נובמבר 2019

ת"צ 36868-03-18 אדלר ואח' נ' רשות מקרקעי ישראל | תאריך הפרסום: 05.11.2019 | לקריאת המודעה

הבקשה הוגשה בגין הטענה, כי המשיבה, רשות מקרקעי ישראל, גבתה שלא כדין ו/או גבתה גביית יתר של דמי היוון מחיילי מילואים פעילים, וזאת במסגרת זכאותם להנחה בהקצאת קרקע. לפי הנטען, המשיבה הפחיתה מע"מ מההנחה המוענקת לחיילי המילואים, בעוד לטענת המבקשים, רכיב המע"מ צריך להיתוסף רק לאחר שקלול ההנחה במלואה.

בהסדר הפשרה נקבע כי המשיבה תחשב מחדש את שיעור הנחת המילואים, כך שהמע"מ יתווסף להנחה ולא יגרע ממנה, ותזכה את חברי הקבוצה על ההפרשים, אם יימצאו. חברי הקבוצה יוגדרו כחיילי המילואים, שבשבע השנים שקדמו להגשת התובענה זכו בהקצאת קרקע למגורים בבניה נמוכה, בדרך של פרסום הרשמה והגרלה או בפטור ממרכז, ואשר ניתנה להם הנחה בסך של 50,000 ₪.

לשם מימוש ההסדר, תפנה המשיבה, בתוך 60 יום ממועד אישור הסדר הפשרה, לחברי הקבוצה במכתב, אליו יצורף טופס למילוי פרטים אישיים ומספר חשבון בנק, וזאת לשם ביצוע ההחזר הכספי. במידה וימצא הפרש כאמור, יבוצע התשלום תוך 90 יום מקבלת הטופס. המשיבה, בהתאם לרישומיה, תפנה פעם נוספת אל זכאים לפיצוי שלא יממשו זכאותם, וזאת לאחר בירור כתובתם העדכנית במשרד הפנים ושליחת מכתב נוסף. לחברי הקבוצה יעמדו שלושה חודשים לממש זכאותם במסגרת ההסדר וזאת ממועד משלוח הפניה ו/או הפניה החוזרת אליהם.

הפניה תיעשה בהתאם לפילוחים מוסכמים, וחברי קבוצה שלא יעלו בפילוחים ולכן לא יקבלו פניה, יהיו רשאים לפנות בעניין אל המשיבה לשם בדיקת זכאותם באופן פרטני.

 

ת"צ 30380-04-19 מרדכי שלו נ' אם.אסן.אן יזום ושיווק נדל"ן בע"מ | תאריך הפרסום: 05.11.2019 | לקריאת המודעה

הבקשה הוגשה בגין הטענה, כי המשיבה לא קיימה את הוראות ס' 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים) שעה ששיגרה דבר פרסומת מבלי שקיבלה הסכמה מפורשת וכתובה של הנמענים. עוד נטען כי המשיבה לא אפשרה לנמנעים לשלוח הודעת סירוב, ולא ציינה את הפרטים שהדין דורש ממנה בתוכן ההודעות (שמה, כתובתה, פרטי יצירת קשר והאפשרות לסרב לקבל הודעות נוספות).

בהסדר הפשרה נקבע, כי המשיבה תיתן לחברי הקבוצה הנחה חד-פעמית בסך של 100 ₪ ברכישה בחנות לריהוט משרדי בראש העין, כל עוד הרכישה תתבצע בתקופה של כ-180 יום לאחר אישור הסדר הפשרה. על חברי הקבוצה לפנות למשיבה בכדי לבדוק את זכאותם, כיוון שלטענת הצדדים, המשיבה לא יכולה לאתר את חברי הקבוצה מראש. כמו כן. הסדר הפשרה כולל הסדרה עתידית של משלוח דברי פרסומת על ידי המשיבה- וידוא טכנולוגי על פיו הודעות שיווקיות יימסרו על ידה רק ללקוחות שנתנו את הסכמתם. המשיבה תדאג כי כל ההודעות השיווקיות שנשלחות ממנה מעתה יכללו את הפרטיות המנויים בסעיף 30א(ה) לחוק התקשורת.

 

 ת"צ 18831-10-17 דליות נ' מגדל חברה לביטוח בע"מ | תאריך הפרסום: 06.11.2019 | לקריאת המודעה

הבקשה הוגשה בגין הטענה, כי המשיבה, מגדל חברה לביטוח בע"מ, שיווקה כתבי שירות ("ריידרים"), שהינם שירותים נלווים לפוליסת הביטוח ומסופקים למבוטח על ידי ספקי שירות חיצוניים למבטחת, באופן המנוגד לחוזר הממונה על שוק ההון, ביטוח וחסכון במשרד האוצר. המשיבה, לפי הטענות, לא הציגה את מחירי כתבי השירות בנפרד ממחיר פוליסות הביטוח אותן היא משווקת, ולמעשה התנתה רכישת פוליסות ביטוח ברכישת כתבי שירות וזאת, כאמור, בניגוד לחוזר הממונה בעניין.

בהסדר הפשרה נקבע, כי המשיבה תפצה את חברי הקבוצה בהמחאה על סך 30 ש"ח שתשלח לכתובתם, כפי שמופיעה במערכות המשיבה. ככל שיוותרו חברי קבוצה שלא עלה בידי המשיבה לאתרם או שלא יפרעו בפועל את ההמחאות, תתרום המשיבה את סך הפיצוי הלא ממומש לקרן לתובענות ייצוגיות. חברי הקבוצה הזכאים לפיצוי יהיו לקוחות המשיבה אשר רכשו ממנה פוליסת ביטוח מסוג "מגדל על" (צד ג' או מקיף), הכוללת באופן מובנה כתבי שירות, בין ה-30.06.2016 עד ל-30.09.2017, אשר לא עשו שימוש בכתבי השירות במהלך תקופת הפוליסה; ולמעט לקוחות המשיבה שרכשו במהלך השנה העוקבת פוליסה וביקשו לרכוש מיוזמתם, לכל הפחות, כתב שירות של שירותי דרך וגרירה.

באשר לעתיד, המשיבה מתחייבת לשווק פוליסות ביטוח וכתבי שירות לחוד, תוך הצגת מחירי כתבי השירות בנפרד ממחיר הפוליסה. כמו כן, המשיבה לא תתנה מתן הנחה על פוליסת ביטוח רכב ברכישת כתבי שירות.

ת"צ 51286-07-17 יובל בוים נ' סנו-מפעלי ברונוס בע"מ ואח' | תאריך הפרסום: 07.11.2019 | לקריאת המודעה

הבקשה הוגשה בגין הטענה, כי המשיבות (סנו-מפעלי ברונוס בע"מ ושופרסל בע"מ) מכרו באופן שיטתי יריעות ניילון נצמד באורך קצר יותר מהאורך עליו הצהירו על גבי אריזת המוצר. בכך, המשיבות הטעו את לקוחותיהן, הפרו חובה חקוקה ופעלו בניגוד להוראות חוק הגנת הצרכן.

בהסדר הפשרה נקבע, כי משיבה 1 תעביר פיצוי לציבור בשווי של 988,000 ₪ על פני תקופה של 36 חודשים, בדרך של הוספת מספר מטרים של ניילון נצמד למוצרים מושאי הבקשה. המשיבה לא תציין על גבי אריזות המוצרים הספציפיים המכילים את התוספת את דבר קיומה. המשיבה תעביר לב"כ המבקשים דיווח אחת לחצי שנה בכתב המאושר בתצהיר סמנכ"ל הכספים של המשיבה לגבי תוספת הניילון ושוויה, וכן תשלח באופן מדגמי את מוצריה לבדיקת מכון התקנים הישראלים אחת לשנה. שכ"ט של ב"כ המבקשים יועבר אליו בהדרגה, בהתאם להתקדמותו של תהליך הפיצוי.

 

ת"צ 14138-02-18 סעיד ג'אברין נ' קבוצת כרמלטון בע"מ | תאריך הפרסום: 13.11.2019 | לקריאת המודעה

כתב התביעה המתוקן הוגש בטענה שהנתבעת מחייבת תשלום של סכומי "פיצוי והחזר הוצאות" שחורגים מהסכומים שפורסמו בתקנות כבישי אגרה (מנהרות הכרמל) (פיצוי והחזר הוצאות), תשע"א-2010. החריגה הנטענת נובעת מעיגול הסכומים לשקל הקרוב, במקום לאגורה הקרובה.

בהסדר הפשרה נקבע, כי סכומי "פיצוי והחזר הוצאות" שהוצאו בגינם דרישות תשלום שטרם נגבו על ידי הנתבעת, והחזר ההוצאות בהם עולה על הסכומים שהיו נדרשים אילו החישוב היה נעשה בדרך של עיגול הסכומים לאגורה הקרובה, יתוקנו ע"י המשיבה באופן שהסכום העודף יופחת מהם. חיובים כאמור שהחלו בגינם הליכי גביה וטרם נגבו, יתוקנו גם כן. הנתבעת לא תתקן חשבונות מקום בו סכומי "פיצוי והחזר הוצאות" היו נמוכים מאלו שהיו מחושבים אילו החישוב היה נעשה בדרך של עיגול הסכומים לאגורה הקרובה. חברי הקבוצה הנכללים בהסדר הם אלו שחויבו ביתר עד מועד הגשת בקשת האישור.

 

ת"צ 42918-12-14 אברהם ואח' נ' חברת קו צינור אילת אשקלון בע"מ ואח',
ו-ת"צ 49319-12-14 לוי פירסק ואח' חברת קו צינור אילת אשקלון בע"מ ואח' | תאריך הפרסום: 14.11.2019 | לקריאת המודעה

שתי בקשות האישור הוגשו בעקבות דליפה של כ-5 מיליון ליטרים של נפט גולמי מקו הצינור שבבעלות משיבה 1 לעבר שמורת הטבע ערבת עברונה. להלן בקשות האישור מושאות ההסדר:

בקשת אברהם: הבקשה הוגשה בגין הטענה שהמשיבה התרשלה במהלך עבודותיה להעתקת צינור הנפט ולא נקטה באמצעים הנדרשים למנוע, להקטין ולטפל בנזק שנגרם. כמו כן נטען שהמשיבה הפרה במעשיה חובות החקוקות בחוק אוויר נקי, חוק חומרים מסוכנים וחוק מניעת מפגעים. המבקשים דרשו פיצוי נזיקי עבור תושבי באר אורה ובעלי המקרקעין ביישוב, וכן דרשו להשיב את מצב השמורה לקדמותו עובר למפגע הסביבתי.

בקשת פירסק: הבקשה הוגשה בגין הטענה כי המשיבה הפרה חובות חקוקות בחוק למניעת מפגעים, חוק למניעת מפגעים סביבתיים, חוק גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה וחוק אוויר נקי. כמו כן נטען שמעשיה של המשיבה עולים כדי רשלנות ומטרד ליחיד ולציבור לפי פקודת הנזיקין. המבקשים דרשו פיצויים בגין הנזקים האקולוגיים שנגרמו לשמורה, לבע"ח, ולצומח בה, וכן פיצוי לציבור המטיילים והחוקרים אשר השתמשו באזור האירוע. כמו כן, המבקשים דרשו לפצות את תושבי האזור. הבקשה אוחדה בהמשך עם בקשת אישור אחרת (ת"צ 46483-12-14 – להלן "בקשת חדידה").

הצדדים בחרו לאחד את כלל ההליכים לתהליך גישור משותף, אשר תוצאתו הסכם הפשרה. על פי ההסכם חברי הקבוצה הם כלל תושבי ואזרחי מדינת ישראל, ובכלל זה תושבי האזור. בהסדר נקבע כי מעבר לפעולות נרחבות אותן המשיבה מבצעת בכדי לשקם את אזור השמורה, המשיבה תעביר סכום בסך של 53,752,000 ₪ כמפורט להלן:

סך של כ-20,000,000 ₪ ישולם לרשות הטבע והגנים לצורך שיקום השמורה.
סך של כ-33,752,000 ₪ יועבר כפיצוי על הנזק האקולוגי שנגרם לכלל הציבור, בהתאם לחלוקה הבאה:

סך של כ-14,907,395 ₪ יועבר לקרן לניהול וחלוקת כספים למטרות סביבתיות וחינוכיות שונות (בעדיפות לסביבת האירוע).
סך של כ-6,830,000 ₪ יועבר למועצת חבל אילות ויוקצה לפרויקטים סביבתיים וקהילתיים לרווחת תושבי באר אורה ומועצת חבל אילות.
סך של כ-9,700,000 ₪ יוקצה ע"י קו אירופה אילת בע"מ מתוך תקציב פעילותה למימון של פעולות ניטור על פעילויות הקידוח שהיא מבצעת בסמוך לבאר אורה ובשטח השמורה. סכום זה לא יכלול את הפעולות שהמשיבה התחייבה לבצע על פי תכנית המניעה לדליפות בקו שהגישה לאחר ועקבות האירוע.
סך של כ-1,500,000 ₪ יועבר באופן ישיר לתושבי באר אורה כפיצוי על הנזקים הלא-ממוניים, עוגמת נפש וירידת הערך הנטענים. הפיצוי יועבר לכל בית מגורים בבאר אורה נכון למועד האירוע. ימונה ממונה לשם הליך החלוקה, ששכרו והוצאותיו ינוכו עד לסך של 25,000 ₪ מתשלום ההוצאות אותן משלמת המשיבה לב"כ המבקשים. היתרה תנוכה מסכום הפיצוי לתושבים.
תשלום הוצאות למדינה (414,605 ₪), לרשות הטבע והגנים (100,000 ₪) ולארגון אדם טבע ודין על פעילותו כידיד בית המשפט (300,000 ₪).

 

ת"צ 51638-06-17 אושורוב נ' פמה אשראי לרכב בע"מ ואח' | תאריך הפרסום: 17.11.2019 | לקריאת המודעה

הבקשה הוגשה בגין הטענה, כי המשיבות, אשכול חברות העוסקות במתן הלוואות ושירותי מימון למטרות שונות, נהגו בשתי פרקטיקות המנוגדות לחוק הגנת הצרכן ולחוק החוזים האחידים. הראשונה, קביעת מנגנון הצמדה חד כיוונית כך שכאשר מדד המחירים לצרכן עולה ביחס למדד הבסיסי של ההלוואה, מוגדל בהתאם החיוב החודשי של הלקוח. אולם כאשר מדד המחירים לצרכן יורד, החיוב החודשי של הלקוח נותר כפי שהוא, דבר המהווה תנאי מקפח בחוזה אחיד. השנייה, צירוף אוטומטי למועדון לקוחות המחייב דמי חברות חודשיים, זאת בדרך של הכנסת סעיף דרקוני לחוזה ההלוואה וללא פירוט או הסכמה מפורשת של הצרכנים, כאשר על מנת לצאת מהמועדון ולבטל את דמי החברות יש להודיע למשיבות, וזאת בניגוד להוראות חוק החוזים האחידים ולחוק הגנת הצרכן.

בהסדר הפשרה נקבע, כי לצורך הפשרה נקבעו שתי תתי קבוצות: הראשונה, לווים אשר נטלו הלוואות צמודות מדד החל מיום 23.6.2010 ועד שבועיים לאחר המועד הקובע והסכם ההלוואה שלהם כלל את מנגנון ההצמדה החד כיוונית כאמור; השנייה, לווים אשר נטלו הלוואה החל מיום 23.6.2010 ועד למועד הקובע וחויבו בתשלום חודשי קבוע בגין החברות במועדון הלקוחות של המשיבות. שנית, המשיבות הצהירו כי החל מחודש יולי 2017 הן תחדלנה מלקיים את מנגנון ההצמדה החד כיוונית כאמור. בנוסף, לעניין הקבוצה הראשונה, הוסכם כי המשיבות תשלמנה סך של 60% (סך של 204,668 ₪) מתוך סך הפרשי ההצמדה בגין ירידת המדד לידי הקרן לניהול ולחלוקת כספים שנפסקו כסעד (להלן: "הקרן"). לעניין הקבוצה השנייה, הוסכם כי המשיבות ישיבו סכום השווה ל- 25% (מוערך בסך של 5,278,464 ₪) מהסכומים ששולמו כדמי חברי מועדון. ללווים פעילים יושב הסכום במישרין ובאותו אמצעי תשלום בו משלם הלווה את ההלוואה, ו/או בדרך של הפחתת התשלום החודשי על ההלוואה, וכל זאת תוך 30 יום מהמועד הקובע. ללווים שאינם פעילים וסכום הפיצוי המגיע להם שווה או גדול מ-75 ₪ תישלח המחאה לפי הכתובת הרשומה במאגרי המידע של המשיבות, או לכתובת הרשומה במרשם האוכלוסין, וכל זאת תוך 60 יום מהמועד הקובע. סכומים הנמוכים מ-75 ₪, סכומים שמקורם בהמחאות כאמור ולא נפרעו תוך 180 יום מיום המשלוח, וכל סכום שמסיבות שונות לא שולם לפי סעיף 14.2 להסדר הפשרה – ישולמו על ידי המשיבות לקרן, וכל זאת תוך 300 יום מהמועד הקובע. אל לווים שביחס אליהם נרשם חוב אבוד ו/או לווים שבגינם התהוו חובות שהגיע מועד פירעונם ונכון למועד הקובע טרם שולמו, יועברו סכומי הפיצוי (לרבות הפיצוי לקבוצה הראשונה האמור להיות משולם לקרן) בדרך של קיזוז מהחוב ולא בדרכים המפורטות לעיל. כמו כן, תוך 14 יום מיום הגשת הסדר הפשרה יישלחו המשיבות מסרון לחברי הקבוצה שבו יידעו אותם על חברותם במועדון הלקוחות של המשיבות, על דמי החברות בו, על ההטבות שהחברות בו מעניקה ועל האפשרות לביטולה. ללווים שאין למשיבה את מספר הטלפון שלהם תישלח ההודעה כאמור בדואר. ביחס להסכמים עתידיים, המשיבות ינסחו את הסכמי ההלוואה כך שיכללו רובריקת "אני מאשר/לא מאשר" אשר תדרוש בחירה אקטיבית של הלווים ביחס לרצונם להצטרף למועדון הלקוחות של המשיבות.

 

ת"צ 32754-11-18 תיסר נ' סונול ישראל בע"מ | תאריך הפרסום: 19.11.2019 | לקריאת המודעה

הבקשה הוגשה בגין הטענה, כי המשיבה הפרה את חובותיה כלפי אנשים עם מוגבלויות בכך שלא פרסמה באתר האינטרנט שלה את התאמות הנגישות שבוצעו או שלא בוצעו בתחנות הדלק ובסניפי חנויות הנוחות שאותן היא מפעילה, וזאת בניגוד לחיובה כדין לעשות כך לפי הוראות חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות, תשנ"ח-1998, ותקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות (התאמות נגישות לשירות), תשע"ג-2013.

בהסדר הפשרה נקבע, כי המשיבה מתחייבת לבדוק ולעדכן, במידת הצורך וללא הגבלת זמן, את רשימת ההתאמות שפורסמה באתר האינטרנט שלה ביחס לתחנות הדלק המופעלות על ידה ו/או על ידי ספרינט מוטורס בע"מ (להלן: "ספרינט"). בנוסף, תעניק המשיבה הטבה (אשר שוויה מוערך בכ-100,000 ₪) לאוכלוסיית בעלי המוגבלויות והנכים- כל בעל מוגבלות המחזיק בתו נכה, אשר יתדלק את רכבו באחת מתחנות הדלק המופעלות על ידי ספרינט שבה קיימת חנות נוחות סו-גוד, או אשר רכש באחת מחנויות הנוחות סו-גוד, יקבל משקה קפה חם בכוס חד פעמית מתנה. מסגרת ההטבה היא עד חלוקת 10,000 כוסות כאמור, או עד תום 120 יום מהמועד שבו החלטת בית המשפט לאשר את הסכם הפשרה המתוקן הפכה לחלוטה, לפי המוקדם. ביצוע התדלוק ו/או הרכישה לא יותנו בסכום מינימלי לצורך קבלת ההטבה. ההסדר כולל המלצה לגמול ושכר טרחה למבקש ולבא כוחו, כך שהגמול יעמוד על 10,000 ₪, ושכר הטרחה יעמוד על 40,000 ₪.

 

ת"צ 15615-08-18 רון נ' סלקום ישראל בע"מ | תאריך הפרסום: 21.11.2019 | לקריאת המודעה

הבקשה הוגשה בגין הטענה, כי המשיבה, חברת תקשורת, הפרה את רישיונה בכך שהפרה את ההסכמות אשר כרתה עם לקוחותיה כך שגבתה סכומים החורגים מהמוסכם והמוצג. תוכנית הטריפל אותה הציעה המשיבה מוצגת ככזו הכוללת תעריף חודשי קבוע של 149 ₪ למשך 12 מחזורי התשלום הראשונים, ולאחר מכן יעלה התשלום החודשי הקבוע ל-169 ₪, כאשר בפועל המשיבה גבתה בחיוב מופרז המנוגד להסכם התקשורת את התשלום הגבוה יותר החל ממחזור התשלום ה-12 עצמו, ולא מהמחזור ה-13 כפי שהתחייבה והציגה. 

בהסדר הפשרה נקבע, כי המשיבה מודה כי בשל תקלה, החל מיום 13.5.2015 (המועד בו החל שיווקה של תוכנית הטריפל) ועד ליום 13.11.2018 (המועד בו תוקנה התקלה לעיל) היו מקרים בהם נגבה הסכום הגבוה כבר במחזור התשלום ה-12. המשיבה אישרה כי תיקנה את התקלה האמורה ותקפיד על גביה נכונה ולפי ההסכם בעתיד. בנוסף, המשיבה מתחייבת להשיב לחברי הקבוצה (כל מי שהיה מנוי בתוכנית הטריפל בין התאריכים האמורים ושילם את התשלום הגבוה כבר במחזור התשלום ה-12) השבה מלאה של הפער בין התשלום המופרז שנגבה במחזור התשלום ה-12 ביחס לתשלום המוסכם בתנאי ההתקשרות ( סך של 20 ₪), בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כדין ממועד הגביה. לגבי חברי קבוצה שעדיין מנויים פעילים במשיבה, יושב הסכום כאמור אוטומטית בדרך של זיכוי החשבון החודשי אצל המשיבה, זאת במסגרת החשבונית לחודש שיחול 60 יום לאחר שפסק הדין שיאשר את הסדר הפשרה יהפוך לחלוט, ובצירוף הודעה כי ההשבה נעשתה בהתאם להסדר הפשרה בתיק זה. לגבי חברי קבוצה שחייבים בחוב למשיבה, סכום ההשבה יקוזז מהחוב שלהם למשיבה, ובמידה ולאחר הקיזוז תיוותר יתרת זכות ללקוח פעיל היא תועבר במלואה ותנוכה מהחשבונית הבאה של הלקוח. לגבי חברי קבוצה שכבר אינם מנויים פעילים במשיבה, יועבר הסכום המצטבר המגיע להם לקרן לניהול וחלוקת כספים שנפסקו כסעד, זאת תוך 30 יום לאחר השלמת ביצוע ההשבה ללקוחות פעילים כאמור. מבדיקת המשיבה, בתקופת התקלה כאמור נגבה התשלום החורג מכ-15,315 לקוחות, כך שסכום ההשבה לפני הפרשי הצמדה וריבית כדין ממועד הגביה עומד על כ-336,896 ₪, והינו צפוי לעבור את סך ה-350,000 ₪ לאחר תוספת הריבית וההצמדה כאמור. ההסדר כולל המלצה לגמול ושכר טרחה למבקש ולבאי כוחו, כך שהגמול יעמוד על 20,000 ₪, ושכר הטרחה יעמוד על 90,000 ₪.

 

ה"פ 8268-05-19 קורן ואח' נ' משפחה חדשה| תאריך הפרסום: 21.11.2019 | לקריאת המודעה

בתאריך 4.10.2018 פנו המבקשים בפנייה מוקדמת למשיבה בטרם הגשת בקשה לאישור תובענה ייצוגית בטענה להטעיה בקשר למעמדה המשפטי של "תעודת הזוגיות" המונפקת על ידי המשיבה, וזאת ביחס לחברי הקבוצה שיוגדרו ככל האנשים אשר רכשו מהמשיבה תעודה כאמור בשבע השנים אשר קדמו להגשת התובענה.

בהסדר הפשרה נקבע, כי המשיבה תציין מפורשות במקום בולט בדף הבית של אתר האינטרנט שלה כי מעמדה המשפטי של תעודת הזוגיות אותה היא מנפיקה הוא כשל תצהיר המקנה לבני הזוג זכויות דומות לזכויות המוקנות לידועים בציבור, ותימנע משילוב מצגים מהם ניתן להבין כי תעודת הזוגיות שקולה או זהה לנישואין. כמו כן, חברי הקבוצה יהיו זכאים לשירות מטעם המשיבה בדמות עריכת שירות "ייפוי כוח מתמשך", כאשר שווי הטבה זו מוערך בכ-5,000 ₪ לכל אחד מחברי הקבוצה. ההסדר כולל המלצה לגמול ושכר טרחה למבקשים ולבא כוחם, כך שהגמול יעמוד על 5,000 ₪ לכל מבקש (ובסה"כ 20,000 ₪), ושכר הטרחה יעמוד על 182,906 ₪ וישולם לשיעורין.

 

ת"צ 36179-06-19 גביש נ' גולן טלקום בע"מ | תאריך הפרסום: 24.11.2019 | לקריאת המודעה

הבקשה הוגשה בגין הטענה, כי המשיבה, חברת סלולר, מפרסמת באתר האינטרנט שלה מצג שווא ומטעה כאילו ללקוחות מתניידים קיימת הטבה בדרך שניתנת להם חבילת חו"ל לה הם זכאים במשך שנה ממועד ההתניידות למשיבה לאחת מהחבילות המפורטות באתר האינטרנט שלה כאמור. בפועל נמסר למבקש, שנייד שני מספרי טלפון בתאריך 10.5.2019 בעקבות הפרסום האמור באתר האינטרנט, כי ההטבה פגת תוקף מזה מספר חודשים. המשיבה סירבה לתת לו את ההטבה האמורה, ונטען כי ההטבה ממשיכה להופיע באתר האינטרנט של המשיבה, מה שעולה לכדי הטעיה לפי משמעותה בחוק הגנת הצרכן.  

בהסדר הפשרה נקבע, כי המשיבה תוסיף הבהרה באתר האינטרנט שלה לפיה המידע אודות הטבת חבילת החו"ל למתניידים חדשים כאמור מתייחס רק למועד בו קיים בפועל מבצע של הטבת חו"ל למתניידים חדשים. כמו כן, המשיבה תעניק את הטבת החו"ל האמורה בחינם ל-7,000 מתניידים חדשים שיצטרפו לאחר אישור הסדר הפשרה, כאשר הזכאים יקבלו על כך הודעה. 

 

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>