לימודי סביבה

אשכול בחירה יכלול 16 ש"ס, לפי המבנה הבא:

10 ש"ס קורסים מחוץ לפקולטה שיילמדו במסגרת 3 קורסים לפחות, באשכול הנבחר. הציונים בקורסים אלה לא ישוקללו לממוצע התואר.

6 ש"ס קורסים בפקולטה המשויכים לאשכול בידיעון, שיילקחו במסגרת 2 קורסים לפחות. הקורסים הללו ישוקללו לתואר, כדין כל קורס אשר נלמד בפקולטה.

הטבלה למטה מפרטת את הקורסים המוצעים בפקולטה במסגרת האשכול הנבחר. פירוט הקורסים שניתן לקחת במסגרת האשכולות מופיע בידיעון של החוג הרלוונטי, תחת "חטיבות". פירוט נוסף ומפורט אודות האשכולות מופיע בתקנון הלימודים של הפקולטה.

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive