פברואר 2019

ת"צ (ת"א) 54244-12-17  אילה אטלן נ' מוזיאון תל אביב לאמנות (חל"צ) | תאריך הפרסום: 1.2.19 | לקריאת המודעה

הבקשה הוגשה בגין הטענה, כי המשיבה מסרבת לשאת בהוצאות החנייה של אנשים עם מוגבלות המגיעים לבקר בשטח מוזיאון תל אביב. זאת בניגוד לסעיף 4ב' לחוק חנייה לנכים, תשנ"ד-1993, הקובע פטור מתשלום דמי חנייה לאנשים עם מוגבלות במקומות ציבוריים, כאשר החובה לשאת בתשלום זה חלה על המקום הציבורי.

בהסדר הפשרה נקבע, כי כפיצוי בגין העבר, המשיבה תפטור מתשלום דמי חנייה כל בעל מוגבלות שיגיע לבקר במוזיאון במהלך שנה וחצי מיום אישור הסדר פשרה. כמו-כן, במשך כל התקופה המשיבה תדאג לפרסם את ההטבה המדוברת באתר האינטרנט שלה. החל ממועד החתימה על הסדר הפשרה תאפשר המשיבה החזר כספי על דמי חנייה עד סכום של 24 ₪, כל עוד החנייה הייתה בשעות פעילות המוזיאון, והאדם המחזיק בתג נכה הציגו לנציג מטעם המשיבה. כמו-כן, המשיבה תדאג להציב שלט בכניסה למוזיאון בדבר זכאותו של אדם בעל מוגבלות ותפרסם זאת באתר האינטרנט שלה.

 

ת"צ (חיפה) 31998-04-18 מיכאל קונובסקי נ' כ.ב. מחסני השוק בע"מ  | תאריך הפרסום: 3.2.19 | לקריאת המודעה

הבקשה הוגשה בגין הטענה, כי המשיבה מפרה את הוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981 ואת הוראות תקנות הגנת הצרכן (כללים שונים לפרסום מחירי נכסים ושירותים), תשנ"א-1991 בניגוד לדין שכן אינה מסמנת על גבי הסיגריות הנמכרות בסניפיה את מחירן. הסיגריות מוצגות למכירה בדרך כלל בארונות סגורים הממוקמים מעל לקופות הסניף, או מאחורי דלפק הקופה הראשית, באופן שרק לקופאי יש גישה אליהן והוא שמוסר אותן ללקוח לפי בקשתו. משכך, הצרכן אינו רואה את מחיר המוצר מן המרחק בו הוא יכול לעמוד ממנו. 

בהסדר הפשרה נקבע, כי ייפסק פיצוי לחבר הקבוצה בשווי 200,000 ש"ח שיתבטא בהנחה בסך 1 ש"ח עבור כל חפיסת סיגריות, ועד לשווי כולל של 200,000 ש"ח. במידה ובחלוף שנה מהמועד הקובע כהגדרתו בהסדר הפשרה לא מומש בפועל כלל הפיצוי הנ"ל על ידי הלקוחות – המשיבה תתרום מוצרים נוספים בשווי הפער בין סכום הפיצוי הישיר המוצע לבין סכום הפיצוי הישיר שמומש בפועל באמצעות תורמה של מוצרים לעמותת "לשובע". 

 

ת"צ (מרכז) 49903-09-16 שיחה ותוצאה בע"מ נ' טלאול קונטקט סנטר בע"מ | תאריך הפרסום: 4.2.19 | לקריאת המודעה

הבקשה הוגשה בגין הטענה, כי המשיבה הפרה את התחייבויותיה ללקוחותיה על פי הן הלקוח יחויב בגין כל דקת שיחה אך ורק משלב מענה לשיחה על ידי נציג/ת מוקד השירות ומהלכה (המשיבה מפעילה שירות ניהול משרד במסגרתו מופעל מוקד אנושי 24 שעות ביממה). על פי הטענה, המשיבה פעלה בניגוד לדין ובמסגרת זו חייבה לקוחותיה ביתר בממוצע של כ-33% (בנוסף לשיחה עצמה, המשיבה חייבה לקוחותיה בגין זמן ההמתנה לנציג על אף התחייבותה שלא לעשות כן). 

בהסדר הפשרה נקבע, כי המשיבה תעניק פיצוי באמצעות הטבה ללקוחותיה בשווי של 800,000 ש"ח. ההטבה תהא אחת משתי חלופות: שירות "הודעה שקטה" ללא עלות- שווי ההטבה בחלופה זו הינו 275 ש"ח; קבלה של עד חמש עשרה דקות שירות חריגות בחודש ללא עלות (במשך 18 חודשי שירות רצופים ובלבד שסך דקות השירות החריגות לא יעלה על 144 דקות) - שווי ההטבה המקסימלי בחלופה זו הינו כ-280 ₪. על בחירת החלופה המועדפת, יצטרכו המנויים המוטבים להשיב בכתב תוך שבועיים מקבלת הודעת המשיבה על ההסדר. באם לא ישיבו – החלופה שתיקבע כברירת מחדל תהא השנייה. בנוסף, מעתה ואילך תופיע הבהרה מפורשת בגין החיוב.  

 

ת"צ (מרכז) 45805-01-17 גולן מועלם נ' לאומי קארד בע"מ ו- ת"צ 16209-06-17 רוני עזיז ואילה עזיז נ' לאומי קארד בע"מ | תאריך הפרסום: 4.2.19 | לקריאת המודעה

הבקשה הוגשה בגין הטענה, כי המשיבה הפרה את הוראות הדין כאשר חייבה את לקוחותיה להצטייד בכרטיס אשראי מטעמה בעת מתן הלוואה שכן מדובר בהתניה אסורה של שירות בשירות (סעיף 7 לחוק הבנקאות (שירות ללקוח), תשמ"א-1981). בנוסף, המשיבה הפרה את הוראות הדין והטעתה לקוחותיה כשנמנעה מהכללת עלויות דמי הכרטיס בחישוב "הריבית האפקטיבית". על אלו, הוסיפה המשיבה בחיובה חלק מחברי הקבוצה, בתקופת משכון ארוכה משמעותית מתקופת החיוב ובכך באגרה המרבית של רשם המשכונות – על אף שאין צורך שכזה. וגם, הפרה המשיבה את כללי הבנקאות (שירות ללקוח) (עמלות) התשס"ח-2008 האוסרות על תאגיד בנקאי לגבות "דמי גביה" חודשיים על הלוואה.

בהסדר הפשרה נקבע, כי המשיבה תפצה את חברי הקבוצה המיוצגת בסכום כולל של 2,650,000 ש"ח שיחולק לפי תתי קבוצות, כך שכל לקוח יקבל את ההחזר המתאים למקרה הספציפי שלו:

לקוחות אשר במועד נטילת ההלוואה מהמשיבה החזיקו בכרטיס אשראי חוץ-בנקאי נוסף של המשיבה, ואשר לא ביצעו בכרטיס אשראי מועדון הרכב שעל גביו ניתנה ההלוואה מספר פעולות העולות על חמש פעולות- יהיו זכאים לקבל מהמשיבה החזר כספי מתוך סך דמי הכרטיס שנגבו מהם עבור כרטיס אשראי מועדון הרכב בתקופה הרלבנטית. סכום ההחזר הכולל ללקוחות אלה יעמוד על סך של 1,650,000 ש"ח, ויתחלק באופן פרופורציונאלי לסך דמי הכרטיס שנגבו מכל לקוח.

לקוחות אשר לא החזיקו בכרטיס אשראי חוץ-בנקאי נוסף של המשיבה, ואשר לא ביצעו בכרטיס אשראי מועדון הרכב שעל גביו ניתנה ההלוואה מספר פעולות העולות על חמש פעולות- יהיו זכאים לקבל מהמשיבה פיצוי כספי, כאשר סך הפיצוי יתחלק באופן פרופורציונאלי לסך דמי הכרטיס שנגבו מכל לקוח. סכום ההחזר הכולל ללקוחות אלה יעמוד על סך של 1,000,000 ש"ח.

בנוסף, הסכימו הצדדים על כך שהחל מתחילת השנה האזרחית, באם אדם יפנה למשיבה בבקשה לקבל הלוואה וזו תהיה מעוניינת להנפיק לו כרטיס אשראי חדש לשם מתן ההלוואה- המשיבה תיידע את הלקוח כי הוא יחויב בדמי כרטיס רק אם יבצע אקטיבציה של הכרטיס מיוזמתו או שביצע בכרטיס פעולה חיצונית להלוואה.

 

ת"צ (ת"א) 3254-11-15 רם דקל נ' בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ | תאריך הפרסום: 5.2.19 | לקריאת המודעה

הבקשה הוגשה בגין הטענה, כי המשיבה אינה עורכת את הבדיקות הנדרשות ואינה מיידעת את הצרכנים בנתונים הידועים לה לעניין התשתית באזור מגוריהם. לפיכך, צרכנים רבים מוצאים עצמם משלמים סכומי כסף ביתר עבור האפשרות לגלוש במהירות של 100 מגה ביט, על אף שהתשתית באזור מגוריהם מאפשרת לכל היותר גלישה במהירות נמוכה בהרבה. בכך, טוען המבקש, כי חבילות הגלישה של המשיבה משווקות כאלו המאפשרות גלישה במהירות מסוימת, אולם בפועל זו אינה אפשרית. 

בהסדר הפשרה נקבע, כי המשיבה תפצה את כל מנוייה שהם בגדר "מצטרפים חדשים" (כהגדרתם בהסדר) שרכשו חבילת גלישה המאפשרת גלישה במהירות מקסימאלית של עד 100 מגה ביט וביקשו תוך 4 חודשים מיום הצטרפותם לחבילה להחליפה בחבילה המאפשרת קצב גלישה מקסימאלי מופחת מ-100 מגה ביט – הפיצוי יהא החזר בגובה של 25 ש"ח אלא אם במועד הפיצוי מנוי הזכאי להחזר כבר אינו לקוח של המשיבה ואינו מחובר לשירותיה (במקרה כזה, יועבר הסכום לקרן לתובענות ייצוגיות). בנוסף, המשיבה תחדד את ההנחיות לנציגי השירות והמכירות מטעמה בנושא. באם יוגשו מינימום 50 התנגדויות מטעם חברי קבוצה להסדר – תוכל לסגת המשיבה ולבטל את הסדר הפשרה.  

 

ת"צ (ירושלים) 37340-07-17 אריאל בן יוסף נ' איסתא ישראל בע"מ | תאריך הפרסום: 7.2.19 | לקריאת המודעה

הבקשה הוגשה בגין הטענה, כי בחיוב לקוחותיה המזמינים מלון בחו"ל/ רכב שכור בחו"ל (ויתכן שאף בשירותים נוספים) כשהמחיר מוצג במטבע חוץ – מחייבת המשיבה את הלקוחות בשער גבוה מהשער המופיע בהסכם שבין הצדדים. ההסכם מורה על שער מכירה של העברות והמחאות גבוה שנקבע ביום העסקים שקדם למועד התשלום בפועל, ואילו המשיבה חייבה את לקוחותיה בשער גבוה יותר. 

בהסדר הפשרה נקבע, כי המשיבה תעניק פיצוי לקבוצה שיעמוד על סך 422,750 ש"ח שישולמו לקרן לניהול וחלוקת כספים. לא תתבצע השבה פרטנית וההסדר נחתם על אף חילוקי דעות משמעותיים בין המבקש למשיבה, אולם תוך הסכמה על הגדרת הקבוצה. 

 

ת"צ (מרכז) 31695-01-17 מרדכי מלאכי נ' חברת פרטנר תקשורת בע"מ | תאריך הפרסום: 7.2.19 | לקריאת המודעה

הבקשה הוגשה בגין הטענה, כי המשיבה הפרה את הוראות רישיון ההפעלה שלה ובכך הפרה חובה חקוקה ועשיית עושר ולא במשפט שכן תכנית שכונתה על ידי המשיבה "Kosher Green Orange" התנתה בהצטרפות אליה את הלקוחות ברכישה של מכשיר טלפון. התניה זו הייתה בלתי חוקית, בהיותה מנוגדת לחוק ניתוק זיקה (סעיף 64א).

בהסדר הפשרה נקבע, כי חברי הקבוצה יחולקו לארבע קבוצות משנה וכל קבוצה תקבל פיצוי מידתי לאופן הפגיעה בה:

ללקוחות אשר רכשו מכשיר סלולרי כשר יחד עם הצטרפותם לתוכנית "גרין כשר" (למעט אלו שביטלו עסקה כדין) תינתן הטבת צירוף לתכנית "גרין כשר" (למי שאינו מנוי) או חידוש התחייבויותיה של המשיבה במסגרת התכנית (למי שעדיין מנוי) בעלות חודשית של 20 ₪ כולל מע"מ. לתנאי התכנית תצורף חבילת שיחות לחו"ל ללא עלות נוספת, למשך 18 חודשים ממועד ההטבה.

ללקוחות אשר רכשו מכשיר סלולרי כשר יחד עם הצטרפותם לתכנית "גרין כשר" ואינם נמנים עוד בין לקוחותיה של המשיבה תוצע האפשרות להתקשר עם המשיבה בתכנית "גרין כשר", בעלות חודשית של 20 ש"ח, כשמחיר זה יוותר ללא שינוי למשך 18 חודשים.

ללקוחות המשיבה שהצטרפו לתכניות הכשרות הרלבנטיות של המשיבה (אלו שעלותן החודשית גבוהה יותר מתכנית "גרין כשר") במהלך התקופה שבה שווקה תכנית "גרין כשר" ועדיין נמנים בין לקוחותיה של המשיבה תינתן הטבה לפיה המשיבה "תקפיא" את מחיר התכנית שאליה משתייך המנוי למשך שנתיים (לפי המחיר הראשוני של אותה תכנית).

ללקוחות המשיבה שהצטרפו לתכניות הכשרות הרלבנטיות של המשיבה (אלו שעלותן החודשית גבוהה יותר מתכנית "גרין כשר") במהלך התקופה שבה שווקה תכנית "גרין כשר" ואינם נמנים עוד בין לקוחותיה של המשיבה תוצע האפשרות להתקשר עם המשיבה בתכנית, בעלות חודשית של 25 ש"ח, כשמחיר זה יוותר ללא שינוי למשך שנתיים ממועד ההתקשרות.

 

ת"צ (מרכז) 20933-01-14 בת שבע פילו נ' הום סקינוביישנס בע"מ | תאריך הפרסום: 10.2.19 | לקריאת המודעה

הבקשה הוגשה בגין הטענה, כי המשיבה הטעתה בדבר פרסום ושיווק המוצר Silk’n SensEpil/Silk’n Flash&Go כשהציגה אותו כמוצר המאפשר "הסרת שיער לצמיתות" והוסיפה לתיאור זה תיאורים נוספים כדוגמת העובדה שהציגה את המוצר כיחיד בעולם המאושר על ידי ה-FDA להסרת שיער לצמיתות. בבקשת האישור נשללים התיאורים בזה אחר זה, ובכך נטען כי המשיבה הציגה מצג שווא ללקוחותיה באשר למוצר.

בהסדר הפשרה נקבע, כי כל חבר קבוצה זכאי לפיצוי אחד לפי בחירתו (בגין כל מכשיר שנרכש על ידו) מבין הבאים: מנורה לשימוש המוצר בשווי של כ-300 ₪ או שובר הנחה בסך של 175 ש"ח לרכישה ממוצרי המשיבה במשך שנה ממועד אישור ההסדר ודרך אתר האינטרנט של המשיבה.

באם (תוך שנה מיום אישור הסדר הפשרה) מימוש כלל חברי הקבוצה לא יגיע סך הפיצוי שניתן פועל לחברי הקבוצה על סך המינימום שהוא 1,800,000 ש"ח, תשלים המשיבה את הסך הנותר עד סך המינימום על ידי תרומה לקרן למימון וחלוקת כספים.

 

ת"צ (מרכז) 19323-09-17 ליטל ורסנו ברכה נ' מועצה מקומית קדימה צורן | תאריך הפרסום: 11.2.19 | לקריאת המודעה

הבקשה הוגשה בגין גביה בלתי חוקית של היטלי שמירה על ידי המועצה המקומית קדימה-צורן שנעשתה בניגוד להוראות חוקי העזר לקדימה צורן (הסדרת שירותי שמירה, אבטחה וסדר ציבורי).  

בהסדר הפשרה נקבע כי הקבוצה המיוצגת תכלול את כל הנישומים בתחום שיפוט הנתבעת, קרי במועצה המקומית קדימה-צורן, אשר נשלחו אליהם חיובים לתשלום עבור שמירה מהתאריך 1.5.17 ועד לתאריך 10.9.17 (תאריך הגשת התובענה). בהסדר הפשרה הנתבעת מתחייבת שלא לגבות מחברי הקבוצה המיוצגת היטלי שמירה במשך חודשיים קלנדאריים בצמוד לחודש בו בית המשפט יאשר את הסדר הפשרה. סכום הפשרה משוער בכ-400,000 ₪ ומשקף את מלוא הפיצוי שנדרש על ידי התובעת. 

 

ת"צ 9231-09-12 אילן סנדי טסלר נ' ד.ד.ש מפיצי הדרום – חברה לשיווק בע"מ | תאריך הפרסום: 12.2.19 | לקריאת המודעה

הבקשה הוגשה בגין הטענה כי המשיבה, אשר זכתה במכרזים שפרסמה המדינה בשנים 2003-2009, מוכרת למעלה מעשור בקנטינות בבתי סוהר מוצרים במחירים מופקעים וגבוהים משנקבע לציבור האסירים והסוהרים. המשיבה גבתה מחירים גבוהים מהמותר לה לפי תנאי המכרזים וההסכמים, הפרה חוזה לטובת צד ג' והפרה את הוראות דיני הגנת הצרכן.

בהסדר הפשרה נקבע כי המשיבה תעניק פיצוי בסך 1,800,000 ₪ באמצעות הענקת מוצרים לחברי הקבוצה. ראשית, נקבע כי חברי הקבוצה הינם אסירים ועצירים (רק במידה ומדובר בעציר הזכאי לשירותי קנטינה) שרכשו מוצרים מהקנטינות במתקני שירות בתי הסוהר בין התאריך 14.12.2007 ועד התאריך 31.7.2014. לפי הסדר הפשרה, המשיבה תעניק הטבה שנתית בסך 102 ₪ לכל אסיר. לפי ההטבה, המשיבה תעמיד בין 5 ל-10 מוצרים שונים בכל קנטינה (שמחירם יהיה על סך של בין 5 ל-8.5 שקלים) וכל אסיר יהיה רשאי לבחור מוצר אחד ללא חיוב כספי. נוסף על כך, במידה ויהיה הפרש בין הפיצוי הרבעוני המגיע לכל אסיר (25.5 ₪) לבין הסכום בפועל שהאסיר מימש, הסכום יעבור לקרן לניהול וחלוקת כספים. יתר על כן, במידה ולא כל האסירים יממשו את ההטבה כך שהמשיבה לא תעניק את הפיצוי המלא תוך שנה, ההטבה תימשך לחודש נוסף ועד ל-18 חודשים מאישור הסדר הפשרה. במידה והמשיבה לא תעניק את כל הפיצוי שהוסכם תוך 18 חודשים, האחרונה תעביר את יתרת הפיצוי לקרן לניהול וחלוקת כספים תוך ייעוד הכספים למטרת שיפור רווחת האסירים. הסכם הפשרה מהווה מעשה בית דין כלפי חברי הקבוצה. 

 
 

ת"צ (ת"א) 31280-04-16 מעיין סולומון נ' אניפט בע''מ | תאריך הפרסום: 12.2.19 | לקריאת המודעה

הבקשה הוגשה בגין הטענה כי המשיבות הפרו את תקנות הגנת הצרכן (מחיר ליחידת מידה) התשס"ח-2008 ולא הציגו את המחירים ליחידת מידה עבור מוצרים שנרכשו דרך אתרי האינטרנט שהמשיבות מפעילות. הקבוצה הינה כלל הלקוחות שרכשו מוצרים ממשיבה 1 דרך אתר האינטרנט "אניפט" וכלל הלקוחות שרכשו מוצרים ממשיבה 2 דרך אתר האינטרנט "Pet Point" זאת כשלא הוצג המחיר פר יחידת מידה בצמוד למחירם של המוצרים, בניגוד לתקנות הגנת הצרכן (מחיר ליחידת מידה). 

בהסדר הפשרה נקבע כי המשיבות יפצו את ציבור הרוכשים בפיצוי בסך של 90,000 ש"ח. כל משיבה תעניק פיצוי בסך 45,000 ש"ח אשר יגולם במתן הנחות בגובה 15% לכל הפחות לרכישת מוצרים שתקנות מחיר ליחידת מידה חלות עליהם מאתרי האינטרנט של המשיבות (אניפט - משיבה 1; פט-פוינט - משיבה 2). בנוסף, גם במידה ומתקיים מבצע נוסף על המוצרים הנ"ל בתקופת מתן הפיצוי, ההטבה לא תפגע במתן הפיצוי שנקבע בהסדר הפשרה אלא תתווסף לפיצוי. בנוסף, במידה ויתקיים מצב בו לא ימומש מלוא הפיצוי עד תום תקופת מתן הפיצוי (התקופה תיספר החל מ-21 ימים לאחר אישור הסדר הפשרה לתקופה של 6 חודשים) על המשיבות לתרום את הסכום שנותר. במידה ומדובר בתרומה כספית - על המשיבות להעביר את הכספים לקרן לניהול וחלוקת כספים. אולם, במידה ומדובר בתרומת מוצרים (תרומה בעין), על המשיבה לתרום את המוצרים לצה"ל, ויצ"ו או נעמ"ת (המשיבה יכולה לתרום גם ליותר מגוף אחד).

 

ת"צ (ת"א) 29249-02-16 אילן דיאמנט נ' ניו לינאו סינמה (2006) בע"מ | תאריך הפרסום: 13.2.19 | לקריאת המודעה

הבקשה הוגשה בגין הטענה כי המשיבה מפלה אנשים עם מוגבלות בכך שאינה מאפשרת לאחרונים להזמין ולבטל כרטיסים לקולנוע באמצעות אתר האינטרנט שלה. זאת, בזמן ששירות בסיסי זה ניתן באופן שגרתי לציבור הרחב ואינו זקוק להתאמות מיוחדות.

ראשית, בהסדר נקבע כי חברי הקבוצה הזכאים לפיצוי הינם כל אדם עם מוגבלות, בהתאם לסעיף 5 לחוק השוויון, הנמנה עם לקוחות סינמה סיטי וזקוק למושב מותאם. שנית, בהסדר הפשרה נקבע כי סינמה מתחייבת להמשיך להעניק הנחות (כפי שהצהירה שפועלת החל מנובמבר 2017) של כ-30% בהזמנות כרטיסים מותאמים לאנשים עם מוגבלות דרך אתר האינטרנט, זאת לפרק זמן של שנה ותוך מתן הנחה גם למלווה. בנוסף, סינמה מתחייבת להקרין במשך שנה על מסכי הקולנוע שלה סרטונים להגברת המודעות לחשיבות הנגישות לאנשים עם מוגבלות. שלישית, סינמה תציין באתר האינטרנט שלה שניתן להזמין ולבטל כרטיסים המיועדים למקומות לאנשים עם מוגבלות באמצעות עמוד הנגישות הקיים באתר האינטרנט של סינמה (סינמה מתחייבת גם לפרסם את האפשרות לביטול והזמנה דרך אתר האינטרנט במשך חודש בעלון השבועי המחולק בקופות הכרטיסים במתחם). 

 

ת"צ (חי') 14372-02-09 ירון תמיר נ' דן רכב ותחבורה ד.ר.ת בע"מ | תאריך הפרסום: 13.2.19 | לקריאת המודעה

הבקשה הוגשה בגין הטענה כי המשיבה גבתה שלא כדין סכומים גבוהים מהנדרש בעת שלקוחותיה החזירו את הרכבים ששכרו כשמכלי הדלק אינם מלאים. קרי, טענות המבקשת הינן שהמשיבה גבתה סכומים העולים על עלויות הדלק לחברה.

ראשית, הקבוצה כוללת כל אדם ששכר רכב של החברה וחויב שלא כדין בגין תשלומים הנוגעים למילוי מיכל הדלק, זאת החל מחודש פברואר 2002 ועד לחודש מאי 2014. בהסדר הפשרה נקבע כי המשיבה תעניק הנחה בסכום של כ-35 שקלים בהשכרת רכב מהאחרונה לכל אחד מחברי קבוצת ה"פרטיים". על המשיבה ליידע את חברי קבוצת הפרטיים בנוגע להטבה באמצעות "באנר קופץ" שיופיע באתר האינטרנט שלה למשך 4 חודשים. כמו כן, קבוצת הפרטיים יוכלו לממש את ההטבה במשך 24 חודשים קלנדריים החל מהמועד הקבוע בהסדר הפשרה. ההטבה תקפה להשכרה אחת בלבד מהמשיבה ורק במידה והמשכיר שוכר את הרכב עבורו ולא עבור צד ג'. בנוסף, על המשיבה לתקן את הסכם השכירות כך שגודל האותיות לא יהיה קטן מ-2 מ"מ או להתאימו לגודל המינימאלי שנקבע בדין. כמו כן, בהסכם הפשרה נקבע כי שכר טרחת באי הכוח של התובע המייצג יעמוד על כ-260,000 ₪ (זאת בהתאם להמלצת המגשרים שמונו לגשר תביעה זו). 

 

ת"צ (מרכז) 17402-10-16 הירשנזון ואח' נ' קורל-תל בע"מ | תאריך הפרסום: 14.2.19 | לקריאת המודעה

המשיבה הינה חברה פרטית המפעילה את אתר יד 2 המהווה מונופול בתחום מכירות רכבי יד שנייה. הבקשה הוגשה בגין הטענה כי המשיבה מנצלת לרעה את כוחה ומעמדה המונופוליסטי וגובה מסוחרי הרכבים שמשתמשים בשירותיה מחיר לא הוגן וגבוה מהנדרש. לטענת המבקשת, פעולות המשיבה מהוות הפרה של דיני ההגבלים העסקיים. 

ראשית, חברי הקבוצה הם כל סוחרי הרכב אשר פרסמו/יפרסמו מודעות בתשלום באתר "יד 2". בנוסף, גם סוחרי הרכב שנמנעו מפרסום מודעות באתר יד 2 עקב המחיר הגבוה (או אף הקטינו את היקף פרסומם) יכללו בקבוצה. שנית, המשיבה תיידע את לקוחותיה הקיימים אודות הסדר הפשרה וקבלת הפיצוי באמצעות דואר אלקטרוני או מסרון. במסגרת הסדר הפשרה, על המשיבה להציע למשתמשים באתר "יד 2" את המוצרים הבאים: א) "מוצר חדש" – "כרטיסייה" של 10 מודעות פרסום באתר ב) "הטבת פרסום" – המשיבה תציע ללקוחות הקיימים (קרי מי שהיה לקוח בעת חתימת הסדר הפשרה) שרכשו חבילות פרסום לכלי רכב תוספת מודעות חינם. ג) הקפאת מחירים – המשיבה הצהירה כי במהלך שנת 2018 לא שינתה את מחירי המוצרים שנקבעו. ד) הקפאת מנוי – המשיבה תאפשר ללקוחות שרכשו חבילה שנתית להקפיא את מנויים לתקופה של עד 10 ימים רצופים פעם אחת במהלך השנה.

 

ת"צ (מחוזי מרכז) 2221-06-17 דגן ואח' נ' מעיינות השרון בע"מ | תאריך הפרסום: 14.2.19 | לקריאת המודעה

המשיבים הינם תושבי אבן יהודה אשר הגישו את הבקשה בגין הטענה כי צרכו מי ברז לשתייה שהכילו חומר חקלאי רעיל ("אדיגן סופר") שסופקו על ידי המשיבה. המבקשים הגישו את הבקשה בגין עילות של הפרת חובה חקוקה ורשלנות.

ראשית, חברי הקבוצה הזכאים לפיצוי במסגרת הסדר הפשרה הינם כ-404 בתי אב המתגוררים במועצה המקומית אבן יהודה אשר נפגעו מאירועי זיהום המים. בהסדר הפשרה נקבע כי סך הפיצוי הכולל יעמוד על כ-40,400 ₪, אשר כל חבר קבוצה יהיה זכאי לפיצוי כספי בסך 100 ₪. חברי הקבוצה יקבלו את הפיצוי באמצעות זיכוי כספי חד פעמי, אשר ינוקה מהחיוב החודשי בגין צריכת המים. למשיבה ישנה זכות קיזוז כלפי חברי קבוצה שחייבים לאחרונה כספים, אולם במידה ותבצע קיזוז, על המשיבה להודיע לחייב על ביצוע הקיזוז. כמו כן, במידה וחשבון צריכת המים החודשית נמוך מ-100 ₪, המשיבה תעביר את החלק שנותר לחודש העוקב עד למיצוי סופי של הפיצוי.  בנוסף, לא יוקם מעשה בית דין כלפי חבר קבוצה אשר כתוצאה מהאירוע סבל מנזק גוף לרבות נזק נפשי (פגיעה באוטונומיה ועוגמת נפש אינן עולות לכדי נזק נפשי). 

 

ת"צ (ת"א) 51671-09-16 מתן דור - חברת מוסדות חינוך, תרבות ושיקום שכונות בתל אביב, מיסודה של הסוכנות היהודית לא"י בע"מ (חל"צ)  | תאריך הפרסום: 20.2.19 | לקריאת המודעה

הבקשה הוגשה בגין הטענה, כי המשיבה, העסיקה את עובדיה בשעות נוספות וביום המנוחה השבועית, מבלי ששילמה להם בעבור כך וללא הענקת יום מנוחה כפיצוי.

בהסדר הפשרה נקבע כי בשל העלויות האדירות הכרוכות באיתור עובדים שעבדו בשבת ובמיוחד בירור שאלת השעות הנוספות והיקפן, ישולם פיצוי לחברי הקבוצה שעבדו במתחמי הבריכה שהיו פתוחים בשבת בין ספטמבר 2009 לספטמבר 2016 – רק מעצם העובדה שהשתייכו לקבוצה זו. מעבר לכך, המשיבה מתחייבת למנוע הישנות מקרה דומה בעתיד ואף תעביר את שעוני הנוכחות ממתכונת אנלוגית לאלקטרונית כדי שלא יתעורר קושי לבירור הנתונים בעתיד. 

 

ת"צ (מרכז) 8166-12-17 עזרא רחמים נ' מקס הנהלה ישראל בע"מ | תאריך הפרסום: 26.2.19 | לקריאת המודעה

הבקשה הוגשה בגין הטענה, כי המוצרים אותם מוכרת המשיבה נעדרים סימון בעברית (המוצרים מסומנים בשפה הסינית או בשפה האנגלית) וכי המוצרים חסרים מידע מהותי וחיוני. לטענת המבקש, המדובר בתופעה רווחת בסניפי המשיבה המתעצמת מיום ליום. היעדר הסימון גורם לתסכול שכן מונע עריכת השוואה בין המוצרים השונים, כמותם, איכותם, האופן בו יש להשתמש בהם ועוד.

בהסדר הפשרה נקבע, כי המוצרים המפורטים ברשימה המצורפת להסכם הפשרה יסומנו כדרישת חוק הגנת הצרכן, צו הגנת הצרכן ו/או בהתאם לכל הוראות דין, תוך 18 חודשים לאחר אישור הסדר הפשרה. המוצרים שבמלאי ימכרו, עד לתום 18 החודשים, תוך הוספת שילוט (בו יפורט אודות פרטי המוצר וסימונו לצד המוצרים) באופן מידי לאחר אישור הסדר הפשרה. אשר למוצרים שהמשיבות אינן היבואניות שלהן, לאחר תקופת 18 החודשים האמורה: יחודדו נהלי סימון המוצרים אל מול היבואן. כמו-כן, באם ייובא מוצר שלא סומן על-פי דין, המשיבות מתחייבות שלא לשווקו עד לסימונו כנדרש.

 

ת"צ (מרכז) 22715-11-16 יובל לפינר נ' בנק מזרחי טפחות בע"מ  | תאריך הפרסום: 26.2.19 | לקריאת המודעה

הבקשה הוגשה בגין הטענה, כי המשיבים מתעלמים מהערת השוליים אשר ב״חלק 5 - מטבע חוץ״, לרשימת שירותים והוראות לגביית עמלות בגינם, בכללי הבנקאות (שירות ללקוח) (עמלות), תשס״ח-2008 (להלן: התעריפון המלא), הקובעת כי מעמלת ההשלמה למינימום, יש להפחית עלות פעולות במטבע חוץ אשר בוצעו במהלך החודש.

בהסדר הפשרה נקבע, כי המשיבה תבצע תיקון עתידי של מנגנון גביית עמלת מינימום, כך שיתחשב בהערת השוליים ב"חלק 5 – מטבע חוץ" של התעריפון המלא לצורך חישוב עמלת ההשלמה למינימום בחשבונות במטבע ישראלי. כמו-כן, המשיבה תשיב לכל אחד מחברי הקבוצה 75% מסכום עמלת ההשלמה למינימום בחשבון עו"ש במטבע ישראלי, אשר לפי הטענה נגבתה ביתר, בתוספת ריבית והצמדה. למחזיקי חשבון פעיל, ההחזר יעשה תוך 120 ימים לאחר אישור הסדר הפשרה באמצעות זיכוי חשבון העו"ש. לחברי הקבוצה שאינם מחזיקים חשבון פעיל במועד ביצוע הסכם הפשרה ונזקם עולה על 50 ש"ח יישלח מכתב לכתובותיהם הידועות, המיידע אודות זכאותם להחזר. עליהם לפנות תוך 30 יום לשם קבלת ההחזר, ועל הבנק לשלם תוך 60 יום ממועד פנייתם. הסכום שלא יידרש על ידי הלקוחות יועבר כתרומה לקרן התובענות הייצוגיות תוך 90 ימים נוספים. אשר לחברי הקבוצה שאינם מחזיקים חשבון פעיל במועד ביצוע הסכם הפשרה ונזקם אינו עולה על 50 ש"ח, וכן מי שאינו מחזיק חשבון בנק פעיל וכתובתו בספרי המשיבה נמצאת בחו"ל, לא יקבלו את ההחזר בפועל. עם זאת, שווי ההחזר המגיע להם יועבר כתרומה לקרן תובענות ייצוגיות. 

 

ת"צ (ת"א) 63193-09-17 ישראל שלמה מרגלית נ' ג'וי מועדון כושר וספורט בע"מ  | תאריך הפרסום: 27.2.19 | לקריאת המודעה

הבקשה הוגשה בגין הטענה, כי המשיבה או מנהליה התקינו מצלמות נסתרות במלתחות הגברים במכון, המתעדות באופן שוטף את המשתמשים בשירותי המועדון, במצבים אינטימיים שונים בעירום מלא או חלקי, מבלי שיידעו את המשתמשים במלתחות ובכך הפרו את זכותם לפרטיות. יצוין, כי ניתן להתחבר למערכת זו גם מרחוק באמצעות הטלפון הנייד, ולצפות בשידור החי מן המלתחות. לטענת המבקש, אין מדובר במצלמות ביטחון או מעקב.

בהסדר הפשרה נקבע, כי כל הגברים שהיו מנויים לשירותי המכון והלקוחות החד-פעמיים אשר ביקרו במכון בתקופה הרלוונטית יוכלו לבחור, כפיצוי, חודש מנוי חינם (שוויו – 420 ש"ח), תלוש בסך 500 ש"ח לרכישה במגוון חנויות קניון שרונים בהוד השרון, או תלוש לרכישה ברשת "חצי חינם" בסך 300 ש"ח. תוקפם של תלושי הפשרה יהא עד לארבעה חודשים ממועד תחילת החלוקה. לטענת הצדדים, שוויו של הסדר הפשרה הינו 2,050,000. לפיכך, יתרת הפיצוי שלא תידרש על ידי קבוצת המפוצים (ככל שתהא כזו): עד לסך 150,000 ש"ח –  יימסרו לכפר המשמש מסגרת מגורים וטיפול לכ-100 ילדים, בני נוער ובוגרים הסובלים מפיגור קשה, לצורך רכישת מוצרים שונים עבור תושבי הכפר. כל יתרה מעל הסך של 150,000 ש"ח –  תועבר לעמותת "יחד למען החייל" – קרן לב"י האגודה למען החייל. 

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>