מרץ 2020

ת"צ 51826-12-16 ספיר גואטה נגד אל-על נתיבי אויר לישראל בע"מ | תאריך הפרסום: 2.3.2020 | לקריאת המודעה

הבקשה הוגשה בגין הטענה, כי חברת אל-על גבתה ממי שביקש להצטרף למועדון הנוסע המתמיד שלה דרך האתר בעברית של החברה סכום של 25 דולר, בעוד מי שביקש להצטרף דרך האתר באנגלית, לא נדרש לתשלום האמור. נטען כי בכך, המשיבה מפרה את הוראות חוק איסור הפליה במוצרים, בשירותים ובכניסה למקומות בידוק ולמקומות ציבוריים, תשס"א-2000, חוק הגנת הצרכן, פקודת הנזיקין, חוק עשיית עושר ולא במשפט וחוק החוזים.

בהסדר הפשרה נקבע, כי המשיבה תשנה את אופן הרישום למועדון לקוחותיה וזאת בתוך 90 ימים מהמועד הקובע באופן כזה שתנאי ההצטרפות למועדון של מצטרפים ישראליים יהיו זהים בשפה העברית ובשפה האנגלית. בנוסף, המשיבה תעניק פיצוי למבקשת ול-11,008 חברי מועדון נוספים, אשר הצטרפו למועדון באמצעות אתר המשיבה בתקופה שבין חודש דצמבר 2015 לחודש פברואר 2017 ושילמו דמי הצטרפות בסכום של 25 דולר וזאת באמצעות הענקת 20 נקודות טיסה לכל אחד מבין הזכאים לפיצוי. מתן הנקודות ייעשה באופן אוטומטי לכל חברי הקבוצה כאשר תוך 60 ימים מהיום הקובע תשלים המשיבה את ביצוע הזיכוי של כלל חברי הקבוצות בנקודות. הזיכוי אינו מותנה בכל מגבלה או תנאי וניתן לכל אחד מחברי הקבוצה ללא סייג.

 

22530-08-17 עמרי גרופר נ' משרד התחבורה​ | תאריך הפרסום: 4.3.2020 | לקריאת המודעה

הבקשה הוגשה בגין הטענה, כי נגבתה אגרת רישוי רכב מלאה מחיילי מילואים בשירות מילואים פעיל על אף שזכאים לקבל הנחה באגרת חידוש רישיון רכב מכוח פרט 11א לחלק ג' בתוספת הראשונה לתקנות התעבורה, תשכ"א-1961.  

 

 

בהסדר הפשרה נקבע, כי המשיבה תבצע פנייה ישירה באמצעות משלוח מכתב לחברי הקבוצה המיוצגת שלא קיבלו את ההטבה המגיעה להם מתאריך ה-1.5.2015 ועד תאריך 30.4.2017 ותיידע אותם על זכאותם ואופן מימוש הזכות. סכום ההשבה הכולל לחברי הקבוצה הינו 248,655 ומי שיפנה למשיבה במהלך שנה מיום משלוח המכתב ע"י המשיבה יקבל החזרה של ההנחה לה הוא זכאי. בתום השנה יתרת הסכום תעבור לקרן לניהול ולחלוקת כספים שנפסקו כסעד.

21510-04-18 אורטל זעיר שטרית נ' Samsung Electronics Co. Ltd וסאני תקשורת סלולרית בע"מ | תאריך הפרסום: 5.3.2020 | לקריאת המודעה

הבקשה הוגשה בגין הטענה, כי מכשירי טלפונים ניידים מתוצרת סמסונג מדגם Galaxy S9 וGalaxy S9+ אשר החלו להיות משווקים בישראל ביום 11.3.2018 סבלו לכאורה מתקלה רוחבית אשר גרמה לנתק בשמע במהלך קיום שיחות או לניתוקי שיחות באופן אשר השפיע על היכולת לקיים שיחות באופן תקין, במכשיר של המבקשת ובמכשירים אחרים. המבקשת טענה כי סמסונג וסאני היו מודעות לכאורה לתקלה הנטענת במכשירים ולמרות זאת המשיכו לשווק את המכשירים לציבור תוך הסתרה כביכול של התקלה הנטענת. המבקשת טענה כי נגרם לה ולשאר חברי הקבוצה נזק ממוני לצד נזק בלתי ממוני והעריכה את סך הנזק האישי שנגרם לה בכ-355 ₪. 

בהסדר הפשרה נקבע, כי המשיבה, סמסונג, תעמיד לחברי הקבוצה פיצוי בשווי כולל של 160,000 ₪ באופן הבא:

פיצוי פרטני ל-900 הלקוחות המתלוננים: בתוך 30 ימים לאחר המועד הקובע, סמסונג תשלח ל-900 הלקוחות המתלוננים הודעה בה יתבקש הלקוח להזין את פרטיו האישיים לטובת זיהוי וכן לבחור באחת מהאפשרויות האות לקבלת פיצוי בסך 50 ₪:

שובר קנייה דיגיטלי בשווי 50 ₪
קבלת המחאה בדואר רגיל
איסוף המחאה מאחד מסניפי סאני לפי רשימה

אם לקוח מסוים לא יממש את הפיצוי הפרטני (לרבות אי הפקדת המחאה), סמסונג תעביר את ההפרש באמצעות מתן המחאה לקרן לניהול וחלוקת כספים שנפסקו כסעד.

תרומה לטובת הציבור: הצדדים מניחים כי קיימת קבוצת לקוחות נוספים, בלתי מזוהים, שחוו את התופעה. ההיקף הממוצע של התרחשות התופעה אצל יתר הלקוחות היה מצומצם ולכן הוסכם כי לחברי קבוצה אלו יינתן פיצוי בסך של פי שניים וחצי מהפיצוי הכולל שהוענק ללקוחות המתלוננים, בסך כולל של 115,000 ₪ שיוענקו לחברי הקבוצה על דרך של תרומה לקרן לניהול וחלוקת כספים שנפסקו כסעד בתוך 90 ימים לאחר המועד הקובע.

סך כל הפיצוי שתעניק סמסונג ללקוחותיה הנמנים על חברי הקבוצה הנטענת יהיה בסך של 160,000 ₪.

 

17378-08-15 מריוס כץ נ' טרקלין חשמל בע"מ | תאריך הפרסום: 5.3.2020 | לקריאת המודעה

הבקשה הוגשה בגין הטענה, כי המשיבות אינן מדביקות מדבקת אחריות או תעודת אחריות כשפרטיהן מלאים בניגוד לתיקון 31 לסעיף 18א לחוק הגנת הצרכן, השתמ"א-1981 ובניגוד לתקנות הגנת הצרכן (אחריות ושירות לאחר מכירה), תשס"ו-2006 ובניגוד לתקנות הגנת הצרכן (מדבקת אחריות), תשע"ב-2012.

בהסדר הפשרה נקבע, כי המשיבות 1,2,3,4 (טרקלין חשמל בע"מ, המשביר לצרכן בתי כלבו בע"מ, א.ל.מ סחר 2000 בע"מ ובסט ביי רשתות שיווק בע"מ בהתאמה) יביאו לידיעת לקוחותיהן באמצעות שילוט בולט לעין אשר יוצב בכל הקופות ובדף הבית בחנות מקוונת (ככל שקיימת), בהתאם לנוסח כאמור בנספח ה' להסדר הפשרה, כי על פי הוראות הדין ימלאו המשיבות את מדבקות ותעודות האחריות המצורפות לטובין. לחלופין, תמסורנה המשיבות 1,3,4 מדבקות לידי הצרכן במעמד הרכישה מדבקה ובה שני חלקים נתיקים, המכילה פרטים בהתאם לדין. באשר למשיבה 8 (שופרסל בע"מ): א. עת המשיבה מספקת את הטובין לבית הצרכן, אולם לא נדרשת התקנה ו/או הדרכה ע"י היבואן/יצרן, מדבקת האחריות ותעודת האחריות המקורית אשר צורפו למוצר והכוללת פרטים מלאים ימסרו לצרכן ע"י המוביל במעמד האספקה ב. המשיבה 8 תביא לידיעת לקוחותיה באמצעות שילוט בולט לעין אשר יוצב במחלקת מוצרי החשמל בסניפיה, בעמדת שירות הלקוחות בכל סניף ובאתר האינטרנט שופרסל אונליין בנוסח המפורט בסעיף 9.6 להסדר הפשרה. ג. המשיבה 8 תדאג להנפקת פתקית שתימסר ללקוח ביחד עם חשבונית הקנייה, על גביו יצוין כדלקמן: "באריזת המוצר ישנן מדבקת ותעודת אחריות. לקבלת שירות מהיבואן גשו לשרות לקוחות למלא את תקופת האחריות. מוצר שמסופק ללא התקנה, מדבקה ותעודה מלאים ימסרו באספקה". כמו כן, המשיבות יעניקו יחדיו פיצוי לציבור בסך כולל של 2,800,000 ₪ (אופן החלוקה בין המשיבות מפורט בסעיף 9.9 להסדר הפשרה). כיוון שקיים קושי ממשי לזהות את חברי הקבוצה הנטענת, הפיצוי יוענק לכלל הציבור ולא באופן מובחן לחברי הקבוצה באופן הבא:

לקוח שירכוש מוצר שמחירו לצרכן לאחר כל ההנחות הוא בין 500 ₪ - 1000 ₪ יהיה זכאי להפחתה בגובה 20 ₪ ומי שירכוש מוצר בגובה העולה על 1000 ₪ לאחר כל ההנחות יהיה זכאי להפחתה בגובה 40 ₪. הפיצוי יינתן ע"י כל אחת מהמשיבות לזמן בלתי מוגבל, עד אשר סכום ההפחתה המצרפי יגיע לסכום שנקבע לכל משיבה. מועד תחילת הפיצוי יהא בתוך 45 ימים ממועד האישור.

 

 24925-11-11 יצחק אהרון הורוביץ נ' יוניברסל מוטורס ישראל בע"מ | תאריך הפרסום: 5.3.2020 | לקריאת המודעה

הבקשה הוגשה בגין הטענה, כי הנתבעת הפרה את חוק הגנת הצרכן, השתמ"א-1981 בכך שהטעתה את הצרכנים במסגרת פרסומים לגבי צריכת הדלק בכלי הרכב מדגם "שברולט ספארק" משנת ייצור 2011 או 2012 המשווקים על ידה.

בהסדר הפשרה נקבע כי מיד לאחר המועד הקובע, תעניק הנתבעת לכל חברי הקבוצה הנחה בשיעור של 20 אחוז ממחירים של חלקי חילוף מקוריים שיותקנו בכלי הרכב מדגם "שברולט ספארק" שנרכשו מאת הנתבעת בשנת 2011, במסגרת טיפול תקופתי שוטף אחד. ההטבה תינתן במוסכי השירות של הנתבעת במסגרת טיפול תחזוקה תקופתי שוטף אחד שייערך במהלך התקופה שמניינה 24 חודשים החל מהמועד הקובע, וזאת לפי בחירתו של כל חבר קבוצה. בנוסף, החל מהמועד הקובע, הנתבעת תוסיף יידוע בפרסומים של כלי הרכב מדגם "שברולט ספארק" המשווקים ונמכרים על ידה בנוסח הבא: "נתוני צריכת הדלק הם לפי בדיקות מעבדה. צריכת הדלק בפועל מושפעת גם מתנאי הדרך, מתחזוקת הרכב וממאפייני הנהיגה ויכולה אף להגיע לפער משמעותי ביחס לנתוני המעבדה".

 

42858-02-18 רואי עזריה נ'  עיריית רחובות​ | תאריך הפרסום: 6.3.2020 | לקריאת המודעה

הבקשה הוגשה בגין הטענה, כי המשיבה או מי מטעמה עשו שימוש אסור במפוחי עלים בשטחה, כל זאת בניגוד לדין ובפרט בניגוד להוראות החוק למניעת מפגעים, התשכ"א-1961 ותקנות למניעת מפגעים (מניעת רעש), התשנ"ג-1992, תוך גרימת נזק לחברי הקבוצה.

בהסדר הפשרה נקבע, כי המשיבה מתחייבת לנקוט בצעדים שמטרתם למנוע כליל את השימוש במפוחי עלים באזורי מגורים בעיר רחובות ובמסגרת צעדים אלו: 1. תציין בכל מכרז והסכם התקשרות עם גנן/חברת גינון כי השימוש במפוח עלים אסור באזורי מגורים 2. תציין בכל הסכם ומכרז כי בגין שימוש במפוח עלים באזורי מגורים תהא זכאית לדרוש מחברות הגינון פיצוי בסך 20,000 ₪ 3. תמנה נציג ייעודי מטעמה שיפקח ויוודא כי לא נעשה כל שימוש במפוח עלים באזורי המגורים 4. תנחה את כל חברות הגינון הפועלות מטעמה ואת כלל עובדיה בשינויים הנ"ל ותרענן ההנחיות אחת לשישה חודשים. בנוסף, המשיבה תעמיד מימון בסך 1,113,275 ₪ לפעילויות סביבתיות לרווחת תושבי רחובות והמבקרים לרבות: 1. אמץ אתר- פרויקט למידה ושימור אתרים היסטוריים 2. חלוקת פרחים לשתילה בסמוך למוסדות חינוך, ערכת שתילה לכל ילד 3. נטיעת עצים ברחבי העיר ובמוסדות החינוך 4. סקר עצים ברחבי העיר ובמוסדות חינוך כולל בדיקת אגרונום לפי סוג העץ, גיל, קוטר גזע ועוד 5. טיפול אורטופדי בעצים בוגרים 6. הקמת גינות קהילתיות ברחבי העיר 7. שתילת צמחים ברחבי העיר 8. הוספת מתקני משחק וכושר בגינות העיר 9. עמדות שקיות לאיסוף ואת כלבים ולהאכלת חתולים 9. הקמת גינות כלבים חדשות ברחבי העיר.

 

ת"צ 23040-02-17; ת"צ 28695-01-17; ת"צ 62261-02-18. מבקשים: שמואל פורטל, אייזיק אליהו, דניאל שלמה דהן ואייל אבוחצירא. משיבות: מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ, מנורה מבטחים ביטוח בע"מ, הפניקס פנסיה וגמל בע"מ | תאריך הפרסום: 9.3.2020 | לקריאת המודעה

הבקשה הוגשה בגין הטענה, כי חברות הביטוח גבו שלא כדין  דמי טיפול/דמי גבייה/דמי תפעול/עמלה או כל תשלום דומה אחר מעמיתים שלהן אשר נטלו מהן הלוואות. לטענת התובעים, ס'32(א) לחוק הפיקוח מגדיר מה הם התשלומים שרשאית חברה מנהלת לגבות, ולכן חברה מנהלת אינה יכולה ואינה רשאית לגבות בנוסף לדמי הניהול תשלומים נוספים שאינם מוגדרים בסעיף כפי שעשו הנתבעות. 

בהסדר הפשרה נקבע, כי תוך 60 יום מהמועד בו יהפוך פסק הדין המאשר את הסדר הפשרה לסופי, יעבירו המשיבות 75% מדמי הטיפול שנגבו בתקופה שתחילה 7 שנים טרם מועד הגשת בקשת האישור בצירוף ריבית והצמדה עד למועד ביצוע התשלום. אותם תשלומים יועברו לכספי קופת הגמל הרלוונטית ממנה ניתנו ההלוואות שלגביהן נגבו דמי טיפול. באם מוזגו קופות גמל, יעבור התשלום לקופה הממוזגת. באם מדובר בהלוואה שניתנה מכספי מבוטחים, יועבר התשלום לכספים המנוהלים במסלולים שמהם ניתנה ההלוואה או למסלול כללי. בנוסף, המשיבות מאשרות שהן אינן גובות דמי טיפול לכיסן ומתחייבות שלא לגבות דמי טיפול לכיסן גם בעתיד. אולם, אין בכך למנוע מהמשיבות לגבות דמי טיפול ובלבד שייזקפו לכספי קופת הגמל שהעמידה את ההלוואה. דברים אלו יהיו בתוקף כל עוד לא יהא שינוי בדין הרלוונטי או בהוראות המאסדר. יתרה מכך, הצדדים המליצו לביהמ"ש לקבל הסכמם לפיה השיעור הכולל של תשלומי הגמול ושכר הטרחה יהיה אחיד לכל המשיבות ויעמוד על 15% (לא כולל מע"מ) מסכום ההחזר של כל משיבה (גמול ושכר טרחה יחד). חברי הקבוצה מוגדרים בהסדר כ"כל העמיתים/מבוטחים אצל המשיבות בקופות הגמל בניהולן של מי מהמשיבות בתקופה הרלוונטית ו/או כל חברי הקבוצה כהגדרתם בבקשות האישור למיניהן ביחס לכל משיבה. עם מתן אישור ביהמ"ש להסדר הפשרה, יתגבש אוטומטית וויתור סופי מלא ומוחלט של כל חבר קבוצה על כל טענה/דרישה/תביעה/זכות מכל מין/סוג שהוא הנוגעים במישרין או בעקיפין לענייני התובענות/בקשות האישור, בין שידועים כיום ובין שייוודעו בעתיד,  וביחס לכל הליך משפטי/מעין משפטי (כולל הליך בוררות). אדם הנמנה עם קבוצת התובעים/רשות ציבורית הפועלת לקידום מטרה ציבורית בקשר לעניין הבקשה, ארגון שאישר השר לעניין זה הפועל לקידום מטרה ציבורית כאמור, וכן היועמ"ש, רשאים להגיש לביהמ"ש בכתב תוך 45 ימים מיום פרסום ההודעה התנגדות מנומקת להסכם הפשרה וכן להמלצה המוסכמת שהוגשה בעניין הגמול לתובע ושכ"ט בא כוחו. חבר קבוצה שאינו מעוניין שיחול עליו הסכם הפשרה, רשאי לבקש מביהמ"ש בתוך המועד הנקבע להגשת ההתנגדות, להתיר לו לצאת מהקבוצה. נוסח הודעה זו אושר ע"י ביהמ"ש והיא מתפרסמת בהתאם להחלטתו. נוסח הסדר הגישור, בזמן התקופה הקצובה להגשת התנגדויות, יעמוד לעיון חברי הקבוצה במזכירות ביהמ"ש המחוזי בתל אביב יפו. 

 

ת"צ 53788-05-18 (מחוזי חי') מירב נ' יפנאוטו חברה ישראלית לרכב בע"מ ואח' | תאריך הפרסום: 16.3.2020 | לקריאת המודעה

הבקשה הוגשה בגין הטענה, כי תיבות הילוכים רציפות (CVT) ברכבים מדגם TR580 ו- TR690 מתוצרת סובארו ושנמכרו ע"י יפנאוטו, סובלות מפגמים סדרתיים מולדים ומובנים שידועים לשתי המשיבות ומובילים להוצאת כספיות רבות לתיקון מצד בעלי הרכבים.

בהסדר הפשרה נקבע, כי חברי הקבוצה יהיו זכאים לאחריות מורחבת לתיבות ההילוכים שתחילתה ביום  סיומה של תקופת האחריות המקורית וסופה ביום בו יחלפו 10 שנים ממועד מסירת רכב קבוצה לרוכש מקורי, או עד שהרכב הגיע ל160,000 ק"מ, לפי המוקדם מביניהם. חבר בתת-הקבוצה של הזכאים להשבת ההוצאות יהיה זכאי להחזר הוצאות שבהן נשא בקשר עם טיפול בתיבת ההילוכים ברכבו תוך עמידתו במספר תנאים המפורטים. כמו כן, חברי הקבוצה יהיו זכאים לבדיקת תיבת ההילוכים ללא תשלום, שתבוצע בתוך תקופת האחריות המורחבת, לצורך בחינה אם יש צורך בתיקון או בהחלפה של תיבת ההילוכים פעם אחת בכל רכב קבוצה, באחד ממרכזי השירות של יפנאוטו, ככל שבעליו הנוכחי חווה ו/או יחווה דאגה ביחס לתיבת ההילוכים. 

 

ת"צ 51998-12-14 ירון שמידט נ' שומרה חברה לביטוח בע"מ | תאריך הפרסום: 19.3.2020 | לקריאת המודעה

המשיבה מפרה את הוראות הדין ובכלל זה את הוראות תקנות הפיקוח על עסקי ביטוח (קביעת אחידות מטבע בחוזי ביטוח ודמי ביטוח באשראי), תשמ"ד-1984, וגובה ממבוטחיה דמי אשראי בשיעור העולה על המותר על פי דין ו/או בשיעור העולה על זה המוצג למבוטחים בפוליסות וזאת הן בביטוחים אישיים כהגדרתם בתקנות הפיקוח והן בביטוחים אחרים.

בהסדר הפשרה נקבע, כי המשיבה תעניק הטבה כספית בסכום כולל של 2 מיליון ₪ שיחולקו כדלקמן בתקופה המוערכת שבין 4-6 חודשים שראשיתה בראשון לחודש שלאחר חלוף 30 ימין מהמועד בו פסק הדין המאשר את הסכם הפשרה הפך לחלוט: 1. לכל אדם הנמנה עם ציבור הזכאים בביטוח אישי תינתן הנחה מיוחדת בשיעור של 100% מדמי האשראי שבהם יחויב בגין פוליסה לביטוח אישי שיערוך אצל המשיבה, אשר מועד תחילת הביטוח על פיה יחול בתוך תקופת ההטבה וזאת עד למיצוי סכום הטבה של 1,600,000 ₪. 2. לכל אדם הנמנה עם ציבור הזכאים בביטוח אחר תוענק הטבה זהה למעט עד מיצוי של הטבה של 400,000 ₪. כמו כן, המשיבה מתחייבת לפעול בעתיד על פי הוראות הדין וערכה תיקונים להבטיח עמידה בדרישות כל דין הנוגעות לגביית דמי אשראי, לרבות גילוי למבוטחים והתקנת מנגנון ממחושב במערכות המחשב שלה המונע גבייה עתידית של אשראי ביתר בפוליסות מושא התובענה. הצדדים ממליצים כי למבקש ישולם גמול בסך של 100,000 ₪ ולבא כוחו שכ"ט בסך של 330,000 ₪. 

 

ת"צ 71776-05-19 גיל פלדמן נ' מרינדו בע"מ | תאריך הפרסום: 23.3.2020 | לקריאת המודעה

הבקשה הוגשה בגין הטענה, כי המשיבה מוכרת מוצרי בשר/עוף ואחרים במשקל, ארוזים מראש ו/או הנארזים במקום, ללא הפחתת משקל האריזה מהמשקל הכולל תוך הטעיית הצרכן. כמו כן, המשיבה אינה מסמנת ע"פ הדין את מוצריה הארוזים מראש.

בהסדר הפשרה נקבע, כי המשיבה, החל מתום 30 יום מהמועד הקובע, לא תחייב את לקוחותיה בגין משקל אריזות מוצרי הבשר והעוף הנמכרים בסניפיה (דהיינו המשיבה תנכה את משקלי אריזות מוצרים אלה ממשקלם הכולל של המוצרים באופן כזה שהלקוח ישלם עבור משקל מוצר הבשר או העוף נטו). בנוסף, המשיבה תסמן על גבי אריזות מוצריה הארוזים מראש את משקל הנטו של המוצר. כמו כן, המשיבה תעניק ללקוחות הרוכשים מוצרי בשר ו/או עוף בסניפיה הנחות (ממחירון מוצרי המשיבה) בשווי מצטבר וכולל לצרכן (כולל מע"מ) של 350,000 ₪. המשיבה תחל לתת הנחות אלה לאחר אישור פסה"ד למשך תקופה של עד 24 חודשים ממועד תחילת מתן ההנחות.

 

ת"צ 42177-09-15 מירה קטריבס נ'  הוט טלקום שותפות מוגבלת | תאריך הפרסום: 30.3.2020 | לקריאת המודעה

הבקשה הוגשה בגין הטענה, כי המשיבות גבו תשלום מלקוחות עבור שימוש בשירות רשת ביתית המאפשר שימוש בנתב אותו מספקות המשיבות ללקוחותיהן, כנתב אלחוטי, בניגוד להוראות ס'51ג לחוק התקשורת (בזק ושירותים), התשמ"ב-1982. המשיבות לא מאפשרות ללקוחותיהן לעשות שימוש ברשת האלחוטית של הנתב אותו הן מספקות להן, אלא אם הלקוח רוכש, בעלות של 5 ₪ לחודש, שירות בשם "שירות רשת ביתית", כאשר נטען שגבייה זו הינה בניגוד לדין.

בהסדר הפשרה נקבע, כי הוט תפסיק לגבות תשלום עבור השירות נשוא בקשת האישור לא יאוחר מהמועד הקובע. אומדן הסכום הכולל של התשלום עבור השירות שנגבה מחברי הקבוצה עומד על סך של כ-12 מיליון ₪. הוסכם על פיצוי בדרך של הטבות לפי קבוצות. 

 

 

ת"צ 13624-03-14 עדן את ארז בע"מ נ' פלאפון תקשורת בע"מ; 20609-02-17 הילה ברמץ נ' הוט מובייל בע"מ; 23536-02-17 אודליה לוי נ' פרטנר תקשורת בע"מ; 7313-02-17 דרורה שולביץ נ'  סלקום ישראל בע"מ | תאריך הפרסום: 30.3.2020 | לקריאת המודעה

הבקשה הוגשה בגין הטענה, כי החברות הפרו לכאורה את הרואות הרישיון בכך שגבו ממנויים קיימים אשר רכשו מכשיר טלפון סלולרי שלא באמצעותן תשלום בגין הנפקה נוספת של כרטיס חכם (SIM). נטען כי תשלום זה הינו כפל תשלום דמי חיבור לרשת ואינו נמנה על סוגי התשלומים שהנתבעת מורשית לגבות ממנויה על פי רישיונה.

בהסדר הפשרה נקבע, כי למשך תקופת ההסכם, אשר חלה כ-18 חודשים החל מהמועד הקובע, יעניקו המשיבות בעת רכישה של כרטיס חכם נוסף ו/או תשלום עבור דמי חיבור, הנחה בשיעור של לא פחות מ-50% מהתעריף הקודם (התעריף הממוצע אותו גבתה כל משיבה בקשר עם הנפקה נוספת של כרטיס חכם ובעד דמי חיבור). אם בחלוף תקופת ההסכם יוותר אצל מי מהמשיבות פער בין סך כל ההנחות הנזקפות שניתנו על ידה לבין סך הפיצוי הכולל לקבוצה של אותה משיבה, על אותה משיבה יהיה להעביר בתוך 30 ימים את סכום הפער לקרן לניהול וחלוקת כספים. סך הפיצוי הכולל ביחס לכל משיבה בנפרד יעמוד על 63% מסך התשלומים שגבתה כל משיבה מחברי הקבוצה. 

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>