ינואר 2019

ת"צ 69940-11-17 מיכל כוחן נ' שופרסל בע"מ ותנובה מרכז שיתופי לשיווק תוצרת חקלאית בע"מ | תאריך הפרסום: 3.1.19 | לקריאת המודעה

הבקשה הוגשה בגין הטענה כי המשיבות מכרו בפסח חלב 1 אחוז שומן במינון ויטמין D הנמוך מהנדרש ע"פ התקנים המחייבים. 

בהסדר הפשרה נקבע כי תנובה תמכור 565,493 שקיות חלב 1% בתוספת ויטמין D בכמות כפולה ושופרסל תמכור 44,500 קרטונים של חלב מועשר 1% המכיל כמות כפולה של ויטמין D במחיר של חלב 1% שומן רגיל. תנובה אף התחייבה שלא תייצר שוב חלב עם כמות ויטמין D נמוכה מהנדרש.

 

ת"צ 47768-09-13 שי צוקרמן נ' Seimens חברת חוץ גרמנית ואח'  | תאריך הפרסום: 3.1.19 | לקריאת המודעה

בעקבות קביעתו של הממונה על הגבלים עסקיים והכרזה על הסדר כובל, נטען בתובענה כי קרטל זה גרם לעליית מחיר החשמל. בבקשה נדרש להשיב את הסכום שגנבה ביתר מן הציבור. עוד נטען כי חברת החשמל ידעה על המנופול אך לא פעלה כנגדו.

בהסדר הפשרה נקבע כי המשיבות תשלמנה לחברת החשמל 465 מיליון ש"ח, וזו תתחשב בסכומים אלו בבואה לקבוע את תעריפי החשמל לאזרחים, במטרה להוזילם.

 

ת"צ (י-ם) 4745-10-17 מאיר מאור נ' שופרסל בע"מ | תאריך הפרסום: 7.1.19 | לקריאת המודעה

עניינה של התובענה אי יידוע לקוחות המשיבה על עמלה בגין משיכת מזומנים מהקופות בסניפיה וכן אי הצגה של גובה העמלה הנגבית מהם.  

בהסדר הפשרה נקבע כי המשיבה תשנה את נוהל משיכת המזומנים בקופה, כך שלקוח המבקש לבצע השירות האמור, יידרש לחתום קודם לכן על ספח בו יצוין שיעור העמלה. המשיבה תעביר זיכוי על סך 4.4 ₪ לכרטיס חבר המועדון של כל בית אב שביצע משיכת מזומנים בסניפיה בשנים 2012-2018. זאת, עד לסכום מצטבר של 750,000 ₪, שאם הפיצוי שיועבר לא יגיע לגובהו, תועבר היתרה לקרן לניהול וחלוקת כספים אשר הוקמה מכוח סעיף 27א לחוק תובענות ייצוגיות.

 

ת"צ 25029-10-12 מקס הוברט נ' ברק גדעון בע"מ | תאריך הפרסום: 8.1.19 | לקריאת המודעה

עניינה של התובענה אי הפרשת 6% משכר עובדי הניקיון במשיבה לפנסיה ברכיב התגמולים, בניגוד לצו ההרחבה בענף הניקיון.

בהסדר הפשרה נקבע כי המשיבה תערוך תחשיב לעובדיה שהשלימו 6 חודשי עבודה מבלי שהופרשו עבורם 6% משכרם לפנסיה בתקופה 6.5.09-7.10.12, על בסיס הנתונים שדווחו לרשויות המס בטפסי 126 בעמודת שכר פנסיוני. המשיבה תשלם לחברי הקבוצה סכום כולל של עד 300,000 ₪, כך שאם סכום הזכאות הכולל לכל חברי הקבוצה עולה על כך, יופחת בהתאמה סכום הפיצוי לכל עובד, באופן יחסי לגובה הפיצוי לו הוא זכאי מהסכום הכולל ואם סכום הזכאות הכולל לכל חברי הקבוצה פחות, יוגדל הפיצוי לחברי הקבוצה עד לגובה הפרשי ריבית והצמדה לפי החוק. לעובדים פעילים יופקד הסכום בקרן הפנסיה ולעובדים שאינם פעילים ישלח שיק לכתובתם הרשומה במשיבה בדואר רשום ואם יחזור, לכתובתם הרשומה במשרד הפנים. המשיבה תשלח מסרון לטלפון הנייד של העובדים, המודיע להם על זכאותם.

 

ת"צ (ת"א) 8464-11-16 מירב מרטה תלרז-פרימן נ' עיריית תל אביב-יפו | תאריך הפרסום: 10.1.19 | לקריאת המודעה

עניינה של התובענה השבה של תוספות פיגורים והוצאות הליכי גבייה שהתווספו להודעת תשלום על קנס, שהוגשה בקשה לבטלו ונדחתה בהחלטת התובע העירוני, מבלי שהומצאה החלטת הביטול בדואר רשום עם אישור מסירה. בהמשך, זנחה המבקשת את בקשתה לאישור התובענה כייצוגית, ביחס לתוספות הפיגורים.

בהסדר הפשרה נקבע כי המשיבה תמשיך לשלוח לכל מי שהגיש בקשות לביטול דו"חות חניה באופן מקוון בשנתיים שלפני בקשת האישור, ולבקשתו נשלחה התשובה בדוא"ל (ולא בדואר רשום עם אישור מסירה) ונגבו ממנו הוצאות הליכי גביית החוב, את החלטת התובע העירוני הדוחה את הבקשה בדוא"ל. כן, המשיבה תשלח הודעת מסרון בדבר דחיית הבקשה, אם צוין בטופס המקוון מס' טלפון סלולרי תקין ואושרה קבלת מסרונים בקשר עם בקשת הביטול. ביחס ליתר הפונים בבקשות לביטול דו"חות חניה, המשיבה תפעל על פי הנוהל בנוגע למשלוח החלטות התובע העירוני בבקשה לביטול דו"חות חניה, בדואר רשום עם אישור מסירה.

 

ת"צ (ת"א) 62899-07-17 גיא עידו נ' היכל התרבות בע"מ | תאריך הפרסום: 14.1.19 | לקריאת המודעה

הבקשה הוגשה בגין הטענה כי המשיבה לא מאפשרת חנייה חינם בחניון התרבות לבעלי מוגבלות המגיעים להיכל התרבות בתל אביב בניגוד להוראת ס' 4ב לחוק חנייה לנכים.

בהסדר הפשרה נקבע כי המשיבה תיתן חנייה חינם על חשבונה לכל רכב הנושא תו נכה (ללא קשר לסוג התו), שיגיע להיכל התרבות על מנת לצפות במופע שמתקיים בו, ויוכיח זאת למשל על ידי הצגת כרטיס למופע, באמצעות מדבקה שתינתן לו בקופות ההיכל החל משעה לפני תחילת המופע ועד למועד תחילתו. המשיבה תהא רשאית לקבוע מפעם לפעם נהלים או שיטות אחרות, במטרה להבטיח כי המדובר באדם הזכאי לחניה חינם ובלבד שהם יהיו בהתאם לחוק ושלא תהא בהם משום הכבדה מיותרת על אנשים עם מוגבלות. נהלים אלה יפורסמו במקום בולט לעין בקופות ההיכל.

 

ת"צ (ת"א) 33887-06-18 תומר סירי נ' בילאבונג מלונות | תאריך הפרסום: 14.1.19 | לקריאת המודעה

תביעה בשם קבוצת עובדי המשיבה בשלוש השנים שקדמו להגשת הבקשה לאישור התובענה כייצוגית, שקיבלו עמלת מכירה אישית על ביצוע עסקאות מכירה והמשיבה שילמה להם בחסר עבור ימי חופשה או פדיון חופש. 

בהסדר הפשרה נקבע כי המשיבה תבצע לכל חבר קבוצה חישוב לגבי ההפרשים להם הוא זכאי כתוצאה מאי הכללת עמלה בגין ביצוע עסקאות מכירה בתשלום דמי חופשה או פדיון חופשה, שיכלול את מלוא העמלה שהיה על המשיבה להביא בחשבון בתשלומים אלו, לרבות הרבעון עם שיעור המשרה הגבוה ביותר ובהתאם לזכאותם לימי חופשה ע"פ דין. הפיצוי יועבר לעובדי המשיבה בתלוש השכר בליווי הודעה מתאימה ולמי שכבר אינם עובדים במשיבה לאחר ביצוע ניכוי מס כדין, באמצעות המחאה לכתובת המעודכנת האחרונה שנמצאת אצל המשיבה וכן יעשה ניסיון לאתרם ככל שהיא לא מעודכנת. פיצויים שלא יועברו לחברי הקבוצה, משום שעלות ביצוע ההסכם לגביהם יקרה מהסכום לו הם זכאים (כ-150 ₪) או שלא ניתן היה לאתרם, יועברו לקופה ייעודית המופעלת לטובת העובדים במסגרת ההסכם הקיבוצי שחל על המשיבה. בנוסף, המשיבה מתחייבת לכלול לעובדיה המקבלים עמלת מכירה אישית בגין ביצוע עסקאות מכירה את מלוא העמלה בתשלום דמי חופשה או פדיון חופשה ע"פ דין, בהתאם לזכאותם לימי חופשה ע"פ דין. 

 

ת"צ (י-ם) 5881-11-16 נטליה סטרחוב נ' בימות 10 בע"מ | תאריך הפרסום: 16.1.19 | לקריאת המודעה

תביעה בשם כל מי שרכש כרטיסים מהמשיבה בעסקת מכר מרחוק לפי ס' 14ג(ו) לחוק הגנת הצרכן בתקופה 2.11.09-2.11.16, ביטל את העסקה לפני האירוע והושב לו סכום נמוך מהסכום ששילם, בגין גביית דמי ביטול עסקה בניגוד לס' 14ג(א)(7), 14ג(ג) ו-14ה(ב) לחוק הגנת הצרכן.

בהסדר הפשרה נקבע שבית המשפט יקבע את גובה הפיצוי לחברי הקבוצה, על סמך נסיבות העניין, בסכום שלא יעלה על 25,000 ₪ ויועבר לקרן לניהול ולחלוקת כספית בהתאם לס' 27א לחוק תובענות ייצוגיות. המשיבה תחל לגבות דמי ביטול עסקה בשיעור של 5% משווי העסקה או 100 ₪, הנמוך מבניהם, כאשר הסכום הכולל לחישוב דמי הביטול יהיה המחיר הכולל של הכרטיס כפי שהלקוח שילם אותו. בנוסף, המשיבה תפעל לתיקון התקנון, המענה הטלפוני (שגם יפנה לתקנון המצוי באתר האינטרנט שלה) והודעות הדוא"ל שישלחו לאחר רכישת הכרטיסים, כך שייכתב בהם שניתן לבטל את הרכישה שבעה ימים לפני האירוע ובגין הביטול ייגבו 5% ממחיר העסקה או 100 ₪ לפי הנמוך מביניהם.

 

ת"צ (חי') 28421-04-18 טל משה נ' בי או די רגבים – חקלאות מתקדמת וביוטכנולוגיה בע"מ  | תאריך הפרסום: 18.1.19 | לקריאת המודעה

הבקשה הוגשה בגין הטענה כי ברשימת הרכיבים של המוצרים מסדרת מוצרי יוגורט עיזים של המשיבה לא סומן שיעור הפרי המצוי בהם, אע"פ שרכיב הפרי מצוין בשם המוצר והמוצרים סומנו כיוגורט עם פירות, הגם ששיעור הפרי המצוי בהם נמוך מ-6%, ושם היצרן המסומן עליהם אינו שמה הרשמי של המשיבה המייצרת אותם, כל אלו בניגוד לתקנים המחייבים לעניין. 

לפי הסדר הפשרה המשיבה ערכה אצל רשם החברות שינוי בשמה, כך שיתאם לשם המסחרי בו היא משתמשת ומסומן על המוצרים. המשיבה ערכה שינוי במתכון של המוצרים, שלפיו שיעור הפרי המצוי בהם עומד על 6.3%. המשיבה מתחייבת לשנות את סימון המוצרים כך שברשימת הרכיבים יסומן שיעור הפרי המצוי בהם. המשיבה מתחייבת לתת הטבות לצרכני המוצרים בהיקף כולל של 18,000 ₪ בחצי שנה שלאחר אישור הסדר הפשרה, באמצעות הנחות במחיריהם של המוצרים עצמם או בהסדרי רכישה של מוצר שני במתנה או במחצית המחיר וכולי, לפי שיקול דעתה. לבסוף, המשיבה תתרום לנזקקים מזון מתוצרתה בשווי כולל של 9,000 ₪, שווי המוצרים יחושב לפי מחירם הממוצע לצרכן, בתוספת מע"מ, בחודש בו יאושר הסכם הפשרה והתרומה תועבר תוך חצי שנה מיום אישור הסדר הפשרה באמצעות האגודה הישראלית לכפרי אס.או.אס.

 

ת"צ (י-ם) 31053-10-17 שמעון גיגי נ' ג.מ. מעיין אלפיים (07) בע"מ | תאריך הפרסום: 21.1.19 | לקריאת המודעה

עניינה של התובענה בגביית תשלום בגין שקיות נשיאה בניגוד להוראות חוק הגנת הצרכן ותוך הטעיית הצרכנים כי הגבייה נעשית מכוח החוק לצמצום השימוש בשקיות נשיאה התשע"ו-2016, כשאין החוק חל על המשיבה.

בהסדר הפשרה נקבע כי המשיבה תחלק לכל לקוחותיה 2,400,000 שקיות נשיאה חינם. לאחר השלמת החלוקה האמורה, המשיבה תיידע את לקוחותיה באמצעות שילוט שיוצב בסניפיה כי ככל שהיא מוכרת שקיות נשיאה, אין הדבר נעשה מכוח הוראות חוק השקיות. 

 

ת"צ (ת"א) 52058-05-14 דליה שגב נ' יינות ביתן בע"מ | תאריך הפרסום: 23.1.19 | לקריאת המודעה

התובענה הוגשה בשם כל מי שרכש בסניפי המשיבה את המוצרים סבון רחצה "קמיל בלו" בתכולה של 1 ליטר שהוטבע עליו הכיתוב "אריזת חיסכון" וסבון רחצה "קמיל בלו" בתכולה של 750 מ"ל שהוטבע עליו הכיתוב "50% בחינם", החל מעת שיווקם ועד למתן פסק דין בתובענה דנן, בהינתן זאת ש"אריזת החיסכון" לא הוזלה כלל ביחס לאריזה הרגילה, ההיפך.

לפי הסדר הפשרה המשיבה הסירה מאריזות המוצרים את הסימונים "אריזת חיסכון". המשיבה תעמיד הטבה לציבור בסך כולל של 250,000 ₪, כאשר מנגנון ההטבה יינתן באופן הבא: 125,000 ₪ תרומה כספית לקרן לתובענות ייצוגיות ו-125,000 ₪ בדמות הטבה בגין רכישת סבוני "קמיל בלו" באופן שצרכני המוצרים הללו יקבלו הנחה של 10%-15% בגין רכישת הסבונים בתכולה של 1 ליטר ו-750 מ"ל. ההנחה כאמור תהא בתוקף למשך 12 חודשים או עד למיצוי מלוא שווי ההנחה (המוקדם בניהם) ותפורסם על גבי שלט ברור שימוקם בסמוך למוצרים אלה. אם לא תמומש, שווי ההפרש ייתרם בדמות מוצרים לעמותת "לתת".

 

ת"צ (מרכז) 56081-06-17  ארז אבני נ' למטייל - המרכז לטיולים בע"מ | תאריך הפרסום: 29.1.19 | לקריאת המודעה

הבקשה הוגשה בגין הטענה, כי המשיבות (שלוש חנויות למכירת ציוד טיולים, סקי, אקסטרים וכד') פוגעות בזכויותיהם של אנשים עם מוגבלות שמיעה לשוויון ולנגישות בשירות, בניגוד להוראות חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח-1988; ולתקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות לשירות), תשע"ג – 2013. זאת, מכיוון שאין בסניפי החנויות מערכת עזר לשמיעה לצורך הנגשת השירות לאנשים עם מוגבלות שמיעה.

בהסדר הפשרה נקבע, כי יינתן פיצוי לטובת הקבוצה בדרך של הנגשה עודפת, מעבר להוראות הדין, בצורה הבא: המשיבות, שכבר התקינו מערכות עזר בכל הסניפים, יגדילו את מספר המערכות ב-90%. בנוסף, יפרסמו באתר הרשת הודעה בדבר הוספת מערכות העזר כאמור, וינחו את העובדים לוודא שהמערכות תקינות ומופעלות באופן רציף מבלי שהלקוח יצטרך לבקש זאת.

 

ת"צ (ת"א) 53798-05-15 מלמד נ' מרכז לוינסקי בע"מ | תאריך הפרסום: 29.1.19 | לקריאת המודעה

הבקשה הוגשה בגין הטענה, כי הנתבעת, אשר מפעילה חניון פרטי ברחוב לוינסקי 39 בתל אביב, גובה דמי חנייה ביתר ובניגוד לחוק, כפי שקבוע בסעיף 70ב1(א) לפקודת התעבורה (נוסח חדש) תשכ"א-1961 (הסעיף נכנס לתוקף בינואר 2009 במסגרת תיקון 89 לפקודה). הנתבעת קובעת חיוב ראשוני בגין שעתיים - במקום שעה אחת, ולאחריו חיוב לפי יחידת זמן של שעה - במקום רבע שעה..

הצדדים ניהלו גישור בהמלצת ביהמ"ש במסגרתו אמד המגשר את הסכום שלהערכתו הנתבעת גבתה ביתר מלקוחותיה וקבע כי מדובר בסכום של כ-342,000 ש"ח. הצדדים הסכימו שהנתבעת תשיב 69% מאותו סכום כפיצוי ללקוחותיה, כלומר 235,000 ש"ח. היות ופרטיהם האישיים של לקוחותיה המזדמנים של הנתבעת אינם ידועים, הפיצוי ישולם לקרן לניהול וחלוקה שהוקמה מכוח סעיף 27א לחוק תובענות ייצוגיות.

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>