פברואר 2020

ת״צ 24218-12-16 תמיר לוי נ׳ הראל פנסיה וגמל בע״מ | תאריך הפרסום: 2.2.2020 | לקריאת המודעה

הבקשה הוגשה בגין הטענה כי המשיבה, הראל פנסיה וגמל, ראשית העלתה את שיעור דמי הניהול מהפקדה בקרן המקיפה בניגוד להוראות הדין. כמו כן, המשיבה לא נתנה הודעה מתאימה על העלאת שיעור דמי הניהול, בהתאם להוראות חוזר מגופים מוסדיים. בנוסף, המשיבה העלתה את דמי הניהול בקרן הכללית בניגוד לדין, וכן גבתה דמי ניהול בקרן הכללית בניגוד לדין, ללא ציון מפורש כי בכוונתה לגבות את דמי הניהול המקסימליים המותרים לה על פי דין.

המשיבה מסכימה לשלם סך של 695,632 ש״ח, כאשר סכום זה הוא סכומם של סכום ההטבה הנומינלי והתשואה המוסכמת. סכום ההטבה הנומינלי משקף סדר גודל של כ-75% מתוך ההפרש בין דמי הניהול המשוערים שהיו נגבים מחברי הקבוצה אילו היו מוחלים לגביהם שסוכמו בקרן המקיפה בתקופה הרלבנטית, לבין הסכום שנגבה מחברי הקבוצה בפועל בקרן הכללית. התשואה – משקפת 75% מתשואת הקרן עד למועד החתימה על ההסדר. כמו כן, תתקיים גם הסדרה עתידית בנושא, כך שכבר מחודש יוני 2018 נכנס לתוקף נוסח תקנון תקני, הכולל אסדרה של גביית דמי ניהול בקרן הכללית. המשיבה גם מתחייבת לוודא עם חברי הקבוצה כי דמי הניהול בקרן הכללית יתאמו את דמי הניהול בקרן המקיפה. 

 

ת״צ 39507-07-14 לפינר נ׳ בנק דיסקונט לישראל בע״מ | תאריך הפרסום: 2.2.2020 | לקריאת המודעה

הבקשה הוגשה בגין הטענה כי הנתבע, בנק דיסקונט, חייב בעמלות את חברי הקבוצה (לקוחות שחשבונם הוגדר כחשבון סטודנט) בשיעור שעלה על התעריף שהוצג בתעריפון הבנק או בפרסומיו.

בהסדר הפשרה נקבע כי הבנק ישיב לחברי הקבוצה שיעור של 95% מהסכום שנגבה מהם (מעבר לסכום שהיה על המשיב לגבות על פי השיעורים והתעריפים שהוצגו), בתוספת הפרשי הצמדה וריבית בשיעור ממוצע של 16%. ההחזר יתבצע לפי הוראות מסוימות שנקבעו, הנוגעות לסניפי הבנק בהם חברים חברי הקבוצה וכן הסכומים להם זכאים. בנוסף, ימונה רואה חשבון ממשרד רו׳׳ח החיצוני של הבנק על מנת לפקח על ביצוע ההסדר.

 

ת״צ 26624-05-19 אבנר רשף נ׳ אלמשהדאוי קינג סטור בע״מ ות״צ 52223-06-19 אבנר רשף נ׳ סאלח דבאח ובניו בע״מ (איחוד תיקים) | תאריך הפרסום: 3.2.2020 | לקריאת המודעה

הבקשה הוגשה בגין הטענה כי המשיבות פעלו בניגוד לחוק הגנת הצרכן והצווים מכוחו, בכך שמכרו מוצרי בשר ו/או עוף ו/או דגים במשקל, ארוזים מראש ו/או נארזים במקום, ללא הפחתת משקל האריזה מהמשקל הכולל של המוצר, תוך הטעיית הצרכן, וללא סימון כנדרש.

בהסדר הפשרה נקבע כי: (1) המשיבות יקפידו בעתיד על חיוב עבור מוצרים נטו (2) המשיבות יעניקו פיצוי לציבור בסכום כולל של 440,000 ש״ח (255,000 דבאח; 185,000 קינג סטור), חלקו הראשון באמצעות הנחות/הטבות – 310,000 ש״ח (130,000 דבאח; 180,000 קינג סטור). בתום 12 חודשים מאישור ההסדר יוגש תצהיר ודו״ח המעיד על העברת הסכום לצרכנים וככל שתיוותר יתרה היא תועבר לקרן לתובענות ייצוגיות. חלקו השני באמצעות העברה לקרן לתובענות ייצוגיות תוך שישה חודשים ממועד האישור – 130,000 ש״ח (55,000 דבאח; 75,000 קינג סטור). ההסדר מאפשר לכלל ציבור הרוכשים (כל מוצר) ליהנות מההנחות/הטבות בשל קושי באיתור הקבוצה (צרכנים בשבע שנים האחרונות שרכשו מוצרי בשר, עוף ודגים הנמכרים לפי יחידת משקל, כאשר חישוב החיוב עבור המוצר כלל גם את משקל האריזה).

 

ת״צ (מרכז) 48848-01-17 נצחיה לפינר נ׳ בנק לאומי לישראל בע״מ | תאריך הפרסום: 11.2.2020 | לקריאת המודעה

הבקשה הוגשה בגין הטענה, כי בנק לאומי גבה מלקוחותיו עמלות עבור המרת יתרת זכות במטבע זר למטבע ישראלי על אף שלא נתבקש לעשות כן על ידם, וההמרה אף בוצעה בהתבסס על שער הנמוך מהשער היציג בעת ההמרה. 

בהסדר הפשרה נקבע, כי הבנק יחדול מפרקטיקה זו תוך 10 חודשים מהפיכת פס״ד המאשר ההסדר לחלוט; יינתן פיצוי שייגזר משווי העמלה שנגבתה ומן הפער בין השערים – כתלות בסכום שהומר ובתוספת ריבית קבועה; ההשבה תתבצע לחשבונות הבנק של לקוחות ובהמחאות למי שאינם לקוחות (אם סכום הזכאות יעלה על 35 ש״ח); הכספים שיוותרו יועברו לקרן לניהול וחלוקת כספים.

 

ת״צ (מחוזי מרכז) 35618-05-11 דמרי נ׳ בנק מזרחי טפחות בע״מ; ת״צ (מחוזי ת״א) 34452-12-12 שטרית נ׳ בנק מזרחי טפחות בע״מ | תאריך הפרסום: 11.2.2020 | לקריאת המודעה

הבקשה הוגשה בגין הטענה, כי הבנק לא דיווח או דיווח באיחור או לא דיווח באופן הולם להוצל״פ אודות התשלומים שקיבל מחייבים נגדם הוא מנהל הליך ברשות (דמרי) וכן גבה ריביות גבוהות יותר עבור חובות בתחום המסחרי מהמותר על פי הסכמים/פסיקה (שטרית).

בהסדר הפשרה נקבע, כי חשבונות פתוחים של חייבים יועדכנו לריבית הנמוכה מהריבית הננקטת כיום (ריבית חח״ד מירבית במקום ריבית עו״ש חובה מירבית (למרות זכאות הבנק לגבייתה לטענת המודעה)); יתרות החוב של חייבים המתנהל נגדם הליך הוצל״פ יותאמו לרשום בספרי המשיבה (רק התאמות המטיבות עם החייבים), אך החוב יועדכן בהוצאות משפטיות נוספות לפני ההתאמה; חייבים שתיקים נסגר ויתברר ששילמו ביתר – יקבלו את היתרה חזרה (הבנק יבדוק הזכאויות); לבאי הכוח יפסק יחד 4.2 מיליון ש״ח, ולתובעים המייצגים מס׳ עשרות אלפי שקלים.

 

ת״צ (ת״א) 16623-04-12 לילי לוי נ׳ פסגות קופות גמל ופנסיה בע״מ | תאריך הפרסום: 12.2.2020 | לקריאת המודעה

הבקשה הוגשה בגין הטענה, כי הנתבעת לא סיפקה למוטבים או יורשים ע״פ דין של עמיתים שנפטרו את דבר היותם בעלי זכויות בכספי העמיתים המוחזקים בידיה, וכן לא שלחה להם הודעות ודיווחים שוטפים או הודעות על העלאת דמי הניהול.

בהסדר הפשרה נקבע, כי הנתבעת תשלם עד 41 מיליון ש״ח (בנוסף ל-11 מיליון ששילמה מאז הוגשה הבקשה לטענתה) בגין העילה של העלאת דמי הניהול ו-11 מיליון ש״ח נוספים בגין העילות הנוספות; חברי הקבוצה להם חשבון אצל הנתבעת יקבלו הפיצוי לחשבון, היתר נדרשים לפנות תוך 60 יום ממועד אישור ההסדר (אולם הנתבעת תנקוט במספר פעולות איתור); מוטבים ויורשים של עמיתים שמשכו את כספם ונפטרו ולכן לא היה להם חשבון אצל הנתבעת במועד הקובע – יוחרגו ולא יקבלו פיצוי בשל קשיי זיהוי; בתום ביצוע ההסכם יוגש דיווח לביהמ״ש.

 

ת״צ (י-ם) 4753-02-16 חזן ואח׳ נ׳ LG Electronics ואח׳ | תאריך הפרסום: 16.2.2020 | לקריאת המודעה

הבקשה הוגשה בגין הטענה, כי המשיבות מכרו מכשירים סלולריים מדגם לו פגמי ייצור מהותיים שמנעו השימוש במכשירים ואף חייבו את הרוכשים על תיקוני פגמים אלה.

בהסדר הפשרה נקבע, כי לצורך הפיצוי ישנן שתי תתי-קבוצות: על חברי הקבוצה להוכיח את חברותם בה תוך 60 יום מעליית אתר ייחודי לצורך כך; בקבוצה א׳ – ישולם מינימום של 750,000 ש״ח במזומן (אם פחות – הפיצוי לכל חבר קבוצה יגדל/יתרם לקרן) ומקסימום של 14 מיליון ש״ח (הסכום שלא ינוצל מעל 750 אלף ייתרם לעמותות בדמות טלפונים סלולריים). בקבוצה ב׳ – נטען כי כבר ניתנה הטבה בדמות הארכת תקופת האחריות מתקופת הסכם הפשרה המקורי (מ-2019, שלא אושר) (תיקונים בחינם) ששוויה הינו מיליון ש״ח.

 

ת״צ (מרכז) 28099-08-18 אבני נ׳ מצמן את מרוץ שותפות רשומה ואח׳ | תאריך הפרסום: 16.2.2020 | לקריאת המודעה

הבקשה הוגשה בגין הטענה, כי סניפי המשיבות (רשתות מסחריות) לא הנגישו את סניפיהן ללקויי שמיעה כנדרש לפי חוק ותקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבליות, כיוון שלא נמצאו בהן מערכות עזר לשמיעה.  

 בהסדר הפשרה נקבע, כי בסניפים תבוצע ״הנגשה עודפת״ ללקויי שמיעה בדמות התקנת מערכות עזר המשוכללות מן הנדרש בתקנות שיפעלו באופן שוטף ותוך פרסום ההנגשה הצפויה באתרי המשיבות; אין פיצוי כספי לחברי הקבוצה.

 

ת״צ 47609-12-17 רפי צ׳סטר נ׳ אפיק מוצרי הדפסה בע״מ | תאריך הפרסום: 19.2.2020 | לקריאת המודעה

הבקשה הוגשה בגין הטענה, כי המשיבות (אפיק מוצרי הדפסה בע׳׳מ ואפיק מוצרי הדפסה (שיווק) בע׳׳מ) את חוק הגנת הצרכן, התשמא-1981 וצו הגנת הצרכן (סימון טובין) התשמ״ג 1983 בכך שעל גבי מוצרי דיון מסוג טונרים (מחסניות הזרקת דיו) אשר היו בתוצרתן לא הופיע סימון בשפה העברית, בניגוד לחוק. לטענת המבקש, מדובר במידע מהותי אודות המוצר, השימושים השונים שניתן לעשות ובכלל זה אזהרות והוראות נוספות.

ראשית, המשיבות ביצעו הסדרה ותיקנו את הדרוש תיקון, כך המידע המתחייב מהוראות הדין ייכתב בשפה העברית על גבי מוצריה. בנוסף, חברי הקבוצה יקבלו פיצוי שווה ערך ל-240,000 ש״ח, שיגולם בהנחות בשיעור של 10% ממחיר המחירון של המוצרים בחנויות הרשת של המשיבה 1 (אפיק מוצרי הדפסה בע׳׳מ), כפי שמופיעים באתר האינטרנט שלה. המוצרים יימכרו בהנחה עד להשלמת מלוא סכום הפיצוי או עד חלוף 48 חודשים מתחילת מתן ההנחות, לפי המוקדם.

 

ת.צ. (מחוזי ת״א) 53428-11-16 תועלת לציבור נ׳ ערוץ 9 בע״מ ואח׳ | תאריך הפרסום: 20.2.2020 | לקריאת המודעה

נטען שהמשיבות מטעות את ציבור הלקוחות, שמתקשר ל״מומחים״ מטעמן, שנותנים שירותי הורוסקופ וגילוי עתידות, בכך שיכולותיהם של אותם מומחים מוצגות באופן בו הציבור מאמין ליכולות ולכישורים שלהם ומכלכל את חייו על בסיס דבריהם. כמו כן נטען שעלות השירות נמסרה רק בשפה העברית במהלך ביצוע השיחה ולא בשפה הרוסית והמחיר היה מופקע. נטען כי מדובר בהפרה של חוק הגנת הצרכן, לרבות עילות ההטעיה שבו, הפרת חובה חקוקה, לרבות לפי ס׳ 63 לפקודת הנזיקין, לרבות עילות גזל, הפרה חקוקה ורשלנות בפקודה, חוק עשיית עושר ולא במשפט, חוק החוזים, וחוק העונשין (עבירות קבלת דבר במרמה, תחבולה כישוף ועושק) וכן הפרת תנאי רישיון הערוץ.  

הערוץ ישדר תכנית תחקירים צרכנית בת עשרה פרקים, כאשר אורכו של כל פרק יהיה חצי שעה, בין השעות 19:00-23:00 וזאת על מנת להעשיר את הצופים ולהעלות את מודעותם הצרכנית (עלות הפקת התכנית כולה לפי ההסדר – 800,000 ש״ח. הוסכם כי הערכה זו איננה מחייבת את המשיבה בהשקעה המדויקת). כמו כן, הוסכם שהמשיבה לא תשדר עוד את התכנית נשוא התובענה או דומותיה בעתיד ותקפיד על הוראות הדין הרלוונטיות לשידוריה. 

 

ת"צ 34581-02-17; ת"צ 44647-02-17 מיכל טלבי ומר אילן בן חור נגד כלל חברה לביטוח בע"מ ומגדל חברה לביטוח בע"מ| תאריך הפרסום: 25.2.2020 | לקריאת המודעה

הבקשה הוגשה בגין הטענה, כי הנתבעות גובות מעמיתיהן ו/או מבוטחיהן תשלום מסוים עבור מתן הלוואה והטיפול בה ("דמי טיפול"), בניגוד להוראות סעיף 32 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס"ה-2005.

בהסדר הפשרה נקבע, כי סך השווה ל-75% מדמי הטיפול שנגבו ע"י כלל בתקופה שתחילתה 7 שנים טרם מועד הגשת בקשת האישור, בצירוף ריבית והצמדה עד למועד ביצוע התשלום יועברו לכספי קופת הגמל הרלבנטית ממנה ניתנו ההלוואות לגביהן נגבו דמי טיפול. הנתבעות מאשרות כי בעת חתימת ההסדר הן אינן גובות דמי טיפול לכיסן ומתחייבות שלא לגבות בעתיד, כלל תשלם גמול ושכ"ט בשיעור כולל של 15% מסכום ההחזר של כלל ומגדל תשלן 35,500 ₪. בנוסף, הוסכם כי חברי הקבוצה הם כל העמיתים/מבוטחים אצל המשיבות בקופות הגמל בניהולן של מי מהמשיבות בתקופה הרלוונטית ו/או כל חברי הקבוצה כהגדרתם בבקשות האישור למיניהן, ביחס לכל משיבה.

 
אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>