יוני 2019

ת"צ (ת"א) 59851-08-18 שוהם פרטיאל - טויגה מדיה בע"מ | תאריך הפרסום: 4.6.19 | לקריאת המודעה

הבקשה הוגשה בגין הטענה, כי המשיבה לא הפרישה לחברי הקבוצה תשלומים מלאים לקופת התגמולים בקרן הפנסיה מכוח צווי הרחבה בענף המסחר ו/או צו ההרחבה לביטוח פנסיוני מקיף במשק. 

בהסדר הפשרה נקבע, כי החברה תערוך בדיקה רטרואקטיבית של ההפקדות לקרן הפנסיה ותיבחן, ביחס לכל עובד האם קיים הפרש שאינו תקין ובאם כן, יהא זכאי לפיצוי בגובה מחצית ההפרש מכוח הסדר הפשרה. בנוסף, החברה תשלח מכתב לעובדים הזכאים על זכאותם ואופן מימש הזכאות. באם חבר קבוצה כבר אינו מועסק אצל החברה וקיבל מהחברה תשלום פיצויי פיטורים, לא יהא זכאי לפיצוי (ככל שקיים), במידה ובשכר הקובע לצורך חישוב שיעור פיצויי הפיטורים נכלל רכיב הבונוס החודשי.

 

 ת"צ (מרכז) 27696-04-16 שירלי ירקוני ואח' נגד רונלייט דיגיטל בע"מ ואח' | תאריך הפרסום: 5.6.19 | לקריאת המודעה

הבקשה הוגשה בגין הטענה, כי חברתASUS  העולמית, עקפה שלא כדין את חוקי הגנת הצרכן בישראל באופן שהותיר את חברי הקבוצה ללא אחריות שירות כדין ואף נתנה שירות לקוי לכלל הצרכנים בניגוד לדין ולתקנות של חוק הגנת הצרכן, תשמ"א- 1981. 

בהסכם נקבע כי כל לקוח בקבוצה אשר עונה על התנאים הקבועים בהסדר יהא זכאי לפיצוי לבחירתו (מתוך שתי אפשרויות – קבלת ערכה הכוללת תיק נשיאה למחשב ועכבר מחשב אלחוטי בשווי כולל של 139 ₪ או שובר של 50 ₪ לקנייה בחנות) לתקופה של 6 חודשים.  

 

ת"צ (ת"א) 45281-04-14 יואב פז נ' פלאפון תקשורת בע"מ | תאריך הפרסום: 5.6.19 | לקריאת המודעה

הבקשה הוגשה בגין הטענה, כי הופרה חובה חקוקה לקיים את הוראות הרישיון שניתן למשיבה לפי סעיף 11 לחוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ"ב- 1982. נטען כי לחברת פלאפון יש חובה להחתים את מנוייה על טופס גישה לשירותים ולפיו כל שירות שאותו לא ביקש הלקוח באופן מפורש ובאמצעות הטופס לא יהיה ניתן להפעילו או לחייב את הלקוח בגינו. בנוסף לטופס המצוין לעיל נקבעה רפורמה לפיה באם קיים למשיבה לקוח אשר לא התקבל עבורו טופס ממולא וחתום, עליה לחסמו לשירותים נוספים מסוף שנת 2011 לכל המאוחר ולא לגבות תשלום בגין שירותים אלה.   

בהסכם נקבע כי חברת פלאפון תשלח לחברי הקבוצה אשר מנויים על השירות הודעה בחשבונית החודשית אשר מיידעת אותם על המנוי ודרכים לבטלו. בנוסף, פלאפון התחייבה כי מנויים חדשים שיתקשרו עמה 45 ימים, מיום אישור ההסדר בפסק דין, ויבקשו להיחסם לשירותים כהגדרתם בס' 3א' לטופס, יחסמו על ידה מלהצטרף לשירות עד לקבלת הוראה אחרת מהם בקשר לפתיחת השירות. בנוסף, ייהנו חברי הקבוצה מהטבה אחת מתוך רשימת הטבות בשווי 20 ₪, הטבה שלא תנוצל תיתרם למנגנון שבהסדר.   

 

ת"צ (ת"א) 52334-03-16 רו"ח אסף יוסף שממה נ'KPMG  סומך חייקין | תאריך הפרסום: 6.6.19 | לקריאת המודעה

הבקשה הוגשה בגין הטענה, כי העובדים לא קיבלו את ה"הסדר המיטיב" בהסדר הפנסיוני הניתן להם ולכן הופרה החובה מכוח צו ההרחבה [נוסח משולב] לפנסיה חובה. עלתה טענה נוספת בגין איחור בתחילת הביצוע של הפרשות פנסיוניות אך טענה זו נדחתה בבקשת האישור. 

בהסדר נקבע כי יינתן תשלום לזכאים לפי עילת התגמולים (המשיבה תבצע חישוב של השיעורים והסכומים של ההפקדות לתגמולי מעסיק שהופקדו במהלך תקופת העבודה בהשוואה לסכומים שהיו צריכים להיות משולמים בהתאם לצו ההרחבה, ובאם ימצא הפרש, זה ישולם לחבר הקבוצה בתוספת הפרשי הצמדה וריבית כחוק), תשלום לזכאים לפי עילת הפיצויים (סכום ההשבה יחושב כך שלחבר הקבוצה יעמדו מלוא סכומי ההפקדות לפיצויי פיטורים שהיה זכאי לקבל בהתחשב בסכום שנותר לזכותו לאחר משיכת חלק מסכום הפיצויים מהמשיבה), קיזוז תשלומים בין העילות לחבר קבוצה (זכאי לסכום ההפרש החיובי ככל שיהיה, אך באם יהיה הפרש שלילי, המשיבה לא תגבה זאת).

 

ת"צ (חיפה) 4212-01-19 אילנית אלון נ' חברת ביו גאיה בע"מ | תאריך הפרסום: 10.6.19 | לקריאת המודעה

הבקשה הוגשה בגין הטענה כי המשיבה אינה מסמנת את מוצריה, באתר האינטרנט שלה, על פי מחיר ליחידה מידה,  בניגוד לתקנות הגנת הצרכן.  בנוסף, נטען כי המשיבה ייחסה סגולות ריפוי שאינן קיימות לתוספי התזונה הנמכרים באתרה ובכך הפרה את תקנות בריאות הציבור.  

בהסדר הפשרה נקבע, כי המשיבה מתחייבת לפעול לתיקון האתר באופן שיעמוד בתקנות מחיר ליחידת מידה, כך שלצד המחיר יתווסף מצג של מחיר ליחידת מידה. עוד התחייבה המשיבה כי לא תייחס למוצרים שבאתריה סגולות ריפוי. בנוסף, המשיבה התחייבה להעניק הטבה בדמות הנחה על מוצרים הנמכרים באתרה בגובה של 40% ומעלה מהמחיר הקטלוגי עד לשווי מצטבר של 180,000 ₪, אשר תינתן החל מהמועד בו יאושר הסדר הפשרה ע"י ביהמ"ש ועד להשלמת המכסה, לא יאוחר מ365 יום לאחר תאריך האישור. באם לא תושלם מכסת ההטבה תוך התקופה האמורה, מתחייבת המשיבה לתרום את יתרת הפיצוי. ככל שהתרומה תהיה תרומה בעין היא תיתרם לצה"ל; ויצ"ו; נעמ"ת; "חיים" למען ילדים חולי סרטן. ככל שהתרומה תהיה תרומה כספית היא תועבר לקרן. המשיבה תישא בתשלום שכ"ט עו"ד בסך 66,000 ₪ וגמול למבקשת בסך 10,000 ₪.

 

ת"צ (ת"א) 13082-01-18 אביטל לוי נ' מאליס קוסמטיקה בע"מ (לשעבר תידי אחזקות בע"מ) | תאריך הפרסום: 11.6.19 | לקריאת המודעה

הבקשה הוגשה בגין הטענה כי המשיבה פרסמה באופן שקרי שמפורסמות בין לאומיות שונות עושות שימוש במוצריה, שמרכיבי מוצרה מכילים סגולות רפואיות ושהמוצרים מיוצרים מחוץ לישראל באופן שמהווה הטעיה והפרה של החוק להגנת הצרכן.

בהסדר הפשרה נקבע, כי המשיבה תפצה את חברי הקבוצה בסך של 1,200,000 ₪ המורכבים ממתן שוברי הנחה בסך 884,610 ₪ (90 ₪ לזכאי לרכישת מוצרי המשיבה, בתוקף לשנה) ומתרומה של מוצרים בסך 315,600 ₪ לעמותת ל.א לאלימות ועמותת בת מלך. 

 

ת"צ (מרכז) 40545-01-18 עינת ליפסקר נ' RYANAIR INC | תאריך הפרסום: 12.6.19 | לקריאת המודעה

הבקשה הוגשה בגין הטענה כי המשיבה שינתה את מדיניות הכבודה שלה והחילה אותה על נוסעים שרכשו את כרטיסי הטיסה שלהם לפני תאריך השינוי ומשכך חויבו בתשלום שאינם חייבים עבור תיקי מטען.

בהסדר הפשרה נקבע כי המשיבה תתחייב לשלם פיצוי כספי בסך 26,880.7 יורו שיחולק לנוסעים אשר יאותרו ע"י החברה ככאלו שנסעו בה בתקופה האמורה או נוסעים אשר יפנו פרטנית לחברה ויוכיחו כי נסעו בה. ככל שיישארו סכומים שלא יחלקו באופן פרטני לחברי הקבוצה, המשיבה תתרום אותם לקרן לתובענות ייצוגיות תוך 4 חודשים מהמועד בו אושר הסדר הפשרה.

 

ת"צ (ת"א) 48869-03-19 מר מאיר זוארץ נ' חברת שמרת הזורע 1999 | תאריך הפרסום: 16.6.19 | לקריאת המודעה

הבקשה הוגשה בגין הטענה כי המשיבה הפרה את חובותיה כלפי אנשים עם מוגבלויות בכך שלא פרסמה באתר האינטרנט שלה את התאמות הנגישות שבוצעו בסניפיה בניגוד להוראות חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות (התאמות נגישות לשירות), תשע"ג- 2013 ו/או ביצעה עוולות לפי ס' 19א לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח-1998, ו/או הפרה חובה חקוקה על פי ס' 62 לפקודת הנזיקין (נוסח חדש), התשכ"ח- 1968 ובפרט בתקנות הנגישות ו/או פגע באוטונומיה ובכבוד של חברי הקבוצה.

בהסדר הפשרה נקבעה הסדרה עתידית בגינה המשיבה תפרסם את הסדרי הנגישות בסניפיה. בנוסף, המשיבה תעניק לאוכלוסיית האנשים עם מוגבלויות והנכים, הנחה של 5% למשך שנתיים המשקפת סכום הטבה של 150,000 ₪.

 

ת"צ (נצ') 596/05 שי ברזילי ואח' נ' פריניר (הדס 1987) בע"מ | תאריך הפרסום: 17.6.19 | לקריאת המודעה

הבקשה הוגשה בגין הטענה כי המשיבה הציגה את מוצריה ככשרים לפסח בהשגחת הרבנות גליל-תחתון למרות שלא קיבלו את ההכשר המלא ובכך הטעתה את חברי הקבוצה, התרשלה כלפיהם, הפרה את הוראות חוק איסור הונאה בכשרות וגרמה להם לנזק ממוני ובלתי ממוני בדמות פגיעה באוטונומיה. בשנת 2006 ביהמ"ש המחוזי דחה את בקשת האישור, הוגש ערעור ובשנת 2014 הוא התקבל. 

בהסדר הפשרה נקבע כי המשיבה תעניק הטבה לציבור, בדמות הנחה על המחיר לצרכן של ארבעה מוצרים, אשר מפורטים בבקשה, במשך 30 יום מדי שנה, לתקופה של 10 שנים, בלפחות שתי רשתות שיווק מהגדולות בארץ. בנוסף, המשיבה תתרום ממוצריה, כל שנה במשך תקופת ההטבה, לעמותות המחלקות ארוחות ומצרכים לנזקקים בשווי כולל של 300,000 ₪.   

 

ת"צ (ת"א) 18847-08-14 אופיר לב נ' דור אלון ניהול מתמחים קמעונאיים בע"מ | תאריך הפרסום: 19.6.19 | לקריאת המודעה

הבקשה הוגשה בגין הטענה כי המשיבה מטעה את לקוחותיה בעלי כרטיס ה"ספידומט" שכן בניגוד לפרסומי המשיבה לפיהם הכרטיס מעניק הנחה במחיר התדלוקים השוטפים של רכב בגז, שימוש בכרטיס גורם למשתמשים לשלם יותר בעד הגז שרוכשים מהמשיבה מאשר היו משלמים אלמלא השתמשו בכרטיס.

בהסדר הפשרה נקבע שחברי הקבוצה אשר נכללו בהסדר (חברי קבוצה אשר שילמו מחיר גבוה מששילמו הלקוחות המזדמנים) יקבלו פיצוי, כאשר סך הפיצוי יחושב על פי הגבוה מבין שתי שיטות חישוב, כפי שאלו מפורטות במודעה ובהסדר הפשרה. חברי הקבוצה נחלקים בין אלו אשר במועד האישור עדיין קשורים עם דור אלון בהסכם "ספידומט גז" לבין אלו שאינם עוד. הראשונים יזוכו לחשבון הלקוח או לחשבון הבנק שלהם לפי שיקול דעתה של "דור אלון" ואילו השניים צריכים ליידע את "דור אלון" בתוך 180 ימים על רצונם לקבל את הפיצוי ועל הדרך בה ירצו לקבל את הפיצוי בהתאם לדרכים החלופיות המפורטות בהסדר הפשרה. באם חברי הקבוצה השנייה לא יפנו ל"דור אלון", הפיצוי יעבור לעמותת קבוצת שורשים, ארגון שלוה ועמותת חיים כתרומה. בנוסף, "דור אלון" מתחייבת להסדרה עתידית החל ממועד האישור, לפיה תשנה את מנגנון עדכון שינוי המחירון המומלץ בהסכמי "ספידומט גז" ואולם, על אף התחייבות זו אם יקבע במסגרת הליך משפטי מנגנון עדכון אחר ביחס למחירי הגז תהיה "דור אלון" רשאית לאמצו, בכפוף למתן הודעה 60 ימים מראש ללקוחות הספידומט גז.  

 

ת"צ (מרכז) 37240-12-12‏ עזרא מורדכי נ' עיריית פתח תקווה | תאריך הפרסום: 24.6.19 | לקריאת המודעה

הבקשה הוגשה בגין הטענה כי המשיבה אינה משיבה לנישומים  תשלומי חובה שנגבו ביתר אף שהיא רושמת בגינם יתרת זכות לטובתם. עוד נטען, כי המשיבה גובה ריבית מיתרות חובה מבלי להתחשב ביתרות זכות וכן כי אינה פונה מיוזמתה לנישום על מנת ליידעו אודות יתרת הזכות, ומבצעת השבה רק אם הנישום פונה אליה. 

בהסדר הפשרה נקבע, כי העירייה מתחייבת להמשיך ולפעול להשבת יתרות הזכות לכלל חברי הקבוצה הרשומים בדוח היתרות העדכני המצוי בידי ב"כ הצדדים. ההשבה תתבצע תוך 180 ימים, בדרכים שלהלן: אם יש חשבון ארנונה פעיל, ההשבה תתבצע ע"י קיזוז סכומי היתרות מחיוב הארנונה השוטף; במידה ואין חשבון ארנונה פעיל, העירייה מתחייבת לאתר את כל הזכאים להחזר לרבות תאגידים, שלהם יתרות זכות מעל 100 ולבצע עבורם השבה בעין. כמו כן, העירייה מתחייבת ליידע את הזכאים להחזר ע"י פרסום קבוע בדף הבית באתר האינטרנט, ותציין את הדרך שבה הזכאים יוכלו לייצור קשר עם העירייה, וכן תפרסם בשני עיתונים אודות דרך ההשבה. העירייה תמציא דוח המלווה בתצהיר מטעמה, טרם סיום תקופת ההשבה, לב"כ ולביהמ"ש המסכם את סכומי ההשבה, סכום הריבית שהושבה, ומועדי ההשבה. באשר לשכ"ט וגמול, הצדדים לא הגיעו להסכם, והם יטענו בעניין בביהמ"ש לאחר אישור ההסכם.

 

ת"א (כלכלית) 64087-01-17 שמן משאבי נפט וגז בע"מ ואח' נ' יוגב חלפון | תאריך הפרסום: 26.6.19 | לקריאת המודעה

הבקשה הוגשה בגין הטענה כי המשיבה הפרה את הוראות חוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968, משהטעתה את ציבור המשקיעים באי גילוי מידע מהותי והסתרתו, ודיווחה הודעה כוזבת בדבר סימנים משמעותיים ומציאת מאגר נפט ברמת איכות גבוהה, מתוך רצון וכוונה לגרום לציבור המשקיעים להשקיע במניה.

בהסדר הפשרה נקבע, כי ישולם סכום של 43.7 אג' בגין כל אופציה שמומשה ושהמממש לא ביצע מכירה מקבילה של המניה בתקופה הרלוונטית. סכום ששווה ל50% מההפרש בין מחיר מימוש האופציה אשר עמד על 1 ₪ לבין מחיר המניה ביום ההודעה על הבאר היבשה אשר עמד על 12.6 אג'. מאחר שכמות האופציות הרלוונטיות שאותרה היא 8,855,194 סך הפיצוי לחברי הקבוצה עומד על 3,869,719.78. הסדר הפשרה יהווה מעשה בית דין בכל העניינים נשוא ההליך, כלפי כל חברי הקבוצה ובגין כל טענה בהקשר של מימוש האופציה מסדרה 4. באשר לשכר הטרחה והגמול, הסכימו הצדדים כי המשיבות ישלמו לבא הכוח שכר טרחה בהתאם לשיטת אחוזים מדורגים יורדים, ואת קביעת הגמול יותירו לביהמ"ש, בהתחשב בכך שכבר שולם לתובע הייצוגי סכום של 150,000.

 

ת"צ (מרכז) 21247-07-14 כהן ואח' נ' המועצה להסדר ההימורים בספורט | תאריך הפרסום: 27.6.19 | לקריאת המודעה

הבקשה הוגשה בגין הטענה כי המועצה להסדר ההימורים בספורט הטעתה את ציבור המהמרים בתוכנית ההגרלות "ווינר" בקובעה יחסי זכייה שונים ביחס לאופציות הימור זהות הנגזרות מאותה תוצאת משחק ספורט, מבלי לגלות זאת למהמרים. 

בהסדר הפשרה נקבע כי יינתן פיצוי לציבור המשתתפים בהימורים בסכום של 750,000 ₪, שיחולק במסגרת הטבות שהמועצה תחליט עליהן; ככל שיאושר ההסדר המועצה תגיש דו"ח מפורט על ביצועו לכל המאוחר עד לתום שנת 2020;  נקבעו הוראות להסדרה עתידית של התנהלות המועצה בכל הנוגע לנושא התובענה. כמו כן, הומלץ לפסיקת גמול לתובע בסכום של 40,000, ושכ"ט בסכום של 130,000. 

 

ת"צ (ת"א) 11271-11-16 ברהא קברום ניראיו נ' גמא הוד שירותים ואחזקה בע"מ | תאריך הפרסום: 27.6.19 | לקריאת המודעה

הבקשה הוגשה בגין הטענה כי המשיבות, חברות כוח אדם, הפרו את הוראות דיני העבודה, וההסכמים הקיבוציים החלים על עובדיהן שהינם עובדים זרים. זאת, מאחר שהמשיבות לא הפרישו עבור העובדים כספים לביטוח הפנסיוני ולא שילמו להם את דמי הגמל והפיצויים בעת סיום יחסי העבודה.

בהסדר הפשרה נקבע, כי על המשיבה לשלם פיצוי נומינאלי כולל של 156,000 ₪, המחושב כסך כספי הגמל שהיה על המשיבה להפריש לעובדים בתקופה שבין יום 1.8.13 עד ליום 31.10.15. לצורך העברת הפיצוי: ב"כ המבקש או מי מטעמו יהיה נאמן כך שבסיוע מב"כ המשיבה, ישמשו כאחראיים על ביצוע ההסדר; המשיבה תעביר 100,000 ₪ לא יאוחר מ60 ימים לחשבון הנאמן בשישה תשלומים; הנאמן יאתר את התובעים המיוצגים ויעביר לחשבונם את הסכום אשר לו הם זכאים; במידה ויישאר כסף בחשבון הנאמן הוא יועבר למטרות ציבוריות; בסיום חלוקת הפיצוי תעביר המשיבה לבית הדין מעטפה ובה יופיע פירוט בדבר התובעים המיוצגים שאותרו וקיבלו את הפיצוי, וכן בדבר התובעים המיוצגים שלא הצליח לאתרם. באשר לשכ"ט ולגמול, הומלץ לביהמ"ש לפסוק גמול בסך של 75,000 ₪ ושכ"ט בסך של 30,000 ₪. 

 

ת"צ (ת"א) 69315-09-16 חן יוחנן לוי נ' כרטיסי אשראי לישראל בע"מ | תאריך הפרסום: 27.6.19 | לקריאת המודעה

הבקשה הוגשה בגין הטענה, כי המשיבה שינתה את מדיניותה באופן חד צדדי ביחס ללקוחותיה הנמצאים בהסדר בו מחויבים הלקוחות בתשלום חודשי קבוע. בתוכניות אלה סכום החוב שעולה על התשלום החודשי נדחה, וצובר ריבית . המשיבה שינתה את מדיניותה וקבעה כי כאשר לקוח שמנוי על הסדר זה מושך כספים באמצעות מכונה למשיכת כספים בחו"ל או מבצע עסקה בחו"ל, סכום המשיכה/העסקה אינו מנוכה מחשבון הבנק שלו מיידית, כפי שהיה נהוג שנים קודם לכן, אלא מצטרף ליתרה הבלתי משולמת, אשר צוברת ריבית גבוהה. בעשותה כן גרמה המשיבה ללקוחותיה נזקים ממוניים ובלתי ממוניים. 

בהסדר הפשרה נקבע, כי המשיבה תפצה את חברי הקבוצה בסכום השווה לריבית היחסית שנגבתה מחברי הקבוצה במשך חודש בגין עסקאות חו"ל שביצעו. סכום הפיצוי יוכפל בשיעור של 75%. סך הפיצוי לחברי הקבוצה הוא 257,362.2 ₪. לקוחות בעלי חשבון פעיל בכאל ובעלי כרטיס תקף יזכו להשבה בפועל באמצעות זיכוי כרטיס האשראי ברשותם. לקוחות שאינם בעלי חשבון פעיל ואינם בעלי כרטיס תקף יזכו להשבה בפועל אם סכום ההשבה הכולל לו הם זכאים הוא 50 ₪ ומעלה. ההחזר בפועל ייעשה באמצעות שליחת שיק משורטט "למוטב בלבד" שישלח בדואר רגיל.  הסכומים הרלוונטיים ללקוחות הבלתי פעילים, שסכום ההשבה הכולל לו הם זכאים נמוך מ50 ₪, יצטרפו לסכום הכולל של ההחזר ללקוחות הפעילים. כהסדרה לעתיד, כאל תשלח הודעות תזכורת ללקוחות תוכנית חח"ק בדבר שינוי המדיניות מושא בקשת האישור. כאל תפרסם במוקדי שירות הלקוחות שלה תזכורת בדבר האפשרות העומדת לכל לקוח של התוכנית לוותר על דחיית מועד החיוב בגין עסקאות חו"ל שהוא מבצע. 

 

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>