מאי 2018

ת"צ 52869-05-17 זילברג ואח' נ' איביי מרקטפלייס ישראל בע"מ | תאריך הפרסום: 2.5.18 | לקריאת המודעה באתר "ייצוגית למען הציבור"

הבקשה הוגשה בגין הטענה כי חברת איביי מרקטפלייס ישראל בע"מ, שלחה הודעות דוא"ל בעלות תכנים שיווקיים לקונים ישראלים באתר ebay.com שכתובתם בישראל, וזאת בניגוד להוראות חוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ"ב-1982 ("חוק הספאם").

בהסדר הפשרה נקבע, כי המשיבה תתחייב שכל נמען שיבקש להיות מוסר מרשימת התפוצה באמצעות הקישור שמופיע בתחתית הודעות הדוא"ל נשוא בקשת האישור (המהווה את מנגנון ההסרה) יוסר מרשימת התפוצה. בנוסף, התחייבה המשיבה לכלול את המילה "פרסומת" בכל הודעות הדוא"ל בעברית בעלות תכנים שיווקיים הנשלחות לקונים ישראלים באתר ebay.com שכתובתם בישראל. 

עוד הוסכם, כי המשיבות ישלמו 250,000 ש"ח כפיצוי לחברי הקבוצה שיוענק על דרך של תרומה לציבור, לפי סעיף 20(ג) לחוק, לעמותת חיים למען ילדים חולי סרטן, תוך שהן מתחייבות כי תרומה זו תועבר מעבר להיקף התרומות הרגיל של המשיבות, וכי אין הן נוהגות לתרום לגוף זה במהלך עסקיהן הרגיל.

 

ת"צ 45277-01-16 אסרף ג'און נ' א. סיימן סחר בע"מ | תאריך הפרסום: 9.5.18 | לקריאת המודעה

הבקשה הוגשה בגין הטענה, כי המשיבה, המייבאת מוצר בשם "מעדן פרי", מטעה את ציבור הצרכנים לחשוב כי המוצר מכיל פרי אחד, והיה עליה לציין בשם המוצר כי נכללים בו מיצים נוספים. בנוסף, המשיבה אינה מציינת את שיעור הפרי המצוי במוצר. 

בהסדר הפשרה נקבע, כי המשיבה תשנה את שם המוצר ותציין על האריזה את הרכיבים שהמוצר מכיל. בפרט, המשיבה תשנה את המילים מ"100% פרי" ל"100% רכיבי פרי". שינוי האריזות יעשה החל מדצמבר 2018, ולא תחול על המשיבה חובה לשנות מוצרים קיימים או מוצרים שיובאו על ידה לפי המועד המצוין. בנוסף, המשיבה תתרום מוצרי מזון לעמותות המחלקות מזון לפי החלטת בית המשפט ובסכום שיקבע ביהמ"ש, בסכום שלא יפחת מ15,000 ש"ח ולא יעלה על סך 150,000 ש"ח. הצדדים לא הסכימו על שכר טרחה וגמול, ולכן ביהמ"ש יפסוק גמול למבקשת בטווח שבין 5,000- 10,000 ש"ח, ושכר טרחה בטווח שבין 30,000-60,000 ש"ח. 

 

ת"צ 36371-12-15 אלונה פלח נ' לאומית שירותי בריאות | תאריך הפרסום: 7.5.18 | לקריאת המודעה

הבקשה הוגשה בגין הטענה, כי המשיבה מנעה מקהל לקוחותיה את הגישה לתקנון קופת החולים וכך מנעה מחבריה למצות את הזכויות המוקנות להם על פי דין כחברי קופה. 

בהסדר הפשרה נקבע, כי המשיבה תפעל למען הנגשת השירות הניתן למבוטחיה, יידוע המבוטחים בדבר זכויותיהם, הנגשה לשונית של המידע, ובכלל זה הנגשת המידע בשפה האמהרית. זאת, במשך שלוש שנים ותוך השקעת סכום שיעמוד על 3,500,000 ש"ח. כמו כן, המשיבה תשלם לתובע גמול על סך 10,000 ש"ח ושכ"ט 110,000 ש"ח. 

 

ת"צ 48405-10-17 דש נ' די.בי.אס. שירותי לווין (1998) בע"מ ואח' | תאריך הפרסום: 7.5.18 | לקריאת המודעה

הבקשה הוגשה בגין הטענה, כי המשיבה שידרה משחקי חצי גמר של הליגה האירופאית בכדורגל בשנת 2014 בערוצים בתשלום, זאת בניגוד להחלטה של המועצה לשידורי כבלים ולווין מיום 22.10.09 האוסרת על שידור משחקים בעלי חשיבות ציבורית רבה בתשלום.  

בהסדר הפשרה נקבע, כי המשיבה תפתח לציבור הרחב את השידור במשחק כדורגל אחד מכל אחת מהליגות הבכירות באירופה (אנגליה, גרמניה, איטליה ופורטוגל). בהסדר הפשרה נקבעו קריטריונים לפיהם ייבחרו המשחקים, ונקבע כי הצדדים ינסו להגיע להסכמה על המשחקים הספציפיים שייפתחו לשידור. בהיעדר הסכמה, המשחקים ייקבעו בהחלטת ב"כ המבקשים. הצדדים המליצו על גמול בסך 10,000 ש"ח ועל שכר טרחה בסך 65,000 ש"ח.

 

ת"צ 22700-11-11 נעמה כץ נ' נצבא החזקות 1995 בע"מ | תאריך הפרסום: 8.5.18 | לקריאת המודעה

הבקשה הוגשה בגין הטענה כי המשיבות (אמות השקעות בע"מ, נצבא החזקות 1995, מפעלי תחנות בע"מ, התחנה המרכזית בירושלים נהול 1966 בע"מ, תחנת אוטובוסים מרכזית ירושלים, אגד תחבורה ציבורית בע"מ) גורמות לזיהום אוויר בתחנה מרכזית בירושלים וסביבתה ואינן נוקטות אמצעים כדי למנוע את הזיהום. 

בהסדר הפשרה נקבע, כי המשיבות יחזירו סעד לטובת הציבור בסך 12,400,000 ש"ח במשך 10 שנים, וזאת לפי סעיף 20(ג) לחוק תובענות ייצוגיות. הסכום יחולק כך ש-7,400,000 ש"ח יושקעו באמצעים שמטרתם לשפר את חווית השירות של השוהים בתחנה המרכזית והנוסעים העולים בקווים שיוצאים ממנה. היתרה שתישאר, אם תישאר, תועבר כתרומה לעמותות שהסכימו עליהן הצדדים. 5,000,000 ש"ח יועברו כתרומה לעמותות מוסכמות שפעילויותיהן קשורות לנושא  התובענה הייצוגית או לאחריות חברתית. בנוסף, הוסכם על תשלום גמול לתובעים המייצגים בסך 272,000 ש"ח, ושכר טרחה על סך 1,853,000 ש"ח, כאשר 60% מהסכום ישולם לעו"ד אסף פינק ו40%  ישולם לעו"ד אמיר ישראלי. 

 

ת"צ 27264-10-16 ענת לזרוביץ נ' גולן טלקום בע"מ | תאריך הפרסום: 10.5.18 | לקריאת המודעה באתר "ייצוגית למען הציבור"

הבקשה הוגשה בגין הטענה, כי המשיבה גבתה מהמבקשת וממנויים קיימים אחרים תשלום עבור הנפקה נוספת של כרטיס סים בנסיבות שאינן נמנות על סוגי התשלומים שהמשיבה מורשית לגבות לפי רישיונה. 

בהסדר הפשרה נקבע, כי המשיבה תיתן לחברי הקבוצה הנחה של 50% ברכישת כרטיס סים נוסף עד שהנחה תצטבר לסכום של 2,250,000 ש"ח. המשיבה התחייבה להגיע לסכום זה תוך תקופה של 18 חודשים. לאור העובדה שהצדדים לא הגיעו להסכמה לסכום הגמול ושכר הטרחה, המבקשת דורשת גמול על סך של 103,000 ש"ח ושכר טרחה לבאי כוחה על סך 414,000 ש"ח, בעוד המשיבה מוכנה לשלם גמול על סך של 3,000 ש"ח ושכר טרחה על סך של עד 50,000 ש"ח. 

 

ת"צ 19869-01-15 דרזנר ואח' נ' ארקיע קווי תעופה ישראליים בע"מ ואח' | תאריך הפרסום: 17.5.18 | לקריאת המודעה

הבקשה הוגשה בגין הטענה, כי המשיבות, מספר חברות תעופה, הפרו את חובתן על פי חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות ותקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות בכך שלא הפעילו באופן יזום ורצוף מערכות עזר לשמיעה בעמדות מודיעין, קופה או שירות אחר בשדות התעופה שנמנו בבקשת האישור (נתב"ג, אילת וחיפה), שבהם יש למשיבות עמדות שירות.

הסדר הפיצוי הינו פיצוי בדרך של הנגשת יתר בכמות, מיקום וסוג מערכות העזר בעמדות שירות רבות בכל שדות התעופה ומסופי הגבול, מעל לנדרש כחוק ומעבר לליקויים שנטענו בתובענה זו (בהמלצת המגשרת השופטת בדימ' אורית אפעל גבאי). על פי ההסדר, יותקנו כ-160 מערכות עזר בכ-160 עמדות שירות, מתוכן 92 מעבר לקבוע בתקנות ומעל לנדרש בתובענה זו. על פי הערכת רשות שדות התעופה, עלויות ההנגשה הינן 200 אלף ש"ח.

 

ת"צ 6317-10-15 דן ברליצהיימר נ' דרך ארץ הייווייז (1997) בע"מ | תאריך הפרסום: 17.5.18 | לקריאת המודעה באתר "ייצוגית למען הציבור"

הבקשה הוגשה בגין הטענה, כי המשיבה חייבה שלא כדין את ציבור המשתמשים בכביש 6 בהפקדת ערבון כנגד קבלת תג חיוב ("פסקל") המיועד לשימוש בכביש 6. לחלופין טענו המבקשים שגם אם רשאית החברה לגבות ערבון על הפסקל, הוא אינו יכול לעלות על עלותו עבור החברה, כאשר בפועל הסכום שנגבה חורג מעלות זו.

בנוסף, נטען שהמשתמשים בכביש 6 שאינם מנויים עם תג אשר ביצעו בממוצע 1-20 נסיעות בשנה נמנעו מלרכוש מנוי פסקל בגלל עלות הערבון שנגבה בגינו, ושכתוצאה מכך נגרמו להם נזקים בדמות דמי הגבייה ששילמו בגין נסיעותיהם בכביש (זאת, משום שעל פי תקנות כביש אגרה מנוי פסקל אינו משלם כלל דמי גבייה).

לפי ההסדר, מנויי הפסקל אשר הפקידו לאחר ה-1.1.2010 ועד ה-1.8.2015 (לא כולל) ערבון בנגד קבלת הפסקל, יהיו זכאים להשבה בגובה הפער בין הערבון ששילמו בפועל לבין הערבון שנקבע ע"י כביש חוצה ישראל בע"מ, שהוא 827.29 ש"ח (להלן: סכום ההשבה). אומדן ההפרשים הכולל שיושב לציבור עומד על כ28.5 מיליון ש"ח. ההשבה תתבצע במנגנונים המפורטים בהסכם הפשרה עצמו (לא פורט במודעה). ביחס למנויים אלו אשר יתברר למשיבה שלא קיבלו את סכום ההשבה עד 240 יום ממועד אישור הסכם הפשרה, תשלח המשיבה באמצעות פרטיהם הידועים לה SMS או דוא"ל או מכתב בדבר זכותם לקבל החזר, בה יצוין כי באפשרותם לפנות למשיבה תוך 45 יום ממשלוח ההודעה על מנת לעדכן אתה בפרטים העדכניים הדרושים לצורך קבלת ההשבה.

ביחס למנויי הפסקל שהפקידו ערבון כנגד קבלת הפסקל לפני ה-1.1.2010 לא תבוצע השבה גורפת משום שעלות הערבון נמוך מעלות הפסקל עבור המשיבה. למרות זאת, מנויים העונים על תנאי זה יוכלו מיוזמתם לפנות למשיבה עד 180 יום מיום אישור הסכם הפשרה ולקבל את סכום ההשבה. הסכום המקסימלי להשבה לפי קריטריון זה הוא 11.1 מיליון ש"ח.

הגמול לתובע המייצג יעמוד על 3,060,246 ש"ח ושכ"ט בא כוח המייצג יעמוד על 1,020,085 ש"ח.

 

ת"צ 11593-10-13 איילה מלכה מימון נ' הבנק הבינלאומי לישראל בע"מ | תאריך הפרסום: 17.5.18 | לקריאת המודעה באתר "ייצוגית למען הציבור"

הבקשה הוגשה בגין הטענה, כי המשיבות גובות עמלת פירעון מוקדם מסוג "עמלה תפעולית" בסכום העולה על המותר בסעיף 3(1) לצו הבנקאות (עמלות פירעון מוקדם), מלקוחות המבקשים לבצע פירעון מוקדם מלא או חלקי של הלוואת משכנתא (לרבות מחזור המשכנתא). המבקשת טענה כי הנתבעת מחלקת את סכום ההלוואה למספר סכומי משנה וגובה עבור הפירעון של כל אחד מסכומים אלו עמלה תפעולית בסך 60 ש"ח, פרקטיקה שאסורה על פי דין, אף לשיטתו של המפקח על הבנקים.

הסדר הפשרה יחול על כל לקוחות הבנקים אשר ביצעו החל מיום 6.10.2006 פירעון מוקדם מלא או חלקי של הלוואה ו/או הלוואות לדיור, שצו הבנקאות (עמלות פירעון מוקדם) חל עליהם (ששמו שונה לצו הבנקאות (פירעון מוקדם של הלוואה לדיור)), וחויבו בגין כך בעמלה תפעולית העולה על סך של 60 ש"ח או במספר עמלות תפעוליות שסכומן המצטבר עולה על 60 ש"ח.

הבנקים מתחייבים ליצור מדרוג בשיעור סך העמלה התפעולית (כהגדרתה בצו הבנקאות) המשולמת בגין פירעון מוקדם של אשראי שצו הבנקאות חל עליו ואשר הועמד לצורך רכישת נכס מכוח מסמך הסכם הלוואה אחד, וזאת בהתאם למספר "מסלולי ההלוואה", והכל כמפורט בס' 8א להסדר הפשרה (שלא אותר).

בנוסף, הבנקים מתחייבים לבצע נתינה לקבוצה באמצעות תרומה לציבור בסך של 1,575,000 ש"ח, שיחולק בין הבנקים.

הגמול לתובע המייצג יעמוד על 50,000 ש"ח ושכ"ט בא כוח המייצג יעמוד על 300,000 ש"ח.

 

ת"צ 19473-06-15 עומרי רוזנברג נ' היכלי הספורט תל אביב-יפו בע"מ | תאריך הפרסום: 24.5.18 | לקריאת המודעה

הבקשה הוגשה בגין הטענה, כי המשיבה, המפעילה את היכל מנורה מבטחים, לא התקינה מתקני שתייה לרווחת המבקרים כנדרש בס' 2 לחוק בנינים ציבוריים (מתקני שתיה למים מצוננים). התובע טען לנזק ממוני בסך עלות המים שנאלץ לרכוש במזנון בהיכל, ולנזק שאיננו ממוני בגין תחושת הצמא שסבל ממנה.

לפי הסדר הפשרה, המשיבה תציע ללקוחותיה באירועי ספורט הטבה בדמות חלוקת מים מינרליים בכוסות בנפח של 330 סמ"ק במחיר 1 ש"ח בכמות של 100,000 כוסות. יש לציין שהמשיבה טענה שהיה מתקן שתייה אחד בהיכל ושבסמוך להגשת התביעה הותקנו 10 קולרים נוספים.

הצדדים המליצו כי הגמול לתובע המייצג יעמוד על 20,000 ש"ח ושכ"ט בא כוח המייצג יעמוד על 141,000 ש"ח.

 

ת"צ 40767-04-14 אפרים לב נ' אבן קיסר שדות-ים בע"מ | תאריך הפרסום: 24.5.18 | לקריאת המודעה באתר "ייצוגית למען הציבור"

הבקשה הוגשה בגין הטענה, כי המשיבה שיווקה מוצר "אבן סינתטית"/"משטחי קוורץ" אשר חושף את המעבדים אותו לרמות גבוהות של חומר מסרטן בשם סיליקה מבלי לגלות ולהזהיר אותם על כך. כמו כן, נטען כי גם כאשר פרסמה התובעת מעין אזהרה, עשתה זאת בצורה קלוקלת, מטעה וחלקית.

התובע, שעסק למעלה מ20 שנה בעיבוד, חיתוך וליטוש המוצר של המשיבה, טוען כי חלה במחלת הסיליקוזיס, מחלה בדרכי הנשימה שמביאה לנזק כרוני ובלתי הפיך לריאות.

לפי ההסדר, המשיבה מתחייבת להעמיד 7,800,000 ש"ח לטובת קידום הבטיחות התעסוקתית בענף העיבוד באמצעות החזר כספי של ההוצאות שיוציאו מפעלי העיבוד הזכאים על פי הסדר הפשרה לצורך ביצוע פעולות מיגון מפני חשיפה תעסוקתית לאבן סיליקה בתקופה הקובעת להחזר הוצאות המיגון (הנקובה בהסדר הפשרה). אלא אם יעודכן בהתאם למנגנון המפורט בהסדר הפשרה, החזר ההוצאות הנ"ל יהיה בשיעור של 50% מההוצאות שיוציא המפעל בגין ביצוע פעולות המיגון ועד לסכומים אלו: מפעל קטן – 14,800 ש"ח, מפעל גדול – 25,900 ש"ח. כמו כן, הסכם הפשרה מונה את כל הפעולות בגינן יינתן החזר על פי הסכם הפשרה. החזר הוצאות המיגון הסופי עבור כל מפעל ייקבע על פי מנהל החזר הוצאות המיגון כהגדרתו בהסכם הפשרה.

הגמול לתובע המייצג יעמוד על 175,000 ש"ח ושכ"ט בא כוח המייצג יעמוד על 950,000 ש"ח.

 

ת"צ 15164-11-17 שולמית אנגל נ' המשכן לאמנויות הבמה הפיס אשדוד בע"מ (חל"צ) | תאריך הפרסום: 29.5.18 | לקריאת המודעה באתר "ייצוגית למען הציבור"

הבקשה הוגשה בגין הטענה כי המשכן לאומניות הבמה הפיס אשדוד בע"מ (להלן: המשכן), לא העניק הנחה של 50% לאזרחים ותיקים ברכישת כרטיסים להצגות תיאטרון המחויבות בממתן ההנחה.

​הסדר הפשרה יכלול שני רכיבים: האחד, תיקון התקלה ומתן הנחה מלאה לאזרחים הוותיקים, תוך עריכת שינויים במדיניות המשכן. השני, מתן הטבה לקבוצה, ששוויה הכספי הינו 164,000 ש"ח. במסגרת ההטבה, יעניק המשכן לאזרחים ותיקים במשך שנתיים (החל מחודש יולי 2018) הנחה בשיעור של 50% ממחיר כרטיס להופעות שייערכו באמפי פארק אשדוד, שבבעלות המשכן, אשר אינן מחויבות בהנחה, וזאת עד למכסה של 400 כרטיסים לכל מופע. הגמול המומלץ עבור התובעת המייצגת הינו 7,500 ש"ח, ושכר טרחתו המומלץ של בא הכוח המייצג הינו 40,000 ש"ח. 

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>