• ראשי
 • הערות במשפט

  הערות במשפט

  קול קורא - להגשת הערות במשפט מג 

  פרויקט "הערות במשפט" נחנך בכרך מ"א (2017) של עיוני משפט. מטרת הפרויקט לעודד כתיבה משפטית סטודנטיאלית, צעירה, מקורית וחדשנית, במתכונת כתבי העת האקדמיים המשפטיים בארה"ב, המאפשרים לסטודנטים לתרום לכתב העת טקסטים קצרים, שאינם עולים לכדי מאמר. סטודנטים המעוניינים בכך מוזמנים לשלוח כתב יד מקורי, מנומק היטב ותמציתי, אשר מקדם את המחקר המשפטי בשדה מסוים. כתבי יד שימצאו מתאימים יעברו עריכה על-ידי מערכת "עיוני משפט" ויפורסמו בכתב העת. כמו כן, הם יוצגו על-ידי כותביהם בפני פורום רחב של מרצים/ות וסטודנטים/ות.

  המגישים לפרויקט הערות במשפט יוכלו לעסוק בנושאים שונים העומדים על סדר היום של המשפט הישראלי. בנוסף, נשמח לפרסם כתיבה סטודנטיאלית בנושא ״הדמוקרטיה הישראלית בצל המשבר העולמי״. בשנים האחרונות, אנו עדים לתהליך של שחיקה ביחס למוסדות דמוקרטיים ברחבי העולם, המתאפיין בהחלשת מוסד הביקורת השיפוטית, העצמת כוחה של הרשות המבצעת, צמיחתן של תנועות פופוליסטיות ובעליית כוחן של מגמות בדלניות ביחס למערכות אסדרה בינלאומיות. תופעה זו לא פסחה גם על ישראל, וניתן למצוא לה ביטויים רבים בהליכי חקיקה, פסיקה ואף שינויים חוקתיים המצמצמים את היקף ההגנה על זכויות ומשנים את מערך האיזונים והבלמים של הדמוקרטיה הישראלית (סקירה ממצה בנושא ניתן למצוא בקישור זה). שאיפתנו היא לפרסם בכרך מג הערות חקיקה ופסיקה הקשורות בתופעה זו ולפרסם אותן במקובץ כך שהמכלול יהווה רב שיח תחת הכותרת של "הדמוקרטיה הישראלית בצל המשבר העולמי."

   סטודנטים המעוניינים בכך יוכלו, אפוא, להגיש לעיוני משפט הערות חקיקה ופסיקה הממוקדות בנושא "הדמוקרטיה הישראלית בצל המשבר העולמי" או הערות במשפט העוסקות בנושא כללי.

   

  מה נדרש מכתב היד?

  לרוב, כתב יד מוצלח מתאפיין בקריטריונים הבאים:

  1. מקוריות וחדשנות.
  2. איכות הטיעון וביסוסו – הטיעונים צריכים להיות משכנעים, להוות חלק ממהלך של טיעון לוגי תקין, ולהיתמך במקורות מתאימים.
  3. כתיבה נהירה ומבנה אפקטיבי – על כל חלק בכתב היד לתרום לטיעון הכללי, וכן שהמבנה עצמו ישרת את הטיעון. כמו כן, נדרש שהכתיבה תהיה ברורה ושוטפת.
  4. התמודדות עם ביקורות נגד, ככל שהן רלוונטיות ומשמעותיות.

   

              כתבי היד שיוגשו לפרויקט "הערות במשפט" אינם מוגבלים לנושא מסוים, מתודולוגיה, או

              גישה מחקרית, וניתן לכתוב אותם במתכונת של ז'אנרים שונים, למשל

              (ואין זו רשימה סגורה. נשמח לקבל כל כתב יד מקורי ואיכותי):

  • מסה – בהקשרו של פרויקט זה הכוונה להצגת המצב המשפטי הקיים בתחום מסוים, הצגת ביקורת על מצב זה והצעת פתרון חלופי חדשני. כמו כן, מסה יכולה ליישם תיאוריות ודוקטרינות קיימות באופן חדשני ומקורי (למשל השאלת דוקטרינה מתחום מסוים לתחום אחר, תוך מתן הצדקה מבוססת למהלך זה). מסה אינה מצריכה העמקה מחקרית בספרות הקיימת ובמציאות המשפטית באותה מידה שנדרשת ממאמר, אך היא כן דורשת עיגון ומחקר מספק.
  • הערת חקיקה – יכולה להתייחס לחקיקה קיימת ומשמעותית, או להצעת חוק שנמצאת בשלבים מתקדמים ויש בה עניין ציבורי. הערת חקיקה רצוי שתכלול את המצב המשפטי שהיה קיים טרם חקיקת החוק, את המצב המשפטי לאחר מכן, והשוואה בין המצבים מתוך נקודת מבט ביקורתית. כמו כן, הערת חקיקה יכולה לבחון כיצד דבר החקיקה משתלב במארג החקיקתי הקיים, האם החקיקה עולה בקנה אחד עם ערכי היסוד של השיטה, האם החקיקה תשיג את המטרות שלשמה היא הוצעה מלכתחילה (כפי שהן מנוסחות בהצעת החוק), כיצד חקיקה דומה מיושמת במדינות אחרות בעלות משטר משפטי דומה, איזו תשתית תיאורטית מונחת בבסיס החקיקה והאם היא תשתית ראויה וכיוצא בזאת.
  • ביקורת ספרות – יכולה להתייחס לספר או למאמר הרלוונטיים בשיח המשפטי כיום. הביקורת תכלול סקירה קצרה ותמציתית של הספרות שנבחרה, וביקורת מנומקת בעלת תשתית תיאורטית ו/או פוזיטיבית איתנה. ביקורת ספרות לא תתמקד בהערות נקודתיות, אלא בביקורת רחבה על הרעיון המרכזי או על טיעונים מהותיים שעלו בספרות שנבחרה.
  • הערת פסיקה – ניתוח מעמיק וביקורתי של פסק דין מרכזי מהשנים האחרונות, כולל סקירה קצרה של פסק הדין. הערת פסיקה עשויה לכלול: ניתוח תיאורטי, ניתוח מקומו של פסק הדין בשדה המשפטי, השוואה לתחומי משפט אחרים או לפסקי דין מובילים אחרים, משפט משווה וכיוצא בזאת.

   

  דגשים:

  • הפרויקט פתוח לסטודנטים לתואר ראשון בפקולטה למשפטים שבאוניברסיטת תל אביב בלבד
  • ניתן להגיש את כתבי היד ביחידים, או בזוגות .
  • עבודות סמינר, פרו-סמינר ועבודות אחרות יכולות להוות בסיס לכתב יד מוצלח, בכפוף לשינויים והתאמות הנדרשים לשם עמידה בתנאים לעיל. יודגש כי עבודות שיוגשו במתכונתן המקורית מבלי שנעשתה התאמה לסוגה המבוקשת – יידחו על הסף.
  • השתתפות בפרויקט אפשרית רק עבור מי שהיה סטודנט בפקולטה למשפטים של אוניברסיטת ת"א בשנת הלימודים התשע"ז.
  • מועד הגשת כתבי יד לכרך מ"ב: עד יום ראשון, 30 במאי 2019.
  • דגשים טכניים:
   • אורך: בין 5,000 ל-10,000 מילים (כולל הערות שוליים).
   • סוג הקובץ: Word.
   • הפניה למקורות תתבצע על פי כללי האזכור האחיד 
   • יש להגיש את העבודה ברווח של שורה וחצי; שוליים 2.5 ס"מ מכל כיוון; יישור לשני הצדדים; כתב David בגודל 12.
   • מבנה כתב היד: מבוא, גוף המאמר (בחלוקה לפרקים) וסיכום.
  • סטודנטים/ות המעוניינים/ות להגיש את כתב ידם/ן לפרויקט, מתבקשים/ות להגישו בעותק אלקטרוני (על פי הכללים הטכניים המפורטים לעיל) לכתובת המייל:​ tau.law.review@gmail.com
  • בנוסף, יש לצרף למייל הצהרת מקוריות 
  • יש לציין בגוף המייל את שם הסטודנט ושנת לימודים.

               ניתן להיעזר ב-Notes וב-Comments לדוגמא שהתפרסמו על-ידי סטודנטים בכתבי עת

               נבחרים בארה"ב, למשל:

   

              שימו לב, כי גם מתכונת של Notes וגם מתכונת של Comments עשויות להתאים לפרויקט

             "הערות במשפט" (ההבדלים המרכזיים בין Notes לבין Comments הוא בהיקפם וברמת

              המחקר שהם דורשים).

   

  אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
  UI/UX Basch_Interactive