היא תפעל להשיב את סכומי חיובי היתר שנגבו ממועד הגשת התובענה עד פעולת החדילה כאמור.

 

ת"צ (ת"א) 61736-07-19 ברוריה קורמן נ' ורידיס איכות הסביבה- אנרגיה ושירותים בע"מ  | תאריך הפרסום: 21.6.2020 | לקריאת המודעה

הבקשה הוגשה בגין הטענה, כי מתקן לייצור קיטור, שהפעילה ורידיס בעבור מפעל שבבעלות חברת גלעם בע"מ בסמוך לקיבוץ מענית, גרם לזיהום אויר חזק ובלתי סביר, אשר סיכן את בריאות המבקשת וחברי הקבוצה וגרם להם לסבל, למתח, לחרדה, לתסכול ולכעס, וכן למטרדי ריח קשים וחריפים המלווים בתחושת צריבה בעיניים, מחנק וצריבה בגרון, סחרחורות, כאבי ראש ובחילות, באופן שפגע משמעותית באיכות חייהם. המשיבה דוחה את הטענות. הקבוצה שהוגדרה- בשם כל השוהים ו/או מתגוררים בקרבת מפעל המשיבה, לרבות תושבי חריש, מענית, אנשי ותלמידי המדינה ע"ש חביבה רייק, וכל העושים שימוש בקטע כביש 574 הסמוך למתחם המשיבה.

בהסדר הפשרה נקבע, כי המשיבה תשלם סכום של 580,000 ש"ח שיוקצה לפרויקט שיעסוק בפעילות חינוכית-מדעית-סביבתית לילדי קיבוץ מענית והסביבה. בקשה לאישור פרויקט התואם את האמור ולהקצאת הכספים או חלק מהם, תוגש בכתב לב"כ המבקשת, אשר ימונה כממונה לביצוע הסכם הפשרה, תאושר על ידו ותועבר לאישורו של ביהמ"ש. המשיבה תעביר את סכום התמורה בהתאם להנחיות וביהמ"ש, בתוך 30 יום ממועד קבלת תוקף פסק דין חלוט להסכם הפשרה. המשיבה תשלם סך של 10,000 ש"ח בצירוף מע"מ כדין כהחזק הוצאות למומחה מטעם המבקשת, וסך של 10,000 ש"ח בצירוף מע"מ לקרן לתמימון תובענות ייצוגיות במשרד המשפטים, בתוך 30 יום ממתן פסק הדין. עם אישור ההסדר, יתגבש מעשה בית דין סופי ומחייב כלפי המבקשת וכלפי כל אחד מחברי הקבוצה בקשר עם כל המטרדים והנזקים הנטענים והעילות הקשורות ו/או הנובעות מהאירועים נשוא בקשת האישור.

 

ת"צ (מרכז) 7217-01-14 מירב זוהר נ' במיפל בע"מ  | תאריך הפרסום: 24.6.2020 | לקריאת המודעה

הבקשה הוגשה בגין הטענה, כי הנתבעת ייחסה לערכה לבדיקת היריון שמייצרת תכונות כוזבות על גבי אריזת הערכה (המבדילות אותה לטובה מיתר הערכות המשווקות בשוק הישראלי). בין יתר התכונות הכוזבות, טענה הנתבעת כי קיים אישור FDA לערכה וכי לערכה יכולת זיהוי היריון ביום ה6 לפני איחור בווסת. אישור זה מהווה מוקד משיכה בבחירת מוצר אחד על פני מתחריו, והיקף ההטעייה של הנתבעת את ציבור הצרכנים הינו עצום ורב השלכות. פרסום כוזב זה בדבר אישור הערכה ע"י הFDA מהווה דריסת רגל גסה של החוק, הונאת ציבור הצרכנים והכנסת יד אל תוך כיסן שלא כדין. עילות הבקשה הינן הטעיה לפי ס' 2 לחוק הגנת הצרכן, איסור ניצול מצוקת הצרכן לפי ס'3 לחוק הגנת הצרכן, חובת גילוי לצרכן לפי ס'4 לחוק הגנת הצרכן, הפרת חובת תו"ל לפי ס'12 לחוק החוזים תרמית והפרת חובת חקוקה לפי פקודת הנזיקין, עשיית עושר ולא במשפט. 

בהסדר הפשרה נקבע, כי ההסדר יחול על כל הלקוחות אשר רכשו מאת הנתבעת ערכות ביתיות לזיהוי היריון מסדרת “Yes or No” ב7 השנים שקדמו להגשת בקשת האישור. ההסדר כולל שתי דרכי פיצוי- (1) הענקת פיצוי כספי שיועבר לקרן לניהול וחלוקת כספים הנפסקים כסעד (2) חלוקת מוצרים שונים ע"י הנתבעת, ללא תשלום. בנוסף, הנתבעת תעניק פיצוי בסך 5,000,000 ש"ח לחברות הקבוצה, הפיצוי יועבר לקרן במועדים ובתנאים הקבועים בהסדר. הנתבעת תספק לעמותות ו/או ארגוני נשים ו/או מקלטי סיוע לנשים ו/או למחלקות נשים במרפאות ובבתי חולים, מוצרים שונים המיועדים לנשים, לתינוקות ולילדים ללא תמורה, ששוויים הכולל על פי מחירם לצרכן עומד על סך של 4,000,000 ש"ח. חברות הקבוצה לא יהיו זכאיות לפיצוי נוסף באופן אישי. בכפוף למתן תוקף לפסק הדין המאשר את ההסדר, ולביצוע כל התחייבויותיה של הנתבעת, מוותרות התובעות וחברות הקבוצה באופן סופי ומוחלט, על כל טענה ו/או דרישה או זכות, הנובעת מטענות הכלולות בבקשת האישור ובתובענה. כלומר, יגובש מעשה בית דין ביחס לכלל חברות הקבוצה ויכלול ויתור וסילוק מלאים ביחס לכל ענייני התובענה למועדים המפורטים בהסדר הפשרה.

 

ת"צ 33934-03-17 טרבלסי ואח' נ' LG Electronics Inc. ואח'  | תאריך הפרסום: 28.6.2020 | לקריאת המודעה

הבקשה הוגשה בגין הטענה, כי המשיבות – חברת הטכנולוגיה LG והחנות רונלייט דיגיטל, שמייבאת לארץ את מכשיריה – פעלו ברשלנות, הפרו חובתן לפי סעיף 11 לחוק המכר וכן הטעו את הצרכנים בניגוד לחוק הגנת הצרכן. טענות אלה עולות בעקבות תקלת BootLoop גורפת במכשירי ה-V10 מתוצרת LG. התקלה גורמת למכשירים, ששווקו כטלפונים חכמים "סופר פרימיום" יוקרתיים במחיר של כ-3,000 ₪, להיכנס ללולאת אתחול אינסופית ולבסוף לקרוס, וזאת חודשים ספורים לאחר שהופעל לראשונה.

בהסדר הפשרה נקבע, כי עבור חברי קבוצה א, שאירעה התקלה במכשירם – המשיבות יעמידו פיצוי בסך 1,700,000 ₪, מתוכו פיצוי אישי לכל חבר קבוצה שמכשירו יובא לארץ ע"י רונלייט על סך 150 ₪ ופיצוי אישי לכל חבר קבוצה שמכשירו לא יובא לארץ ע"י רונלייט על סך 100 ₪ (וסך הכל לא פחות מ-100,000 ₪ במזומן), ושאר הסכום באמצעות תרומת מכשירי סמארטפון חדשים מתוצרת LG לעמותות שזהותן תוסכם בין הצדדים. עבור חברי קבוצה ב, שהם לקוחות רונלייט שהתקלה לא אירעה במכשירים, או שהתקלה אירעה במכשירם אך לא תוקנה – תקופת האחריות על מכשיר ה-V10 שבבעלותם תוארך ב-12 חודשים מיום החתימה על הסדר הפשרה, ביחס לתקלת ה-BootLoop.

 

ת.צ. 30071-07-13 הררי שושנה חיה נ' טלקאר חברה בע"מ  | תאריך הפרסום: 28.6.2020 | לקריאת המודעה

הבקשה הוגשה בגין הטענה, כי המשיבה – יבואנית רכבי KIA בארץ – הטעתה את צרכניה (במעשה ולחלופין במחדל) בניגוד לחוק הגנת הצרכן ולחוק המכר, הפרה חובת גילוי וכן ביצעה תיאור כוזב בניגוד לצו הפיקוח לענף הרכב. זאת, בשל שיווק מכונית ה"קיה פיקנטו" ע"י נציגי המכירות של המשיבה כמכונית שיתרונה העיקרי הוא צריכת דלק נמוכה, כאשר בפועל תצרוכת הדלק של המכונית הייתה גבוהה בכ-50% מהנתונים שנמסרו ע"י הנציגים. טענת המשיבה הייתה כי נתוני צריכת הדלק שהוצגו הם הנתונים שהושגו בבדיקות מעבדה, ולא בכביש.

בהסדר הפשרה נקבע, כי החל מהמועד הקבוע, המשיבה תוסיף יידוע בפרסומותיה לפיו נתוני צריכת הדלק המוצגים הם לפי בדיקות מעבדה, ומשפעת מתנאי הדרך, מתחזוקת הרכב וממאפייני הנהיגה, ויכולים להגיע לפערים משמעותיים מהמוצג. בנוסף, כל צרכן או נהנה רלוונטי שבמועד הקבוע היה הבעלים של רכב מתוצרת KIA המתודלק בבנזין, יהיה זכאי להארכת האחריות לחטיבת ההינע של הרכב בשלושה חודשים נוספים מתום תקופת האחריות (אם האחריות על הרכב עדיין בתוקף) או להנחה של 20% ממחיר החלפים המקוריים שיותקנו ברכב במסגרת טיפול תקופתי אחד או לחלופין הנחה של 25% ממחיר טיפול תקופתי אחד (אם האחריות על הרכב אינה בתוקף). כמו כן, המשיבה תתרום לעמותת בית הגלגלים ולעמותת אלין בית נועם רכבי קיה קרניבל חדשים.

 

ת"צ 41892-05-19 הייקה קיס נ' דלימארט בע"מ  | תאריך הפרסום: 28.6.2020 | לקריאת המודעה

הבקשה הוגשה בגין הטענה כי הרשת מפלה ולא מנגישה את שירותיה לאנשים עם מוגבלות בשמיעה בחנויות רשת ספייסז. זאת בניגוד לחוק שוויון הזדמנויות לאנשים עם מוגבלויות.

בהסדר הפשרה נקבע, כי המשיבות יפצו את חברי הקבוצה על ידי הנגשת יתר של סניפי החנויות לחירשים. עד 30 ימים מיום פרסום פסק הדין שמאשר את ההסכם המשיבות יתקינו בכל הסניפים שבהם יש יותר מעמדת תשלום אחת מערכת עזר לחירשים בעמדת התשלום הנוספת. בנוסף יוסיפו שילוט בהתאם להוראות התקנות, ידריכו את מנהלי ועובדי הסניפים בנוגע לאופן ההפעלה והשימוש במערכות העזר. מערכות העזר יופעלו באופן רציף ללא צורך בבקשת הלקוח להפעיל אותן.

 

ת"צ 4669-04-16 אדם קורן נ' שמעון איזנברג  | תאריך הפרסום: 29.6.2020 | לקריאת המודעה

הבקשה הוגשה בגין הטענה, כי המשיבה שלחה הודעות SMS ללא אישור. לטענת המבקש מדובר בהפרה של סעיף 30א לחוק התקשורת.

בהסדר הפשרה נקבע, כי המשיבה תעביר בעלות על שני משרדים בעיר אשדוד למשך 30 שנים לשימוש האגודה למען החייל, האגודה תוכל להשכיר את המשרדים הללו ובכך לקבל דמי שכירות בסף 1.8 מיליון ₪.

 

ת"צ 10890-05-19 איתי פלייסיג - אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ | תאריך הפרסום: 30.6.2020 | לקריאת המודעה

הבקשה הוגשה בגין הטענה כי אלטשולר שחם לא פירסמה בדו"ח השנתי המפורט לשנת 2017 שורה המכונה "התאמות ליתרת סגירה לשנה קודמת" דבר אשר פגע באוטונומיה ובנוחות של המשיב.  זאת בניגוד לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים.

בהסדר הפשרה נקבע, כי תינתן הטבה כספית לעמיתים בקרן הפנסיה ובקרן הכללית אשר בין השנים 2017-2016 נעשתה התאמה ביתרתם האישית אך לא נכללה שורת התאמות בדו"ח שקיבלו. עמיתים שיהיו בעלי חשבון בקרן הפנסיה יקבלו הפחתה בדמי ניהול בשיעור של 0.1%. מי שדמי הניהול שלו כבר יעמוד על שיעור מופחת של עד 0.1% יקבלו יתרה צבורה של 35 ₪ לחשבונם. מי שלא יהיה לו חשבון יקבל העברה בנקאית של 35 ₪, את היתרה יחלקו בין עמיתי קרן הפנסיה. בנוסף, יפורסמו הדוחות עם השורה החסרה משנים 2017-2016. גמול ושכר טרחה בשיעור של 25% מן ההטבה לחברי הקבוצה.

 

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>