יוני 2018

ת"צ 53995-11-15 כהן ואח' נ' די.בי.אס. שרותי לווין (1998) בע"מ ואח' | תאריך הפרסום: 1.6.18 | לקריאת המודעה

הבקשה הוגשה בגין הטענה, כי חברת די.בי.אס. שירותי לווין (1998) בע"מ (להלן גם: Yes), פעלה בניגוד לסעיף 13 לחוק הגנת הצרכן, תשמ"א-1981, בכך שסיפקה ללקוחותיה שירותי תוכן במסגרת שירות VOD בעסקאות לתקופות קצובות המתחדשות באופן אוטומטי מדי חודש ללא הסכמתם המפורשת של הלקוחות.

בהסדר הפשרה נקבע, כי חברת Yes מתחייבת לפתוח לכלל לקוחותיה אשר היו מנויים לשירות VOD ביום 31.12.17 ערוץ ייעודי, וזאת ללא תמורה נוספת, אשר נועד לשם הקניית ההטבה מכוח הסכם הפשרה. הודעה על פתיחת הערוץ תישלח לזכאים באמצעות החשבונית החודשית וכן באמצעות הודעת yesmail, וכן באמצעות דף הבית באתר המשיבה. הערוץ יפעל במשך שלושה חודשים רצופים, כאשר בכל חודש במהלך תקופת ההטבה ישודרו בערוץ ברצף שני סרטי קולנוע שונים, ובסך הכל ישודרו במהלך תקופת ההטבה שישה סרטים שונים. הסרטים שישודרו יהיו ממגוון תחומים, ע"פ בחירתה של Yes. Yes מתחייבת כי הסרטים מושא ההסדר הינם סרטים שטרם שודרו על ידה קודם לתקופת ההטבה.

הגמול המומלץ עבור התובע המייצג הינו 50,000 ש"ח, ושכר טרחתו המומלץ של בא הכוח המייצג הינו 525,000 ש"ח. 

 

ת"צ 2318-04-16 איתי קוזלינר נ' הנקל סוד בע"מ | תאריך הפרסום: 5.6.18 | לקריאת המודעה

הבקשה הוגשה בגין טענה להטעיה צרכנית במוצרי המשיבה שנמכרים תחת המותג "פרסיל". נטען שבחמישה מוצרים הייתה אי-התאמה בין הסימון המוטבע בפקק המידה לבין הוראות השימוש בהם, באופן שהביא להטעיה ביחס לכמויות הג'ל המומלצות לשימוש והן ביחס למספר הכביסות המוצג על גבי אריזות המוצרים. עוד נטען שהוראות השימוש על גבי המוצרים הנמכרים בארץ שונות ביחס להוראות השימוש על גבי המוצרים הנמכרים בחו"ל.

בהסדר הפשרה נקבע ראשית, כי החברה תבצע שינוי בתוויות המוצרים ובסימונים על גבי פקקי המוצרים באופן המונע הטעיה. שנית, החברה תעניק הטבות לציבור בתרומה ובמוצרים בשווי כולל של 4.5 מיליון ש"ח, שיחולקו כך: הטבה בסך כולל של 1,050,000 ש"ח, מתוכה 450,000 ש"ח במזומן כתרומה לציבור וכן תרומת מוצרים בכמות מצטברת של כ-53 ליטר המשקפת הטבה בשווי 600,000 ש"ח אשר יוענקו לעמותות שפועלות בתחום הצרכנות ו/או הסיוע לאוכלוסיות מוחלשות; הטבה בסך כולל של 3,450,000 ש"ח המשקפת כמות מצטברת של 307,213 ליטר של המוצרים תינתן באמצעות תוספת ללא תמורה של 1.3 ליטר עד 1.8 ליטר ללקוחות שירכשו מוצרי פרסיל ג'ל.

 

ת"צ 48238-04-14 ברק צביון נ' הוט מערכות תקשורת בע"מ | תאריך הפרסום: 7.6.18 | לקריאת המודעה

הבקשה הוגשה בגין הטענה, כי המשיבה אינה ממלאת אחר הוראות חוק הגנת הצרכן, והתקנות על פיו, העוסקות בביטול עסקה, בכך שאינה משיבה ללקוחותיה את הסכומים המגיעים להם במקרה בו מתבקש ביטול שידורים מוספים בתוך 14 ימים ממועד עשיית העסקה או מיום קבלת המסמך אודותיה.

הסדר הפשרה מבוסס על חלוקת חברי הקבוצה ל-3 תתי-קבוצות, כמפורט במודעה. עבור חברי הקבוצה הראשונה שעדיין נמנים עם לקוחות הוט, הוסכם כי תבוצע השבה כספית מלאה בסך 1,340,486 ש"ח. עבור חברי הקבוצה השנייה והשלישית, יינתנו הטבות צפייה ששווין 1,500,000 ש"ח. ההטבה תינתן דרך הצעה לרכוש חבילת ערוצים מוספים של צ'רלטון למשך חודשיים, בהנחה של 50%. ככל שסכום ההנחה המצרפי לא יגיע ל-1,500,000 ש"ח, היתרה תחולק אוטומטית על ידי הענקת צפייה חופשית בערוצי צ'רלטון, לתקופה שתיגזר מהיקף היתרה. בנוסף, הוט התחייבה לאפשר לרכוש מראש שידורי ערוצי ספורט על בסיס יומי. בנוגע לערוצים שאינם שידורי ספורט הוט תאפשר למנוייה לרכוש שידורים אלה על בסיס חודשי ותחייב את מי שביטל את הרכישה אך ורק בסכום המכפלה של התעריף החודשי חלקי 30 במספר הימים שמיום ההזמנה ועד יום הביטול (וכן תהיה רשאית לחייבו בדמי ביטול בסך של חמישה אחוזים מהתעריף החודשי המלא).

 

ת"צ 818-08-17 אמליאן ולינצ'רו נ' אייסיקס-רג'יס בע"מ | תאריך הפרסום: 13.6.18 | לקריאת המודעה

הבקשה הוגשה בגין הטענה כי המשיבה, המנהלת עסק של ביצוע ספירת מלאי ברשתות קמעונאיות, שילמה בחסר שכר וזכויות סוציאליות לעובדיה.

המשיבה תערוך בדיקה באשר לדמי ההבראה ששולמו לעובדיה במהלך השנים הרלוונטיות, כאשר העובדים שימצאו זכאים להשלמת דמי הבראה ו/או דמי חגים יקבלו הודעה בכתב למקום מגוריהם, בדבר זכאותם להשלמה ואופן המימוש.

 

ת"צ 7471-04-16 בועז שנקר נ' תדיראן הולדינגס בע"מ | תאריך הפרסום: 14.6.18 | לקריאת המודעה

הבקשה הוגשה בגין הטענה כי החברה, תדריאן הולדינגס, נמנעה מלגלות למשקיעים אודות ליקויים בסדרת מזגנים שיוצרו בין השנים 2002-2008, שבתנאים מסוימים עלולים להוביל להתלקחות.

חברי הקבוצה, שהחזיקו במניות החברה בבורסה ביום 31.3.2016 ומכרו מניות אלה עד ליום 2.5.2016, יהיו זכאים לפיצוי בסך של ההפרש בין מחיר המניות ביום 31.3.2016 (שער הסגירה) לבין מחיר המכירה של אותה המניות במועד שנמכרה. הפיצוי יעמוד על סך של 770,000 ש"ח, המהווים כ-50% מהסכום המצטבר של המכפלה של הפרש המחירים בכלל מניות החברה שנמכרו החל מיום 3.4.2016 ועד ליום 2.5.2016.

הצדדים המליצו על גמול בסך 30,000 ש"ח למבקש, ועל שכר טרחה בסך 170,000 ש"ח לבא-כוחו.

 

ת"צ 3007-08-16 אבי מלכה נ' עיריית תל אביב יפו | תאריך הפרסום: 20.6.18 | לקריאת המודעה

הבקשה הוגשה בגין הטענה, כי העירייה גבתה שלא כדין היטל שמירה, קודם למועד בו התחילה העירייה להפעיל את שירותי השמירה.

בהסדר הפשרה נקבע, כי העירייה תשיב לכל אחד מחברי הקבוצה סכומים אשר נגבו ממנו בגין היטל השמירה עבור התקופה שבין 15.11.2014-16.12.2014, בתוספת ריבית והפרשי הצמדה.

בנוסף, הצדדים המליצו על שכר טרחה וגמול בסכום כולל של 690,000 ש"ח.

 

ת"צ 58855-09-16 אורי לימור נ' ידיעות אינטרנט | תאריך הפרסום: 24.6.18 | לקריאת המודעה

הבקשה הוגשה בגין הטענה, כי המשיבה משווקת 'תווי קניה' אשר תוקפם נקבע למשך תקופה קצרה מחמש שנים, בניגוד לסעיף 14ח לחוק הגנת הצרכן.

לפי ההסדר, ידיעות אינטרנט מתחייבת כי תבוצע הסדרה עתידית, במסגרתה כל מי שירכוש באמצעות האתר, שובר "בעל ערך נקוב לרכישה" יהיה זכאי לממש את השובר, במלואו, לפי ערכו הנקוב, עד למועד סיום השובר. לאחר מועד סיום השובר, תוקף השובר יוארך עד ל"מועד האחרון" (מועד סיומה של "תקופת תוקפו" המינימלית של "תו הקניה", כפי שנקבעה בחוק הגנת הצרכן), ואולם בתקופת הארכה זו, ניתן יהיה לממש את השובר לפי מחיר הרכישה של השובר בלבד, וזאת בכפוף להצגת אסמכתא בבית העסק, בדבר מחיר השובר. בנוסף, ולאור היקפם הנמוך של הסכומים הרלוונטיים, ידיעות אינטרנט תתרום 8000 ש"ח לקרן לניהול וחלוקת כספים הנפסקים כסעד הפועלת מכוח חוק תובענות ייצוגיות.

 

ת"צ 23387-09-17 עו"ד ענת שילנגבוים לוי נ' טרלידור סורגים מתקפלים (1991) בע"מ | תאריך הפרסום: 25.6.18 | לקריאת המודעה

הבקשה הוגשה בגין הטענה, כי חברת טרלידור שלחה מסרונים הכוללים דבר פרסומת כהגדרתו בחוק התקשורת, ללא הסכמת הנמענים ובניגוד להוראות סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982.

לפי ההסדר, טרלידור מתחייבת שלא לשלוח לחברי הקבוצה או לכל נמען אחר דבר פרסומת, ללא הסכמת הנמען מראש ובכתב ובכפוף לכל יתר דרישות חוק התקשורת. טרלידור תפצה את חברי הקבוצה בסכום כולל של 1,320,000 שקלים: (א) 150,000 ש"ח ישולמו לקרן לניהול וחלוקת כספים שנפסקו כסעד; (ב) 840,000 ש"ח יוקצו למתן הטבה לחברי הקבוצה ולהם בלבד. היה וחברי הקבוצה לא ינצלו את מלוא סכום ההטבה, תועבר היתרה לתרומה בהתאם לסעיף ג; (ג) 330,000 ש"ח יינתנו לציבור בתרומת מוצרים ועבודות לגופים בעלי ערך חברתי חינוכי מתוך רשימה שהוסכמה מראש. היה ולא יחתמו הסכמים לביצוע עבודות בסכום הנ"ל, תועבר היתרה לקרן.

 

ת"צ 50462-11-13 מוריס ארסבן נ' הוט טלקום שותפות מוגבלת | תאריך הפרסום: 26.6.18 | לקריאת המודעה

הבקשה הוגשה בגין הטענה כי הוט מטרידה את מי שמסמנת כלקוח פוטנציאלי באמצעות שיחות חוזרות, בכמות ותדירות גבוהה, גם אם אותו לקוח פוטנציאלי מצהיר שאינו מעוניין בשירותיה או שתמשיך לפנות אליו.

לפי ההסדר, הוט תעמיד תרומה על סך 2.5 מיליון ש"ח לקרן לתובענות ייצוגיות שיועדו למטרות הקשורות להגנת הצרכן והגנה על פרטיות. בנוסף, הוט תשקיע מיליון ש"ח במערכות ופעולות בקרה ופיקוח לצמצום אפשרות קיומה של הטרדה וכן מיליון ש"ח נוספים לשיפור ושדרוג מערכותיה הטכנולוגיות ומערכותיהם הטכנולוגיות של המשווקים החיצוניים הפועלים עבורה לטובת סיוע בצמצום המקרים שבהם יוטרד הצרכן. כמו כן, נקבע כי במשך שנה יתנדבו עובדי החברה בפעילויות תרומה לקהילה, מבלי לפגוע בשכר שלהם. שוויה הכספי של תרומה זו יהיה 700 אלף ש"ח לפחות.

נוסף על כך, הוט התחייבה לנקוט אמצעי זהירות בדמות ריענון הנחיות ונהלים, חידוד הסכמיה מול משווקיה החיצוניים, הגברת אמצעי האכיפה והבקרה ועוד. כמו כן ימונה ממונה ייעודי לעניין טענות בדבר הטרדת צרכנים שידאג להטמיע וליישם את הנהלים הנ"ל ואף יהיה אחראי על בירור תלונות בנושא.

 

ת"צ 60686-01-15 שולמית גרוס נ' בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ | תאריך הפרסום: 28.6.18 | לקריאת המודעה

הבקשה הוגשה על רקע גביית תשלום דמי קישור גומלין עבור הודעת SMS אשר נשלחת ממנוי פרטנר אל מנוי בזק [מנוי של חברת תקשורת אחרת שמבקש ליזום שיחה או הודעה אל מנוי של בזק נדרש לשלם תשלום זה שנקרא "דמי קישור גומלין"]. הטענה היא שגובה התשלום שדרשה בזק הינו בלתי סביר ומפלה וכן שפרטנר לא חלקה על דרישה זו ולא פנתה בעניין לשר התקשורת, וכן אינה זכאית לגבות תעריף זה ממנוייה.

לפי ההסדר, תתבצע השבה של 40% מהתשלום שנגבה מחברי הקבוצה בגין דמי קישור הגומלין בעת משלוח הודעת SMS לבזק ביחס לכל הודעה שנשלחה עד ליום 27.06.2016, ו30% מהתשלום שנגבה מחברי הקבוצה בגין דמי קישור הגומלין בעת משלוח הודעת SMS לבזק ביחס לכל הודעה שנשלחה החל מ28.06.2016, הכל בתוספת הפרשי ריבית והצמדה עד למועד ביצוע ההחזר בפועל. סכומים המגיעים למי שאינם מנויים בהווה, יועברו לקרן לתובענות ייצוגיות. בנוסף, פרטנר התחייבה לפעול כדי להבהיר למנוייה שעשויים להיות מחויבים בדמי קישור הגומלין בעת משלוח SMS לבזק כי שליחת הודעה כתובה כרוכה בעלות.

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>