ינואר 2020

ת"צ 22263-04-16 רוקנשטיין ואח' נ' סלקום ישראל בע"מ| תאריך הפרסום: 1.1.2020 | לקריאת המודעה

הבקשה הוגשה בגין הטענה, כי המשיבה גובה שלא כדין מלקוחותיה שמתנתקים משירותיה תשלום בעבור אי-החזרת כרטיס הסים שניתן להם בתחילת ההתקשרות. זאת, בלא ידיעתם ומבלי שהדבר הוסכם בטרם ההתקשרות בעסקה.  

בהסדר הפשרה הוסכם כי חברי קבוצת העבר, שהם מנויים שסיימו את התקשרותם עם סלקום עד ליום 1.1.2019, אשר ישיבו את כרטיס הסים עליו חויבו ואשר יצהירו כי לא ידעו על חובתם להשיב את כרטיס הסים ושלא עשו שימוש בסים לאחר ההתנתקות, יקבלו מסלקום החזר בסך 55% מהמחיר שנגבה ממנו בפועל על ידי סלקום עבור כרטיס הסים. חבר קבוצת עבר שלא יצהיר כי לא ידע על חובתו אולם כן יצהיר שלא עשה שימוש בסים לאחר ההתנתקות, יקבל החזר בסך 35% מהמחיר שנגבה ממנו בפועל. בהתייחס לחברי קבוצת העבר שלא ישיבו את כרטיס הסים או שלא יפדו את ההמחאות שישלחו להם, יועבר 5% מהמחיר שנגבה מכל אחד מהם עבור כרטיס הסים לקרן לניהול וחלוקת כספים. לגבי חברי קבוצת העתיד, שטרם סיימו התקשרותם עם סלקום נכון ל1.1.2019, הסכום הכולל המקסימלי שייגבה על ידי סלקום מחברי קבוצת העתיד שלא ישיבו את כרטיס הסים שברשותם תוך 45 יום ממועד התנתקותם מסלקום, יעמוד על 68% מהסכום שהוסכם עימם. 

 

ת"צ 7342-05-18 יהודה ברנס נ' א.ב.א ויקטורי חברה לניהול ואחזקות בע"מ| תאריך הפרסום: 12.1.2020 | לקריאת המודעה

הבקשה הוגשה בגין הטענה שגביית המשיבה על מוצרים ארוזים, איננה כדין. נטען כי החיוב מתבצע מבלי להפחית את משקל האריזות ממשקל המוצרים לתשלום או לחילופין, עם הפחתה חלקית אך לא מלאה של משקל האריזה. כמו כן, נטען כי המשיבה אינה מסמנת את משקל המוצר (נטו, ברוטו וטרה) כנדרש בדין.

בהסדר הפשרה נקבע כי בתוך שלושה חודשים ממועד אישור הסדר הפשרה, יקוזז באופן אוטומטי משקל האריזה בעת מכירת מוצרים שקילים לפי משקל האריזה הגבוה. כמו כן, נקבע שבתוך 45 ימים ממועד אישור הסדר הפשרה המשיבה תוודא כי על כל אריזות המוצרים הארוזים מראש הנמכרים לפי משקל, יסומן משקל נטו. לבסוף, נקבע כי המשיבה תעניק הנחה בסף כולל ומצטבר של 185,000 ש"ח לכל חברי מועדון הלקוחות שלה, כאשר כל חבר יקבל 1 ש"ח למימוש כזיכוי. 

 

ת"צ (מחוזי מרכז) 46279-04-17 פרחן ואח' נ' הכשרה חברה לביטוח ואח' | תאריך הפרסום: 13.1.2020 | לקריאת המודעה שירביט I לקריאת המודעה AIG

הבקשה הוגשה בגין הטענה, כי המשיבות גבו ביתר ריבית (דמי אשראי) בגין חלוקת הריבית לתשלומים חודשיים. זאת, בניגוד לקבוע בתקנות האשראי. כך לפי המבקשים, אלה ביקשו לחלק את הפרמיה השנתית וקיבלו את המחיר החודשי מבלי ששיעור הפרמייה השנתי גולה, כמתחייב בדין; וכן שיעורה של הריבית עלה על השיעור המקסימלי המותר בתקנות.

ההסדר הראשון באותו תיק (מול שירביט): בהסדר הפשרה נקבע, כי לכל ציבור הנפגעים – בעלי הפוליסות/מוטבים/מבוטחים ששילמו דמי אשראי/גבייה/הסדר/תשלומים ביתר, אשר מועד תחילת תקופת הביטוח מ27.4.2010 עד ליום אישור ההסדר – יינתנו ההטבות הבאות: מבוטחים בביטוח אישי (כל מי שיבוטח ע"י המשיבה והיה חייב בפוליסת ביטוח מסוג רכב רכוש/ביטוח דירות/ביטוח תכולת דירות/ביטוח תאונות אישיות שיחל בעת תקופת ההטבה) יקבלו הנחה מיוחדת בשיעור 48% מדמי האשראי (עד למיצוי הטבה של 2,528,117 ₪); למבוטחים בביטוח אחר (ללא ביטוח מחלות ואשפוז) תינתן הנחה מיוחדת בשיעור 10% מדמי האשראי (עד למיצוי הטבה 344,743 ₪).


ההסדר השני באותו תיק (למול AIG): קובע הטבה כספית למבוטחים חדשים בביטוח אישי בשיעור של 100% מגביית דמי האשראי (עד למיצוי הטבה על סך 1,175,404 ₪); הנחה מיוחדת בשיעור 100% מגביית דמי האשראי גם למבוטחים בביטוחים שאינם אישיים (עד למיצוי הטבה על סך 141,048 ₪.

 

ת"צ (ב"ש) 54834-08-18 יואל בוהדנה נ' מועצה מקומית מיתר | תאריך הפרסום: 15.1.2020 | לקריאת המודעה

הבקשה הוגשה בגין הטענה, כי היטל השמירה שגבתה הנתבעת נגבה ביתר, שכן זו חייבה את היטל השמירה בתחשיב מטרי שונה מזה שלפיו גבתה ארנונה.

בהסדר הפשרה נקבע, כי הנתבעת תאמץ את שיטת החישוב של התובע – חישוב גודל הנכס לצורך גביית היטל השמירה יהיה זהה לחישוב גודל הנכס לצרכי ארנונה.

 

ת"צ (מרכז) 16561-08-17 דיקלה קרמר נ' שופמיינד בע"מ | תאריך הפרסום: 15.1.2020 | לקריאת המודעה

הבקשה הוגשה בגין הטענה, כי התקנון לרכישת קופונים באתר המשיבה (אתר הקופונים של וואלה) כולל תנאי מקפח בחוזה אחיד, אשר דינו בטלות/שינוי ומזכה בסעד מכוח עילת עשיית עושר ולא במשפט. הס' הרלוונטי להסדר עם וואלה הוא ס' 8.7 לתקנון הקובע כי לא ניתן לקבל החזר/שימוש לקופון שפג תוקפו. התובענה הייצוגית הוגשה גם נ' חברת סיטיקום המפעילה את האתר "באליגם", ותקנונה מכיל תניה דומה, ברם לא נחתם הסדר עמם.

בהסדר הפשרה נקבע, כי כל אדם או תאגיד שרכש שובר קנייה ופג תוקפו מבלי שמומש (ולא קיבל החזר או זיכוי) משנת 2011 ועד מתן תוקף להסדר, יהיה זכאי לפיצוי. אם הינו מנוי, יקבל לזיכוי כספי שווי מחצית הסכום ששולם עבור השובר. הוא יינתן בצורת קרדיט שיתווסף לחשבון המנוי (כסף וואלה שופס) ויהיה תקף ל30 יום. זאת, למעט בעסקאות לרכישת כרטיסים להופעות, טיסות לחו"ל, לינה בבתי מלון/הארחה ובעסקאות שבהן מלוא התמורה הועברה לבית העסק (ככל הנראה מראש).

עבור שוברים שנרכשו בעבר ולא מומשו, שופמיינג מתחייבת לפצות את חברי הקבוצה בסכום של 13,000 ₪. בשלב הראשון באמצעות הטבות לרכישת מוצרים בגובה 10 ₪ לכל מנוי "הדיל היומי", שיהיו תקפים ל-30 ימים. בשלב השני, ככל שתוותר יתרה, היא תועבר לקרן תובענות ייצוגיות

מנגנון היידוע – דוא"ל תזכורת 14 יום לפני פקיעת השובר; "אזהרה" בעמוד חשבון המנוי; אפשרות לסידור העסקאות בעמוד החשבון של המנוי בהתאם למועד פקיעת השוברים.

ביקשו גמול של 1,120 ₪ ושכ"ט בסך 11,200 ₪.

 

ת״צ 29651-02-19 יקטרינה ליטבק נ׳ קבוצת גולף א.ק. בע״מ | תאריך הפרסום: 22.1.2020 | לקריאת המודעה

הבקשה הוגשה בגין הטענה, כי הוראות התקנונים המוצגים באתרי האינטרנט של המשיבות מנוגדות לחוק הגנת הצרכן, ובפרט לעניין ביטולה של עסקת מכר ומתן החזר כספי במסגרת רכישה אינטרנטית.

בהסדר הפשרה נקבע, כי המשיבות יפעלו לתיקון הוראות התקנון המופיעות בכל אתרי האינטרנט בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן; לקוחות שביטלו עסקאות בסך נמוך מ-50₪ יפוצו בשוברים בסך 50₪. הקבוצה תהא רשאית לממש את השובר במשך תקופה של שנתיים; גמול למבקשת בסך 44,015 ₪ ושכ״ט בסך 176,004₪.

 

ת״צ 18189-04-18 דרזנר נ׳ איידיגיטל סטור בע״מ | תאריך הפרסום: 23.1.2020 | לקריאת המודעה

הבקשה הוגשה בגין הטענה, כי המשיבה הפרה את חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות משאין בחנויות הרשת מערכת עזר להנגשת השירות לאנשים עם מוגבלות בשמיעה.

בהסדר הפשרה נקבע, כי המשיבות יפצו את חברי הקבוצה באמצעות הנגשה עודפת מעל הוראות התקנות: התקנת מערכת FM אישית עם מיקרופון ומשדר עבור נציג השרות (ועוד עזרים); המשיבות יוסיפו באתר הרשת בדף ״נגישות״ הודעה כמפורט בהסכם פשרה לצורך שיפור הפרסום.

 

ת״צ 12366-05-18 חווה מינקה נ׳ סלקום ישראל בע״מ | תאריך הפרסום: 23.1.2020 | לקריאת המודעה

הבקשה הוגשה בגין הטענה, כי סלקום לא שלחה ללקוחותיה ב״תכניות כשרות״ הודעה קולית בדבר עליית התעריף בניגוד לרשיונה.

בהסדר הפשרה נקבע, כי כל אחד מחברי הקבוצה יהיה זכאי לתשלום בסך 20 ₪. למנוים פעילים התשלום יבוצע באמצעות זיכוי החשבון החודשי אצל סלקום. לאלה שאינם מנויים פעילים התשלום יבוצע באמצעות העברת הסכום המגיע להם במצטברף לקרן לניהול וחלוקת כספים לפי 27א לחוק תובענות ייצוגיות. חברי הקבוצה הם לקחות סלגום בתכניות החסומות לקבלת מסרונים (תכניות ״כשרות״) אשר בתקופה שמיום 11/07/2017 ועד ליום 24/10/2018 היו אמורים לקבל הודעה קולית בדבר שינוי המחיר החודשי של תכניתם. 

 

ת״צ 53995-11-15 הילה לב גזית נ׳ הוט מערכות תקשורת | תאריך הפרסום: 27.1.2020 | לקריאת המודעה

הבקשה הוגשה בגין הטענה, כי חברת ׳׳הוט׳׳ פועלת בניגוד להוראות סעיף 13א לחוק הגנת הצרכן, תשמ״א-1981, בכך שהיא מספקת ללקוחותיה שירותי תוכן במסגרת שירותי ה-VOD בעסקאות לתקופות קצובות המתחדשות באופן אוטומטי מדי חודש, ללא הסכמתו המפורשת של הלקוח.   

בהסדר הפשרה נקבע, כי המשיבה, חברת ,׳הוט׳׳, מתחייבת כי לפתוח לכל לקוחותיה אשר היו מנויים לשירות VOD ביום 30.11.2019 (ומהווים עדיין מנוייה) ספריית תוכן מוסף (SVOD) ״האוזן השלישית״, המציעה מגוון סרטי קולנוע איכותי, וזאת ללא תמורה נוספת ולשם הקניית ההטבה מכוח הסכם הפשרה. הספרייה תהיה פתוחה במשך 3 חודשים רצופים. בנוסף ביצעה ׳׳הוט׳׳ שינוי במסך הזמנת ספריית תוכן מוסף, על מנת להבהיר את תנאי ההצטרפות ולמנוע מקרים דומים בעתיד.

 

ת״צ 13356-08-17 אשר סנדרס נ׳ אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע״מ | תאריך הפרסום: 27.1.2020 | לקריאת המודעה

הבקשה הוגשה בגין הטענה כי המשיבה, חברת הפנסיה והגמל ׳׳אלטשולר שחם׳׳, לא שלחה כדין הודעות מקדימות (כפי שנקבע בתקנון) לעמיתיה בגין העלאת שיעור דמי הניהול בחשבונותיהם, לכן מדובר בהעלאה אסורה לטענת המבקש.

המשיבה מתחייבת לשלם לחברי הקבוצה סכום כולל של 780,000 ש״ח. כל חבר בקבוצת התובעים המאושרת יהיה זכאי לתשלום בסכום כספי שיחושב בהתאם לפער שבין דמי הניהול שנגבו ממנו בפועל בין מועד ההעלאה (1.12.07) ועד ליום 31.3.09, לבין סך דמי הניהול שהיו נגבים ממנו בתקופה המוסכמת בכל אחת מקופות הגמל בה היה עמית אלמלא ההעלאה, בהכפלה במקדם הפשרה שהוסכם בין הצדדים ובתוספות המוסכמות.

 

ת״צ 12646-05-19 אלירן סימנדוייב נ׳ אורכידאה ניהול מלונות בע״מ | תאריך הפרסום: 28.1.2020 | לקריאת המודעה

הבקשה הוגשה בגין הטענה, כי המשיבה הפרה את הוראותיו של חוק התקשורת (בזק ושידורים) התשמ׳׳ב-1982 (סעיף 30א), האוסר על הפצה של דברי פרסומת אלא בתנאים הקבועים בו, בעת ששלחה לחברי הקבוצה המיוצגת הודעות דיוור פרסומי, מבלי שצוינה המילה ׳׳פרסומת׳׳ בכותרת ההודעה. 

בהסדר הפשרה נקבע כי המשיבה חדלה משיגור הוראות דואר אלקטרוני ללא ציון המילה ׳׳פרסומת׳׳ בכותרתן, ומיישמת זאת גם בהודעות SMS. בהתאם להסדר, המשיבה תעניק הנחות ללקוחותיה על הזמנות של חדרי אירוח במבחר מלונות בישראל הנמנים על רשת ׳׳אורכידאה׳׳ ו/או ׳׳סטאי׳׳ ו/או ׳׳הרברט סמואל׳׳, בסכום כולל של 492,000 ש״ח. ההנחות יהיה בשיעור של 10% לפחות, וללא כפל מבצעים והנחות, לתקופה של 18 חודשים מהמועד שבו יומצאו פסק דין המאשר את הסכם הפשרה. כמו כן, המשיבה מתחייבת להעניק את מלוא סכום ההטבה, גם במקרה שההטבה לא חולקה במלואה במהלך פרק הזמן עליו הסכימה הצדדים (18 חודשים).

 

ת״צ 1196-07 אבנר גבאי נ׳ רכבת ישראל בע״מ| תאריך הפרסום: 28.1.2020 | לקריאת המודעה

הבקשה הוגשה בגין הטענה כי הרכבת הפרה את חובתה לפצות את נוסעיה המחזיקים בכרטיס חופשי חודשי בגין איחורים העולם על חצי שעה, וכי הרכבת הטעתה את כלל נוסעיה בגך שלא גילתה להם כי הם זכאים לפיצוי בגין האיחורים כאמור. 

בהסדר הפשרה נקבע, כי הרכבת תעניק לחברי הקבוצה פיצוי כולל בסך של עשרה מיליון ש״ח. לאור הקושי באיתור כלל חברי הקבוצה, הפיצוי יוענק בדרך של מימון פרויקטים. הפרויקטים, שלא היו חלק מתכנית העבודה של הרכבת, יבוצעו לטובת ולרווחת כלל נוסעי הרכבת כתוצאה מניהול התביעה. חלק מהפרויקטים עליהם הסכימו הצדדים הינם שינוי המספור של הרכבות לשיפור ההתמצאות, הצגת מידע בשפה הערבית, עמדות מידע בתחנות רכבת ישראל ואמצעי הגוונה לתנועה עצמאית של לקויי ראייה ושמיעה בתחנות רכבת ישראל. 

 

ת״צ 54640-05-18 סובול נ׳ כלל חברה לביטוח בע״מ | תאריך הפרסום: 30.1.2020 | לקריאת המודעה

הבקשה הוגשה בגין הטענה, כי המשיבה העלתה את דמי הניהול בעניינם של חברי הקבוצה המיוצגת בניגוד להוראות פוליסות הביטוח ו/או הוראות הממונה על הביטוח ו/או הוראות חוק חוזה ביטוח ו/או כל הוראת דין רלוונטית וללא מתן הודעה מוקדמת. 

בהסדר נקבע כי המשיבה תפצה כל חבר מחברי הקבוצה המאושרת בסך השווה ל-67.5% מההפרש שבין דמי הניהול שנגבו בתקופה שלאחר ההעלאה בשיעור דמי הניהול שתחילתה 7 שנים לפני מועד הגשת התביעה ועד מועד ההשבה בפועל, לבין דמי הניהול שהייתה המשיבה גובה ממנו בהתאם לשיעור דמי הניהול טרם ההעלאה. ככל שייווצר הפרש בין סכום הפיצוי הכולל לבין הסכומים שישולמו בפועל לחברי קבוצת התובעים המאושרת, הוא יועבר על ידי המשיבה לקרן התובענות הייצוגיות (בהתאם לסעיף 27א לחוק תובענות ייצוגיות).

 

 

 

 

 

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>