הספרייה למשפטים ע"ש דוד י. לייט

הספרייה למשפטים ע"ש דוד י. לייט

כתובות הספרייה 

טלפון יעץ והשאלה: 03-6408356-7, פקס: 03-6406232

ווטסאפ  0502138319

אתר הבית באינטרנט:    lawlib.tau.ac.il

דואר אלקטרוני:   lawlibdalpak@tauex.tau.ac.il  

פייסבוק:    www.facebook.com/lawlib

 

שעות פתיחת הספרייה

בימים א' - ה' משעה 08.30 עד 20:00.

נא לעקוב אחר הודעות לגבי שינויים בשעות פתיחת הספרייה.

 

שעות ההשאלה בספרייה

השאלת ספרים מתבצעת עד רבע שעה לפני סגירת הספרייה.

 

אתר הבית של הספרייה באינטרנט -  lawlib.tau.ac.il

אתר הבית של הספרייה מעודכן באופן שוטף ומהווה כלי יעיל לחיפוש מידע.

דרך אתר הבית של הספרייה ניתן להגיע לקטלוג הספרייה "דעתא" ולמאגרי מידע משפטיים ישראליים ולועזיים ושאר משאבי הספרייה.

 

חדרים ללימוד בקבוצות באגף לקבוצות דיון ולימוד ע"ש עו"ד משה אוסטר

לרווחת הסטודנטים והסטודנטיות של הפקולטה למשפטים מבואה וארבעה חדרי לימוד בקבוצות בקומה התחתונה של הספרייה:

חדר מס' 1 - לקבוצה של עד 8 סטודנטים/יות.

חדר מס' 2 – לקבוצה של עד 6 סטודנטים/יות

חדר מס' 3 – לקבוצה של עד 4 סטודנטים

חדר מס' 4 – לקבוצה של עד 8 סטודנטים/יות.

בנוסף ל-4 חדרי דיון ולימוד באגף ע"ש עו"ד משה אוסטר, עומד לרשות הסטודנטים חדר ע"ש עו"ד דניאל יעקבזון (חדר 7) – לקבוצה עד 6 סטודנטים/יות

יש להזמין את חדרי הלימוד דרך אתר הבית של הספרייה .

ניתן להזמין חדר דרך מערכת הזמנת החדרים

 

נהלים:

החדרים מיועדים לקבוצות של 2 ומעלה אנשים.

ניתן להזמין חדר ל- עד שלוש שעות ביום.

ניתן לבצע עד 2 הזמנות בשבוע.

ביטול – אם אין בכוונתכם/ן לממש את ההזמנה, יש לבטלה בהקדם באופן עצמאי דרך אתר הבית של הספרייה.

איחורים – החדר ישמר עבורכם/ן עד 15 דקות לאחר תחילת מועד ההזמנה.

נא לעקוב אחר הודעות לגבי שינויים באתר הבית של הספרייה.

הדרכה אינדיבדואלית בשימוש במאגרי המידע

הספרייה מציעה לסטודנטים של הפקולטה למשפטים הדרכות אינדיבידואליות בשימוש במאגרי המידע הממוחשבים והמגוונים ובחיפוש מידע מודרך לפי נושא בהנחייתן של ספרניות היעץ.

טפסים לבקשת הדרכה אינדיבידואליתחיפוש מודרך ופרטים נוספים - באתר הבית של הספרייהlawlib.tau.ac.il   ובדלפק הספרייה.

 

אוריינות מידע: הספרייה ומאגרי מידע המשפטיים

צוות הספרייה מעביר את ההדרכה הייעודית "אוריינות מידע". מטרת הלימוד היא לחשוף בפני התלמידים מגוון רחב של מאגרי מידע משפטיים ולהקנות למשתתפים כלים לביצוע חיפוש ואיתור מידע עצמאי ומושכל.

"אוריינות מידע" היא חובה ללא נקודות זכות עבור תלמידי תואר ראשון, שנה ג', הרשומים לפרוסמינר.

 

הזמנת ספרים מושאלים

ניתן לבצע הזמנה לספר מושאל (מהאוסף הכללי של הספרייה) דרך מערכת חיפוש דעת"א.

לא ניתן להזמין ספרים מאוסף הספרים השמורים.

 

הזמנת סריקת מאמר/פרק מספר מאוסף הספרייה

ניתן להזמין סריקה של מאמר / פרק מספר מאוסף הספרייה באמצעות טופס באתר הבית.

 

השאלה בין-ספרייתית - אספקת פרסומים לסטודנטים ולסגל בפקולטה למשפטים

ניתן להזמין פרסומים מאוניברסיטאות בארץ ומאמרים מחו"ל.

יש למלא טופס דרך אתר הבית של הספרייה או במערכת חיפוש דעת"א לאחר ההזדהות.

המזמין יקבל הודעה עם הגעת החומר.

 

שירותים נוספים

 1. שירותי הדפסה.
 2. מחשבים ניידים להשאלה לסטודנטים לשימוש בשטח הספרייה ולמבחנים בפקולטה (פרטים בדלפק הספרייה).
 3. ניתן לשאול עזרים נוספים כגון מילונים אלקטרוניים, אוזניות, מטענים ומחשבונים.

 

נגישות לסטודנטים/יות בעלי צרכים מיוחדים

- מכונה משולבת לצילום, הדפסה / סריקה בקומת הכניסה   

- מערכת שמע שולחנית בדלפק יעץ/השאלה

- שירותים נגישים בקומה א'

- תכנית הקראה ללקויי ראייה עלמא רידר מתוכנת בכל מחשבי הספרייה. כמו כן ניתן להשתמש באפליקציית זכוכית מגדלת של windows להגדת הטקסט.

ניתן לעקוב אחר חדשות בנושא באתר הבית של הספרייה.

 

שירותים והנחיות נוספות:

בספרייה חדר שניתן לעשות בו שימוש כחדר הנקה. נא לפנות לצוות הדלפק.

הנכם מתבקשים לא להשאיר בשטח הספרייה חפצים אישיים ומחשבים נישאים ללא השגחה, גם לא לפרקי זמן קצרים.

 

 תקנון הספרייה - (מספר הוראה 13-001)

 1. התקנון למשתמשים בשירותי ספריות האוניברסיטה מפורט בהוראות האוניברסיטה ומוצג לראווה על לוח המודעות של הספרייה וגם באתר www.tau.ac.il/university-constitution   -
 2. נא לעקוב אחר עדכונים / שינויים.
 3.  להלן סעיפים נבחרים:

 

 1. כללי התנהגות בספרייה:
  1. יש לנהוג ביחס חברי והוגן כלפי הקוראים האחרים בספרייה.
  2. יש להשתמש בחומר, בציוד ובספרים באופן זהיר וראוי.
  3. יש להקפיד על שמירה של דיני זכויות היוצרים.
  4. יש לשמור על השקט והסדר הטוב בתחומי הספרייה.
  5. השיחה, העישון, השתייה, האכילה והשימוש בטלפונים ניידים אסורים בכל שטחי הספרייה. 
  6. אין איזורי עישון בספרייה!
  7. אין להוציא ספרים וציוד אחר מהספרייה ללא רשות / השאלה
  8. הספרייה רשאית להגביל הכנסת חפצים אישיים, לרבות אוכל ושתייה.
  9. אין לעשות שימוש בבניין הספרייה למטרות שאינן קשורות בספרייה, אלא בהסכמה ובתיאום עם מנהל הספרייה.
  10. יש למלא אחר הוראות הספרנים ועובדי הבית, ולקיים את ההוראות המיוחדות כפי שיוצאו ע"י כל אחד ממנהלי הספריות לגבי הספרייה עליה הוא ממונה, ובלבד שהוראות אלה לא תעמודנה בסתירה להוראה זו.
  11. אין כניסה לקורקינטים.

 

 1. התנהגות בניגוד לכללים:
  1. מנהל הספרייה יהא רשאי להרחיק לאלתר מתחומי הספרייה, כל הנוהג בניגוד לאמור בסעיף 10 דלעיל.
  2. בנוסף, מנהל הספרייה יהא רשאי לאסור שימוש בשרותי הספרייה, למשך תקופה שלא תעלה על 14 יום, על כל מי שמתנהג בניגוד לאמור בסעיף 10 דלעיל.
  3. במקרה כאמור לעיל, ימלא מנהל הספרייה דו"ח אירוע ובו ירשום פרטי המקרה והנסיבות שהביאו לעונש כאמור.
  4. מנהל הספרייה או מי מטעמו יהיה רשאי לדרוש מקורא להציג בפניו תעודה מזהה בשטח הספרייה.

 

 1. סמכויות מקבילות:
  1. מבלי לפגוע באמור לעיל, הרי שבנוסף לסמכויות המוקנות לו בסעיפים 9 ו-11,  יהא רשאי מנהל הספרייה להגיש תלונת משמעת כנגד קורא (למעט קורא חוץ) שנהג בניגוד לאמור בסעיפים 8 ו-10 לעיל
  2. הוגשה תלונת משמעת בנוסף להליכים שננקטו לפי סעיפים 9 ו-11 לעיל, לא תישמע טענת הנאשם בדבר סיכון כפול.

 

 1. ערעור:
  1. החלטת מנהל הספרייה, כאמור בסעיפים 9 ו-11, ניתנת לערעור בפני יו"ר ועדת הספרייה האוניברסיטאית.  הערעור יוגש בכתב תוך 3 ימים מיום החלטתו של מנהל הספרייה.
  2. הוגש ערעור על החלטת מנהל הספרייה יעוכב ביצועה עד למתן ההחלטה בערעור, אלא אם כן יורה יו"ר ועדת הספרייה האוניברסיטאית אחרת.
  3. החלטתו של יו"ר ועדת הספרייה האוניברסיטאית תהא סופית ובלתי ניתנת לערעור.

 

 1. ביקורת כניסה / יציאה:
  1. לצורך בדיקת זכאות כניסה, יהא רשאי מנהל הספרייה או מי מטעמו לבקש מכל מי שנכנס לספרייה להציג כרטיס תלמיד/עובד/מנוי בתוקף, ותעודה מזהה.
  2. מנהל הספרייה או מי מטעמו יהיה רשאי לבקש מכל הנכנס/היוצא מפתח הספרייה להציג כל חומר המצוי ברשותו.

 

 

כללי השאלה

בספרייה למשפטים ע"ש דוד י. לייט זכאים לשאול: מרצה , תלמיד, עובד, פנסיונר ומתנדב של אוניברסיטת תל-אביב.

זכות שאילת ספר היא אישית ואינה ניתנת להעברה.

שאילת ספרים תתבצע באמצעות התעודות הבאות:

  

 1. לסטודנט

כרטיס סטודנט תקף המונפק ע"י אגף רשום ומנהל תלמידים, נושא תמונה, או  בצירוף תעודת זהות

 1. למרצים

כרטיס עובד או כתב מנוי תקף

 1. לעובדים

כרטיס עובד או כתב מנוי תקף

 1. לפנסיונרים

תעודת פנסיונר

 1. למתנדב

כתב התנדבות תקף

 

 

 

 

 

 

 

 

 

יש להגיש את הספר המבוקש לספרן ולמלא אחר הוראותיו. בספרייה פועלת מערכת אלקטרונית להגנת ספרים.

על השואל לוודא תאריך החזרת הספר ושעת החזרתו בזמן ההשאלה.

יש להחזיר את הספר בדלפק יעץ/השאלה. בנוסף, ניתן להחזירו בתיבה המצויה בכניסה לספרייה.

 

הספרייה רשאית לדרוש מהשואל להחזיר חומר ספרייתי, שהושאל לו, גם לפני תום מועד ההשאלה.

השואל אינו רשאי להעביר ו/או להשאיל לאחר ספר מושאל, והוא יהיה אחראי לו כל עוד לא הוחזר הספר לספרייה.

על הסטודנט להודיע על אובדן כרטיס הסטודנט לספרייה ולדקנאט הסטודנטים.

שואל שהחזיר ספר במצב לא תקין, ישלם את ערך תיקון הספר או את ערכו של הספר - לפי החלטת מנהלת הספרייה.

אובדן ספר שבידי הקורא מחייב אותו בקניית הספר ובהחזרתו לספרייה.

אם אין להשיג את הספר, ישולם ערכו לפי החלטת מנהלת הספרייה.

השאלת ספרים מתבצעת עד - 15 דקות לפני סגירת הספרייה.

יש לעקוב אחר השאלות / החזרות / הזמנות וכו' בכרטיס הקורא דרך מערכות "דעת"א" ובתזכורות במייל.

 

 הארכה

את תקופת השאילה של ספר מהאוסף הכללי ניתן להאריך באמצעות:

 1. הספרייה מפעילה שירות הארכה אוטומטית לספרים מושאלים בהשאלה רגילה, הספרים מוארכים למשך שנה.  ספרים בהשאלה מוגבלת - "ספרים שמורים" (ליום אחד), וספרים שהוזמנו  אינם ניתנים להארכה.

הודעות על ספרים שלא הוארכו ואשר יש להחזירם תשלחנה בדואר אלקטרוני בלבד לתיבת הדואר האוניברסיטאית של הקורא. על הקורא לבדוק בכרטיס הקורא במערכות "דעת"א"  את תאריכי ההחזרה של הספרים שהושאלו על שמו.

 1. טלפון למדור שירותי קוראים  בין השעות 08:30 - 19:30  (או עד חצי שעה לפני סגירת הספרייה) מס' הטלפון: 03-6408356/7

יש לעקוב  אחר הודעות הספרייה בנושא.

 

 

 

לא ניתן להאריך:

1. ספר שמור הניתן להשאלה ליום אחד.

2. ספר מבוקש או מוזמן ע"י קורא אחר.

3. ספר המוחזר באיחור.

4. ספר שמכסת הארכות שלו הסתיימה.

 

איחורים

על המחזיר ספר באיחור יוטל קנס, עבור כל ספר בנפרד ולפי סוג הספר. שיעור הקנס נקבע ע"י אגף הכספים באוניברסיטה.

נהלים לגבי איחור בהחזרת ספרים מופיעים בתקנון למשתמשים בשירותי ספריות האוניברסיטה המפורט בהוראות האוניברסיטה.

התקנון מוצג לראווה על לוח המודעות של הספרייה וגם באתר  www.tau.ac.il/university-constitution

(מספר הוראה 13-100, סעיף 9). נא לעקוב אחר עדכונים / שינויים.

הקוראים מתבקשים להחזיר ספרים או להאריך את שאילתם במועד ולהימנע מתשלום קנסות

 

קנסות

חישוב הקנסות ייעשה לפי סוג הספר:

ספר רגיל - התעריף לכל ספר ומחושב לפי יום איחור

ספר שמור התעריף לכל ספר ומחושב לפי שעת איחור

ספר שמור דרוש - התעריף לכל ספר ומחושב לפי  שעת איחור

 

 

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>