ספטמבר 2018

ת"צ 7972-04-17 ישראל הירשברג נ' כרטיסי אשראי לישראל בע"מ | תאריך הפרסום: 6.9.18 | לקריאת המודעה

הבקשה הוגשה בגין הטענה, כי תנאיו של כרטיס "Visa נטען" המונפק על ידי חברת כאל ומשווק בדואר ישראל, אינם עומדים עם תנאי הדין לרבות חוק הגנת הצרכן התשמ"א-1981. הטענה מבוססת על כך שהכרטיס עונה להגדרה של תו קניה ותקופת מימושו מהווה תניה מקפחת בחוזה אחיד ואינה עונה לדרישות החוק. הדבר בא לידי ביטוי בין היתר בעניין מימוש סכום היתרה הבלתי מנוצלת בכרטיס עם מועד פקיעת תוקפו.

חברי הקבוצה הוגדרו כמי שרכש או מחזיק את הכרטיס אשר הונפק החל מיום 04.04.2010 ואשר נותרה בו יתרה בלתי מנוצלת במועד אישור הסכם הפשרה. הסדר הפשרה קובע כי המשיבה כאל תשיב לחברי הקבוצה את מלוא הסכום אשר הוטען בכרטיס שתוקפו פג ולא נוצל או ניתן החזר בגינו. ההשבה תינתן לחברי קבוצה אשר מחזיקים בכרטיס אשר חלפו שנתיים וחצי ממועד הנפקתו ולרבות כרטיס אשר חלפו לכל הפחות שישה חודשים ממועד פקיעת תוקפו. סכום ההחזר יינתן לפי סכום היתרה בכרטיס במועד פקיעת התוקף על ידי פנייה בכתב לחברת כאל בצירוף הכרטיס הפיזי. באשר למקרים בהם הכרטיס נבלע, נדרש מבעל הכרטיס לצרף לפניה את מספר הכרטיס, הקוד הסודי, מועד ומקום בליעתו וכן הצהרה. ככל שיתקבלו פניות מרובות להשבה בעבור אותו כרטיס יונהג כלל של "כל הקודם זוכה". ההחזר ישלח בשיק באמצעות דואר רגיל עד 60 ימים ממועד הפנייה וניתן לפדיון לתקופה של 60 ימים ממועד הנפקתו בלבד. שיקים שלא ייפדו לא יחושבו בסכום ההחזר בפועל. במידה שסכום ההחזר, בצירוף שכ"ט גמול ומע"מ, לא יגיע בפועל לסכום כולל של 3,035,00 ש"ח, ההפרש יעבור לתרומה באמצעות הקרן למטרת סיוע לעסקים קטנים. בנוסף לכך נקבעה הסדרה עתידית לפיה תינתן אפשרות לפדות יתרה בלתי מנוצלת בכרטיסים שיירכשו לאחר אישור ההסכם או שטרם פג תוקפם עד 7 שנים ממועד הרכישה. לפי העולה מההסדר שכ"ט יעמוד על 385,000 ש"ח והגמול יעמוד על 165,000 ש"ח בצירוף מע"מ.

 

ת"צ 10190-01-17 חלוואני נ' עזריאלי אי קומרס בע"מ | תאריך הפרסום: 13.9.18 | לקריאת המודעה

התובענה עוסקת בטענת המבקשים לפיה המחירים ליחידת מידה של חלק מהמוצרים, כפי שהופיעו באתר, buy2.co.il, לא הוצגו בהתאם להוראות תקנות חוק הגנת הצרכן, התשס"ח-2008.

לפי הסדר הפשרה, המשיבה תתקן את הכשלים המתחייבים באתר ותסמן את המוצאים על פי דין. כמו כן, המשיבה תעניק הטבה לציבור בשווי 240,000 ש"ח, באחת מהדרכים הבאות (או בשילוב של השתיים): (א) חלוקת שוברי זיכוי לרוכשים באתר בסכום של 30-50 שקלים למימוש בתוך 45 ימים; (ב) הטבה של כ-15 אחוז הנחה ברכישת מוצרים מובילים בתחום הפארם. צויין כי הטבות שאינם במסגרת זו לא ינוכו מהפיצוי כאמור. המבקש יתוגמל בכ-10,000 שקלים והחזר הוצאות גישור ושכר טרחה של כ-77,000 ש"ח יועבר לעורך הדין. 

 

ת"צ 30071-07-13 הררי שושנה חיה נ' טלקאר חברה בע"מ | תאריך הפרסום: 16.9.18 | לקריאת המודעה

הבקשה הוגשה בגין הטענה כי קיים פער ניכר בין נתוני צריכת הדלק בפועל בנסיעה בכביש של מכונית "פיקנטו" (ידנית) מתוצרת קיה, לבין אלו שהוצגו בנתוני אוויר נקי, פרסום שמתחייב על פי תקנות אוויר נקי, התשס"ט 2009. נתונים אלו הובילו להצגה מוטעית של הרכב כחסכוני, ומשכך מהווה הטעיה. 

לפי הסדר הפשרה, המשיבה תודיע בפרסומיה כי נתוני צריכת הדלק הם על פי בדיקות מעבדה, ולא על פי נסיעה על הכביש. הסדר הפשרה מורחב עבור מי שהינו צרכן ו/או נהנה מהרכב בהתאם למועדים הרלוונטיים (ה-3.10.2009 ועד המועד הקובע) ויזכה לאחת מהחלופות הבאות: (1) הנחה של 20 אחוז ממחירם של החלפים המקוריים שיותקנו ברכב מטעם מוסך מורשה במסגרת טיפול שגרתי במסגרת של 24 חודשים מהמועד הקובע; (2) הנחה של כ-25 אחוזים ממחירו של טיפול תקופתי אחד, במסגרת הזמן האמורה. זאת ועוד, המשיבה תתרום לעמותת "בית גלגלים" רכב "קיה קרניבל" מודל 2018 ולעמותת "אלין בית נועם" רכב זהה אשר מאובזרים להסעת נכים.

 

ת"צ 23022-11-14 פריבילגיה (פס) בע"מ נ' ש. שלמה (ניהול ציים) בע"מ | תאריך הפרסום: 17.9.18 | לקריאת המודעה

הבקשה הוגשה בגין הטענה כי הנתבעת גובה מלקוחותיה סכומים רבים ביתר, במסגרת חיוב "דמי השבה לקדמות" אשר בו מחויבים הלקוחות בתום תקופת ההשכרה, ובכפוף לכך שברכב המוחזר אותרו על ידי הנתבעת נזקים שאינם בגדר בלאי סביר. 

בהסדר הפשרה נקבע, כי כלל לקוחות החברות יקבלו הודעה בדבר הזכות העומדת להם למשך שנה, לעבור ממסלול חיוב השבה לקדמות למסלול המוגבל לתשלום השתתפות עצמית בסך 1,000 ₪ במסגרת התקשרותם הנוכחית עם החברות. כמו כן, הצדדים הסכימו כי בהסכמי החכירה העתידיים של החברות עם לקוחותיהן, יבוצעו תיקוני ניסוח בפרק העוסק בהחזרת הרכב לידי החברות, שידגישו כי לקוח אשר ברכבו יתגלו בתום תקופת השכירות נזקים שאינם בגדר בלאי סביר יחויב בפועל במלוא סכום הנזק שיפורט בחוות הדעת השמאית. בנוסף לכך, סכום הנזק שנגרם ללקוחות החברות בעבר שהוערך בכ-35,563 ש"ח ייתרם על ידי הצדדים לקרן לניהול ולחלוקת כספים.

 

ת"צ 19441-06-17 מעין איטח ואח' נ' קפה קפה ואח' | תאריך הפרסום: 17.9.18 | לקריאת המודעה

הבקשה הוגשה בגין הטענה כי המשיבות הפרו את חוק בניינים ציבוריים (מיתקני שתייה למים צוננים), תשמ"ז-1986, בכך שנמנעו מלהגיש קנקן מי שתייה צוננים ללא תשלום באופן שגרם לחברי הקבוצה נזקים ו/או הפסדים.

בהסדר הפשרה נקבע, כי המשיבות יתקינו במסעדות שהן מנהלות, בתוך 45 ימים מאישור ההסכם, מתקן שתייה למים צוננים בנוסף לכוסות חד פעמיות בצמוד למתקן.

 

ת"צ 8726-09-15 תלרז נ' בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ | תאריך הפרסום: 20.9.18 | לקריאת המודעה

הבקשה הוגשה בגין הטענה כי המשיבה גבתה תשלום בגין שירות מודיעין 144 גם במקרים בהם ניתן מספר מנותק זמנית של מנוי חברת בזק וגם כאשר ניתן מספר מנותק באמצעות חיפוש שבוצע שלא באמצעות מאגר המידע של חברת בזק ("חיפוש מורחב"). 

לפי הסדר הפשרה, בעקבות ההליך המשיבה חדלה מביצוע "חיפוש מורחב", ובמסגרת ההסדר חדלה ממסירת מספרים מנותקים זמנית. עוד נקבע בהסדר, כי לאחר שיחושב סכום ההשבה הזכאים לו חברי הקבוצה בגין המספרים המנותקים זמנית ובגין החיפוש המורחב תבוצע השבה של 70% ו-50% מהסכומים שיקבעו בהתאמה. ההשבה תבוצע בדרך של אי תשלום בגין פניות לקוחות למודיעין 144 בהלימה לסכום הפשרה. 

 

ת"צ 38264-05-16 נתי פולינגר משרד עו"ד נ' בנק דיסקונט לישראל בע"מ | תאריך הפרסום: 21.9.18 | לקריאת המודעה

הבקשה הוגשה בגין הטענה, כי לקוחות הבנק אשר ביקשו לסגור את חשבונם בבנק, חויבו אגב סגירת החשבון בעמלות בסכום העולה על המותר על פי כל דין. 

בהסדר הפשרה נקבע, כי לאור הקושי הממשי והעלויות הכרוכות באיתור חברי הקבוצה, הבנק יתרום את סכום הגביה העודפת, המשקף את סך כל הנזק שנגרם לקבוצה, לקרן לניהול ולחלוקת כספים שהוקמה מכוח חוק תובענות ייצוגיות. בנוסף, הבנק התחייב לבצע ריענון של הנהלים הקשורים לכללי העמלות ותעריפון הבנק בקרב כלל הגורמים הרלוונטיים, וכן לקיים בדיקות שוטפות לאיתור תקלות במערכותיו, במטרה למנוע גביית עמלות ביתר מלקוחות הבנק בעת סגירת חשבונות.

 

ת"צ 67534-09-16 ענבל הורנר נ' עמותת עזר מציון | תאריך הפרסום: 21.9.18 | לקריאת המודעה

הבקשה הוגשה בגין הטענה, כי המשיבה קיפחה את זכויות עובדיה בכך שביצעה ניכוי שלא כדין מרכיב "העשרה" בשכרם, בניגוד להוראות חוק הגנת השכר. עילתה של התובענה השתנתה, מאחר שהמשיבה הפסיקה לבצע את הניכוי ופעלה להשבת כספי הניכוי בעקבות הגשת הבקשה. לכן, הסעד המבוקש כעת הוא השבת כספים לחברי הקבוצה אשר השיבו להם את הסכומים שנוכו משכרם באמצעות תלושי שי. 

לפי הסדר הפשרה, בית הדין יקבע את שיעור התשלום שיועבר לכל עובד שקיבל תלוש שי כך שהעובד לא יידרש להחזיר את התלוש. ככל שיימצא כי על המשיבה להשיב לחברי הקבוצה סכומים נוספים על אלו ששולמו להם באמצעות תלוש, יושבו הסכומים לעובדים קיימים באמצעות תלוש השכר ולעובדים אשר אינם מועסקים בעמותה באמצעות המחאה שתשלח בדואר רשום.

 

ת"צ 10591-05-15 גלסברג נ' פסגות בית השקעות בע"מ | תאריך הפרסום: 21.9.18 | לקריאת המודעה

הבקשה הוגשה בגין הטענה, כי המשיבה הפרה את הוראות חוק התקשורת בכך ששלחה הודעות פרסומיות לנמענים אשר לא נתנו הסכמתם לקבלת דברי פרסומת ממנה. 

בהסדר הפשרה נקבע, כי כל אחד מחברי הקבוצה יקבל שובר הטבה דיגיטלי שיוכל לממשו לקבלת אחת מההטבות הבאות: ספר במתנה מחברת צומת ספרים מתוך רשימת ספרים המתעדכנת מעת לעת; גלידה זוגית ברשת ד"ר לק; קפה זוגי במגוון רשתות קפה; קפה ומאפה במגוון רשתות קפה. חבר קבוצה שקיבל הודעה נוספת בהפרש של פחות מ-30 דק' מההודעה הראשונה יקבל שובר נוסף למימוש.

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>